Freelance psd2cms jobs andorraεργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  2,000 freelance psd2cms jobs andorra δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Ζητούνται προγραμματιστές στον Εύοσμο θεσσαλονίκης για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό). Απαραίτητα Προσόντα: - PHP, CSS, JavaScript - Java / C++ - Rest API Θα εκτιμηθούν γνώσε&i...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ζητούνται προγραμματιστές στη θεσσαλονίκη για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό). Απαραίτητα Προσόντα: - PHP, CSS, JavaScript - Java / C++ - Rest API Θα εκτιμηθούν γνώσεις: - CMS (Wordpress, Drupal, Joomla) - GitHub...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  ...διαφορετικά επίπεδα μεταξύ πολλαπλών συστημάτων, servers και περιβαλλόντων - Κατανόηση συμμόρφωσης μεταξύ προσβασιμότητας και ασφάλειας - Ικανότητα δημιουργίας &omicro...

  €3954 (Avg Bid)
  €3954 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  Project for ViktoriaPhoto Έχει λήξει left

  Γεια σου Βικτώρια, Για κάποιο λόγο το freelance μου βγάζει ένα σφάλμα (μάλλον με μπλόκαρε επειδή σου ανέφερα διαφορετικούς τύπους πληρωμών), μπορείς να βρεις το email μ&omi...

  €9 (Avg Bid)
  €9 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος του εξωτερικού αναζητεί freelance στέλεχος marketing για τη δημιουργία χορηγικού πακέτου καθώς και την προσέγγιση Ελλήνων χορηγών. Ο υποψήφιος θα π&rh...

  €1799 (Avg Bid)
  €1799 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές

  Αναλαμβάνω τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και αντίστροφα. I work as a freelance translator , translating texts from english to greek and vice versa.

  €2 - €5 / hr
  €2 - €5 / hr
  0 προσφορές

  We are looking for experienced Accurate implementers to join our team on a freelance basis. The Executor will be responsible for configuring and implementing Accurate accounting software according to our client's needs. Responsibility: Implemented and configured Accurate accounting software for various clients. Provide training and technical support to end users. Identify and solve problems that arise during the implementation process. Work closely with internal teams and clients to ensure successful implementation. Create documentation related to the implementation and configuration process.

  €985 (Avg Bid)
  €985 Μέση Προσφορά
  46 προσφορές

  ...8hrs per day). Your availability needs to be within Australian business hours - Monday to Friday, 9am to 5pm. Flexible working hours are available within the AEST business hours (more information to be provided). Full training will be provided.  The role involves the following main tasks:  - Responding to our client email/phone service requests (with template replies). - Assisting with scheduling jobs/technicians.   - Entering new service requests into our Field Service system. - Updating service requests in our Field Service system as they progress. - Organising mailboxes (Support & Accounts).  - Data entry, sales processing and invoicing in our CRM system.  - Updating all other sections of our CRM system (for example, Knowledgebase, Empl...

  €18 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €18 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am searching for a skilled freelance product designer experienced in using Figma. If you have a passion for designing user-centric products and thrive in a creative, fast-paced environment, we would love to hear from you! Responsibilities: 1. Should be someone who creates the assets from scratch. 2. Execute all visual design stages from concept to final hand-off to engineering. 3. Create wireframes, storyboards, user flows, process flows, and site maps to communicate interaction and design ideas effectively. 4. Conduct user research and evaluate user feedback to enhance the user experience. 5. Establish and promote design guidelines, best practices, and standards. 6. Stay up-to-date with the latest design trends, techniques, and technologies. Ideal skills to have: • Pr...

  €81 (Avg Bid)
  €81 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές

  We are looking for a skilled freelance web developer to create a ride-hailing web application similar to Uber. This is a remote position with competitive compensation. Key Responsibilities: Develop a user-friendly ride-hailing web application. Implement real-time GPS tracking and routing functionalities. Integrate secure payment processing systems. Create an admin dashboard for managing users and rides. Collaborate with UI/UX designers for optimal user experience. Conduct testing and debugging to ensure high performance. Qualifications: Proven experience in full-stack web development. Proficiency in JavaScript, Python, or Ruby. Familiarity with frameworks like React, Angular, or Vue.js. Strong understanding of databases (e.g., MySQL, MongoDB). Knowledge of real-time web technologies...

  €1126 (Avg Bid)
  €1126 Μέση Προσφορά
  144 προσφορές

  I'm looking for: - Website Design & Layout: I’m after a modern, clean design, potentially drawing inspiration from successful e-commerce sites. - Navigation & User Experience: It should be straightforward with clear pathways that make navigation a breeze for our users. - Content & Messaging: The messaging across all our pages need to be clear, concise, and aligned with our brand. Preferred freelance skills: - Proven experience in web design, particularly with e-commerce sites - Excellent understanding of user journey and user experience - Portfolio of past work in revamping and refreshing websites I am inspired by the functionality of e-commerce websites, so consider this when creating designs. The priority is ensuring that a significant difference is v...

  €4381 (Avg Bid)
  €4381 Μέση Προσφορά
  141 προσφορές
  Senior Developer for Hubspot-Enabled Webpage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned developer who can create a simple webpage using a Figma design file. The webpage needs to be editable within Hubspot, with a focus on integrating a blog post section as well as ensuring its responsiveness. Key Responsibilities: - Transform a Figma design file into a functioning Hubspot-enabled webpage - Implement a blog post...level of expertise for a fast turnaround. If you meet the criteria and are confident in delivering a polished and functional Hubspot-enabled webpage, I'd love to hear from you. budget $300 *Note, most of the homepage coding is complete, so this can be leveraged to speed up development. There is already a coded navigation and footer with styles for buttons, colors, etc. Also, there will be more jobs to come in this proje...

  €230 - €689
  Σφραγισμένο
  €230 - €689
  64 προσφορές

  I'm in need of a freelance video editor with advanced skills and a creative eye, particularly in motion graphics, for my digital marketing agency, AiQ Brand Quotient, Pune. - The task requires advanced editing techniques, including color grading and sound design. - The edited videos will be utilized for our advertising and marketing initiatives. - They should be more than two minutes in length, offering informative and engaging content to online viewers. Ideal Skills: - Advanced video editing techniques. - Proficiency in motion graphics. - Experience in advertising and marketing content creation. - Ability to create lengthy videos without losing viewer engagement. This project demands not only technical ability, but also creativity and an understanding of digital market...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I'm in need of a freelance video editor with advanced skills and a creative eye, particularly in motion graphics, for my digital marketing agency, AiQ Brand Quotient, Pune. - The task requires advanced editing techniques, including color grading and sound design. - The edited videos will be utilized for our advertising and marketing initiatives. - They should be more than two minutes in length, offering informative and engaging content to online viewers. Ideal Skills: - Advanced video editing techniques. - Proficiency in motion graphics. - Experience in advertising and marketing content creation. - Ability to create lengthy videos without losing viewer engagement. This project demands not only technical ability, but also creativity and an understanding of digital market...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  ...experience in content creation and distribution for websites related to jobs and education. Key aspects of this project include: - Guest posting: I need the freelancer to publish articles on relevant websites in this field, helping to build quality backlinks. - Word count: Each guest post should be between 500-1000 words. The freelancer should be able to create engaging and informative content within this range. The purpose of this project is primarily to build links back to my website. The guest posts should be well-researched, high-quality and adhere to the guidelines of the target websites. Ideal skills for this job include: - SEO knowledge - Proficiency in content creation - Experience in guest posting - Understanding of the jobs and education sector If you'r...

  €34 (Avg Bid)
  €34 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I'm looking for a skilled Excel expert with a strong background in VBA Macros to assist with urgent task. The task is workflow design f...number of sheets is 6. Now when a row is marked as completed through a dropdown in one sheet the data is transferred to next sheet in a sorted way with the newest row which was marked as completed going to the top row in next sheet. Also when the job is marked as completed status cannot be changed back in that sheet but there is main sheet (sheet1) which records status of each job and completed jobs status can only be changed from there.. I am Available to connect to give a brief on the project. I am looking for someone who can help complete this job ASAP. Please write Cat at the start of your proposal to let me know that you have read the j...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I'm searching for an experienced freelance professional who can effectively generate leads for both residential and commercial mortgages across the country. The key information needed from these leads is their full names and contact information. Your responsibilities: - Generate high-quality leads from nationwide sources - Ensure all gathered details are of individuals interested in residential and commercial mortgages - Focus on obtaining essential contact information including full names and relevant contact details Ideal qualifications: - Proven experience in lead generation, particularly within the mortgage industry - Excellent communication and data collection skills - Familiarity with nationwide mortgage market trends and customer behavior.

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  22 προσφορές
  WPF & XAML GUI Developer Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm seeking a skilled freelance developer with sound experience in WPF and XAML to design a GUI for a system configuration tool. The primary function of the interface will be managing user settings. Key points: - The interface should be designed for handling user settings efficiently. - Your application should highlight past experience in working with WPF and XAML. - The ideal candidate will have a portfolio showcasing their GUI development experience. - The project requires someone with a solid understanding of data management. Your proposal: - I'm looking for a freelancer who has previously designed similar GUIs, particularly for system configuration tools. - Please provide evidence of your experience with WPF and XAML in your application. - A detailed project pro...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές

  I'm searching for a creative and experienced social media marketer who can create a captivating TikTok ad to boost my product sales. Key Goals: - Implement an advertisement strategy that directly aims at driving product sales - Highlight the pros of my physical goods targeted towards the working professionals Preferably, the freelancer should have: 1. A solid track record in Sales-...in Sales-focused Ad creation, specifically for physical goods. 2. Detailed understanding of TikTok's algorithm and the working professional demographic. 3. Exceptional creativity and originality to grab the viewer's attention instantly. Your primary role will be to help me increase my brand's visibility and consequently boost my sales with a magnetic TikTok ad. Prior experience handling ...

  €144 (Avg Bid)
  €144 Μέση Προσφορά
  11 προσφορές
  Data Scrapping....3 9 μέρες left

  Project for Muhammad B, More discuses with freelance chat.

  €2 / hr (Avg Bid)
  €2 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I'm in need of a platform that can effectively connect contractors and builders to recruiters. This platform is mainly designed to streamline the recruitment process and ensure the right professionals are matched with the right projects. Key Features: - Job Posting and Search Functionality: Users should be able to post jobs and search for relevant opportunities based on their skills and preferences. - Messaging System: The platform should have an integrated messaging system that allows smooth communication between contractors, builders, and recruiters. This feature is crucial for facilitating the exchange of information, negotiating terms, and clarifying project requirements. - Project Management Tools: The platform should include project management tools that enable tracking ...

  €588 (Avg Bid)
  €588 Μέση Προσφορά
  86 προσφορές
  Trophy icon Fast Food Discount Poster Design 6 μέρες left

  We are a Subway fast food branch looking for a skilled freelance graphic designer to create a local and in-store promotional poster(85x120cm) and TV Project Details: • Offer: Buy a sandwich, fries and get the drink for only ten cents. • Objective: Convey this message with minimal text. • Design Requirements: • Simple, clear, and eye-catching. • Use Subway’s brand colors and themes. • Suitable for high-quality printing. IMPORTANT *** Only use the uploaded objects for the sandwich and fries.*** Key Skills and Experience: - Graphic design proficiency - Previous experience in creating promotional material - Ability to create engaging, eye-catching designs - Expertise in balancing color, typograph...

  €99 (Avg Bid)
  Προεξέχον Εγγυημένος
  €99
  94 συμμετοχές
  Freelance Google Ads Expert for Leads. and Sales 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a skilled and experienced Freelance Google Ads Expert to support our start-up life coaching agency. The ideal candidate will be responsible for setting up and managing Google Ads accounts and campaigns, tracking and reporting performance, and providing strategic advice based on campaign results. This role is crucial for driving traffic, generating leads, and maximizing our online advertising efforts. Key Responsibilities: - Account Setup: Create and configure Google Ads accounts tailored to our business needs. - Campaign Management: launch, and manage effective Google Ads campaigns, including keyword research, ad copy creation, and bid management. - Tracking and Reporting: Implement tracking mechanisms to monitor campaign performance, analyze data, and generate detail...

  €169 (Avg Bid)
  €169 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές

  I have 131 million business emails and LinkedIn profiles database but there is no company website and no zip code. GOAL: Create a website column by simply taking the domain name from the emails addresses column. Example EMAIL ADDREES IS: AL @ You would create the website URL : www.SavingsSites.com...be quoted. PART 3 There are data rows with 2 phone numbers in a field. There is a comma after the first phone number. Just delete the second phone number and use the first The project needs to be done on your server not ours as we do not have the resources to do this project I have uploaded a sample of the data fields We do not mind if the winner of the bid uses the data to get new jobs. You are welcome to it, We just need the project done as soon as possible.

  €569 (Avg Bid)
  €569 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  Virtual Assistant Needed 6 μέρες left

  Hey All, i am looking for a VA, sometimes i may not need nothing for a week or 2 sometimes you will be flat out with more to do then we both can handle. im looking for someone i can pass tasks to and get them done but please understand the work comes and goes, sometimes your busy sometimes its quite. The two jobs you must be good at is, Quickbook, book keeping. i need someone to keep my books up to date, make sure if you need invoices you ask me so i can send them over and everything is catagories correctly. Also to ask me for miles etc You must be able to login to a wordpress website and edit text, images, add products etc. As time goes on, i will have you responding to clients, making sure my listing are up to date etc etc but at the moment the book keeping is the one task i am...

  €6 / hr (Avg Bid)
  €6 / hr Μέση Προσφορά
  45 προσφορές
  Corporate PowerPoint Refinement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I require a freelance PowerPoint expert to refine a presentation for internal corporate use, following existing company templates. The project involves the insertion of company logos and brand elements, along with the creation of infographics and visuals to depict data in an engaging manner. Ideal expertise & skills required for this task includes: - Extensive experience in corporate branding and identity - Proficiency in data visualisation and infographic design - Proven capability to create more than 20 slides - Background in pharmaceutical industry is favourable, but not mandatory. The ultimate goal is to create a clear, visually appealing and branded encrypted presentation that effectively communicates our corporate briefing content to internal audiences.

  €287 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €287 Μέση Προσφορά
  67 προσφορές
  Loyalty Program & POS System Integration 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a freelance developer experienced in POS systems and e-commerce to integrate a point-based loyalty program and a discount module into my Ultimate Inventory POS system. Key Requirements: ** Integration of a Point-based Loyalty Program: The system should be able to award points to customers based on their purchase amounts. ** Cash In-Out Module: Requires key features like transaction history, support for multiple currencies, and automated reconciliation. Here there should be the description regarding the money added to the cashdrawal. At the end of the day, you should be able to get xreport, zreport. ** Discount and Promotion Features: The system should support percentage-based discounts, fixed amount discounts, and promotional code discounts. The system should support perc...

  €159 (Avg Bid)
  €159 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές
  Affiliate marketers for sales generation. 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Initially the freelance marketers will be tasked to promote an online course which teaches startup founders to draft their fundraising pitch deck for their startup's funding round. The material is developed by accumulated experience while working with startups and venture capital firms. It is delivered through a web portal owned by the client. There is already an online checkout system and each freelance marketer will be assigned a unique discount coupon which will be used to issue a discount to the customers, allowing the platform to track where each sale came from. For each confirmed, non refunded sale, a €10 is paid to the freelance marketer. Each customer gets a €5 discount. The normal course price is €65. This may be also described as a sha...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I need a freelance data extraction expert to scrape specific data from 1 pages of a website. The data to lines but I don't kow how to export them. Page is Antananarivo, to load all site, you need to select "Analakely" into addresses and "20 km" and at the bottom of page click one "Voir plus de Taxi" many times until the site has completely loaded (~15 time). See attached pictures. Key Requirements: - Extracting data from 3 specific pages of a single website - Identifying and scraping names and phone numbers - Ensuring data is clean and ready for analysis The Data: - The data I need is structured in a consistent format across pages - The final dataset will include around 1000 lines Deliverables: - The extracted data needs to be compiled in an Exc...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  32 προσφορές

  I am seeking a part-time job in the Education industry, and I would like to hire a freelancer to apply for jobs on my behalf. Key Requirements: - I need the freelancer to have relevant experience in the Education industry. This is a must for me. - You should be able to provide a comprehensive listing of your past work in your application. Please note: The focus of your application should be on your education-related experience and be targeted towards part-time roles in this field. I look forward to receiving applications from qualified freelancers.

  €254 (Avg Bid)
  €254 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  Description: We are an interior design company seeking a skilled freelance video creator to produce a captivating short video using our existing media assets. The video should be visually appealing and set to background music to help attract potential clients and generate leads. Project Requirements: Concept Development: Collaborate with us to understand our brand and target audience. Media Utilization: Use provided images and footage to create a cohesive and engaging video. Video Production: Assemble a 30-60 second video using the provided media assets. Editing and Post-Production: Ensure professional editing with seamless transitions and suitable background music. Call to Action (CTA): Include a clear and simple CTA at the end of the video. Skills and Experience Needed: Proven...

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  26 προσφορές
  WordPress Website Customization 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...to help with a few key updates and customizations on my website. Key Requirements: - **Mobile OTP Integration:** I need Mobile OTP for user authentication on the site. This should be a seamless and secure process. - **Payment Gateway Integration:** I'd like to integrate JCC as the payment gateway, focusing on recurring payments for job posts. This means setting up a system where users can post jobs on a monthly basis. Additional Customization: - **Job Procedure:** I'm also looking to customize the job submission process on the site. This should involve streamlining the steps and making it more intuitive for users. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with WordPress customization and plugin integration - Strong understanding of mobile OTP integration - P...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  90 προσφορές
  Structural Column Realignment in Hyderabad 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a freelance structural engineer or construction professional with experience in addressing misaligned columns. The work pertains to a construction project in Hyderabad, where two columns on the second floor slab have deviated slightly. Key Details: - The columns are misaligned and require realignment to ensure the structural integrity of the building. - Your role would involve assessing the extent of the deviation and proposing an effective strategy to correct the misalignment. - The ultimate goal is to bring the columns back into alignment while maintaining the overall structural integrity of the building. Ideal Candidate: - Demonstrable experience in structural engineering or construction, particularly with realigning or correcting structural deviations. - ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking for talented content writers and forum posters to join Agora, a brand-new online community platform dedicated to digital commerce, freelance services, and dynamic discussions. We’re all about creating a vibrant and inclusive space where people from all walks of life can connect, trade, and share their expertise. What We're Looking For: Content Writers: We need engaging articles, blog posts, and guides on topics like digital commerce, freelance services, and community engagement. Your writing should be informative, friendly, and easy to read. Forum Posters: We need enthusiastic individuals to start and participate in discussions, share insights, and keep our forums lively and welcoming. Your posts should be conversational, engaging, and help foste...

  €96 (Avg Bid)
  €96 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές
  Job applications Expert Needed 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a seasoned professional with extensive experience in job application processes, Key Responsibilities: - Apply for remote jobs both within Saudi Arabia and globally. -Apply for in site jobs in Saudi Arabia - Understanding of the Saudi job market and global hiring trends would be beneficial. Your application should demonstrate: - Strong experience in relevant tasks - A deep understanding of the emerging remote job market. - Proven success in securing remote job opportunities. - Excellent communication and interpersonal skills. - Arabic / English language Please make sure to provide information on your experience in your application.

  €15 (Avg Bid)
  €15 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  SSL Installation & Certificate Procurement 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced freelance professional that can assist with the installation of SSL on my VPS. The successful candidate will also be responsible for obtaining the SSL certificate required for my blog/personal site. Ideal Skills & Experience: - Proficient in working with Linux operating system - Skilled in SSL certificate procurement process - Experience in installing SSL on VPS The SSL certificate is essential for securing the website, and its successful installation is crucial to the site's functionality and security.

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές

  I'm in need of an exceptional freelance designer to create an engaging and colorful package design for a food product, specifically targeted at children. The design must have a playful vibe to attract and excite our young audience. Key Skills and Experience: - Proven expertise in colorful and playful designs - Proficiency in modern design software - Extensive experience in food package design - Deep understanding of marketing to children Creativity is key for this project. The aim is to make this packaging as appealing as possible to children. The freelancer who takes this on must be able to demonstrate a keen understanding of this target demographic and a strong ability to translate that understanding into design. I have added some samples designs i have seen and liked of ...

  €104 (Avg Bid)
  €104 Μέση Προσφορά
  91 προσφορές
  News & Tech Journalist for Opinions 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ** DO NOT APPLY, if you dont have Journalist DEGREE or EXPERIENCE in main stream media" I need a skilled freelance journalist who can write and publish a mix of news and tech opinion pieces. Key Responsibilities: - Produce 6-8 articles per week - Each article must be over 1000 words - Articles need to be well-researched, engaging and thought-provoking - Include engaging headlines and subheadings - Edit and proofread articles before publishing Skills and Qualifications: - Degree in Journalism - Proven experience as a journalist, particularly in the news and tech sectors - Excellent written communication skills - Knowledge of SEO best practices and content marketing - Ability to work to tight deadlines - Familiarity with online publishing platforms Please send examples o...

  €224 (Avg Bid)
  €224 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές

  In many countries, there are databases of physiotherapists (sometimes called physical therapists) and their contacts (including emails). Usually in each country the...one or more, so you can make $20 or more per hour. There are 50 countries, so you can make $250 or more in 12 hours. Want to do this job? This is a fixed price job. You will get $5 for each country list you find: $50 if you find 10 countries' lists $100 if you find 20 countries' lists $200 if you find 40 countries' lists Milestone 1: Start with countries that start with letters A to L. Skip Andorra, Austria and Liechstenstein. Milestone 2: countries that start with letters M to Z. Skip Monaco, San Marino, Slovenia, Vatican. Later, milestone 3: At a later stage I may hire you to download, extract or c...

  €127 (Avg Bid)
  €127 Μέση Προσφορά
  60 προσφορές
  Need Help in Developing Puppeteer Web Crawler 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Hi, I need help is developing a puppeteer crawler Based on the fallowing crawler: You can watch this video to see how it works: should be all the commerce website contents, which is mostly products, and the products information such as: (Product name, Product brand, Product category, Product options/variant/color, Product description, Product images (as links), Product price, Product shipping cost). - I just need it to be working on this website: only people with experience in this kind of jobs, will be accepted to work on this task. i need a cost estimation for this task based on the expected time it takes you to do this job in hours. Thank you, and Regards to all.

  €174 (Avg Bid)
  €174 Μέση Προσφορά
  77 προσφορές

  ...require a skilled individual who can assist me in processing photos of flat and cambered boat decks. I will supply project photographs with Photomodeler targets which you will need to process. This project also involves designing deck outlines in AutoCAD. My primary goal is to have the final designs delivered in DWG (AutoCAD) format, and I need this done within 48 hours of project upload. Multiple jobs available per week. Key requirements: - Proficient in Photomodeling, specifically in processing photos of boat decks - Experienced in AutoCAD, capable of designing outlines for both flat and cambered boat decks - Able to deliver the final designs in DWG format - Strong attention to detail - Access to Photomodeler or similar photogrammetry software essential. The ideal candidate w...

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Μέση Προσφορά
  21 προσφορές
  Discord Server rework 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelance expert in Discord to optimize my server. The main tasks to be performed are as follows: 1. Permissions Adjustment: - Review and update permissions for various roles and channels. 2. Implementation of Control Systems: - Create a system that prevents the posting of links, images, and invites in unauthorized channels. 3. Automatic Role Assignment: - Implement a system that automatically assigns a role to users after a certain number of messages sent. 4. Channel Management: - Delete, add, and modify channels as per specific requirements. 5. Bot Management: - Remove bots that are not useful or necessary for the server. Requirements: - Experience in managing Discord servers. - Ability to configure and manage permissions and roles. - Knowle...

  €139 (Avg Bid)
  €139 Μέση Προσφορά
  43 προσφορές
  Urgently Need Mid-Level Recruiters 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am currently in search of someone to assist me in posting jobs on Indeed. The job title and description will be provided to you. All I need you to do is to post these jobs on your own Indeed employer account and then export the candidates that apply and send them to me. I will not provide any indeed employer account. You must have your own Indeed employer account. This is also an ongoing project. Please send a screenshot of your already existing Indeed employer account with some jobs you have already posted on it.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  ...project through their creativity, artistic skill, and attention to detail. In the attached example, there is a drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist w...

  €41 (Avg Bid)
  €41 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  Urgent! Halo kami dari global marketing talent management sedang mencari freelance 1 time project Content creator - video producer untuk platform trading legal. Kami hanya mencari model dan bisa shoot video, dengan kualitas minimal HD. Ide dan contoh video sudah disiapkan, tanpa perlu editing (akan diedit tim kami). scheme; Remote-working (kerja darimanapun, kapanpun) project hanya berjalan selama 3-5 Hari kerja. 

Tanpa interview tayap muka/online, tetapi akan ada contoh pembuatan video singkat perkenalan. fee flat rate di 50$ (sesuai rate usd-idr, akan dikonversikan saat pentransferan). Kami hanya membuka lowongan untuk 5 orang. Terimakasih! Mohon diingat, Kami tidak menerima Talent ghosting / cancel ditengah jalan / tidak santun dan tidak bertanggung jawab. Sehingga mohon se...

  €125 (Avg Bid)
  €125 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...project through their creativity, artistic skill, and attention to detail. In the attached example, there is a drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist w...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...project through their creativity, artistic skill, and attention to detail. In the attached example, there is a drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. The animations need to invoke the feeling of childhood memories/nostalgia. These stories being told are from people talking about the way they grew up, and the adventures they had. This is one of the 10 jobs necessary for this project. Please give answer of my both question and mention 1and 2. otherwise I will not reply you.... 1) Are you able to provide examples of your original art work? I am not looking for corporate animation portfolios, I am seeking an artist w...

  €11 - €28
  €11 - €28
  0 προσφορές

  I'm actively seeking a knowledgeable individual to assist with my job hunt in the engineering Manager role. I'm specifically looking to apply to Software Manager roles within the Computer Science subfield. Key tasks: - Identification of ...roles within the Computer Science subfield. Key tasks: - Identification of suitable job options. - Assistance with application submissions. - Possible review and feedback on cover letters and CVs. Ideal Candidate: - Proficient in navigating job-hunting platforms for related fields - Have good command over English language and could be able to follow basic guidance of searching and applying jobs. Ultimately, I hope to streamline my job hunt and increase my chances of landing my dream role. Your assistance in this journey would be...

  €209 (Avg Bid)
  €209 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  ...using Call Centers referral code, client Career Counselor communicate with candidates to determine skills sets , goals and finalize course according. About Product: Client skills development and Learning programs are suitable for ALL. -For students as career Counseling , jobs opportunities. -For an employee , as skill development in a concerned domain , side hustle etc. -For Housewife or stay at home personal , Entrepreneurship guidance, side hustle , Jobs opportunities , Learning and Earning opportunities in jobs and businesses. -For unemployed , get new job opportunities. Requirement: -Need to do cold calling. US shift (US client). -Fluent English speaking. Payout: -Bi-weekly payout -30-35$ per sale Duration of project: Minimum 1-1.5 years without...

  €205 (Avg Bid)
  €205 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  I'm looking for a talented stop-motion animator to create...making history feel alive and relevant. The right freelancer will breathe life into this project through their creativity, artistic skill, and attention to detail. In the attached example, there is a drone shot which transitions into an AI render of the same drone footage. The AI footage is only a placeholder as an example, and needs to be replaced by the animations done by the freelance artist. This is one of the 10 jobs necessary for this project. This contract will be a fixed price working in milestones. Each milestone will be representative of each animation that needs to be completed. Each animation can have up to 3 revisions (unless agreed upon differently) before either the freelancer or contractor can...

  €362 (Avg Bid)
  €362 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές