Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  5,000 web security δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Εχω ένα έτοιμο web app που θα ήθελα να το εγκαταστήσω σε server. Θα χρειαστεί να τρέχουν πολλαπλά instances του web app. Να γίνει η επιλογή της λύσης για server (hosting ή cloud) και το απαραίτητο setup κα&i...

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  Ψάχνω προγραμματιστή, για δημιουργία σχετικά απλού δυκτίου blockchain και εντολές smart contracts. the application of the network will be on real estate industry. and will calculate the outcomes of the apartments and with the smart contract usage will automatically cover the payments specific day, every month, transparently and secure 1000 % with the signature of the blockchain security .

  €950 (Avg Bid)
  €950 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Design project Έχει λήξει left

  Σχεδιάστε ένα λογότυπο SALUS Security Consulting

  €67 (Avg Bid)
  €67 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Wordpress Security Έχει λήξει left

  Our website has problem with spam and other viruses.

  €92 (Avg Bid)
  €92 Μέση Προσφορά
  14 προσφορές
  Εγκατάσταση server Έχει λήξει left

  server setup apache webmail security nginx vps backups και ότι άλλο σχετικό χρειαστεί για να τρέχουν σωστά οι σελίδες

  €138 (Avg Bid)
  €138 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  ...για βιβλιογραφική εργασία και να αποτελείται από 70-100 σελίδες με θέμα Cyber Physical Systems (CPS). Αρχικά μου έχουν ζητηθεί τα παρακάτω: τι ονομάζουμε Cyber Physical Systems(CPS), τι είναι ένα critical infrastructure, ποιες ο&io...

  €7 - €117
  €7 - €117
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €9 - €28
  €9 - €28
  0 προσφορές

  Θέλω να ελέξουμε και να διορθώσουμε την ιστοσελίδα Joomla 2.5 σε θέματα ταχύτητας φόρτωσης (βελτιστοποίηση) γιατί είναι αργή, δημιουργία σωστού SEO, έλεγχος για αδυν&al...

  €163 (Avg Bid)
  €163 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Trophy icon Logo Design For Health Insurance 6 μέρες left

  I'm in need of a logo for my insurance services brand, safehealthplans. The primary focus of our services is different insurances. The logo should primarily convey a sense of care and support, while also reflecting trust and security. In terms of colors, I'm looking for a design that utilizes blue and green, as these colors are strongly associated with care and support. Ideal Skills and Experience: - Strong background in graphic design and logo creation - Portfolio showcasing previous work with insurance or healthcare related brands - Understanding of color psychology and the ability to convey specific emotions through design - Excellent communication skills to understand and implement my vision for the logo The logo should not mention anything about insurance.

  €18 (Avg Bid)
  PostgreSQL Developer Expert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am seeking a skilled PostgreSQL developer specializing in SQL query d...applications. Write complex SQL queries, stored procedures, and functions to support application development. Optimize and fine-tune existing SQL queries for performance improvements Database Maintenance: Monitor database performance and implement changes as necessary to improve performance. Perform database maintenance tasks such as indexing, vacuuming, and analyzing tables. Ensure data integrity and security through regular backups and recovery procedures. Collaboration & Support: Work closely with application developers to integrate PostgreSQL databases into applications. Provide technical support and troubleshooting for database-related issues. Collaborate with other IT professionals and stakeholders...

  €175 (Avg Bid)
  €175 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional to develop a Python script or application that leverages machine learning. This project aims to detect abnormalities in ...solution should be able to work with our internal employee database. - Desktop Deployment: The primary platform for deploying the ML-based script or app is a desktop application. - Output: Once an irregularity is detected, the solution should automatically create a log entry in our security dashboard. And summary of the entire logs of event IDs The successful freelancer will have: - Extensive experience in Python development and machine learning. - Previous projects showcasing anomaly detection or security features. - Familiarity with deploying desktop applications. Experience with system logs and cyberse...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I require a skilled networking professional to assist with setting up and managing my resort's network infrastructure. The project is a one-time task which involves the following: - **Connection Setup**...performance and usage. - **Automatic Updates & Maintenance Tasks**: Enabling automatic updates for the system and configuring maintenance tasks. **Ideal Skills and Experience**: - Proficient in configuring and managing Tp-Link routers and switches. - Previous experience with setting up load balancers and connecting multiple sources of internet. - Strong understanding of IP configurations and network security. - Experience in setting up and maintaining CCTV systems, an added advantage. Looking forward to working with a professional who can manage these tasks efficient...

  €122 (Avg Bid)
  €122 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Trophy icon Facebook instagram 10-20 second reels 6 μέρες left

  ...safety” or “privacy” or “security” or oasis” or “backyard bbq”, or nothing the fence or fences you choose depicts. Anyone who enters this contest agrees we own all rights and you will not use the reel or video as examples of your work as we cannot have our client know the work was done on freelancer. You agree not to post or share it. If we like your work we will order again and again. Be creative. You can write your own script if you have ideas you like better than the options below. We often buy multiple winners! You can use a voice over or text only. It’s your choice. Make sure if you add text it’s large enough to read in a mobile device. Again you can write your own script or have no script with video telling...

  €23 (Avg Bid)
  Εγγυημένος

  ...User Registration and Profile Management: The app should allow users to easily create accounts and manage their profiles. A smooth onboarding process is crucial. - Real-time Trading and Analytics: Implementing this feature will be pivotal to the success of the app, ensuring users can trade efficiently and make informed decisions. - Wallet Integration and Security Features: The app must include robust wallet integration and top-notch security features to assure users of the safety of their funds. Design Theme: The design should be modern and sleek, reflecting the cutting-edge nature of the cryptocurrency industry. Ideal Skills and Experience: - Proficient in developing iOS and Android apps, including website - Experience in developing and integrating trading platforms - K...

  €30 / hr (Avg Bid)
  €30 / hr Μέση Προσφορά
  52 προσφορές

  ...features. • Set up and manage a cloud storage solution (preferably AWS, Google Cloud, or Azure) to handle data generated by caMicroscope. • Ensure smooth data flow and secure storage between the website and the cloud. • Optimize the website for performance, reliability, and security. • Provide documentation and support for the integration process. Requirements: • Proven experience in full-stack web development. • Strong knowledge and experience with cloud services such as AWS, Google Cloud, or Azure. • Proficiency in web development frameworks and languages (e.g., HTML, CSS, JavaScript, Python). • Experience with API integration and management. • Familiarity with GitHub and open-source projects. • Strong p...

  €484 (Avg Bid)
  €484 Μέση Προσφορά
  38 προσφορές
  Scalable Cloud Infrastructure Architect Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...project will involve incorporating cutting-edge features such as auto syncing between AWS & QCloud Server, managing primary and secondary server setups, implementing access control, and ensuring two-way syncing. Key responsibilities and requirements include: - Setting up a Load Balancer and Auto Scaling for efficient resource management - Implementing a robust Backup and Recovery system for data security - Configuring AWS and QCloud Domains for seamless operation - Establishing a Data Archiving Process for efficient data management The ideal candidate should have extensive experience in cloud infrastructure architecture, particularly with AWS. You should be able to design and implement scalable, secure and reliable cloud solutions, while being adept at optimizing existing...

  €116 (Avg Bid)
  €116 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Urgent E-commerce Website Development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced web developer to create a brand new E-commerce website for me. The entire project is detailed in a PDF, which I will provide, so please take a look at that first. Key Requirements: - E-commerce: The website should have all the necessary features for an online store. This includes product pages, a shopping cart, and a secure payment gateway. - Price Based on PDF: I am not open to negotiations on price. The best quality and cost-effective proposal will be selected. - Portfolio: Please provide your portfolio, specifically highlighting any similar e-commerce websites you have created. Timeline: The project is urgent. I am looking for a developer who can start immediately and deliver high-quality work quickly. Ideal Skills and Experience: - Prove...

  €133 (Avg Bid)
  €133 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές

  I'm in need of a skilled developer to bring my Figma design to life in the form of a personal web application. This will require both frontend and backend development skills, specifically with React and Node.js respectively. Key Requirements: - Transform Figma design into a functional web application - Utilize React for the frontend - Implement Node.js for the backend - Ensure user-friendly and responsive interface - Debug, troubleshoot, and test the application thoroughly - Maintain high code quality and security standards Ideal Skills & Experience: - Proficiency in React and Node.js - Good understanding of web development principles - Experience with transforming design concepts into practical, functional applications - Strong problem-solving skills...

  €31 (Avg Bid)
  €31 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  Hi Sir, I am a certified Microsoft certified tech having more than 13 years of experience working...destination tenant. Google to office365 Including (Emails, calendar , Contacts, Drive) M365 to Google workspace or Gsuite (Including Emails, calendar , Contacts, Drive) GoDaddy to M365, Zoho, M365 GoDaddy M365 defederation or Gsuite, Google workspace cPanel to Google or M365 or Zoho Zoho to Google or M365 Google drive to One drive data migration M365 Administration, System Administrator M365 Security assessment Bluehost, Hostinger, HostGator, GoDaddy, , to google workspace or M36 email migration Include SPF, DKIM, and DMARC records in your DNS settings to enhance email deliverability and authentication, ensuring that your emails are reliably delivered to recipients' inboxes.

  €228 (Avg Bid)
  €228 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Instagram Specialist for Security Company -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced social media specialist to spearhead the...and engaging content plan - Implementing strategies to increase our follower base and overall brand visibility - Regularly analyzing data and providing insights and recommendations for future actions The ideal candidate should: - Have proven experience in growing Instagram accounts - Possess a good understanding of social media marketing and brand building - Be able to tailor content to fit the security industry whilst being engaging and shareable - Be up-to-date with the latest trends and features on Instagram - Be able to provide examples of past work and results If you think you have what it takes to help us reach our goal of brand awareness through Instagram, please include relevant experience in yo...

  €413 (Avg Bid)
  €413 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I need someone to setup SPF DKIM DMARC for 25 domains. Create 75 email accounts in Google Workspace and connect them to our sending platform. Fixed budget non-negotiable of 25$. DONT APPLY IF YOU CANT DO IT.

  €24 (Avg Bid)
  €24 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές

  I'm seeking a developer with a strong grasp of content privacy law and web security best practices to help implement CPL compliant user management features on my website. Key Responsibilities: - Implementing user login and registration system on the site. - Ensuring all user data is protected in accordance with CPL standards. Your skills and experience should include: - Proficiency in HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript and Ajax. - Proven experience with web security and data protection. - Familiarity with best practices for user data privacy and compliance with content privacy laws. Please note that I am not able to provide detailed 'specific measures' you need to take to ensure CPL compliance. This is why I am seeking a professional to handle thi...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  Instagram Specialist for Security Company 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for an experienced social media specialist to spearh...engaging content plan - Implementing strategies to increase our follower base and overall brand visibility - Regularly analyzing data and providing insights and recommendations for future actions The ideal candidate should: - Have proven experience in growing Instagram accounts - Possess a good understanding of social media marketing and brand building - Be able to tailor content to fit the security industry whilst being engaging and shareable - Be up-to-date with the latest trends and features on Instagram - Be able to provide examples of past work and results If you think you have what it takes to help us reach our goal of brand awareness through Instagram, please include relevant experience in yo...

  €1122 (Avg Bid)
  €1122 Μέση Προσφορά
  31 προσφορές

  I'm in need of a skilled network technician to reconfigure the IP settings of a Windows Server manually. The changes will include the IPv4 address, subnet mask, default gateway, and the addition to OPNSense Firewall on a network that already exist. Subsequently, the server should be linked effec...Integrate the adjusted server into a network that operates behind an OPNSense Firewall. - Ensure the server is correctly aligned with the network for the purpose of effectively managing network traffic. The ideal candidate for this project should have: - Profound knowledge of Windows Server IP configuration. - Expertise in working with OPNSense Firewalls. - A deep understanding of network and security principles. - The ability to follow directives meticulously and ensure configuratio...

  €53 (Avg Bid)
  €53 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am looking for a versatile application programmer who has experience in publishing game applications on Google Play. Specifically, I require a transfer of a chil...Proven experience in game app development and publishing, specifically puzzle-solving games. - Knowledge of Google Play's policies and procedures regarding app transfer. - Previous work with children's applications, with an understanding of what engages, entertains, and educates this audience. - The ability to handle the process professionally and efficiently while recognizing the importance of security and confidentiality. Your role will extend beyond the initial transfer. I am also interested in future updates and improvements to the game. Please share your portfolio demonstrating related past projects wh...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  WordPress E-commerce - Add Credit Card Gateway 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional to integrate a Credit Card payment gateway into my WordPress e-commerce site. Key Responsibilities: - Integrate a reliable and secure payment gateway for credit card transactions. Ideal Candidate: - Proficient with WordPress - Experienced in E-commerce website development - Familiar with integrating payment gateways - Able to ensure site security and reliability

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  74 προσφορές

  I'm in need of a talented full-stack developer who is highly proficient in React, , and other relevant technologies. - The main purpose of the website will be to provide a range of online services to the general public. - The target audience for the website is the general public, so I need t...general public. - The target audience for the website is the general public, so I need the design to be user-friendly and accessible to individuals with varying levels of tech-savviness. Ideal skills and experience: - Expertise in React and - Previous experience with developing online service platforms - Proficiency in creating user-friendly interfaces - Strong understanding of web security and data protection - Prior experience in developing websites for the general...

  €1073 (Avg Bid)
  ΣΜΓ
  €1073 Μέση Προσφορά
  84 προσφορές
  Pre-Employment Vetting in johannesburg, Africa 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of a thorough pre-employment vetting service, specifically in Johannesburg, Africa. The primary objective is to conduct a background check on potential candidates to ensure the safety and integrity of our workforce. Key Responsibilities: - Conduct an in-depth background check covering various areas: - Criminal Records: It's crucial to identify any previous...skills to present the findings in a comprehensive and professional manner. - Understanding of the local regulations and legal framework in Johannesburg, Africa would be highly beneficial. Please only apply if you have a solid background in conducting pre-employment vetting and have experience in working in Africa, preferably in Johannesburg. Your role will be critical in ensuring the safety and security...

  €9 - €46
  Τοπικό
  €9 - €46
  0 προσφορές
  Windows Group Policy Configuration & Print Storage 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a store where a cashier operates from a PC. The PC is running Windows OS. My requirements are as follows: - Group Policy Configuration: I need an expert to set up a group policy for the user of the PC. This policy should ensure that only my POS application can be accessed and run by the user. This is crucial for security and efficiency reasons in my store. - Print Storage: Every print job that occurs on this PC needs to be saved as an image file (JPEG, PNG) in a specific drive. The purpose of this is to maintain a record of all the transactions and receipts generated at the POS. I do not require remote access for monitoring or changes. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in Windows OS, particularly in setting up and configuring group policies. -...

  €5 / hr (Avg Bid)
  €5 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  I am seeking a skilled programmer to create an Android phone monitoring solution tailored to our specific needs. Our requirements include: 1. **Monitorin...System:** The developed solution must be compatible and fully functional with the Android operating system. 3. **Reporting:** We require real-time notifications for the monitored data, enabling us to make immediate decisions and actions if necessary. The chosen freelancer should have proven experience in the development of monitoring software, specifically for Android devices. A background in data security is also desirable, given the sensitivity of information that will be handled. If possible, show any relevant or similar projects undertaken in the past. Good communication skills and adherence to deadlines are also vital in...

  €379 (Avg Bid)
  €379 Μέση Προσφορά
  19 προσφορές
  SafetyCheck: Location Sharing App 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...Tab:** Create and manage groups for collective check-ins. - **Individuals Tab:** Monitor individual check-ins separately. - **Request Check-In:** Button to request a check-in from a friend or group member. - **Settings:** Manage personal information, privacy settings, and notifications. **Notifications:** - Push notifications for new check-ins. - Alerts for requested check-ins. **Privacy and Security:** - Secure login with authentication. - Options to manage visibility of check-in details. - Encryption of user data and location information. **Platforms:** - Available on iOS and Android. **Additional Notes:** - Ensure the app is user-friendly and accessible. - Focus on minimalistic design for ease of use. Please provide examples of similar apps you've worked on, especial...

  €214 (Avg Bid)
  €214 Μέση Προσφορά
  23 προσφορές

  ...includes not only data storage, but also querying and retrieval, data manipulation and modification, and security implementation. Key project aspects: - Database creation: Setting up a database capable of storing up to 1GB of data on SQL Server 2021. - Functionality: Implement features such as data storage, query and retrieval, and data manipulation and modification. - Security: Ensure the protection of data by incorporating suitable security measures. Ideal skills: - Extensive knowledge and experience in SQL Server 2021. - Proven record of successful database creation and maintenance. - Proficient in database querying, manipulation, and modification. - Strong understanding of data security principles. You should have practical experience with SQL Server...

  €134 (Avg Bid)
  €134 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  BGP Migration and Training Specialist 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional who can help with a few tasks: - Migrate our servers from Centos 7 to Alma Linux for our BIRD2 BGP system. The primary goal for this migration is enhanced security and long-term support. - Provide training on the BIRD2 BGP system for our team, who have a beginner-level of expertise in this area. - Assist with troubleshooting and resolving any issues that may arise post-migration. Ideal candidates should have: - Extensive experience with BGP systems, particularly BIRD2. - Strong knowledge of both Centos and Alma Linux. - A knack for training and assisting beginners in understanding complex systems. - Excellent troubleshooting skills. Please include your relevant experience and how you can help with the above tasks in your proposal.

  €35 / hr (Avg Bid)
  Προεξέχον
  €35 / hr Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm seeking a skilled developer to create a custom app for my institution. This app will serve as a digital platform for communicating with both students and parents. Here are the key requirements: - **Security**: The app will require a secure login system for students and parents. We plan on using a username and password system. Your expertise in encryption and secure login systems is crucial. - **Features**: - **Direct Messaging**: A core feature will be the ability for teachers and parents to communicate directly through the app. This should be seamless and user-friendly. - **Monthly Financial Summary**: Another key feature is a financial summary for each student every month. This should be displayed clearly, and should be user-friendly and accessible for both parents ...

  €392 (Avg Bid)
  €392 Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I'm seeking an experienced web developer to create a visually appealing and user-friendly e-commerce website with the following key requirements: - Full e-commerce functionality: The website should include all essential e-commerce features, with a particular emphasis on seamless Payment Gateway Integration. The payment process should be secure and user-friendly. - Multilingual support: The ability to translate the website into multiple languages is critical for my target audience. It is important that the developer implements a robust solution for this feature. Ideal candidates for this project should have: - Proven track record in developing e-commerce websites, with a focus on user experience and security. - Experience in integrating and customizing Payment Gateway so...

  €48 / hr (Avg Bid)
  €48 / hr Μέση Προσφορά
  20 προσφορές

  I require a professional to externally backup my photos and videos that are currently stored on my iOS phone's local storage. Here's what is needed: • Back-up implementation: Expertise in creating and applying s...local storage. Here's what is needed: • Back-up implementation: Expertise in creating and applying secure and efficient backup methods focused on my iOS system. • iOS experience: An intimate knowledge of iOS systems is a must to navigate its constraints and capabilities effectively. • Data handling: Involving photos and videos, it's crucial to handle data carefully to prevent loss. • Privacy & Security: Assurances to maintain my data's integrity, privacy, and confidentiality are essential. If you're swift with...

  €176 (Avg Bid)
  €176 Μέση Προσφορά
  15 προσφορές
  SSH Access and Terminal Setup Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...issues preventing us from connecting via SSH. - Ensure SSH access is stable and reliable for ongoing use. 2. Alternative Access: - If easier, set up terminal access instead of SSH and advise on its operation. Requirements: - Proven experience in setting up and managing SSH access on various server environments. - Strong knowledge of server administration, including handling permissions and security settings. - Ability to troubleshoot and resolve technical issues efficiently. - Good communication skills to guide us through the process and explain the steps taken. Deliverables: - Fully configured SSH access to our server with documented steps for future reference. - Documentation of the work performed and any changes made to the server configuration. *No milestones ove...

  €57 (Avg Bid)
  €57 Μέση Προσφορά
  28 προσφορές

  I'm seeking an experienced web developer to create a visually appealing and user-friendly e-commerce website with the following key requirements: - Full e-commerce functionality: The website should include all essential e-commerce features, with a particular emphasis on seamless Payment Gateway Integration. The payment process should be secure and user-friendly. - Multilingual support: The ability to translate the website into multiple languages is critical for my target audience. It is important that the developer implements a robust solution for this feature. Ideal candidates for this project should have: - Proven track record in developing e-commerce websites, with a focus on user experience and security. - Experience in integrating and customizing Payment Gateway so...

  €60 / hr (Avg Bid)
  €60 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am seeking a skilled web developer to design a unique download website. This site will host an IPA file that users will download via sideloadly. Specific features required: - IP-address-limited access: Each user should be able to access the site once, with their access revocable following their download. This will allow us to control the frequency of file access. - Regular file updates: The IPA file in question will require periodic updates. This means that the ideal freelancer should have experience creating functionality for seamless and regular file updating and upload. Skills and experience: I need individuals with a strong background in web development, experience with setting user access restrictions, and proficiency in managing file updates. I look forward to worki...

  €155 (Avg Bid)
  €155 Μέση Προσφορά
  29 προσφορές
  Linux Security Configuration Expert Needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm looking for a professional in Linux security, ideally experienced in configuring Fail2Ban and CrowdSec. This project includes the following key points: - Proficiency in fail2ban and crowdsec: You should have extensive experience in configuring and managing these tools. - SSH Protection: You will be focusing on securing my SSH services specifically. - DDoS Prevention: I need help in configuring my security systems to prioritise protection against DDoS attacks. - Customisation: As part of this project, we'll need to focus on reinforcing security against the threats I'm most concerned with, like DDoS attacks. Please bid if you're confident in your ability to set up a robust security configuration that can withstand DDoS attacks and other m...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Μέση Προσφορά
  30 προσφορές

  I am seeking an Android developer who has already created a dual space app. I need a readymade app source code for this. I need an experienced Android developer to create a dual space app. Key Requirements: - I'm in need of an expert who can create a dual space app from scratch. - Excellent knowledge and experience in Android app development. - Strong understanding of privacy and security features in Android apps. - A track record of creating successful mobile applications. - The ability to clearly outline the project's scope in your proposal. Your proposal should: - Showcase your previous work related to Android app development. - Detail your experience in creating dual space apps or similar projects. - Include a detailed project proposal that outlines your approach ...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am seeking an experienced C# developer who has proficient knowledge in SQL and has experience with Azure. The chosen freelancer will be working with these primary tools: - Expertise in the C# programming language - Proficiency in hand...knowledge in SQL and has experience with Azure. The chosen freelancer will be working with these primary tools: - Expertise in the C# programming language - Proficiency in handling SQL databases - Strong experience working with Azure cloud platform Ideally, the chosen candidate can deliver a robust and efficient code, fully leverages the capabilities of C# and Azure, and maintains the integrity and security of SQL databases. The ability to work independently, possess good problem solving skills, and have an eye for detail will be valuable in thi...

  €24 / hr (Avg Bid)
  €24 / hr Μέση Προσφορά
  63 προσφορές

  ...programs. - The animation must be done in real-time, effectively simulating the natural flow of sand in a virtual 3-D hourglass graphic to be provided by client. - The final product should be compatible with all major web browsers, ensuring that it can be easily viewed and interacted with on any device. - The project has a timeline of 90 days, but open to flexibility according to encouraging results. Ideal skills and experiences for this project include: - proficiency in animation and motion graphics, (related portfolios are welcomed, not required). - Experience in creating web-compatible animations - knowledge of HTML5, CSS, and JavaScript would be advantageous. Include your preferred language for this project. - A proactive and communicative approach, with the abi...

  €1020 (Avg Bid)
  €1020 Μέση Προσφορά
  62 προσφορές
  Azure Network Setup & Configuration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...configure subnet-api to include: A virtual machine (VM) running FastAPI. Installation assistance for VSCode, application, and FastAPI in the VM. A PostgreSQL database that communicates with FastAPI. 1.3 Subnet-app will be deployed as a static WebApp using React JS if running a VM incurs additional costs. The Developer shall set up communication between the web app and the API in subnet-api. 1.4 The Developer shall configure the Network Security Group (NSG) to ensure that only the React app can access FastAPI, with FastAPI and the database not being publicly exposed. 1.5 The Developer shall implement Azure Active Directory (AD) authentication for accessing the React app using LinkedIn credentials. The LinkedIn token will be used to fetch user details, including the role,...

  €187 (Avg Bid)
  €187 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm seeking a skilled lawyer with extensive knowledge in international real estate law to meticulously review a lease agreement (excluding the addendum). The focus is on identifying potential pitfalls in the agreement's terms and conditions, rent payment schedule, and security deposit requirements. Key Responsibilities: - Thoroughly analyze the agreement and pinpoint any areas with legal risks or potential issues - Provide detailed suggestions, including specific language modifications, on how to rectify the identified pitfalls - Rewrite the agreement in a manner that aligns with Texas real estate law standards and best practices The ideal candidate should have: - A strong background in real estate and property law, with a focus on international jurisdictions - Proven e...

  €249 (Avg Bid)
  €249 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Microsoft 365 Defederation from GoDaddy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...accounts from GoDaddy. I aim to reduce my dependency on GoDaddy, have greater control over my accounts and improve security to reduce instances of malware, phishing, malicious links, etc. Key Requirements: - Expertise in Microsoft 365 account management and delinking. - Ability to ensure a seamless defederation process. - Understanding of the importance of retaining key functionalities post-defederation, including email management, file storage and sharing, and calendar and scheduling. Your role: - Assisting me in defederating my Microsoft 365 accounts from GoDaddy, ensuring that I retain all essential features. - Providing insights and guidance on best practices for maintaining security and control over my accounts post-defederation. Ideal Skills and Experience: - Pro...

  €451 (Avg Bid)
  €451 Μέση Προσφορά
  39 προσφορές

  I'm in need of a forum with user registration and login capabilities, along with discussion boards. Here are the core requirements: - User Registration and Login: - Users should be able to re...needs to support various discussion boards where users can post and engage in conversations. - User Approval Process: - I'd like the registration process to be moderated. Each account should be manually approved by an admin before the user can access the forum. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in forum development and implementation. - Experience with user registration systems and security. - Familiarity with manual approval processes. - Understanding of UI/UX design for effective user engagement. - Strong communication skills to clarify requirements and keep me ...

  €146 (Avg Bid)
  €146 Μέση Προσφορά
  71 προσφορές
  SSL Installation & Certificate Procurement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I'm in need of an experienced freelance professional that can assist with the installation of SSL on my VPS. The successful candidate will also be responsible for obtaining the SSL certificate required for my blog/personal site. Ideal Skills & Experience: - Proficient in working with Linux operating system - Skilled in SSL certificate procurement process - Experience in installing SSL on ...will also be responsible for obtaining the SSL certificate required for my blog/personal site. Ideal Skills & Experience: - Proficient in working with Linux operating system - Skilled in SSL certificate procurement process - Experience in installing SSL on VPS The SSL certificate is essential for securing the website, and its successful installation is crucial to the site's functi...

  €23 (Avg Bid)
  €23 Μέση Προσφορά
  40 προσφορές
  Innovative Bidding Platform for Freelancers 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  ...freelancers and employers interact in the industry. Key Features: - Real-time Notifications: The platform should provide push notifications to users regarding new project listings, bid updates, and other relevant activities. - User Rating System: A comprehensive feedback system for both freelancers and employers is essential for enhancing trust and transparency. - Escrow Payment System: This security feature is necessary to ensure that payments are made and projects are completed as per agreement. Target Audience: The platform will cater to both freelancers and employers. The design should be user-friendly and intuitive to accommodate the needs of both parties. Bidding Process: - Fixed Price & Hourly Rate Projects: The platform should support both types of projects, allow...

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Μέση Προσφορά
  17 προσφορές

  I'm looking for a skilled professional who can help me test the security measures of an Android phone. This is aimed at improving the security features of the device and understanding its vulnerabilities. Key Requirements: - You should have a strong experience in cybersecurity, particularly in mobile phone security. - Familiarity with Android operating system and its security features. - Ability to conduct thorough security tests and provide comprehensive reports on the findings.

  €11 / hr (Avg Bid)
  €11 / hr Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  Κορυφαία web security Άρθρα Κοινότητας