Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,660 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Καλησπέρα, με ενδιαφέρει σε σταθερή βάση editing short video tik tok με transitions, subs etc. 30"-60" βίντεο κατά βάση και 30 βίντεο το μήνα.

  €97 (Avg Bid)
  €97 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  Δημιουργία post και διαφήμιση για ανάπτυξη κοινού, αλληλεπίδρασης και πωλήσεις.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές

  Ζητείται από σχολή κατασκευής κοσμήματος στην Αθήνα (Σύνταγμα), υπάλληλος γραφείου για μερική εξ αποστάσεως απασχόληση.(ευέλικτο ωράριο) : Αρμοδιότητες : Έκ&delta...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Υποστήριξη πελατών, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω chat.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
   Book typing Excel 6 μέρες left

  I am looking for someone to type a book in Excel. The book is in PDF format and has a simple layout consisting of just text. The number of pages in the book is unknown. Ideal Skills and Experience: - Proficient in typing and data entry - Familiarity with Excel - Attention to detail - Ability to work with PDF documents

  €8 - €14 / hr
  €8 - €14 / hr
  0 προσφορές

  I want some clients short video testimonias for one of my client.I am looking for both individual and family testimonials. I will provide you with the content that needs to be included in the video. I need four testimonial videos featuring different individuals with different faces and names.

  €17 - €139
  €17 - €139
  0 προσφορές
  Review and Make changes to PHP Code 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a PHP developer who can review and make necessary changes to both the backend and frontend functionality of my code. Requirements: - Experience in PHP development - Strong understanding of backend and frontend development - Ability to identify and fix performance issues in PHP code - Familiarity with working in a production environment for testing the code changes Please note that there are specific performance issues with the current PHP code, so the ideal candidate should have experience in optimizing code for better performance.

  €108 (Avg Bid)
  €108 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Deadline: 10 hours. Very small work I am looking for a Tableau expert to create a desktop dashboard that visualizes the spatial representation of medals won throughout the editions of the Olympics. Data: - The dashboard will be based on Olympics data. Layout: - While I don't have a specific layout in mind, I have a rough idea of how I want the dashboard to look. Interactivity: - I would like the dashboard to have filters and drill-down options for enhanced interactivity. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Tableau and data visualization. - Knowledge of Olympics data and its spatial representation. - Experience in designing interactive dashboards with filters and drill-down options. Please provide examples of your previous Tableau projects and explain how you would appr...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Backlink Building -- 2 6 μέρες left

  I am looking for a skilled freelancer to help me with backlink building for my website. The ideal candidate should have experience in SEO and link building. Target Website: My website Desired Domain Authority: High (70+) Number of Backlinks: 1-10 Skills and Experience: - Strong knowledge of SEO and link building strategies - Familiarity with industry-related websites and online communities - Ability to research and identify high-quality websites for backlink opportunities - Experience in outreach and relationship building with website owners - Proficiency in tracking and reporting on backlink performance - Excellent communication and negotiation skills

  €46398 (Avg Bid)
  €46398 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a skilled video editor to help me with my YouTube tutorial project. The ideal candidate should have experience in editing videos that are 5-10 minutes long. Specific editing style or effects are desired, so creativity and the ability to bring ideas to life are important. However, I am also open to suggestions from the freelancer. The level of post-production needed for this project includes adding music, titles, and transitions. This will enhance the overall quality and professionalism of the tutorial videos. The freelancer should have expertise in video editing software and be able to deliver high-quality work within the specified timeframe. Attention to detail and the ability to meet deadlines are crucial. If you are a talented video editor who can bring my YouTube ...

  €45 (Avg Bid)
  €45 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Project Title: Inspection in CGD for Gas Pipeline Overview: I am in need of a skilled professional to conduct a visual inspection of a gas pipeline in a CGD (City Gas Distribution) project. The inspection is required to ensure the safety and integrity of the pipeline. Type of Inspection: - Visual Inspection: A thorough visual examination of the gas pipeline is needed to identify any potential issues or abnormalities. Report Requirement: - Detailed Report: I require a comprehensive and detailed report after the inspection. This report should include findings, observations, and recommendations for any necessary repairs or maintenance. Timeline: - Within a Week: The inspection needs to be completed within a week from the start date. Promptness and efficiency are crucial for this project. ...

  €77 (Avg Bid)
  €77 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Are you a native Thai speaker fluent in the English language looking for a customer support role? I am in need of a bilingual customer service agent to provide live chat or email customer support for 40 hours a week. As the successful candidate, you must have excellent fluency in English and Thai. You must be able to handle customer inquiries of varying complexities, and provide solutions in a timely, professional manner. You must also be able to adhere to company's guidelines while responding to customers. If you think you have the necessary skills and experience to meet this challenge, then I would love to hear from you! Requirement: * Knows how to communicate using Thai and English * Has a working desktop computer/laptop with at least 8GB RAM, Windows 10/MacOS 10.12.6, Core i3/AM...

  €2 - €7 / hr
  €2 - €7 / hr
  0 προσφορές
  Github desktop 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for clear and short instruction on github desktop. 1. how can multiple developers work on the same code without conflicts? 2. how do we setup git on 1 sandbox server and 1 production server? 3. how do we push different commits to server instruction on teamviewer or anydesk, max 45 min

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I have attached detailed requirements for business logic that needs to be developed and tested in a solidity smart contract (with generated ABI). Please provide recommendations in improvements to logic as you see fit. For further context Project is Hyperledger Besu private network with Hyperledger Firefly super node used for orchestration Currently using this sample ERC20 contract on Besu, () All accounts will have a balance of ERC20 token with symbol AUD, representing Australian Dollar A central wallet mints all ERC721 and ERC20 tokens for the platform.

  €266 (Avg Bid)
  €266 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a well-experienced Laravel full-stack developer who can work on a live server for 4 hours daily at a rate of 200 INR per hour. Specific Laravel tasks: - Backend development Requirements and features: - The client has specific requirements and features they want to implement Deadline: - There is no strict deadline for the completion of these tasks. Ideal skills and experience: - Strong experience in Laravel - Proficiency in both backend and frontend development - Knowledge of database management - Ability to work on a live server

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Client Support Project 6 μέρες left

  Client Support Project - Type of Support Needed: - Email support - Phone support - Live chat support - Preferred Ticketing System: - Yes, the client has a preferred ticketing system in place - Most Common Issues: - Technical issues Ideal Skills and Experience: - Strong customer support experience - Proficiency in using the client's preferred ticketing system - Excellent problem-solving skills for resolving technical issues - Good communication skills, both written and verbal, for email and phone support - Familiarity with live chat support tools and techniques - Ability to handle billing inquiries and product/service inquiries, in addition to technical issues

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές
  Need good and accurate retyping 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can accurately retype a scanned PDF document for me. The document is more than 10 pages long and I require specific formatting according to provided guidelines. Skills and Experience: - Excellent typing skills - Proficiency in working with scanned PDF documents - Attention to detail to ensure accuracy in retyping - Ability to follow specific formatting guidelines provided by the client

  €2 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  8 προσφορές
  Sopify website builder 6 μέρες left

  I am looking for an experienced website builder to create an E-commerce website for my business. Purpose of the website: E-commerce Design: I have a clear vision for the design and theme of the website. Specific features and functionalities: I have specific requirements for the website's features and functionalities. Ideal skills and experience: - Proficiency in Shopify website development - Strong understanding of E-commerce best practices - Experience in creating visually appealing and user-friendly websites - Ability to customize themes and implement specific requirements - Knowledge of payment gateway integration and shipping options If you have the skills and experience necessary to bring my vision to life and meet my specific requirements, please submit your proposal.

  €286 (Avg Bid)
  €286 Μέση Προσφορά
  44 προσφορές
  need good retyping work 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a proficient freelancer who can assist me with a retyping project. The project involves retyping typed documents that contain more than 50 pages. Skills and experience required: - Excellent typing speed and accuracy - Proficiency in English grammar and spelling - Attention to detail - Ability to follow instructions and guidelines The retyped documents will require basic formatting, so knowledge of basic formatting tools and techniques is necessary. This includes formatting headings, paragraphs, and basic text formatting such as bold and italics. If you have experience with retyping projects and are confident in your abilities to accurately and efficiently complete this task, I would love to hear from you. Please provide samples of your previous work for consideration.

  €2 - €7 / hr
  Σφραγισμένο
  €2 - €7 / hr
  0 προσφορές
  Wordpress To Adobe XD Developer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Wordpress to Adobe XD developer who can help me with my website project. I already have a design ready for the layout of my website, so I am looking for someone who can convert that design into Adobe XD. The website will consist of 1-3 pages. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Wordpress and Adobe XD - Experience with e-commerce functionality - Ability to convert designs into fully wordpress pixel perfect. Please note only apply to this job if you are avalible on full time and can start straightaway. Otherwise please do not apply!

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  66 προσφορές

  Project Title: Company Framework Custom Logo Design Tagline Description: - I am in need of a custom logo design and tagline for my company. - I already have a name for my company that I will provide to the designer. - I am looking for a modern and minimalist style for the logo design. - The logo should be unique and visually appealing, representing the values and vision of my company. - I also need a catchy tagline that complements the logo and effectively communicates the essence of my brand. - The project needs to be completed as soon as possible. - The ideal designer for this project should have experience in creating modern and minimalist logo designs. - They should have a strong portfolio showcasing their ability to create unique and visually appealing logos. - Excellent communicatio...

  €292 (Avg Bid)
  €292 Μέση Προσφορά
  58 προσφορές
  Bottle box designing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance designer to create a simple and minimalist bottle box design for my product. I have specific requirements for the colors and themes that I would like to incorporate into the design. I only need one design for now. Ideal Skills and Experience: - Graphic design skills - Experience with packaging design - Ability to create visually appealing and minimalist designs - Knowledge of color theory and the ability to work with specific color requirements

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  Helena Petrevsky 6 μέρες left

  Project Title: Unity Project DLLs I am looking for a freelancer who can deobfuscate lost project DLLs as soon as possible. Specific Design Ideas or Preferences: - I have a clear vision in mind for the design. Preferred Timeline: - As soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in deobfuscating lost Unity project DLLs. - Familiarity with various obfuscation techniques and tools. - Proficiency in reverse engineering and debugging. - Attention to detail and problem-solving skills.

  €154 (Avg Bid)
  €154 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Need content writer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a content writer to create informative articles for my project. The content should be medium in length, ranging from 500-1000 words. I have a specific demographic in mind for the target audience. Skills and experience required for this job include: - Strong writing skills - Ability to research and gather information - Knowledge of SEO - Understanding of the target audience - Ability to write engaging and informative content - Experience in writing for a specific demographic

  €375 (Avg Bid)
  €375 Μέση Προσφορά
  35 προσφορές
  Animation Video Creator 6 μέρες left

  I am looking for an Animation Video Creator who specializes in 2D Animation/3D Animation. - The ideal candidate should have experience in creating engaging and visually appealing animations in 2D/3D style. - They should be able to bring our script to life and create a storyboard based on our requirements. - The final animation should be more than 3 minutes in length, so the candidate should have the ability to create longer animations while maintaining the viewer's interest. - Attention to detail and creativity are important, as we want the animation to be captivating and informative. - Knowledge of animation software and tools is necessary to create high-quality animations. - The candidate should be able to work independently and meet deadlines. If you have the skills and ex...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  i need a simple website for selling water comapny 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to create a simple informational website for my water company. The ideal candidate should have experience with WordPress and be able to create a clean and professional design. Requirements: - Create a website using WordPress - Design and layout should be clean and professional - Provide suggestions for branding and design elements Skills and Experience: - Proficiency in WordPress - Experience with creating informational websites - Strong design skills and ability to create a professional and visually appealing website

  €83 (Avg Bid)
  €83 Μέση Προσφορά
  68 προσφορές
  Need a solidworks expert for simple work 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a Solidworks expert to assist me with a modeling task. I have all the details and measurements for the model that needs to be created. The project needs to be completed as soon as possible. Skills and experience required: - Proficiency in Solidworks software - Strong modeling skills - Attention to detail and accuracy in measurements - Ability to work efficiently and meet tight deadlines I need the work to be done in a day

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  ESP32 Cam with a OV7725 camera live feed to a GC9A01 round TFT lcd 40-60fps. more details will be shared with the potential freelancer

  €13 (Avg Bid)
  €13 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  website creater 6 μέρες left

  I am looking for a skilled website creator who can design and develop a website for me. The website will have the following requirements: Type of website: E-commerce Design and layout: No, I need help with the design. I am open to suggestions. Number of pages: 1-5 Skills and experience required: - Strong knowledge and experience in website creation and development - Proficiency in e-commerce website design and development - Ability to create a user-friendly and visually appealing website - Experience in creating responsive websites that are compatible with different devices and browsers - Knowledge of SEO best practices to optimize the website for search engines - Strong communication skills and ability to understand and implement client requirements If you have the skills and experi...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  Seeking a Quickbooks Accountant with experience in Quickbooks Desktop for immediate assistance with reports and analysis. Skills and Experience: - Proficient in Quickbooks Desktop - Strong background in bookkeeping and reconciliation - Expertise in generating reports and conducting analysis - Ability to work under tight deadlines and deliver results quickly

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  tiktok lives 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: TikTok Lives - Product Promotion Duration: 1 hour Content: Product Promotion Frequency: Once a week Women clothing so females only. Skills and Experience: - Experience in creating engaging and persuasive content for live sessions - Proficiency in using TikTok's live streaming features - Knowledge of effective marketing strategies for promoting products - Ability to captivate and engage the audience during live sessions - Strong communication and presentation skills - Familiarity with the client's industry and target audience - Ability to provide creative ideas and suggestions to enhance the live sessions - Proven track record in successfully promoting products through live sessions on TikTok Note: The ideal freelancer will be able to effectively promote the ...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  video editor 6 μέρες left

  I am looking for a skilled video editor to assist me in editing my YouTube videos. The ideal candidate should have experience in basic editing techniques and be able to work with videos that can be 5 minutes or more than 10 minutes in length. No special effects or transitions are required for this project. I have a following of 5000 subscribers and over 2 million views but I have been inactive due to time constraints. I still want to create videos but don't have the time to edit.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  I am looking for an influencer agency that can help me find 100 TikTok streamers to collaborate with I am specifically looking for micro-influencers, those with 1k-5K followers. The main goal of collaborating with these streamers is to create brand awareness. Ideally, we hope to find an agency that already has access to 100 TT micro-influencers as the deadline is Dec 31st. Each influencer needs to stream once for 2 hours, rewarded 100$ for a livestream. Countries supported: USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, South Africa. Influencers have to be located in these countries and speak English during the live stream, with no limit for nationalities. The game is one of the top 10 games on both Google and Apple stores. Reward for influencer - $100 for 2 hours of gaming livestream. Rew...

  €9280 (Avg Bid)
  €9280 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a skilled Python developer to create a Bengali spell checker. The purpose of this spell checker is to suggest correct spellings for Bengali words. The Corpus will be generated form standard texts of our Publication (millions of words). We also have a list of commonly misspelt words. Specifically, I am looking for someone who is familiar with Python. There are some Python programs already, we need to tailor it to our need. The program may be developed on the already existing work Accuracy is of utmost importance to me, so I expect the spell checker to have high accuracy. However, I am willing to trade off processing speed for accuracy, so slower processing is acceptable. Ideal skills and experience for this project include: - Strong proficiency in Python - Experience...

  €755 (Avg Bid)
  €755 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  I am looking for a skilled C++ developer to port a medium-sized and moderately complex Python code to C++ in order to enhance its speed and performance. The project requires specific libraries or frameworks to be used in the C++ code, as per my requirements. I expect the completion of the project to take more than three weeks. Python code will ne provided after initial discussion. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in both Python and C++ programming languages - Strong understanding of code optimization and performance enhancement techniques - Experience in porting code from one language to another - Familiarity with relevant libraries and frameworks for C++ development - Parallelization and pipelining in C++ code

  €536 (Avg Bid)
  €536 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  As a programmer myself, I understand the intricacies of this project but lack the time to manage its development entirely. Therefore, I'm seeking to collaborate with experienced individuals rather than companies. If you have a proven track record in similar web development projects and possess the Core Functionalities: Homepage Design: Craft a captivating and responsive homepage that aligns with our brand vision and enhances user engagement. Product List Setup (Up to 30 Products): Implement a product listing section enabling seamless navigation and presentation of up to 30 products. Payment Gateway Integration (Przelewy24): Integrate Przelewy24 payment gateway to facilitate secure and convenient transactions. Voucher Generation Post-Payment: Develop a system to generate customi...

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  97 προσφορές
  Debit card Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented designer who can create a modern and sleek debit card design for my company. The design should incorporate our company logo and follow a standard credit card size. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Experience in creating sleek and modern designs - Proficiency in using design software - Attention to detail to ensure the final design meets all specifications - Ability to work within the constraints of a credit card size format

  €12 (Avg Bid)
  €12 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  A wepsite maker 6 μέρες left

  I am looking for a website maker to create an e-commerce website using Shopify. The ideal candidate should have experience in creating e-commerce websites and be familiar with the Shopify platform. Key requirements for the project include: - Designing and developing an e-commerce website using Shopify - Integrating a payment gateway for secure online transactions - Ensuring the website is user-friendly and easy to navigate - Implementing features such as product search, product categories, and customer reviews - Optimizing the website for mobile responsiveness and fast loading speed - Providing ongoing support and maintenance for the website Skills and experience required: - Proficiency in Shopify and its various features - Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript for website customizat...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Want google policy expert to review app 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am developing several apps, i want some google policy expert to review app and give feedback whether any policy issue or not.

  €68 (Avg Bid)
  €68 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Metabase report & dashboard developer ( SQL Query Expert ) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled Metabase report and dashboard developer who is an expert in SQL queries. Data Analysis: - The project involves analyzing sales data, customer data, and website traffic data using Metabase. Dashboard Creation: - I need a dashboard created on Metabase that will display the analyzed data. Specific Metrics: - I have a list of specific metrics and KPIs that I want to track on the dashboard. Data Updates: - The dashboard should be updated with new data on a daily basis. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Metabase and SQL queries - Experience in creating dashboards and visualizations - Strong analytical skills to analyze and interpret data - Attention to detail to accurately represent the metrics on the dashboard.

  €319 (Avg Bid)
  €319 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Wordpress Plugin/calculator 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Wordpress Plugin/Calculator that has the following requirements: Functionality: - Pricing calculator - Backend dashbaord to manage pricings Design: - Need suggestion on it Compatibility: - It needs to be compatible with the latest version of Wordpress Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Wordpress Plugins/Calculators - Strong understanding of PHP and Javascript - Ability to create a user-friendly interface - Attention to detail for design implementation - Knowledge of Wordpress best practices and compatibility requirements

  €113 (Avg Bid)
  €113 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  data entry and typing 6 μέρες left

  I am looking for a freelancer who can assist me with typing from scanned documents into an Excel spreadsheet. Skills and Experience: - Proficient in typing and data entry - Experience with working with scanned documents and transferring data accurately - Familiarity with Excel spreadsheets and data organization - Attention to detail to ensure accurate data entry Requirements: - Type data from 1-50 scanned documents into an Excel spreadsheet - Ensure data is entered accurately and in the specified format Payment: - Payment will be made upon completion of the typing task and verification of accuracy.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Logo Design 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Logo Design I am looking for a talented designer to create a logo for my business, Khareedar Tech. The logo should have a literal or iconic style, capturing the essence of my brand. Requirements: - Strong conceptualization and visualization skills - Ability to create a unique and creative logo - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator - Experience in creating logos that effectively represent a brand Color Preferences: - The logo should incorporate specific colors that I have in mind. Qualification Criteria: Submit a sample logo using the following details: Name: Industry: Information Technology (you can use Laptop and AI Mixture in the Icon) Colors: Blue & Green (as used in Standard Chartered Bank Logo) Deadline for Sample submission: 4 Hours If you are a ...

  €73 (Avg Bid)
  €73 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές
  C#/Vb.net and Sql help for different projects 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Seeking assistance with application development of projects in both C# and VB.NET with or with out Sql server database. The ideal candidate should have experience in developing applications using these programming languages. The projects involve working with databases and may require bug fixes.

  €12 / hr (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Generative AI trainer (Experienced corporate trainer) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are seeking a knowledgeable and passionate Freelancer Generative AI Trainer to join our team. The ideal candidate will have expertise in Generative AI technologies, specifically in Long Language Models (LLMs), and a deep understanding of the underlying mechanisms behind their functioning. This role involves training and educating teams on various aspects of Generative AI, including LLMs, common pipelines, data querying, prompt engineering, fine-tuning, challenges at the enterprise scale, knowledge graph applications, non-functional requirements (NFRs), and the comparison between on-premises and cloud-based LLM implementations. Key Responsibilities: Generative AI Overview: Deliver comprehensive training sessions on the workings of Long Language Models (LLMs) and their application in v...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Create my ComeUp and Fiveer services 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Create my ComeUp and Fiveer services for my two profiles. Brand identity Logo Sound design Video editing Audio mixing Mastering Website development Python development

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Maintenance of WordPress websites 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a WordPress expert to help me with the maintenance of my websites. Tasks: - Updating plugins and themes - Troubleshooting errors - Optimizing site speed I require regular maintenance services on a monthly basis. The estimated number of websites that need maintenance is 1-3. Ideal skills and experience: - Strong knowledge of WordPress - Experience in updating plugins and themes - Ability to troubleshoot errors - Expertise in optimizing site speed

  €172 (Avg Bid)
  €172 Μέση Προσφορά
  118 προσφορές

  Features: 1 Multi-user Login: Implement secure login functionality for multiple users. 2 Notes Management: Provide options for users to create, edit, and delete notes effortlessly. 3 Folder Organization: Allow users to create folders and organize notes within them for better categorization. -** Use localstorage storage for storing notes content and user login details. If you have the skills and experience necessary to develop this to-do list app, please submit your proposal.

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Technology Expert 6 μέρες left

  We are looking for a dynamic and tech-savvy individual to join our team as a Technology Expert Intern. The ideal candidate should possess a good working knowledge of the latest technologies, including but not limited to ChatGPT. A minimum of 6 months to 1 year of practical experience in working with these technologies is required. Key Responsibilities: Technology Proficiency: Demonstrate a strong understanding and practical knowledge of cutting-edge technologies, with a focus on ChatGPT and related advancements. Innovation: Stay abreast of the latest trends and advancements in the technology landscape, contributing insights and ideas for integration into our projects. Problem Solving: Utilize technical expertise to identify and solve challenges, ensuring efficient and effective implementat...

  €42 (Avg Bid)
  €42 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές