Υπηρεσίες Ιστού Amazon Δουλειές και Διαγωνισμοί

Name anything or anybody and their finest details, and all you have to do is to conduct a simple research on the Internet to access overtones of information regarding them. Increased digitization has made everything easier. You can easily earn money by using your Amazon web services skills at freelancer.com.

Perhaps you are just getting started selling books online and you are seeking to incorporate an inventory on Amazon web services and simply, you do not know how to do it. Again, maybe you are seeking to place thumbnails on your particular blog or web page to assist Amazon affiliates your sales. Credible Amazon Web Services will help you achieve these and much more to realize success.

The question is where to get the most reputable Amazon Web Services jobs, especially if you are a new freelancer. It is easy and you know what - these jobs pay much better than most other jobs. If you are looking for an opportunity to make a considerable income on the Internet, here is your opportunity to make a profit. Look for the most highly rated employers on freelancer.com. There are many such and they offer great value for the money that you invest there. Be sure to offer great Amazon Web Services and you will never lack a project to work on.

Εγγραφείτε και αρχίστε να κερδίζετε
Εγγραφείτε για να ξεκινήσετε να κερδίζετε . Είστε an Amazon Web Services Expert; Θα μπορούσατε να κερδίζετε χρήματα δουλεύοντας σε αυτές τις δουλειές!

Δείτε Δουλειές στο Freelancer

Εργασία/Διαγωνισμός Περιγραφή Προσφορές/Συμμετοχές Δεξιότητες Ξεκίνησε Τελειώνει Τιμή (EUR)
upload website to AWS wordpress hosting - 26/04/2018 20:11 EDT I have a completed website with all of the files downloaded from a zip file. I currently need it all uploaded to my existing aws account. wordpress has been installed on it as well as the instance and the host. I just need the importing process completed and operational to continue working on it and publishing it 39 PHP, WordPress, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Φιλοξενία Ιστοσελίδων Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 22ώρα €100
AWS RDS DNS address (new CNAME) via script via Route53 - 26/04/2018 18:32 EDT AWS RDS DNS address (new CNAME) via script Need to get specific CNAME address for my AWS RDS instance via Script or Terraform? (Is $10 ok?) (If not how much?) Do you have automation code that already does this? Need to have the CNAME for my RDS in a command line or scriptable solution? This can be a script or Terraform solution; but must work and be automatic again and again. Have post... 2 Linux, DNS, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €25
SSTP client Android Iphone - 26/04/2018 18:17 EDT In Need for SSTP/TLS VPN Client for andoid and iphone 1-create Profile 2-Add certificate server certificate must be signed by CA or Server Client must match CA imported 3-Add default route or add speficic IPS/DNS to be routed through this tunnel 4-Start in startup option 5-Icon /run in background 6-Auto reconnect /save password option 7-enable chap chapv2-pap 8-install in new and ol... 4 Linux, Mobile App Development, iPhone, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 21ώρα €458
Twilio to Amazon Call Recording - 26/04/2018 18:06 EDT Hi , We are facing problem with Twilio call recording, we are planning to shift call recordings to our AWS server, Twilio support has given us solution but it’s not working. I feel you are the best person who can help us, would it be possible to have short conference meet to discuss. Akshay 2 PHP, Linux, Asterisk PBX, VoIP, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 20ώρα €11
Install ACM Certificate on Vodia PBX - 26/04/2018 15:21 EDT Need help installing wild card Certificate issued using ACM (AWS certificate manager) on Vodia pbx. 3 Διαχείριση Συστήματος, Linux, VoIP, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 18ώρα €26
amazon affiliate website making - 26/04/2018 14:55 EDT Hi We need Amazon Associate Website USA..Simple domain and simple website From creation of amazon account till website you handle everything. and then hand over to me. A simple website for affiliate approval from amazon. You need to apply for API Keys approval showing proof of website to amazon and get account approved so we have api keys. (earlier opening amazon affiliate account used to co... 3 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 17ώρα €59
Highly technical writing about AWS (Amazon Web Services) GCP (Google Cloud) and so on. - 26/04/2018 13:49 EDT We are looking for some very technical writing. The opportunity would be to interview a developer about how they solved a detailed AWS/GCP/Azure issue, then writing an article like this: [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτ&... 10 Cloud Computing, Τεχνική Συγγραφή, Azure, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Google Cloud Storage Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 16ώρα €453
Build and host a website for me - 26/04/2018 13:02 EDT Hi, I would like you to build a website for me using react.js and node.js. You will also help to host the website (Most likely with Amazon AWS). Its a simple website, that will require skills on integrating a chat (e.g with [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για ν&a... 27 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js, Socket IO, React.js Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €418
Access Control with AWS - 26/04/2018 12:23 EDT We are looking for someone to develop this project. It is a serverless application in AWS that uses facial recognition, lambdas, EC2 instances, buckets and a graphical interface that contains three doors with their proper indicators each. When pressing any of the three doors, the face of the person must be requested through the webcam of the laptop. In case the person is in the database of people... 1 Java, Python, Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €37
Analytics Dashboard Creation and API integration - 26/04/2018 12:16 EDT Building the UI Dashboard A developed previously started the project but is unavailable to complete. I am attaching screenshots of the current work done and screenshots of what we would like the dashboard to look like once completed. Project is currently running on AWS Elastic IPS Please msg any questions. 11 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Google Analytics, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 15ώρα €13
Need AWS expert to setup Instance with FTP and SSH access - 26/04/2018 11:07 EDT Looking for expert to setup the complete networking and Firewall on AWS and Optimize for better performance. Need to start the work immediately. 16 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Διαχείριση Δικτύου Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €20
Project for Cui D. -- 18/04/26 4:40:59 pm Qt program 3 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, , Arduino, Bitcoin Apr 26, 2018 Σήμερα9μέρα 13ώρα €19
Resolve an Amazon Issue - 26/04/2018 10:29 EDT Hi we have new seller (individual account) . we get activated by amazon from 3 days , however, we still have an issue when trying to list a product . I get this message : problem with your seller account our records indicate that you are not authorize to access this feature With Regards; 8 PHP, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 13ώρα €20
List 2 Products on Amazon Seller Central Account - 26/04/2018 09:52 EDT We are looking for an experienced freelancer to list 2 products on on our Amazon seller account with the best possible keywords and give us some support to get started. 10 Διαδικτυακή Διαφήμιση, SEO, Κατασκευή Συνδέσμων, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Keyword Research Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €69
Video Streaming App - 26/04/2018 09:36 EDT Native Video Player application for Fire TV built using the Amazon Fire App Builder framework. If you have experience on Fire TV, please show references. 10 Java, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Amazon Fire Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €460
Implement Jenkins CI infrastructure on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)/Docker - 26/04/2018 09:34 EDT Implement Jenkins CI infrastructure on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)/Docker 5 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €175
Project AWS_Q - 26/04/2018 09:26 EDT AWS, RDS, ELB, EBS, VPC Setting up server and configuration for deploying 10 Διαχείριση Συστήματος, Linux, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 12ώρα €20
Aliexpress, Alibaba Product reserach to put on Amazon - 26/04/2018 04:34 EDT Hi, I need an expert who can bring in sales and amazon account management, who can buy good products and add to amazon usa. Please let me know if any good expert who are doing such tasks? 10 Εικονικός Βοηθός, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Εξόρυξη Δεδομένων Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 7ώρα €118
Twitter sentiment analysis web app, json, django, docker A city anomaly detector about electricity, water and bus infrastructure from tweets to indexing it to Apache solr on docker containers. It will get tweets from twitter API then clean and label them, use nltk tweepy library etc. Build on docker container. Has to ve available with a website interface using json. 2 Python, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Docker Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €11
Twitter sentiment analysis web app, json, django, docker, solr A city anomaly detector about electricity, water and bus infrastructure from tweets to indexing it to Apache solr on docker containers. It will get tweets from twitter API then clean and label them, use nltk tweepy library etc. Build on docker container. Has to ve available with a website interface using json. 2 Python, Django, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, NoSQL Couch & Mongo, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €19
Amazon MWS Integration repricer We need some guru to make an integration between our price monitor and Amazon Marketplace Web Service. We wish to update prices on several accounts on Amazon based on already collected price and stock from our suppliers 30 PHP, Javascript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 5ώρα €1282
amazon tools for wishlist amazon tools for wishlist if you do this job before please feel free to contact me. 6 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 4ώρα €71
A Gift Project Its a online website related to sharing gifts 11 Ruby on Rails, Cloud Computing, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 26, 2018 Σήμερα6μέρα 3ώρα €881
products added to amazon I need someone to be able to add products to my amazon seller account. Someone who knows there way around Amazon Seller Central. Details include, receiving emails with the image and info that you will be using to add the product. You will need Excel for the UPC Codes and so that you can keep track. Also will need a fast computer, and a fast internet connection. I can pay hourly but there would hav... 57 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 2ώρα €14
Batch combine Images into the same photo I am looking for someone to go through about 2800 images and combine one image with all of the 2800 photos to create a product combo picture and make sure all photos are at least 1000x1000. All image names will need to remain the same for easy reference for our team. 19 Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εικονικός Βοηθός, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Σήμερα6μέρα 1ώρα €21
Ebay Lister I need an experienced Ebay Lister part time only. 20 SEO, Εισαγωγή Δεδομένων, Ηλεκτρονικό εμπόριο, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 21ώρα €4
business name and logo I am launching a business on Amazon and would like to create something simple,but that would be visible and attractive for [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] few words something that make people wanna buy my product. 9 Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Επιχειρησιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Πωλήσεις Apr 25, 2018 Apr 25, 20182μέρα 20ώρα €22
need amazon aws server specialist to upload file need amazon aws server specialist to upload file. we have existing server on amazon s3 and now we need create a folder [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] and upload php file under that folder. 15 PHP, Διαχείριση Συστήματος, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 18ώρα €18
Docker&Server-side Developer needed I need a developer that knows how to host a Docker app on any host using the github link, in which I push the changes through github and they change directly on the website 8 Linux, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Ubuntu, Docker Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 17ώρα €11
Need to simulate website on cloud server AWS Elastic Beanstalk. Bluemix. Cloud Foundry. Cocaine (PaaS) DigitalOcean. Distelli. Firebase. Google App Engine 4 PHP, Linux, NoSQL Couch & Mongo, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 16ώρα €21
Big Data/Hadoop Devloper I am looking for a freelancer with expertise in Hadoop, Nifi, Hive, Spark, Python, AWS Services. Expertise in the above is must specially ***Nifi*** You can directly contact me here [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions] 13 Python, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Hadoop, Hive, Spark Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 16ώρα €583
expert amazon web service and socket io i have a web-application that is build in express js and uses socket io and is hosted in aws amazon-web-service problem it is with https now the site is using https and socket io with https doesn't work without https was working perfectly so you need to have knowledge with aws socket io and express js. 7 PHP, Javascript, NoSQL Couch & Mongo, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 14ώρα €24
Server Administrator Needed I need a server administrator with expertise in Amazon EC2 to set up an Amazon EC2 server for us. Backup server migration and SSL installation also needed. 17 Διαχείριση Συστήματος, Linux, DNS, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Windows Server Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 13ώρα €60
Amazon Listing Variation Help Hello i need help with listing produts on amazon 9 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 12ώρα €14
Need VP on Amazon Hello I need a Set who can give me VP on Amazon for a lot of products. 6 PHP, Επεξεργασία Δεδομένων, Εισαγωγή Δεδομένων, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 10ώρα €20
cityedge(interiors) we need a freelancer who has experience in aws(amazon web services) 7 PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 10ώρα €310
Help with running Amazon account. Assistance with Amazon, listing, sales rank, feedback, understanding the buy box, Amazon Business Sellers. 9 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 9ώρα €139
Alexa Automation We are trying to achieve the automation using Amazon ECHO. We want to develop a skill for Amazon Alexa to control the devices based on ESP8266 so that we can give voice commands using Amazon ECHO. We also want to develop code for ESP8266 to receive commands from Amazon ECHO. At last we need a description on how everything is working in this project. 4 Γλώσσα Προγραμματισμού C, Java, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 6ώρα €12
Need Monthly Support -- 2 Extensive knowledge on AWS, Ansible, Jenkins, Devops tools 13 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 5ώρα €273
Amazon seller metrics and performance website We are looking to create website where amazon sellers can track their keywords ranking, keyword suggestion for their product, finding competitors and checking their keywords and rankings. This will be with payment getway and amazon api. For example you can see amztracker[dot]com, overgrowth[dot]com. there are many websites doing same thing. 11 PHP, SEO, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 25, 2018 Apr 25, 20185μέρα 4ώρα €320
Viability study: Amazon seller reimbursement tool There are situations when Amazon should provide a seller with a refund, but doesn't. I'm thinking about making a light app that will grab data via the API, perform some analysis and report findings. Already some people are accomplishing the same result with Excel spreadsheets. But there are other people who will think this is too complex or wish to automate it. This Reddit post has so... 6 PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, MySQL, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20185μέρα €370
Full stack developer to scrape content (python + aws) Please start the job offer with RD07 This project is divided into scrapping content(tv guide) from websites, add them to db and create APIS to connect the app to the server. *The crone job should work every 12 hours *items in DB should be replaced, *images should be stored on the server and generate URL for the image. a daily clean up for db for items that passed a day. *All tv guide... 22 Python, Web Scraping, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, API Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 23ώρα €28
need some one to help for etsy , amazon , ebay listing and promoting sales we have on line store and have listing on amazon , etsy , ebay , google face book etc need some one to promote listing on these platforms please contact [removed by freelancer.com admin] 30 Διαδικτυακή Διαφήμιση, Εισαγωγή Δεδομένων, Πωλήσεις, eBay, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 21ώρα €314
Amazon Keyword Data Entry SEO I am looking for someone to do data entry on Amazon Seller Central. This will involve filling in fields such as “keywords” “manufacturer” “RRP” “Department” We will provide you all the information, so no research is needed. Our products are sold on Amazon Europe and we have over 400 SKUs across UK, France, Germany, Italy, Spain - Which is growing... 42 SEO, Εισαγωγή Δεδομένων, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 20ώρα €89
Weblogic-Websphere-Webcenter Administrator - Repost - open to bidding Hi I am looking for a weblogic, webcenter, websphere administrator who should be having knowledge on the installation, configuration , infrastructure reviews. He/She should be knowing how to configure two way ssl and how to resolve complex issues. This will be a pay per hour type of position. 5 Cloud Computing, Apache, Apache Solr, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Docker Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 19ώρα €42
Monthly support needed AWS DEVOPS with skills latest techologies, Jenkins, Ansible, Extensive AWs experience with terraform 19 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 18ώρα €452
Native Video Player App Native Video Player application for Fire TV built using the Amazon Fire App Builder framework. 17 Java, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Amazon Fire Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 16ώρα €524
Mobile Expert with a Uber with Amazon Echo I need to add a function to order a request with Amazon Echo like Uber. if you have any experience about that , please place a bid. Thanks. 20 PHP, Mobile App Development, iPhone, Android, Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 14ώρα €477
Create Alexa skill to play an audio file I would like to create a very simple alexa skill that will be along the lines of [το url αφαιρέθηκε, συνδεθείτε για να δείτε] 2 Υπηρεσίες Ιστού Amazon Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 10ώρα €124
Services (Backend) Developer Vyng, a Santa Monica based startup, is transforming how conversations start on mobile and just secured Series A funding from top line investors to do it. We’re looking for a quantitative data-driven developers to join our small and fast-growing Vyng team! Working from our Santa Monica headquarters, you’ll work closely with the Head of Engineering, Product, Design, UX, and Data Scien... 47 NoSQL Couch & Mongo, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, node.js, Express JS, Angular.js Apr 24, 2018 Apr 24, 20184μέρα 9ώρα €26
Showing 1 to 50 of 1736 entries
« 1 2 3 4 5 »