Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 lotus notes δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  ARI MADELLIS – Email 1 some notes and answers for the moodle project Το moodle λειτουργεί με διάφορα plugin που μεταξύ τους συνεργάζονται. Κάθε plugin γράφεται σε γλώσσα php. Δείτε εδώ: Αυτό το plugin μπαίνει σε συγκεκριμένο φάκ&epsi...

  €1794 (Avg Bid)
  €1794 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Copy Typing 40 pages (A5 size) Έχει λήξει left

  ONLY FOR GREEKS There are about 35-40 pages of A5 notebook of hand-written material that should be copied to a word pages are full of notes,other pages have less notes and are semi-full. Please bid if you are native greek,academic skills are required (especially social sciences). Μόνο για έλληνες Έχω περίπου 35-40 σελίδες από τετράδιο σημειώσεων,γραμμένα στο χέρι,και θέλω να περαστ&omic...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Advanced Functionalities Integration in Flutter-Total Project 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...and authentication - Set up Push notifications - Develop attendance functionalities including GPS-based check-in and Facial recognition - Incorporate Meeting functionalities such as Meeting scheduler and Meeting notes - Implement project and face login functionalities Ideal Skills and Experience: - Strong experience in Flutter development - Proficiency in integrating login, authentication, and push notifications into Flutter apps - Prior exposure to implementing attendance features using GPS and facial recognition - Proven track record of incorporating meeting scheduler and notes into apps - Familiarity with project and face login functionalities - Capacity to work with a detailed project document to bring all elements together in a cohesive way. I'm eager to see h...

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  SafetyCheck: Location Sharing App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...**Settings:** Manage personal information, privacy settings, and notifications. **Notifications:** - Push notifications for new check-ins. - Alerts for requested check-ins. **Privacy and Security:** - Secure login with authentication. - Options to manage visibility of check-in details. - Encryption of user data and location information. **Platforms:** - Available on iOS and Android. **Additional Notes:** - Ensure the app is user-friendly and accessible. - Focus on minimalistic design for ease of use. Please provide examples of similar apps you've worked on, especially those with a focus on safety and location services....

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  I am on the search for an individual with a strong grasp of Hindi and Sanskrit, as well as a good understanding of Ayurvedic principles. I require assistance with: - Creating Intermediate level coaching notes on Ayurveda. - The task will involve comprehensive note-making in Hindi. - The perfect candidate would ideally have a background in Ayurveda or related fields and strong writing skills in Hindi & Sanskrit. - I have a specific format in mind for these notes and would provide the template. Looking forward to bids from individuals who can deliver this task with accuracy and precision.

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Educational Resource Website Development -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an expert to build a website for my school that provides online resources. Key Features: - Easy accessibility to study materials - Interactive quiz section Specifics: - The website needs to host lecture notes for various subjects. Ideal Skills: - Web development - Understanding of user-friendly design You should have a portfolio showcasing similar projects. This is a fantastic opportunity for someone passionate about education and web development.

  €166 (Avg Bid)
  €166 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  Descrip...Elements to Consider: Tropical fruits, traditional Haitian sweets, cultural symbols, etc. Haitian Touch: Designs should incorporate elements that distinctly represent Haitian culture and heritage. Prizes: Winner: $80 Deadline: 5 days How to Enter: Submit your designs in the formats mentioned above. Feel free to include a brief description of your design and the inspiration behind it. Important Notes: All designs must be original and not infringe on any copyrights. By submitting your entry, you agree to transfer all rights and ownership of the design to us upon winning the contest. We are excited to see your creativity and look forward to receiving your designs. Good luck! Contact: If you have any questions, feel free to reach out to us through the freelancer.com messag...

  €73 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €73
  68 συμμετοχές
  ZFS based file storage server 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...files, between 1KB and 2MB), serve them to around 400 clients using samba and should have decent read (1 second delay max to serve a file, under full load) and sustained write speed (ideally 100MB/s). The nvme drives should probably be partitioned and used for: OS and boot arc slog special device I need a zfs expert and i'm open to suggestions. You will setup the server using debian 12 and take notes of the commands that you use so that I can then format the server and reproduce your setup. You will generate files in order to simulate the real data then stress test it with simulated production load and benchmark the result in order to demostrate that it meets the requirements. You need to install and configure samba, create users and use them to stress test the server, ...

  €493 (Avg Bid)
  €493 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I am seeking an individual or team with a deep understanding of design principles and a knack for creating engaging educational material. The task is to revamp notes that are currently in PDF format with the end target being students. While the specific field of science remains unspecified, your experience in reformatting educational or scientific materials will be deeply valuable. Key tasks will include: - Redesigning the layout to increase readability and engagement - Replacing existing graphics with more modern, informative visual elements - Translating complex scientific concepts into simple, understandable points Ideally, I am looking for someone with experience in graphic design specifically for the education sector or has worked on similar projects. Remember, our audie...

  €88 (Avg Bid)
  €88 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές
  Node.js and Moodle Integration Specialist 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Proficiency in Node.js and experience with Plesk. Familiarity with Moodle or other LMS platforms. Strong understanding of server configurations and file management. Experience with OpenAI API is a plus. Application Process: Configure Node.js within the Plesk environment. Ensure that the Node.js application interacts correctly with the Moodle frontend and the OpenAI API for feedback purposes. Additional Notes: Our current setup involves a VPS with multiple domains, including where the Node.js application resides. The candidate should be capable of managing such environments and ensuring no disruptions to existing services (WordPress, Moodle, etc.). Front End Integration: Consideration of how the Node.js application will display within Moodle is crucial. The ideal candidate shou...

  €188 (Avg Bid)
  €188 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Setup Facebook Ads For Sales 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need someone who can design and setup creatives & Facebook ads for my business to generate sales of my done for you e commerce store Share portfolio and also price of setup and how many days of management this price comes with I would like to continue our partnership with a percentage for every sale your ads help generate please use the phrase “I can do that” to let me know you rea...generate sales of my done for you e commerce store Share portfolio and also price of setup and how many days of management this price comes with I would like to continue our partnership with a percentage for every sale your ads help generate please use the phrase “I can do that” to let me know you read and understand the work and can do it - only bid what you would charge or a...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Virtual Assistant for Note Organization & Content Planning 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a virtual assistant to help me with organizing my notes and planning writing, marketing, and research tasks related to travel and vacations. This roll will help you gain insight in management, organizational design, economics, and futuristics. Knowledge of Russian and Belarusian is not required but would be an added advantage. Key Responsibilities: - Organize notes effectively using Trello and Google Docs. - Provide support in planning writing, marketing, and research tasks. - Ideally, categorize the notes by topic. This role would require around 5-10 hours of work per week. One weekly call, the rest virtually.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  80 προσφορές

  I need an expert in Excel to create an automated ledger spreadsheet for my daily use. It should have a dropdown menu that allows me to select both dates and descriptions. The spreadsheet should also include columns for credits, debits, balance, stock value, tag number, costs, quantities and a notes section as seen in the image attached. It should also connect to another page that contains stocks of the items that i both buy and sell, it should update the stock quantity, value and the cost price with the sale price and the margin between them. Key features required: - Dropdown menu: Must allow for selection of both dates and descriptions. - Automatic calculation: Balances and stock values must be calculated automatically upon entry of credits and debits. -Cross connectivity: between...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Trophy icon Detailed Engineering Drawings using AutoCAD 12 μέρες left

  I'm in need of a skilled draftsman with a background in building and a keen eye for detail. Your primary task will be to create a set of engineering drawings based on an existing architectural layout. Key Requirements: - Proficiency in AutoCAD is a must, as this is the software I prefer for this project. - The drawings will need to be at a comprehensive level, including detailed elements, notes, and specifications. - Engineering markups will be provided to you, and you will need to translate these into the drawings. Timeframe: - There's no strict deadline, but I am looking for a freelancer who can dedicate a focused effort to this project. Successfull candidates will be hired initially for at least 20 hours per month @10USD/hour, with the opportunity to extend to up to ...

  €88 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  Cold Calling for US Collection Agency 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need an experienced professional to make cold calls on behalf of my collection agency. I will provide the leads, and I expect you to make notes on each call in a spreadsheet. Ideal Skills: - Strong communication skills - Proven experience in cold calling - Proficiency in using spreadsheets - Detail-oriented - Good note-taking skills Expectations: - I'm looking for you to dedicate 1-2 hours per day towards making these calls. Please note that the information required in the call notes is pending my decision.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  33 προσφορές

  I have a logo image where I need the top part of the arrowhead to be orange and the bottom to be white. The crescent parts of the arrowhead should be black. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop with a good eye for color and design ...logo image where I need the top part of the arrowhead to be orange and the bottom to be white. The crescent parts of the arrowhead should be black. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Photoshop with a good eye for color and design - Experience in logo design or modification - Ability to work with color codes and matching colors - Attention to detail for accurate execution Additional Notes: - You will need to determine the exact shade of orange to match the rest of the logo - Accuracy in the color and design modification i...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  Beard Oil Scent Profile for Grey Ghost - Phantom Barber 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a captivating product description for my beard oil scent profile, specifically for the 'Phantom Barber'. The description should align with the supernatural theme of my brand, Grey Ghost. Key Points: - Scent Notes: The beard oil's scent profile should prominently feature bay rum and citrus, with a subtle hint of warm vanilla. The blend should be carefully balanced to exude a mysterious and enigmatic aura, in line with the supernatural concept of Grey Ghost. - Scent Intensity: The overall scent intensity of the 'Phantom Barber' beard oil should be described as moderate. This implies that the fragrance isn't overwhelming, but present enough to leave a lasting impression. Ideal Candidate: - Prior experience in creating product desc...

  €14 - €23 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €23 / hr
  53 προσφορές

  I'm in need of comprehensive, detailed notes on PG Diploma in Cyber Law syllabus. These notes are essential for my study and reference, so I'm looking for an expert who can deliver high-quality content. Key Requirements: - The notes should be in Word documents. - Cover all the relevant topics in the Given Syllabus. Ideal Skills: - Extensive knowledge and experience in Information Technology. - Excellent writing skills. - Understanding of the depth and breadth of a professional Diploma syllabus. Please get in touch if you're confident in your ability to deliver this project effectively.

  €10 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €10
  10 συμμετοχές
  Combined Report Generation in ERPNext 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an expert who can create a report in ERPNext that combines multiple document types into one cohesive report. The report should be: - A combination of Sales Invoices, Purchase Orders, Delivery Notes, and possibly other document types within ERPNext. I'd appreciate your guidance on what specific information should be included in this report and how it should be sorted. Please let me know your past experience with similar projects and any ideas you may have to ensure the report is clear and useful.

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Creation of Comprehensive Academic Programme 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...diverse academic programmes - Law, Business, and Computing. I need to have a complete set of study materials, assignments, and tutor notes crafted for each of these programmes. Requirements: - Study Materials: - The study materials should be well-structured, detailed, and focused on providing an in-depth understanding of the subject matter. - The content should be highly engaging and capable of sustaining the interest of students. - Assignments: - The assignments should challenge students' understanding and comprehension of the subject. - They should also be designed to promote critical thinking and analytical skills. - Tutor Notes: - The tutor notes must be comprehensive and clear, providing insights and additional information that can assist in th...

  €446 (Avg Bid)
  €446 Μέση Προσφορά
  66 προσφορές
  Adelaide Court Coverage for Media Students 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking enthusiastic students enrolled in a journalism or media program in Adelaide, South Australia to assist with court coverage of civil cases. You need to be available to attend court as needed and take detailed notes for me. Responsibilities: - Attend Supreme Court of South Australia (Adelaid CBD) on 26 July 2024 - Take thorough notes during the hearing - Report back to me with comprehensive coverage Requirements: - Current enrollment in a media program - Strong communication skills - Ability to attend court sessions when required

  €32 (Avg Bid)
  €32 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές

  ...capable of not only typing up my provided notes but also enhancing them creatively. The project involves the creation of student-centric notes and infusing these notes with: - Formatting elements such as headers and paragraphs - Graphic elements such as images and symbols - Stylistic variations such as font and color schemes The document will have : - Color-coded highlights for key points - Visual aids including diagrams and charts. Ideal skills and experience include: - Solid experience with Microsoft Word - Rich experience with integrating visual aids in documents - Exceptional note formatting skills. The project will involve typing up and formatting over 100 pages. If you possess these skills and experience, please apply and let's make these notes...

  €82 (Avg Bid)
  €82 Μέση Προσφορά
  73 προσφορές
  AI Quran App Development for Android and iOS 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled developer who can create an AI Quran app for both Android and iOS platforms. Key Features: - Arabic text recitation: The app should be able to recite the Arabic text of the Quran. - Translation in multiple languages: Include translation of the Quran in various languages. - Bookmarking and note-taking: Users should be able to easily bookmark pages and take notes. Design: - I prefer a modern and minimalistic design for the app. Ideal Skills: - Proficiency in Unity for app development - Strong understanding of AI technology - Prior experience developing and launching mobile apps - Ability to design a modern and minimalistic user interface - Knowledge of Islamic content or the Quran is a plus. IMPORTANT: Must provide update on every 3 hours of every da...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  49 προσφορές
  Branding Animation Video 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a 10-second...Background: Light changes to a soft pink or lavender. Seconds 8-10: Transition: "Feminine" fades out and is replaced by the text "Tech-Savvy". Background: Light changes to a high-tech, neon green or blue. Throughout the video, the transitions are smooth and fluid, with each text change accompanied by a corresponding change in background light to enhance the thematic feel of each branding type. Notes: Keep the animations and transitions simple and elegant. Ensure the background light change is subtle yet distinct enough to convey the different branding types. Maintain a cohesive style and color palette that reflects the overall branding theme. all the hex code colours will be provided when the agreement is made the attached ph...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  76 προσφορές

  I'm looking for someone to create a website that would serve as a comprehensive preparation platform for students targeting competitive exams like IIT JEE, UPSC, GATE, and ESE. Requirements: - The website should cover the subjects of Physics, Chemistry, and Mathematics. - The content should include Study Notes, Practice Quizzes, and Question Answers in MCQ format. Design: - I'm inclined towards a Colorful and Vibrant design for the website. Ideal Freelancer: - Experienced in web development, particularly in e-learning platforms. - Familiar with competitive exam preparation content creation. - Proficient in creating engaging and interactive study materials. - Skilled in designing a visually appealing and user-friendly website. If you're confident about delivering...

  €270 (Avg Bid)
  €270 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές

  Hi, I need application using which customers can book nurses/massagers for post-op care treatment. Below mentioned are the scope of work - OPERATIVE PANELS: Customer App: • Hassel-free registration and user interface • Easy to find nurse/massager • Compare the best provider and send booking re...customers) • On dashboard, today’s orders will be visible • Total list of customers/providers with provision to block/unblock • Order history and sorting of orders • Payment history and sorting of payments • Assign access to sub admin • Logout PAYMENT INTEGRATION: Integrate PayPal as standard payment gateway using which customers can pay using PayPal, Credit Card or Debit Card Please write LOTUS in beginning of your proposal which ...

  €2431 (Avg Bid)
  €2431 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Video Editing for japanese youtube interview video, FIXED PRICE 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Premiere Pro, Final Cut Pro, CAPCUT or similar. • Ability to understand and implement English captions accurately. • Basic understanding of Japanese preferred but not mandatory. Compensation: • Total: ¥2,500 for both videos and 2 thumbnails. • Payment : After we receive your work, we pay your through this app. Timeline: • Completion required within one week from project commencement. Additional Notes: • Prompt communication and quick turnaround expected. • Successful completion may lead to long-term collaboration on future projects. We look forward to collaborating and creating exceptional content together! Application Instructions: The price is fixed. If you are interested in this work, please send a message including: • Your...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  ...Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut, or similar. Ability to understand and implement English captions accurately. Basic understanding of Japanese preferred but not mandatory. Compensation: Total: ¥1,000 (Japanese Yen) for both video and thumbnail. Payment : After we receive your work, we pay your through this app. Timeline: Completion required within 1 week from project commencement. Additional Notes: Prompt communication and quick turnaround expected. Successful completion may lead to long-term collaboration on future projects. Application Instructions: The price is fixed. If you are interested in this work, please send a message including: Your portfolio (a single video, a collection of videos, or a link to your social media where your work can be viewed). The phrase &ldquo...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Construction Project Management Software Development 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking to develop a cloud-based calendar ...plus Additionally: 1. Visual tracking of upcoming and future work in the calendar. 2. Gantt chart for projects to track work progress. 3. Contact information page for clients and subcontractors that can be integrated into the calendar when needed. 4. Ability to email subcontractors with dates booked to start work on the project and project information. 5. Functionality for taking meeting minutes notes. 6. Capability to email meeting minutes to clients and subcontractors. 7. Option to attach images/files in the Gantt chart or calendar for records. 8. Desktop and mobile-friendly compatibility. 9. Support for up to 5 user accounts to sign in, allowing tracking of inputs from each user and saving the date and time of the input adde...

  €347 (Avg Bid)
  €347 Μέση Προσφορά
  50 προσφορές
  Trophy icon Logo Design - 17/07/2024 13:09 EDT 3 μέρες left

  Design a logo for Broker Remarks - We are an app that real estate sales persons access to retrieve notes from other agents about a particular listing. Colors to be used: F47814 and 505050 ANY DESIGN DEPICTING A HOUSE OR BUILDING WILL BE IMMEDIATELY REJECTED - DO NOT WASTE YOUR TIME! Final product shall be delivered in the following formats: .jpg, .pdf, .png, .eps, .ai

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος
  €23
  344 συμμετοχές

  ...Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengthy but you need to explain what you did and what were the staff responses. The visit lasts one hour. Your payment is $90 per visit....

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengthy but you need to explain what you did and what were the staff responses. The visit lasts one hour. Your payment is $90 per visit....

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Institution Training Concept Note & Budget -- 2 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a professional who can help me put think a concept note and budget for an internal training initiative with...Family liaison focal points. - I would need a concept note on possibly costs, a time frame for deliver and someone that can help me think about putting together this concept note. - Each living works safe TALK kit costs around $20 USD. The right candidate for this project should have a strong background in: - Concept Note & Budgeting: Proficiency in drafting concise and effective concept notes and budget breakdowns. - Training Management: Prior experience in managing large-scale training programs, preferably within corporate or institutional settings. - Subject Matter Expertise: A good understanding of time management, cost efficiency, and t...

  €85 (Avg Bid)
  €85 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Test Center mystery visit in Madrid, Spain 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengthy but you need to explain what you did and what were the staff responses. The visit lasts one hour. Your payment is $90 per visit....

  €82 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €82 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Project Presentation Video Maker 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a skilled video Presentation Creator to craft engaging and informative video presentations. The ideal candidate should have a good understanding of digital marketing and be proficient in creating a variety of video styles. Skills: Combination of Content, Image, Video, Slides & Project Presentation Guide with Notes Key Requirements: - Creating video presentations that are 1-2 hours long - Expertise in making explainer and slideshow videos - Using a combination of videos, images, and content to present projects - Aligning the videos with marketing objectives, educational content, and project briefs Ideal Skills and Experience: - Proficiency in video editing software - Experience in creating marketing videos - Strong storytelling and content creation abiliti...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Logo Design - Training Academy 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a creative logo designer who can create a logo based on the briefing notes in the attached document. Kindly submit your design options. You may add your watermark to it so that your interests are safeguarded. I will award the project to the designer whose option is selected. Kindly do not ask for an advance payment before sharing the design option. Along with the logo, I will need the logo manual and the color palette that should have the HEX value, CMYK, and RGB of the colors used. There should be at least 2 to 3 secondary colors that can be used along with the logo. please share the HEX value of those colors as well. PLEASE REFER TO THE ATTACHED DOCUMENT FOR DETAILS.

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές
  Need Frontend Dev For Crypto Payment Tool Implementation 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Develop the admin panel on the main domain for profit tracking, revenue analysis, customer LTV, address management, and search functionality. 9. Design the page for customer invoice payments. 10. Separate all components into their respective directories and subdomains for organization. 11. Communicate via Discord for any questions or clarifications during the project. ### Cautionary Notes - Ensure the front-end design aligns with the provided UI/UX design. - Pay attention to the server-side implementation requirements. - Separate components into designated directories and subdomains as specified. - Seek clarification if any aspect of the project is unclear. ### Tips for Efficiency - Regularly refer back to the provided resources to stay aligned with the project requirements....

  €312 (Avg Bid)
  €312 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  As an individual currently in possession of a multitude of physical manuscripts at Cornell, I'm seeking an efficient and meticulous freelancer follow through the task of photographing these documents for reference purposes. Images captured must clearly portray all the content written on the manuscripts and will eventually be converted into a ...Hamlet 1912 genreform: AM Scope and Contents 62 pages on 60 leaves. Written in Trieste. Likely for preparation of a series of lectures by Joyce on Hamlet in 1912. This autograph manuscript consists largely of historical and literary excerpts to be used in reference to specific acts and scenes of the play. Some material is marked for use in an introduction and a conclusion. Two pages consist of notes that seem separate from the excerpts. ...

  €120 (Avg Bid)
  €120 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  ...format Background: None (character only) Usage: To be integrated into various marketing materials, including the company logo, banners, and other branding assets Guidance: Feel free to interpret the style and expressions to best capture the essence of a Provençal grandmother. The illustration should be easily identifiable and memorable, helping to establish a strong brand identity. Additional Notes: Attached are some reference images for inspiration. They provide a general idea but are not meant to be exact representations. Important: It's quite possible that I'll need the services of the person I'll choose to create this illustration again. In a second phase, a few weeks/months later, I should need 4 illustrations of this grandmother doing activities su...

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  FPS (First Person Shooter) Game - CMake / C++ / OpenGL -- 2 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  WARNING: If you have low or no experience with OpenGL, DO NOT apply. If you have low or no experience with C++, DO NOT apply. What is the target platform for your game development ...Ability to shoot & show ammo ui to show how many bullets you have left. 8. Ability to reload (no animation, just lower the gun and then raise the gun after 2 seconds). 9. Bullet collisions when you shoot at a wall (just use a grey square for this). 10. Friction so that when the player releases a movement key, it will slowly grind to a halt instead of instantly stopping. 11. Weapon sway when walking. Notes: 1. Clean code - messy/poorly organised code will be rejected. 2. Must use CMake. 3. Delivey method is github (I will add you to my private repo). 4. Must be able to build and run on windows. 5. ...

  €948 (Avg Bid)
  €948 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές
  Test Center mystery visit in Athens, Greece 2 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Examination Centre, checking that the security standards are being met, in order to ensure that there is no possibility of cheating at any stage. The exam content and result are irrelevant to this exercise. You will need to be observant and discreet in order to undertake this visit. You need to remain in the test centre and complete the exam as if you were a genuine entrant. We have full guidance notes to assist you, which give a very clear background of the environment. The actions that you need to take are actions that test takers attempt, so do not be worried about carrying them out. After the visit there is a report to complete, it is not lengthy but you need to explain what you did and what were the staff responses. The visit lasts one hour. Your payment is $90 per visit....

  €85 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €85 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  Trophy icon Diwali-Themed Gold Note Design 2 μέρες left

  I'm looking for a talented designer to create a unique Diwali-themed gold note. The design should be culturally authentic, incorporating gods and goddesses like Ganesha, Lakshmi, and Saraswati. The project's aim is to celebrat...detail for the design should be simple and elegant, rather than intricate or highly detailed. - The final design should be suitable for reproduction in a gold note format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in graphic design and illustration, with a strong understanding of Hindu mythology and traditional Diwali motifs. - Experience in creating designs for unique media such as gold notes is a plus. - Ability to balance cultural authenticity with technical feasibility, ensuring the design retains cultural significance while being pra...

  €124 (Avg Bid)
  €124
  44 συμμετοχές
  Excel List Enrichment: LinkedIn URLs, Name Split 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have an existing Excel sheet with around 700+ prospects...existing Excel sheet with around 700+ prospects from LinkedIn. I need to enrich this dataset by adding LinkedIn profile URLs to each record. In addition, the names are currently in a single cell and I need them separated into two fields: first name and last name. Key Requirements: - Add LinkedIn profile URL to each record - Split the current name cell into first name and last name Additional Notes: - The Excel file is in .csv format. - No other data verification or updates are needed at this time. Ideal Skills: - Proficiency in Excel and data handling - Familiarity with LinkedIn and data enrichment - Attention to detail to ensure accurate name splitting and URL addition Please let me know if you require any further in...

  €26 (Avg Bid)
  €26 Μέση Προσφορά
  147 προσφορές
  Quickbooks Accounting Cleanup & Reconciliation 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a meticulous professional with comprehensive experience in QuickBooks for the specific tasks outlined below: - Process open bank transactions imported from bank accounts (about 600) - Reconcile 3 accounts for the years 2022, 2023, and 2024. Have all statements ready, most with images. - AR Cleanup: The Open Invoice list includes important notes for all open invoices, most of which have been paid. Please ensure these notes are accurately reflected. - Undeposited funds cleanup - Intuit transactions were recorded to undeposited funds - Also caused small AP problem - Address Balance Mismatch & Missing Transactions: There are some discrepancies in the accounts that need to be rectified. Example - Cash withdrawn from bank account to go to USPS Trust account but not th...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  111 προσφορές
  Structural engineering tech/PE - design 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project: Structural engineering design based on architectural drawings (CAD). Deliverables to include engineering drawings with annotations, markups, and specifications of engineering information based on ...provided to the technician. Stamping/Sealing is not required. Work will be reviewed and sealed by our senior engineer. Requirements: Ability to understand, and apply 2018 North Carolina Residential Code with amendments provided to the technician Proficiency with AutoCAD light (or better) Proficiency with OR Boise Cascade BC Calc Ability to utilize templates provided for all detail notes, etc. Ability to participate in a Teams meeting with our senior engineer 3 times during the project - before beginning, mid-production review, final review Turnaround time: 1-2 weeks

  €268 (Avg Bid)
  €268 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...each of the following frames in the figma design: Style Guide 2.1 / 2.1.1 (Sign in) 2.3 (Create a letter) Preview Letter, Print, Download tooltip interaction Generate Letter tooltip Multi-select list of existing contact details to appear as a drop down element. 2.3.1 (Uploading Please wait as we generate a draft letter quickly) 2.7 ( Clinical Notes, Clinical Findings interactions) Generate Letter button activates preview modal (Frame 2.9) Clinical Notes tooltip Clinical Findings The tick and cross checkboxes state appears on mouseover of the element. Potential differential diagnosis (+) button opens a dropdown where user can select from a list of existing tags or enter a new tag. Patient Details > Edit presenting issue. Patient Details > saved state. 2.9 (Preview) C...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  109 προσφορές

  Objective: To create engaging and captivating videos for a kid-oriented YouTube channel and... Consistency: Ensure a consistent style and tone across all videos to build a recognizable brand. Deliverables: Edited video files in appropriate formats for YouTube and other social media platforms (e.g., MP4 for YouTube, vertical format for Instagram Reels/TikTok) Thumbnail images for YouTube videos Source project files (e.g., Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro) for future edits Additional Notes: ALL Raw footage will be provided. Collaboration and communication are key; feedback will be provided to ensure the final product meets expectations. Submission: Please provide examples of previous work, especially any kid-oriented content. Include your rates and estimated turnaround time for e...

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  japanese vlog edit 1 μέρα left

  ...understanding of Japanese preferred but not mandatory. Compensation: Total: ¥1,000 (Japanese Yen) for both video and thumbnail. Payment Method: Bank transfer or direct payment (for editors in Japan); alternative arrangements for international editors. Timeline: Completion required within 1 week from project commencement. Security and Trust: Sign a simple contract so we both feel safe. Additional Notes: Prompt communication and quick turnaround expected. Successful completion may lead to long-term collaboration on future projects. Application Instructions: The price is fixed. If you are interested in this work, please send a message including: Your portfolio (a single video, a collection of videos, or a link to your social media where your work can be viewed). The phrase &ldqu...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon Saucer Industries Logo Design 1 μέρα left

  I'm looking for a talented designer who can create a combination logo for my company, Saucer Industries, Revolutionizing business excellence Company Name: Saucer Industries Slogan: Revolutionizing business excellence Versions Needed: Two versions of logo: With a translucen...talented designer who can create a combination logo for my company, Saucer Industries, Revolutionizing business excellence Company Name: Saucer Industries Slogan: Revolutionizing business excellence Versions Needed: Two versions of logo: With a translucent background and slogan. Without the slogan. Company Type: Consulting companies specializing in all business. Theme: Professional, Additional Notes: Add Professional Symble Please avoid requesting payment repeatedly; once the work is completed, I will a...

  €9 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...of all characters and elements must be cohesive and blend well together. - Make sure the overall style of the banner is cartoonish. - The banner should be vibrant with many colors to attract attention and convey a fun atmosphere. Deliverables: - High-resolution banner in PNG and JPEG formats. - Source files (PSD or AI). - A version of the banner with and without the gamersdex logo. Additional Notes: We are open to creative suggestions and ideas that enhance the overall concept. Please ensure all character designs adhere to their original IP guidelines. We look forward to working with a creative and skilled designer to bring this vision to life! This brief provides a clear and detailed outline for the GFX freelancer, including specific requirements, deliverables, and timelines.....

  €250 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €250
  74 συμμετοχές