Κορυφαίες Εργασίες

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  9,651 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR

  Υποστήριξη πελατών, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω chat.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  Σχεδιασμός λογοτύπου -- 4 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Αγαπητοί, Είμαστε στην αναζήτηση στο να δημιουργήσουμε ένα εταιρικό λογότυπο που θα αντικατοπτρίζει την αξία και τη φιλοσοφία μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδι&...

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Κατασκευή / Δημιουργία eShop -- 48642 1 μέρα left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Καλησπέρα σας, αναζητούμε έναν freelancer για να μας παρέχει όλα τα παρακάτω που θα αναφέρουμε. Να εξηγήσω πως είμαστε στην περίοδο έρευνας για δημιουργία eShop ώστε να ξεκ&io...

  €1190 (Avg Bid)
  €1190 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I am looking for a talented designer to create a business card for my business. The design style I prefer is minimalist. I am open to the designer's suggestion for the color scheme, as I do not have any specific preferences. Similarly, I am open to suggestions for the information or elements to be included on the card. Skills and experience required: - Proficiency in minimalist design - Creativity in suggesting color schemes and information layout - Strong portfolio showcasing previous business card designs - Excellent communication skills to understand and implement client preferences.

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές

  I am looking for a freelancer who can assist me with the PCB component layout using EasyEDA. The project involves the following requirements: Size of the PCB: Medium (up to 10cm x 10cm) Components: I have a list of specific components that need to be incorporated into the PCB. Layout preference: It's up to the designer to come up with the best layout for the components. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in using EasyEDA for PCB component layout - Knowledge of different circuit board sizes and their limitations - Ability to work with a list of specific components and integrate them into the layout - Creativity and problem-solving skills to come up with an efficient and functional layout - Good communication skills to understand any requirements or con...

  €1 - €4 / hr
  €1 - €4 / hr
  0 προσφορές
  Newsletter designing 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled designer who can create a visually appealing and engaging promotional newsletter that will be sent to our customers on a monthly basis. The ideal candidate will have experience in newsletter design and a strong understanding of promotional marketing strategies. Key requirements for this project include: - Designing a professional and visually appealing newsletter template that aligns with our brand image and promotional goals. - Incorporating eye-catching graphics, images, and text that effectively communicate our promotional messages and offerings. - Ensuring that the newsletter is easy to navigate and read, with a clear hierarchy of information and a user-friendly layout. - Optimizing the newsletter design for both desktop and mobile devices, ensuring a seaml...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Saya butuh orang yang expert di Wordpress. Untuk mengedit website saya yang telah memiliki tema dan lain lain.

  €110 (Avg Bid)
  €110 Μέση Προσφορά
  13 προσφορές

  I am looking for a skilled animator to create a 2D animation of a concept of a submarine for my startup idea. The animation should have a realistic style. I am open to the designer's color choice and would like the animation to be less than 1 minute long. Editor will have to illustrate or create real life 2d vector of the submarine i am providing. Skills and Experience: - Proficient in 2D animation - Experience with creating realistic animations - Ability to bring the concept of a 2d submarine to life through animation - Attention to detail in capturing the intricate details of the submarine - Creativity in designing the animation to engage viewers in a short timeframe

  €55 (Avg Bid)
  €55 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  create a wordpress woocommerce plugin for me with the following features and a backend dashboad to manage it 1. Redirect a customer from site A to site B based on customer payment method selected by the customer which can be managed from woocommerce settings. 2. Pass all customer checkout data such as customer details, billing details, products, order totals, currency etc to site B. 3. Sync orders between site A and site B. so when a order is placed on site B, it should be added to site A and whenever the status is updated on site A, it should also be updated on site B. 4. There should be a product mapping option from site A to site B. so if a customer selects Product A from site A, it'll automatically add product B from site B. 5. The discounts from site A should be also applied to ...

  €420 (Avg Bid)
  €420 Μέση Προσφορά
  17 προσφορές
  Python/Django website enhancement 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a Python/Django developer to enhance the functionality of my website. I have specific designs in mind for the user interface and I would like the enhancements to be implemented within a month. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in Python and Django framework - Experience in website development and enhancement - Knowledge of front-end technologies such as HTML, CSS, and JavaScript - Deploy on VPS and enable email notifications - Ability to work within a given timeframe and meet deadlines Freshers/Students - this will be a good learning/experience opportunity.

  €117 (Avg Bid)
  €117 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  proper functioning and automated bud free lag free and quick responivie site

  €182 (Avg Bid)
  €182 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  SCADA design and development 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a skilled professional to design and develop a SCADA system for the transportation industry. The ideal candidate should have experience in creating SCADA systems for transportation applications. Functionality: - The SCADA system should have the capability for both monitoring and control. - It should be able to monitor various aspects of the transportation system, such as vehicle location, speed, and status. - The system should also have the ability to control certain aspects of the transportation system, such as traffic lights or vehicle routing. Hardware and Software Requirements: - I have specific hardware and software requirements for the SCADA system. - The candidate should be familiar with the hardware and software that I have specified. - The candidate should be ab...

  €208 (Avg Bid)
  €208 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  webdesign 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a web designer to optimize a blog website. I have a theme and i like someone to optimize my design. I need logo, overall design. You must be an expert in wordpress, design and working with themes. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in web design and development - Experience creating blog websites - Creative thinking and ability to bring a general idea to life - Strong understanding of user experience and visual design principles - Ability to suggest and implement additional features and functionalities to enhance the blog website - Excellent communication and collaboration skills

  €128 (Avg Bid)
  €128 Μέση Προσφορά
  81 προσφορές
  Social media design 6 μέρες left

  I am looking for a creative designer to create social media designs for multiple platforms. I have a clear vision in mind but I am also open to suggestions from the freelancer. The desired timeline for completing the designs is within a week. Skills and Experience: - Strong graphic design skills - Proficiency in designing for Facebook and Instagram - Experience in creating eye-catching and engaging social media designs - Ability to work within a tight deadline

  €58 (Avg Bid)
  €58 Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  FB / IG Social Media Ads Marketing -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a social media ads marketer who can help me generate leads and sales through Facebook and Instagram. Objective: - The primary objective of these ads is to generate leads and drive sales for my business. Target Audience: - The target audience for these ads is based in the Singapore location to begin with. Creative Elements: - I have a rough idea of the creative elements I want to be incorporated into the ads. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating and managing Facebook and Instagram ad campaigns - Proficiency in targeting specific geographic locations - Ability to generate leads and drive sales through social media ads - Strong understanding of audience targeting and segmentation - Ads will go to a landing page, where the user will give us the lead i...

  €93 (Avg Bid)
  €93 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές

  I am looking for a designer to create a logo for my strength and conditioning/athletic development business. The logo should have a strong and powerful feel, while also conveying simplicity. Ideal skills and experience for this job include: - Graphic design expertise, with a strong portfolio showcasing previous logo designs - Experience in creating logos for fitness or sports-related businesses - Ability to incorporate the colours blue and silver into the design (I am not 100% set on this. I'd like a logo that isn't know for set colours as I have had that before and felt restricted by them at times) - Understanding of the target audience and ability to create a logo that resonates with athletes and fitness enthusiasts. - I like the thought of my initials being used in the logo ...

  €76 (Avg Bid)
  €76 Μέση Προσφορά
  53 προσφορές

  I am looking for a developer to make changes and add details to my web app and React Native app. The project requires the following: New Features and Functionalities: - I have a general idea of the new features and functionalities that I want to add, but I need assistance in specifying them. Timeline: - The project needs to be completed in less than 2 days Ideal Skills and Experience: - Experience in web app and React Native development - Strong UI/UX design skills - Ability to assist in specifying new features and functionalities

  €38 (Avg Bid)
  €38 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  OBD to OBDII PCB Adapter -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Good morning, evening and afternoon from Australia. I am looking for a PCB Engineer who can create an OBDI to OBDII Adapter PCB for me to use. The ideal candidate should have experience in PCB design and be familiar with OBDI connectors from 2001 or earlier. Requirements: - Must understand that the OBDII Standard was not adopted in Australia until 2001 - Must own a Ford Festiva, regardless of the model - The adapter should be able to convert my cars OBDI port to OBDII. - I am open to suggestions for the PCB design, but I can provide specific requirements if needed. - The project timeline is flexible, and I am open to completing it at any time. Skills and Experience: - Must have Ford experience in Tuning ECUs. - PCB design - Knowledge of OBD connectors - Ability to work with provided spe...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  Sales Call 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Sales Call Purpose of the sales call: To close a deal Nature of the product or service being sold: Service Familiarity level needed with the product/service: Medium Payment: We can agree on different payment methods. Fixed price per 100 calls, fixed price per finished deal (would be better for both of us), fixed price per hour. Ideal skills and experience: - Strong sales skills, with a proven track record of closing deals - Excellent communication and negotiation skills - Ability to understand and explain the benefits of the service being sold - Familiarity with sales techniques and strategies - Ability to handle objections and overcome customer hesitations - Attention to detail and ability to follow up with potential customers - Flexibility and adaptability to differe...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Legal Advice - Employment & Labor 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a legal professional who can provide advice on a current wage and hour dispute. Specific Issue: Wage and hour disputes I am seeking advice for a current situation and potentially for future reference as well. I am not sure if I have any documentation or evidence related to the dispute, but I would appreciate guidance on how to proceed. Skills and Experience: - Expertise in employment and labor law - Experience in handling wage and hour disputes - Strong understanding of documentation and evidence requirements in legal cases - Ability to provide clear and concise advice in a timely manner

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές
  Deploy my Mongodb Nodejs project on AWS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can help me deploy my Mongodb Nodejs project on AWS. Current Environment: - The project is currently on my local machine and needs to be deployed on AWS. AWS Configuration: - I don't have any specific requirements for the AWS environment. Standard configurations will be sufficient for my project. Management and Monitoring: - I don't need ongoing management and monitoring for the deployed project on AWS. I only need it to be deployed. Ideal Skills and Experience: - Experience with deploying Nodejs projects on AWS. - Knowledge of Mongodb and its deployment on AWS. - Familiarity with AWS configurations and best practices for Nodejs projects.

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Μέση Προσφορά
  10 προσφορές

  I am looking for someone who is fluent in Italian to assist with a voice recording project. You just need to have free conversation with someone you know using phone for around two hours only. No need to have experience and no need to have voice talent. Apply if you can start immediately and finish within a day. This can lead to future project if your work is good. No need for experience in recording. You will be provided by the instructions Ideal skills and experience for this project include: • Fluent in Italian • Clear pronunciation and diction in Italian language • Attention to detail and ability to follow instructions If you are a native Italian speaker or someone who speaks Italian fluently please submit your proposal.

  €28 (Avg Bid)
  €28 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  3D Çizim / BuGGy 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Merhaba, Üretimini yapacağımız arabanın Kaporta aksanının 3D modelleme yazıcıdan çıkarmak için çizimlerine ihtiyacım var. Autocad . Sketchup

  €107 (Avg Bid)
  €107 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Objective : design wood furnitures for a van build Todo : *establisch drawings under solidworks or fusion 360 in order to get DWG - DXF drawings to be used either for handcraftet execution or CNC cutting by machines Other information : * basic hand written drawings will be provided later, a basic sketchup model will be shown too for the person to whom the work is awarded and fusion 360 drawings will be given to attributed freelancer * The work will be split in differente independant units that belong to a global system that has to work together * 4 to 5 modules comprise the global system Skills needed : * experience in wood furniture design * good level of knowledge in either / or SketchUp, Solidworks, Autodesk Fusion 360 - design should integrate the fact that thinkness of wood can ...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  16 προσφορές
  3d tablets designer 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented 3D tablets designer with experience in industrial design. The ideal candidate will be proficient in AutoCAD and able to create tablet designs based on specific dimensions and features provided. Key requirements for the project include: - Expertise in industrial design and 3D modeling - Proficiency in AutoCAD for creating tablet designs - Ability to translate specific dimensions and features into visually appealing designs - Attention to detail and ability to accurately represent the desired tablet design - Strong communication skills to effectively collaborate with the client and understand their requirements If you have a passion for tablet design and the technical skills to bring ideas to life, we would love to hear from you. Please submit your portfolio s...

  €118 (Avg Bid)
  €118 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  Stress analysis -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer who can conduct stress analysis using Finite Element Analysis (FEA) for a specific material/structure under normal operating conditions. The ideal candidate should have experience in conducting stress analysis using FEA and should be familiar with the specific material/structure provided. The file in this link below : !AuBtTTkQIWSFg7oiNukw1ziv4sw2SQ

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  Design a logo 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a talented designer to create a logo for my brand. The main purpose of the logo is brand recognition. I have a preference for colors and would like the logo to be in black and white. Additionally, I have specific symbols or images in mind that I would like to be incorporated into the logo. Skills and experience required for this project: - Strong design skills - Experience in creating logos for brand recognition - Ability to work with black and white color schemes - Proficiency in incorporating specific symbols or images into logo designs

  €168 (Avg Bid)
  €168 Μέση Προσφορά
  25 προσφορές
  SQUID Proxy configuration with AWS 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: SQUID Proxy configuration with AWS I am looking for help to configure SQUID Proxy in AWS EC2. There will be NAT Gateway, SQUID Proxy and EC2 VM. Traffic from EC2 VM need to go through SQUID Proxy, then NAT then it need to reach internet. Skills and Experience: - Experience in configuring SQUID Proxy - Familiarity with Linux operating system - Experience with AWS EC2 and its networking capabilities

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  Advance Php Payment Channel integration ( Postman Api ) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I do not want useless developers who waste time. We are in need of experts who specialize in payment channel integration for game database integration and company's international payment docking documents. It is essential to have a good understanding of the unique requirements for connecting these documents. The setup involves facilitating user recharges after they add money to their wallet. Additionally, we require a withdrawal feature from the admin panel. There are two payment channels: Payout and Payin, specifically for the game. Please refer to the screenshot provided for an example of the required docking documents. Kindly describe the instructions in a detailed and clear manner. Work In Anydesk And Good Communication Support

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  google maps integration 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I need a programmer with experience in JavaScript and Google Maps API. The need is to create a script that uses the new way of creating the map with the asynchronous InitMap function and the dynamic import of libraries (importLibrary) as described in the documentation ( /load-maps-js-api). The goal is to have a page that loads an empty map and that when you click with the mouse on a link or button, loads an array of AdvancedMarkers from a JSON string. AdvancedMarkers must be customized with the data contained in the JSON: - id - position (latitude and longitude) - 2 letters as glyph (for example "LM") - background color - border color - title The graphical interface is not necessary, it will be inserted into an already existing application.

  €164 (Avg Bid)
  €164 Μέση Προσφορά
  27 προσφορές
  Designer With AI Art Experience 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a designer with AI art experience to create AI art pieces for my project. I am open to suggestions and trust the freelancer's expertise. I need regular help. Requirements: - Specific AI art experience in Generative Adversarial Networks (GANs), Neural Style Transfer, and Recurrent Neural Networks (RNNs) - Strong design skills and creativity - Ability to create visually stunning and unique AI art pieces Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AI art techniques such as GANs, Neural Style Transfer, and RNNs - Strong portfolio showcasing previous AI art projects - Familiarity with different design styles and ability to adapt to client preferences - Attention to detail and ability to meet deadlines

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Μέση Προσφορά
  24 προσφορές

  Writing , translation and Data Entry. Are you interested from work .I Need freelancers who can work on a simple data entry, copy paste, typing/translating jobs. Active freelancers to retype and translate my screenshot document into an ms word document If you’re interested bid for the job now. Typing screenshots documents and translation of pages Hello I want someone who can translate document from English to their local some languages: Chinese, Bulgarian, Polish, Finnish, Slovenian, Slovak, Filipino, Spanish, Portuguese, Italian, Turkish, Arabic, Germa n,Ukrainian Indonesia, Thai, French, Romanian, Japanese, Vietnamese, Russian, Greek, Catalan, Irish, Dutch, Estonian, Lithuanian, Norwegian, Danish,Ser bian, Swedish, Latvian, Bosnian, Latin, Icelandic, Belarusian, Hindi... Please i...

  €597 (Avg Bid)
  €597 Μέση Προσφορά
  41 προσφορές

  I am looking for a skilled animator to create a 15-20 second video for my online stock market course. The video should be animated and the main goal is to promote the product or service. Requirements: - Expertise in animation and video production - Ability to bring the outlined script to life through engaging visuals and animations - Creative and innovative approach in showcasing the benefits and features of the stock market course - Attention to detail to ensure the video effectively communicates the main message and goal - Strong communication skills to collaborate and incorporate feedback throughout the production process Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating animated videos for promotional purposes - Knowledge or understanding of the stock market or finance ind...

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Project Description: I am looking for a talented fashion designer to design clothes for my clothing brand. The clothes should be menswear that looks classy, royal, and highlights my brand. Design Style: - The clothing should have a classy and royal aesthetic - It should appeal to young adults Design Inspirations: - I am open to suggestions and would like the freelancer to provide design inspirations - I trust the freelancer's creativity to come up with unique and appealing designs Target Audience: - The target audience for my clothing brand is young adults Skills and Experience: - Experience in designing menswear - Strong understanding of current fashion trends and styles - Ability to create designs that appeal to young adults - Creativity and a keen eye for detail If you are a...

  €222 (Avg Bid)
  €222 Μέση Προσφορά
  7 προσφορές
  Video Editing 6 μέρες left

  I am looking for a video editor who specializes in advanced editing, including color grading and special effects. The final edited video should be between 5-15 minutes in length. I do not have a specific style or genre in mind, so I am open to suggestions from the editor. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in advanced video editing techniques, including color grading and special effects - Strong creative vision and ability to provide suggestions for the video style and genre - Experience in editing videos of similar length and complexity

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Advance Php And Postman Api Payment Channel -- 4 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I do not want useless developers who waste time. We are in need of experts who specialize in payment channel integration for game database integration and company's international payment docking documents. It is essential to have a good understanding of the unique requirements for connecting these documents. The setup involves facilitating user recharges after they add money to their wallet. Additionally, we require a withdrawal feature from the admin panel. There are two payment channels: Payout and Payin, specifically for the game. Please refer to the screenshot provided for an example of the required docking documents. Kindly describe the instructions in a detailed and clear manner. Work In Anydesk And Good Communication Support

  €14 (Avg Bid)
  €14 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές

  I am looking for a graphic designer to create a dental aesthetic logo for my business. The primary color scheme I would like for the logo is blue and white. I am interested in a minimalist style logo. I would like the logo to incorporate a smile as the main element or symbol. Skills and experience: - Proficient in graphic design software - Experience in creating minimalist logos - Ability to create a visually appealing logo that conveys dental aesthetics - Knowledge of color theory and the ability to create a harmonious color scheme using blue and white

  €19 (Avg Bid)
  €19 Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  Data Entry For Indians 6 μέρες left

  I am looking for a data entry specialist who can assist me in entering a medium volume of data, ranging from 1000 to 5000 entries. The project does not require specific industry knowledge, so any industry background is fine. Skills and Experience: - Proficient in data entry - Attention to detail - Ability to meet deadlines - Familiarity with data analysis is a plus, but not required at the moment If you have experience in data entry and are interested in working on this project, please submit your proposal. I am looking forward to collaborating with a skilled individual who can efficiently and accurately enter the data.

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  28 προσφορές
  Andriod Kotlin need to updated signed cert 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for an Android Kotlin developer to update the signed certificate for my app. Current Android Version: Not sure, please help me determine Purpose of Update: App update I have the original keystore file and password. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Android Kotlin development - Experience with updating signed certificates for Android apps - Knowledge of Android versions and their compatibility with signed certificates - Attention to detail and ability to troubleshoot any issues that may arise during the update process.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Update of Car chassis and simulation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Update of Car Chassis and Simulation Updates Needed for Car Chassis: - Suspension modifications required for improved performance and handling Type of Simulation: - Stress testing to analyze the durability and strength of the updated car chassis Preferred Software for Simulation: - SolidWorks for accurate and comprehensive simulation results Ideal Skills and Experience: - Expertise in automotive engineering and car chassis design - Proficiency in SolidWorks for conducting stress testing simulations - Strong understanding of suspension systems and their impact on vehicle performance - Knowledge of structural analysis and durability testing methods Additional Information: - The project requires the freelancer to update the car chassis, focusing on the suspension, for enha...

  €14 - €23 / hr
  Σφραγισμένο
  €14 - €23 / hr
  6 προσφορές
  Blockchain Maintenance & Implementation 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a blockchain expert to help with the maintenance and implementation of our blockchain system. Specific Platform: EVMOS - It is an EVM chain on Cosmos SDK. Maintenance and Implementation Tasks: - Bug fixes and performance optimization - Adding new features - Research and update Timeline: The completion of this project is urgent. Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge and experience with blockchain platforms, specifically EVMOS and Cosmos SDK - Proficiency in bug fixing and performance optimization - Ability to add new features to the blockchain system - Research skills to stay updated with the latest advancements in blockchain technology Job Is Monthly Besis INR = 40000-60000 BDT= 50000-75000 If you have the necessary skills and can work on an urgent time...

  €661 (Avg Bid)
  €661 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  EDITOR de Videos (videotutoriales) para Youtube 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Busco un editor de videos para youtube Yo te mandaré un guion y la locución. Tu debes editar un video entretenido y además seguir el tutorial y grabando los pasos para poder montar el video con la información del guión. Pago 10$ por lote de 5 videos editados Trabajo recurrente. Si te interesa avisame

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  12 προσφορές
  coding for stock trading 6 μέρες left

  I am looking for a skilled programmer to develop a coding project for stock trading using Python. The ideal candidate should have experience in developing algorithmic trading systems. Key requirements and preferences for this project include: - Proficiency in Python programming language - Strong knowledge in developing algorithmic trading systems - Experience in integrating the system with a specific trading platform like trading view, Zerodha, angel broking etc The project will involve coding and implementing an algorithmic trading system for stock trading. The system should be able to analyze market data, generate trading signals, and execute trades automatically. The ideal candidate should have understanding of stock market operations and dynamics... trading strategies, and ri...

  €193 (Avg Bid)
  €193 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές
  illustrator Expert 6 μέρες left

  I am looking for a graphics designer who specializes in illustrations. I have specific references in mind for the style and theme of the illustrations. The illustrations will need to be in a digital format. Ideal skills and experience for this job include: - Strong illustration skills - Ability to work with specific references and bring them to life - Proficiency in digital design software - Understanding of different file formats for digital illustrations

  €6 - €18
  Σφραγισμένο
  €6 - €18
  11 προσφορές

  I am looking for a skilled PHP developer to create a MLM website based on a 3x3 matrix. The website will facilitate a payment system where users pay their upline a fee of 30 Ghana cedis to get approved. To move to level two, you will have to pay your next upline who is also in level 2 50 Ghana cedis. To move to level 3, you will pay your next upline at level 3 300 Ghana cedis. Features and functionalities: - Basic MLM functionalities are required, but I am open to suggestions for additional features that can enhance the user experience. Timeline: - The project should be completed within 1 week or less. Ideal skills and experience for the job: - Proficient in PHP scripting and development - Experience in creating MLM websites or similar payment systems - Ability to work within tight...

  €22 (Avg Bid)
  €22 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές
  translator 6 μέρες left

  Translator Needed for English to Spanish Literary Work Skills and Experience: - Fluent in English and Spanish - Strong translation skills, with a focus on literary works - Familiarity with cultural nuances and idiomatic expressions - Attention to detail and accuracy in translating complex texts - Ability to meet deadlines and work efficiently with longer documents Project Details: - I am seeking a translator who can accurately translate a literary work from English to Spanish. - The document(s) needing translation consist of 11-50 pages. - The ideal candidate will have experience in translating literary works and possess a strong command of both English and Spanish. - It is important to maintain the tone, style, and nuances of the original text while ensuring an accurate translation. -...

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  pre employment vetting [libya] 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Project Title: Pre Employment Vetting [Libya] I am looking for a professional who can provide education and employment verification services for my project. Qualifications and Credentials Verification: - I require verification of specific degrees or certifications for potential employees. Number of Potential Employees: - The project involves vetting only one potential employee. Ideal Skills and Experience: - Experience in conducting education and employment verification services - Knowledge of the specific degrees or certifications that need to be verified - Attention to detail and accuracy in verifying qualifications and credentials - Familiarity with the pre-employment vetting process in Libya Note: Due to the specific nature of this project, freelancers with ...

  €37 (Avg Bid)
  Τοπικό
  €37 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  D3 chart developer needed 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am in need of a skilled D3 chart developer who can create various types of charts for my project. Skills and Experience: - Proficiency in D3.js and experience in creating Line, Bar, and Pie charts - Ability to work with existing data and transform it into chart-ready format - Understanding of data gathering techniques if required - Experience in creating interactive charts with user interactivity options This project requires the developer to create interactive charts using D3.js with the provided data. The charts should be visually appealing and allow users to interact with the data. The ideal candidate will have experience in creating various types of charts and should be able to handle the data preparation aspect if needed.

  €17 (Avg Bid)
  €17 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές