MVC Developers Για Πρόσληψη

 • MVC
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 222 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   giviniinternet
Πρόσλαβε τον/την   giviniinternet

  giviniinternet giviniinternet

  India $40 USD / ώρα
  Wordpress Expert | Asp.Net | C# | Blazor | Angular
  India
  - Asp.Net, .Net | Blazor Web/Server | .Net Core 3.1, 5, 6+ | Selenium Web UI Testing | MVC | c# | .Net Framework | Telerik Controls | Kendo UI | Social network Apis - PHP | Laravel | CodeIgniter | MERN Stack - React JS | Angular | Next JS - Javascript | Jquery | Css | Html - MySql | SQL Server | Postgresql |...
  - Asp.Net, .Net | Blazor Web/Server | .Net Core 3.1, 5, 6+ | Selenium Web UI Testing | MVC | c# | .Net Framework | Telerik Controls | Kendo UI | Social network Apis - PHP | Laravel | CodeIgniter | MERN Stack - React JS | Angular | Next JS - Javascript | Jquery | Css | Html - MySql | SQL Server | Postgresql | Oracle - UPS shipping, FedX, DFL, DPD integration expert. - Angular Js, angular 2/4/7/10+, Typescript frontend technologies expertise. - Web API 2, Rest API, Micro Services, SOAP, integration and development expertise. - NopCommerce, Plugins, Customizations and theme development. - Zoom API automation, meeting scheduling, Status, Reminders and complete configuration in your own softwaare or web application. - Xero, QuickBooks API integration and custom software development - File Sync and Sharing software with Provider, Subscriber and Admin with configuration using azure blob cloud storage - Hire entire team to turn your idea into professional product at $75/hr only. 1. Project Manager/Lead (1) 2. UI/UX designer and developer (1), later stage will be replaced by Tester 3. Two or Three Developer based on project size => OUR PROMISES => Regular Communication => Daily & Weekly work update report => 100% Guaranteed stress-free Work => Guaranteed Data security & privacy => Adopted Agile Development Methodology => Technology/Process Maturity => FIXED COST => TIME & MATERIAL(Hourly) => DEDICATED TEAM => HYBRID MODEL (Fixed + Hourly) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την giviniinternet
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7
Πρόσλαβε τον/την   ankurbora7

  ankurbora7 ankurbora7

  United States $50 USD / ώρα
  Full Stack Developer
  United States
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I...
  Hello everyone, I am Ankur Bora, a verified and preferred freelancer, as indicated by my badges. With over 10 years of experience, I am a full-stack developer. My commitment is to build a trusting working relationship by demonstrating complete dedication to each project, regardless of its size or complexity. I strongly believe that communication is essential for the success of any project. Here are the services I provide: ✔ WordPress plugin development ✔ Shopify development ✔ CodeIgniter ✔ Laravel ✔ Wix Velo ✔ Webflow ✔ BigCommerce ✔ .NET(Core) based on C# & VB ✔ Xamarin ✔ .NET MAUI ✔ React Native ✔ Flutter ✔ Angular Material/Ionic ✔ Django Admin & Flask ✔ Chrome Extension ✔ Microsoft Office Automation with VBA ✔ Selenium Web Driver ✔ Google App Script ✔ Professional web scraping ✔ Automation apps like eCommerce auto-checkout ✔ Craft CMS ✔ NopCommerce ✔ Sails.js, Knockout.js, Express.js, Vue.js, React JS, Next.js ✔ Developed many GPT chatbot apps using the ChatGPT API ✔ Google Tag Manager 4 integration into WordPress and Shopify ✔ Jotform Multi-step website and mobile app These are just a few of the services I offer. Feel free to ask any questions. Don't hesitate to contact me with your project details, and I'll be happy to answer your questions and discuss the details of your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ankurbora7
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   Deuru
Πρόσλαβε τον/την   Deuru

  Deuru Deuru

  Georgia $5 USD / ώρα
  Java Developer | Spring Boot | SQL | AWS
  Georgia
  Software Developer who's constantly improving his skills. Organized and dependable candidate, successful at managing multiple priorities with a positive attitude. Willingness to take on added responsibilities to meet client's goals. • I'm experienced in Java, Spring Boot, Spring, Spring MVC, Maven, and JUnit. • Have...
  Software Developer who's constantly improving his skills. Organized and dependable candidate, successful at managing multiple priorities with a positive attitude. Willingness to take on added responsibilities to meet client's goals. • I'm experienced in Java, Spring Boot, Spring, Spring MVC, Maven, and JUnit. • Have knowledge of Amazon RDS, Elastic Beanstalk, EC2, and management of Amazon Linux server. • I like communication, so feel free to talk about any issues. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Deuru
 • Πρόσλαβε τον/την   SheriffOladejo
Πρόσλαβε τον/την   SheriffOladejo

  SheriffOladejo SheriffOladejo

  Nigeria $20 USD / ώρα
  Kotlin||Swift||React||NodeJS||UI/UX||figma
  Nigeria
  I am a professional software application developer and tester working out of Lagos, Nigeria. With more than 5 years of programming experience creating software applications for local and international businesses and well over 2 years in webflow development, I have the required knowledge and expertise to deliver any...
  I am a professional software application developer and tester working out of Lagos, Nigeria. With more than 5 years of programming experience creating software applications for local and international businesses and well over 2 years in webflow development, I have the required knowledge and expertise to deliver any type of software of your requirement. I specialise in creating all kinds of mobile and desktop apps and websites. I have some cool projects to showcase on playstore and appstore and on-demand websites. I value building lasting relationships with my clients and helping them achieve their goals. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SheriffOladejo
 • Πρόσλαβε τον/την   Bidding5
Πρόσλαβε τον/την   Bidding5

  Bidding5 Bidding5

  India $20 USD / ώρα
  Web and Mobile Application- Full Stack Development
  India
  I am Abhay R, and I am a Senior Architect and Sr. Full-Stack Developer, fully engaged in the world of freelance work, specializing in development and project management. In my capacity as a Full-Stack developer, I bring forth a versatile range of technical expertise, particularly within the realms of web and mobile...
  I am Abhay R, and I am a Senior Architect and Sr. Full-Stack Developer, fully engaged in the world of freelance work, specializing in development and project management. In my capacity as a Full-Stack developer, I bring forth a versatile range of technical expertise, particularly within the realms of web and mobile development. My extensive fifteen-year journey in this field has imbued me with the invaluable skill of patience – a crucial quality in crafting web and mobile solutions that seamlessly transform users into satisfied customers. Additionally, I've honed the art of web reusability, a principle I hold dear in my work. My preference lies in remote work, and I am committed to delivering nothing short of excellence in realizing my clients' dreams and expectations. My proficiency encompasses a variety of technologies: Backend Technology: .Net (Windows and Web), Node.js, Java, and Python Front-End Technology: Angular, React, Vue.js Database: SQL Server, MySQL, MongoDB, Oracle Cloud Platforms: AWS, Azure Mobile Development: Native Android Apps using Java, Hybrid Mobile App Development using Flutter, React Native CMS: DNN Complementing my individual expertise, I lead a dedicated and focused team with extensive experience in mobile and web design and development. Together, we are confident in not only meeting but surpassing your expectations. Our commitment extends to delivering the product within the stipulated timeline, complete with rigorous testing and round-the-clock post-production support. I excel at managing all facets of development, from conceptualization to requirement definition, design, development, deployment, maintenance, and ongoing user support. My affinity for client interaction is evident, as I relish the role of being the bridge between clients and our team, ensuring the production of high-quality deliverables. Proficient in English, I facilitate communication through platforms such as Skype, Email, Phone, and WhatsApp. Thank you for taking the time to review my profile with patience. Your consideration is greatly appreciated. ? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Bidding5
 • Πρόσλαβε τον/την   kmpal
Πρόσλαβε τον/την   kmpal

  kmpal kmpal

  Pakistan $25 USD / ώρα
  .NET | C# | SQL | MVC | WebAPI | Angular | Node
  Pakistan
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the...
  Expert Software Developer with extensive experience in business software/database design/development using different languages/platforms. I have been working in these areas for more than 20 years. Throughout my career I have also worked on C#, C++, SQL, MVC, WPF, WCF, Silverlight, Typescript, Angular etc. I have the ability to work as a cross team or as a team. Kindly consider my portfolio for your project. Also worked on PLCs, have experience interfacing/communicating with GSM, GPS and other modules to MCUs My working hours are 06:00 - 18:00 GMT. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kmpal
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android...
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 90+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can't be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We're happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client's needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""