Freelancers για πρόσληψη σε Australia

 • Australia
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 73 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mogsten
Πρόσλαβε τον/την   mogsten

  mogsten mogsten

  Australia $50 USD / ώρα
  Australian Senior Software Engineer
  Australia
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities...
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering 10 years of related experience. - Programming Languages : JavaScript, C#, Java, Python, CSS, HTML5, HTML6, C++, TypeScript - Frontend React, Redux, React Native, Angular, Vue.js, Flutter, Jquery, Ember.js - Backend Node.js, Django, Express.js, ASP.NET, Ruby on Rails, Laravel - DevOps & System Amazon Web Service, Azure, Linux System Administration - Database MongoDB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Redis, Firebase - Security Cyber Security, System security - OpenAI Building ChatBot using OpenAI models, Fine Tuning, Training Dataset, Voice Chatting As you can see, I am well adept at working with all the relevant platforms, and if you’re interested in getting an idea of how I work and what I create, feel free to reach out via Freelancer! I'm always available through message and am happy to give free consultations and proposals for all new and returning clients! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mogsten
 • Πρόσλαβε τον/την   ytpaussie
Πρόσλαβε τον/την   ytpaussie

  ytpaussie ytpaussie

  Australia $40 USD / ώρα
  Tech Agency | Expert in IOS|PHP|Android|Web Design
  Australia
  Hello! We are a highly skilled and versatile team of full stack developers with expertise in a wide range of technologies, ready to handle complex web development projects. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, we are well-equipped to manage intricate tasks. Our frontend skills...
  Hello! We are a highly skilled and versatile team of full stack developers with expertise in a wide range of technologies, ready to handle complex web development projects. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, we are well-equipped to manage intricate tasks. Our frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, and popular libraries/frameworks such as jQuery, React, and Vue.js. We excel at creating responsive and intuitive user interfaces. Additionally, we have experience in UI/UX design, utilizing tools like Adobe XD, Photoshop, and Illustrator to craft visually appealing and user-friendly designs. On the backend, our expertise extends to working with PHP, Laravel, Python, Java, and C# to develop robust and scalable applications. We are also well-versed in XML, JSON, and integrating third-party services into web applications through APIs. With a solid understanding of cloud platforms such as AWS, Azure, and Digital Ocean, we are proficient in Linux and server management. We prioritize web optimization and security to ensure top-notch performance and protection against potential threats. With over a decade of experience, we specialize in crafting user-centric UI/UX designs and corporate branding strategies to enhance overall user experiences. We are wholly dedicated to delivering top-tier solutions that are tailor-made to meet your unique requirements. Backed by our extensive skill set and a proven track record of success, we are well-prepared to efficiently and effectively tackle your projects. Let's collaborate to transform your ideas If you're looking for a talented team of full stack developers capable of handling diverse projects and delivering exceptional results, we are here to help. Let's collaborate and bring your ideas to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ytpaussie
 • Πρόσλαβε τον/την   talhaahsan
Πρόσλαβε τον/την   talhaahsan

  talhaahsan talhaahsan

  Australia $25 USD / ώρα
  ⭐ 7 Years in Design | Guaranteed Satisfaction
  Australia
  Hey! My name is Hafiz Talha, and I am from Perth, Australia. With a strategic and goal-oriented approach, I consistently work with the end goal in mind. Over the course of 7 years, I have been dedicated to creating distinctive, interactive, and aesthetically pleasing designs, catering to clients and companies across...
  Hey! My name is Hafiz Talha, and I am from Perth, Australia. With a strategic and goal-oriented approach, I consistently work with the end goal in mind. Over the course of 7 years, I have been dedicated to creating distinctive, interactive, and aesthetically pleasing designs, catering to clients and companies across the globe. Key Differentiators: Unique logo design concepts tailored to your requirements. Innovative and professional business cards and stationery designs. Conceptualization of visually captivating banners, brochures, posters, and flyers. Proficient in converting JPG to Vector and PDF to Vector formats. Comprehensive assistance throughout the project, from pre- to post-implementation. Dedicated 24x7 premium support. Multiple revisions provided until your complete satisfaction. Exclusive designs crafted specifically for your project, ensuring originality. Lets Connect! logo designer, logo design & branding, brand identity, branding, graphic designer, logo design, illustrator, graphic design, logo Animation, logo branding, logo creation, Graphic design logo, logo design graphic design, brand identity, Logo, minimalist logo projects, logo design services, logo designing, Brand Logo Design, logo design and branding, logo development, PowerPoint Presentation, Presentation design, Presentation, PPT, Pitch Deck, Sales Deck, Design, Flyer Design, brochure design, print media, illustration, custom illustration, illustration design, childrenbook, adobe illustrator, adobe photoshop, adobe indesign, λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την talhaahsan
 • Πρόσλαβε τον/την   Lats7
Πρόσλαβε τον/την   Lats7

  Lats7 Lats7

  Australia $35 USD / ώρα
  Empowering Your Future in Web and AI
  Australia
  WebAIProTech is your ultimate destination for cutting-edge professional development services in web technologies and artificial intelligence! Specializing in advanced AI technologies like GPT-3.5, GPT-4, Whisper, and Vision, our seasoned developers are experts in language models and neural networks, propelling us to...
  WebAIProTech is your ultimate destination for cutting-edge professional development services in web technologies and artificial intelligence! Specializing in advanced AI technologies like GPT-3.5, GPT-4, Whisper, and Vision, our seasoned developers are experts in language models and neural networks, propelling us to the forefront of AI advancements. Not only do we excel in AI, but our team also boasts expertise in web development, showcasing proficiency in PHP, JavaScript, React, Vue, and Svelte. Through meticulous coding and innovative problem-solving, we create robust web applications that redefine the digital landscape! Exciting news! Alongside AI and web development, we now offer e-commerce and mobile development services too! At WebAIProTech, we are committed to empowering individuals and organizations with the skills needed to thrive in the digital era. Join us on a journey of endless possibilities in the domains of web, AI, e-commerce, and mobile development! Let's collaborate and bring your projects to life! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Lats7
 • Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting
Πρόσλαβε τον/την   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ώρα
  CFO, Business Coach; Grant & SEO Content Writer
  Australia
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business...
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business documentation writing. I have over 30 years of business experience, culminating in my current position as one of the top qualified CFOs and Business Managers across all industry sectors. I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Business Consulting • Business Coaching • Chief Financial Officer • Business Plans & Feasibility Studies • Grant Writing • Accounting & Bookkeeping • Cash Flow Forecasting • Website content • Marketing Research • Ghost Writing (including my own eBooks) • Article Writing • Research Writing • CV/Resumes As can be seen from the list above, I’m capable of offering the same services as agencies and full-time CFOs, both of which are much more expensive than myself and do not necessarily have the same industry and practical experience. I’ve worked with clients across the globe creating top-quality business reports (business plans, feasibility studies, grant applications, etc.), assisting with finances and development of systems and processes (among many other things) whilst meeting tight deadlines. When it’s all said and done, I hang my hat on my professionalism, and I would love to be able to show you my passion and attitude through my work. So please, if you’re at all interested let me know! I want to help you achieve your goals, but I can’t do that without you! Thanks, Peter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SwellAccounting
 • Πρόσλαβε τον/την   istkhar5
Πρόσλαβε τον/την   istkhar5

  istkhar5 istkhar5

  Australia $25 USD / ώρα
  Design | Development | Marketing | SEO | Animation
  Australia
  Dive into the digital deep with Tech Domain Digital, where we’ve been lighting up the tech scene for over a decade! From eye-catching design to cutting-edge development, and from magnetic marketing to SEO mastery, right up to spellbinding animations, our services pack a punch. We don’t just talk the talk; we walk the...
  Dive into the digital deep with Tech Domain Digital, where we’ve been lighting up the tech scene for over a decade! From eye-catching design to cutting-edge development, and from magnetic marketing to SEO mastery, right up to spellbinding animations, our services pack a punch. We don’t just talk the talk; we walk the walk, delivering dazzling results that let our work do the talking. Meet our team—seasoned wizards each with a decade of mastery in their crafts. At Tech Domain Digital, we're all about action. "No fluff ☁️, just stuff!" We push boundaries, top charts, and bring your stories to life with a creative flair that's as effective as it is exciting. Ready to rocket beyond the buzzwords? Join us on this thrilling ride and let's make digital magic together, proving that in our world, it’s all about work, not words! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την istkhar5
 • Πρόσλαβε τον/την   marketingpro3456
Πρόσλαβε τον/την   marketingpro3456

  marketingpro3456 marketingpro3456

  Australia $35 USD / ώρα
  Design * Marketing * Writing * Editing * Strategy
  Australia
  Stop Looking and Start Reading about My Qualifications Now! I understand the frustrations you may have - lack of time, limited budget, language challenges with other Freelancers, or you don't know how to progress your business to the next level. Rest assured that I'm a native English speaker and writer. Plus, I...
  Stop Looking and Start Reading about My Qualifications Now! I understand the frustrations you may have - lack of time, limited budget, language challenges with other Freelancers, or you don't know how to progress your business to the next level. Rest assured that I'm a native English speaker and writer. Plus, I have the skills, knowledge, and passion to deliver exceptional results for YOU... no matter how small or large your project is. With more than 20 valuable years of experience in various industries, I've worked with individuals, small companies and large corporations such as Fosters, GE, FlyBuys, ALH Group, and AGL to achieve outstanding results. Take a look at some of my skill sets and expertise below, and then hire me for your project! *** SKILLS and EXPERTISE HIGHLIGHTS *** • Extensive graphic design skills, including creating flyers, brochures, magazine ads, social media assets, letterheads, cards, invitations, eBooks, lead magnets, banners, stickers, and more! • Creator of compelling ad campaigns including headlines, copy, taglines, images and visuals for various niches from health to finance. • Valuable experience in digital and direct marketing, including copywriting, developing visuals, keyword research, SEO... through to pre- and post-campaign analysis. • Developing unique article and blog content to attract, retain and influence customers from industries including travel, education, through to health. • Highly skilled in end to end marketing with expertise in loyalty, retention and lifecycle management. • Sharp analytical skills to identify trends, anomalies, behavioural changes, opportunities and threats, so your business can get the edge. • Proposition development based on primary and secondary market research, customer profiling, segmentation, product/service strengths and detailing the customer experience. • Strategy and development of integrated marketing campaigns from gaining consumer insight, copywriting, to campaign development, execution, and analysis. *** MY EDUCATION AND QUALIFICATION FOCUS *** - Dream Team Copywriting Program, the Australian School of Copywriting - Copywriting: Writing for Profit, the Australian School of Copywriting - Digital Direct Marketing, ADMA - Direct Marketing Certificate, ADMA - Problem Solving and Decision-making Course, Kepner Tregoe - Bachelor of Business (Marketing and Human Resources) *** ACHIEVE YOUR GOALS TODAY! *** Rest assured I am the person you need! Remember, I am a native English speaker and writer. I thrive on achieving the highest quality results. Through my tremendous work ethic, positive attitude, and passion, I'll deliver exceptional results for you. Thank you for your time and I look forward to working with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marketingpro3456
 • Πρόσλαβε τον/την   michael767
Πρόσλαβε τον/την   michael767

  michael767 michael767

  Australia $50 USD / ώρα
  Skilled researcher, grant submitter, and editor
  Australia
  I am a skilled and experienced researcher, proof-reader and editor with many years of business experience. I write grant submissions. My content writing is professional and compelling. I am an experienced, registered contributor to Guinness World of Records (GWR). write resumes and covering letters of a high standard,...
  I am a skilled and experienced researcher, proof-reader and editor with many years of business experience. I write grant submissions. My content writing is professional and compelling. I am an experienced, registered contributor to Guinness World of Records (GWR). write resumes and covering letters of a high standard, understanding what human relations personnel are seeking. I have this experience due to being Head of IT for a major fashion retailer for many years. I have recently retired and I now seek new challenges to occupy my mind and time. I have an MSc in Business Administration and have years of experience with many applications including Gmail, Google Drive, Docs, Microsoft 10 and Microsoft Office. Attention to detail is important to me. I am fast and accurate in all the work that I do. I am flexible with the hours that I work and I am available at most times. Why Hire Me? • I am a skilled researcher, proof-reader and editor • I have submitted many grant applications that have subsequently been granted • I have successfully completed editing and content work that covers a variety of topics • I hold a Masters degree in Business Administration • I deliver high quality work in a timely manner λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την michael767
 • Πρόσλαβε τον/την   HRSpecialistMari
Πρόσλαβε τον/την   HRSpecialistMari

  HRSpecialistMari HRSpecialistMari

  Australia $40 USD / ώρα
  HR, CPRW, SEO Copywriter & Editor
  Australia
  I am a CIPD-certified HR consultant and experienced content writer with over 17 years of experience in the recruiting cycle. I provide HR guidance, resume and cover letter writing, LinkedIn profile optimization, bio writing, website content creation, product descriptions, business and marketing content, and consulting...
  I am a CIPD-certified HR consultant and experienced content writer with over 17 years of experience in the recruiting cycle. I provide HR guidance, resume and cover letter writing, LinkedIn profile optimization, bio writing, website content creation, product descriptions, business and marketing content, and consulting services. I have worked with a variety of organizations on large-scale, challenging transitions. I have also worked one-on-one with clients to develop CVs/LinkedIn profiles, cover letters, and SOPs, assist with job searches and applications, and provide coaching and HR advice. My current primary field of employment is ghostwriting. I have written memoirs, self-help books, young adult, middle-grade, science fiction, and fantasy works. I have a Bachelor of Arts in theater arts and creative writing. I am a highly skilled and experienced professional with a proven track record of success. I am confident that I can meet your needs and deliver high-quality results. Regards, Marija Ritchi λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HRSpecialistMari
 • Πρόσλαβε τον/την   Mafiname
Πρόσλαβε τον/την   Mafiname

  Mafiname Mafiname

  Australia $60 USD / ώρα
  WordPress|E-commerce|BigCommerce|Shopify|Developer
  Australia
  Based in Australia, I have extensive experience in technology, with a specialization in website development. References are available upon request, and my five-star reviews guarantee exceptional service. With over 27 years of experience, I possess significant knowledge in technology. Developer skills in: -...
  Based in Australia, I have extensive experience in technology, with a specialization in website development. References are available upon request, and my five-star reviews guarantee exceptional service. With over 27 years of experience, I possess significant knowledge in technology. Developer skills in: - WordPress - WooCommerce - BigCommerce - Shopify - PHP Development - WordPress Plugin development - Elementor builds - HTML/CSS - Python - Javascript In addition to development, I have infrastructure skills in : - Cloud setup and operations - Linux/Unix - AWS / Google Clouds - Microsoft O365 Setup - DNS setup and troubleshooting - Email setup/configuration I'm PMP certified and have managed large technology projects. - Project/Program Management Having owned a few businesses and managed corporate businesses, I have a high degree of business expertise and knowledge to ensure your technology aligns with your business needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Mafiname

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""

Προσλάβετε Τους Καλύτερους Freelancers με Παρόμοιες Δεξιότητες