Λογότυπο FreelancerΠως ΛειτουργείΑναζήτησε Εργασίες Είσοδος Εγγραφή Ανάρτηση Εργασίας
Find Jobs
Hire Freelancers
Get Ideas
About
Resources
The ultimate guide to building a mobile app

Top tools for mobile app development

If you're building an app from the ground up, you must only use high quality resources. Here's a rundown of some of the best tools for the job.
26 Απρ 2019 • 9 λεπτά ανάγνωση
Ενημερώθηκε στις 15 Ιαν 2020 από τον/την Adam S.
Φωτογραφία Φόντου

If you're building an app from the ground up, you're going to need some help. Here's a rundown of the best tools for the job.

Mobile app development is a complex process, from coding to designing user interfaces to integrating advanced functions like augmented reality to getting your app in front of users. There's no single magic tool that can take your app from concept to deployment, but using the tools below together can bring your idea to reality.

Need Help Building Your App?

Avatar Χρήστη
Σημαία της Cqlsys Technologies @aarvtech
15 USD / hour
4,6 (171 αξιολογήσεις) Java JavaScript XML Website Design Graphic Design
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Sparximer @sparximer
25 USD / hour
5,0 (245 αξιολογήσεις) PHP Java JavaScript Website Design Graphic Design
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Rafal R. @re4ct0r
50 USD / hour
5,0 (105 αξιολογήσεις) PHP C Programming Java JSP JavaScript
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Logictrix Technologies @jastp
20 USD / hour
4,9 (449 αξιολογήσεις) PHP ASP Java JavaScript XML
Visit profile

Best framework tools for mobile app development

1. Flutter
Flutter is a game-changer for mobile app development. The Google-designed framework allows developers to write apps for any platform in the same codebase.
It works for iOS, Android or web apps, and relies on the Dart programming language. Dart is a simplified, easy-to-learn language that's incredibly versatile.
In addition to working cross-platform, Flutter also works with tools like Square to support in-app payments, Flare to seamlessly integrate animations and Codemagic to help build and package apps. What's more, Hummingbird, Flutter's tool for web development, can build true Progressive Web Apps, which are set to be a major  mobile app development trend  in 2019.
Pricing:  Free
2. Adobe PhoneGap
PhoneGap is Adobe's commercial version of open source tool Apache Cordova. PhoneGap relieves the need for developers to verse themselves in mobile programming languages, instead relying on web-based languages like HTML, CSS and JavaScript. It's used to build hybrid apps.
PhoneGap is well suited to developing cross-platform apps, as it can use a single codebase for iOS, Android, BlackBerry, Ubuntu, Mac OS and a variety of other operating systems. It also offers access to an expansive library of plug-ins that allow apps to use native device features such as accessing the device's camera.
Pricing: 
PhoneGap is free, but is more effective when linked up with a PhoneGap Build account for $9.99 USD/month and a Creative Cloud account at $52.99 USD/month, which will give you access to Adobe's other app development tools such as Adobe XD.
3. Corona
Corona accelerates the app creation process with Lua, a simple scripting language suited to coding novices. It allows you to use a single codebase to publish cross-platform and supports Android, iOS, Amazon Fire, Mac and Windows desktop, and even smart TV platforms like Apple TV and Android TV.
The Corona Simulator gives you a real-time look at any code changes, while the Live Build feature pushes instant updates to any device on your network. Corona also allows you to integrate your Lua code with an XCode or Android Studio project to deliver any functionality not available through its extensive plug-in library.
Pricing:  Free

Featured Work in Mobile App Development

Portfolio item image
Yellow Mobile App
by zikoblade
Portfolio item image
iTouch iPay App
by eclairios
Portfolio item image
Mobile App | Workout
by technologybeach
Portfolio item image
Mobile App Design - Music Streaming
by logosuit
4. Xamarin
Xamarin is a Microsoft tool that allows you to build apps that appear native across different platforms. With Xamarin, you can create a UI-specific code layer that will make your app look entirely native on each platform. Xamarin also integrates with operating systems for wearables such as Apple Watch or Android Wear.
Xamarin uses C#, and also allows you to pull in platform-specific codebase, such as Swift for iOS.
Pricing: 
The Xamarin Studio Community Edition is free, and Xamarin is also included in Microsoft Visual Studio, which is $45 USD/month for the Professional Edition and $250 USD/month for the Enterprise Edition.
5. jQuery Mobile
The power of jQuery Mobile is in integrating jQuery and jQuery UI with CSS3 and HTML5 into a single framework. If you're already familiar with jQuery, you'll feel right at home in jQuery Mobile.
The framework lets you develop in mobile and desktop, and works across iOS, Android, BlackBerry and a host of other mobile operating systems. It integrates mouse events into touch events, allowing you to build true progressive web apps. The jQuery Themeroller also lets you customize and standardize the look and feel of your app across platforms.
Pricing:  Free

Featured Work in Mobile App Development

Portfolio item image
Farmers and Consumers App
by sudpixel
Portfolio item image
Feed Machi - Game Development
by Designzforu
Portfolio item image
Single Around Me | Dating App
by bullslogix
Portfolio item image
My AOC - Mobile App Design
by uvarovkv

Best AR and VR tools for mobile app development

1. Google ARCore

ARCore is Google's tool for augmented reality (AR) app development. ARCore uses various APIs to help the user's device track its motion and position, understand and detect its environment and estimate the environment's lighting conditions.
The tool's lighting detection means your virtual object can be lit under the same conditions as its environment, and its ability to detect vertical and horizontal feature points allows you to place virtual objects on flat planes. ARCore is platform-specific to Android, meaning you'll have some work ahead of you to make your AR experience work cross-platform.
Pricing: Free

2. Apple ARKit 2

ARKit 2 lets you provide AR experiences that allow multiple users to participate simultaneously. It also allows users to stop the app and resume it later in the same state.
In addition to 3D object recognition, ARKit also supports 2D object recognition for items like posters or signs. The limitation of ARKit, like ARCore, is that it's platform specific, working off Apple's native XCode codebase.
Pricing: Free

3. Wikitude

Wikitude works cross-platform to create AR experiences for Android, iOS or Windows. You can use Native or JavaScript, or Unity, Cordova or Xamarin to create a seamless AR experience for phones, tablets and smart glasses on all three supported operating systems.
Wikitude can augment multiple images simultaneously and can also recognize, track and augment 2D images.
Pricing: Subscription plans range from around $2,800 USD/year to more than $5,000 USD/year.

4. Vuforia

Vuforia is primarily for enterprise applications in industries like aerospace, electronics, healthcare and automotive manufacturing. It touts itself as providing enterprise solutions to manufacture, train and service more efficiently.
Vuforia Studio allows developers to integrate existing 3D CAD and animated sequences into AR apps. Vuforia Engine allows for cross-platform development of AR apps. The tools let developers build AR apps for mobile and digital eyewear devices, including the Microsoft HoloLens.
Pricing: For companies with revenue under $10 million USD/year, Vuforia offers a one-time $499 USD package for access to standard functionality, or a $99 USD/month Cloud subscription that enables developers to create a large and dynamic set of target images.

5. ARToolKit

ARToolKit is an open-source C and C++ library of AR software that works cross-platform. It provides a simple framework for creating AR apps by algorithmically tracking to calculate the device's camera position relative to physical markers. This allows for fast, real-time AR applications.
ARToolKit is distributed for MacOS, Windows, Linux and SGI IRIX.
Pricing: Free

Best animation tools for mobile app development

1. Flare

Flare integrates with Flutter to create animations for your apps. You can draw and animate directly in Flare, or you can import pre-existing vector art in SVG or PSD.
Flare also provides some easy animation tools like skeletal animations, which allow you to add a structure of moving joints to vector and raster images. You can also create interactive buttons and icons that run in real time. Best of all, it easily integrates into Flutter.
Pricing: Free

2. Adobe After Effects

Adobe After Effects works best in conjunction with other Creative Suite products. You'll create a vector image in Illustrator and animate in After Effects. An After Effects plugin called Bodymovin can export your animation file as JavaScript for easy integration into your codebase.
While After Effects doesn't offer the all-in-one integration of some other animation tools, its versatility makes it worthy of consideration.
Pricing: After Effects is available as a single app for $20.99 USD/month or as part of the full Creative Suite for $52.99 USD/month.

3. Kite Compositor

Kite Compositor is an animation and prototyping tool for Mac and iOS. It uses a simple drag and drop interface and generates native Swift or Objective-C code. It can also build animations for different interfaces, such as the Apple Watch. Plus you can import designs from Sketch or Adobe XD.
Pricing: $99 USD

4. Origami

Origami Studio is a prototyping tool built and used by designers at Facebook. It allows you to import design assets from Sketch. You can then assign actions to layers for user actions, such as a tap on the device's screen. Origami allows you to easily add transitions between pages and actions on your app.
It's important to remember, though, that Origami is a prototyping tool. It's a good tool for designing the look and feel of your app, but you'll still have coding work ahead of you to make it a reality.
Pricing: Free
Best AI tools for mobile app development

1. ML Kit by Google

ML Kit is a mobile-optimized machine learning development kit. Its base APIs include functions like face detection, optical character recognition, image identification, barcode scanning and landmark detection. Google is also developing a chatbot function for the kit. ML Kit also works cross-platform on iOS and Android devices.
Google is continuing to develop and add new base APIs to the toolkit to cover more use cases. It also supports existing TensorFlow Lite models. It's built to work within Google's Firebase development console.
Pricing: Free

2. Core ML 2

Core ML 2 is Apple's machine learning app development kit that allows machine learning models to run locally on the user's device, meaning your app can apply machine learning cases regardless of the user's network connection.
Because Core ML runs locally, it relies on pretrained models and decision trees. Unlike ML Kit, it doesn't work cross-platform.
Pricing: Free

3. Microsoft Cognitive Services

Cognitive Services work with Microsoft Azure to deliver a set of APIs and SDKs to allow developers to build AI into their apps without an extensive knowledge of data science. The APIs on offer fall into five main categories: vision, speech, language, search and knowledge.
The vision APIs analyze images and videos; the speech APIs aid with speech recognition; the language APIs help your app understand the intent behind user language; the knowledge APIs deliver relevant research from scientific journals and the search APIs apply machine learning to Bing searches.
Pricing: Azure Cognitive Services has a rather unique pricing model that charges based on transactions for different APIs. You can find the full pricing chart here .

4. Caffe2

Caffe2 is Facebook's contribution to artificial intelligence tools for developers. The platform uses native and interchangeable Python and C++ APIs. It integrates with Visual Studio, Android Studio and Xcode.
The tool leverages community contributions to build new algorithms. It also offers access to a "model zoo" with pre-trained machine learning models.
Pricing: Free

5. OpenCV

OpenCV, or the Open Source Computer Vision Library, is focused on visual machine learning. It's used for facial recognition, object identification, finding similar images in databases, extracting 3D models of objects in images and a host of other features.
The tool allows you to work in Java, C++ and Python and supports iOS and Android. It also integrates with TensorFlow and PyTorch.
Pricing: Free

Marketing tools

1. Pushwoosh

Pushwoosh lets you craft, segment and personalize push notifications to keep your users engaged. It also offers in-app messaging services, deep linking and location-based push notifications.
The service gives you access to advanced analytics, lets you create A/B tests to trial new marketing strategies and offers tools to track conversion and discover your audience segments.
Pricing: Pushwoosh has a range of plans, from its free Start Up subscription to its Marketing subscription starting at $125.95 USD/month. It also offers an enterprise solution.

2. App Radar

App Radar aims to help you push your app to top store pages using detailed analytics of how users are finding your app and apps like yours. Its "App Store Optimization" gives you keyword rankings and offers optimization suggestions to tailor your app description for maximum visibility. It even tells you the keywords your competitors are using.
The tool also allows you to push updates for multiple apps simultaneously, both in the Apple App Store and Google Play.
Pricing: Subscriptions start at $99 USD/month and run up to $599 USD/month, depending on the number of apps you're looking to manage.

3. HARO

HARO, or Help a Reporter Out, is actually aimed at journalists. It connects journalists with sources who can provide commentary on a range of issues. But it's also a tool for people wishing to provide commentary and promote their brands.
You can register on HARO as a source and you'll receive three daily emails with source requests relevant to your industry. If you see one that you can provide commentary on, while also promoting your app, you reply to a masked email address with answers to the journalist's questions and a bio with contact information.
Pricing: HARO offers several subscription models for sources, ranging from a free model to a $149 USD/month premium model that allows unlimited keyword filtering.

4. Clickky

Clickky monetizes your app by placing relevant, high-performing ads in your content. You choose the ad type and format and then integrate the code into your app. You can also exchange ads with other app developers for free.
Clickky also offers robust analytics tools to show you how much your app is earning in real time.
Pricing: Clickky offers a free trial. Pricing for its enterprise solution is only available on request.

5. App Annie

App Annie is the gold standard in monitoring information about your mobile app. Think of it as Google Analytics for apps. You can analyze app market trends by downloads and revenue, keep an eye on competitors and evaluate top monetization strategies.
App Annie also lets you search for keywords to optimize your app description, monitor competitors' ad campaigns and view the best ad platforms across different regions.
Pricing: App Annie offers a free model with limited functionality. The pricing for its premium model is only available on request.

Get Your App Built Today!

Avatar Χρήστη
Σημαία της Usman I. @usmanrana07
20 USD / hour
5,0 (102 αξιολογήσεις) PHP JavaScript XML .NET Mobile App Development
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της TechnoThumb LLP @Deepak502
15 USD / hour
5,0 (34 αξιολογήσεις) PHP JavaScript .NET Mobile App Development iPhone
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της Mejora Infotech Pvt. Ltd. @mejora14
20 USD / hour
4,9 (249 αξιολογήσεις) PHP JavaScript XML Python Website Design
Visit profile
Avatar Χρήστη
Σημαία της KESHAV INFOTECH @KESHAVINFOTECH
8 USD / hour
4,9 (1191 αξιολογήσεις) PHP C Programming JavaScript Visual Basic .NET
Visit profile
Πείτε μας τι χρειάζεστε να γίνει
Συμπλήρωσε το όνομα της εργασίας σου
Ξεκίνα την Εργασία σου
Σχετικές Ιστορίες
thumbnail άρθρου
Top 11 iOS development tools you need
5 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Top tools for Android app development in 2020
4 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Top 7 tools for Progressive Web App development
4 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Entrepreneurs guide to outsourcing mobile app wireframing
4 λεπ. ανάγνωση
thumbnail άρθρου
Top 10 UI/UX principles for mobile app development
8 λεπ. ανάγνωση

Μίλησε με έναν από τους Τεχνικούς μας Co-Pilots για να σε βοηθήσουν με την εργασία σου

Λάβε Βοήθεια Τώρα

Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο για Εσένα

Thumbnail Άρθρου How to come up with a great business idea
Struggling to come up with the best idea? Our exhaustive guide runs through the idea generation process to help you tap into your inner Steve Jobs.
10 min read
Thumbnail Άρθρου Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
Thumbnail Άρθρου What is the best programming language for games?
C++ is the best programming language for games because of the large body of knowledge and frameworks built around. Here's why it's special.
10 min read
Thumbnail Άρθρου Your complete guide to hiring a programmer
You can hire a programmer to solve just about any complex problem, the problem is knowing how to hire the right professional for the job. Learn how..
13 min read
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.