C# Programmers Για Πρόσληψη

 • Γλώσσα Προγραμματισμού C#
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 520 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   appmechanic
Πρόσλαβε τον/την   appmechanic

  appmechanic appmechanic

  India $25 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/Game Development
  India
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and...
  Welcome to App Mechanic! At App Mechanic, we're your one-stop destination for cutting-edge technology solutions, tailored to elevate your business to new heights. With a passion for innovation and a commitment to excellence, we specialize in crafting bespoke digital experiences that drive growth and success. Specializations: - Website and Mobile App Development - Game Development - Augmented Reality (AR) - Virtual Reality (VR) - Artificial Intelligence (AI) Industries We've Served: - Manufacturing - Education - E-commerce - FMCG - Retail - Healthcare - Real Estate - Directory Platforms - Tour & Travels - Transportation & Logistics - Supply Chain Management Graphic Designing Services: - Brand Identity Design (Premium logos, Stationery, Flyers, Brochures, Business cards, Letterhead) using Adobe Photoshop / Adobe Illustrator - Mockup / Clickable Prototype / Wireframe Design (Web and Mobile apps) using Figma / Adobe XD Web Development Technologies: - Front-end: ReactJS / VueJs / NextJS - Back-end: NodeJS / Python - Custom API / Restful services / Third-Party APIs Implementation & Integration - Database Management System: MySQL / MSSQL / MongoDB - Version Control: Git / Gitlab / GitHub - Project Management Tools: Jira / Trello / Slack ️ Content Management Systems (CMS): - Django - Custom CMS using MERN Mobile App Development: - Flutter Cross-Platform Development - React Native Cross-Platform Development Game Development - 2D and 3D simulations - AR/VR development - Unity 3D game development - Unreal Engine Cloud Computing Services | Server & Deployment: - AWS - GCP - Docker - Nginx - Apache - IIS ✨ At App Mechanic, we're dedicated to your success. With a focus on quality, innovation, and exceptional customer service, we're here to transform your ideas into reality and scale them further. Let's embark on a journey of digital excellence together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την appmechanic
 • Πρόσλαβε τον/την   nhocklanhox6
Πρόσλαβε τον/την   nhocklanhox6

  nhocklanhox6 nhocklanhox6

  Vietnam $15 USD / ώρα
  MQL4 | MQL5 | Metatrader | C# | WEB | Trading
  Vietnam
  Greetings, I am a meticulous trader well-versed in technical analysis and possessing a profound understanding of market dynamics. In addition to my expertise, I boast 7 years of dedicated mastery in MQL4 and MQL5 programming, crafting intricate algorithmic trading solutions. Furthermore, my proficiency extends to...
  Greetings, I am a meticulous trader well-versed in technical analysis and possessing a profound understanding of market dynamics. In addition to my expertise, I boast 7 years of dedicated mastery in MQL4 and MQL5 programming, crafting intricate algorithmic trading solutions. Furthermore, my proficiency extends to precision-driven CTrader algorithmic trading, robust .NET C# software development, proficiency in Pinescript, and mastery of diverse web technologies. - I possess an acute analytical acumen honed through years of deciphering market trends and leveraging technical intricacies to orchestrate well-informed and strategic trading decisions. - Over 7 years, I have delved deep into MQL4 and MQL5, crafting bespoke algorithmic trading solutions that optimize strategies and automate systems across various trading platforms. - Proficient in CTrader's algorithmic environment, I excel in tailoring precise solutions that seamlessly align with diverse trading strategies, ensuring peak performance and accuracy within the CTrader ecosystem. - I have a strong command of Pinescript, leveraging its capabilities to design and implement custom trading indicators and strategies on the TradingView platform, further diversifying my arsenal of trading tools. - Beyond trading, I possess a comprehensive skill set in .NET C# software development. Proficiency in MVC, ASP, and related technologies enables the creation of sophisticated and efficient software solutions tailored to multifaceted requirements. - In the domain of web development, I specialize in architecting dynamic, responsive, and user-centric websites. Proficiency in HTML, JavaScript, and associated technologies allows me to craft engaging online platforms that evolve with user needs. - With a command of the English language, I bridge linguistic barriers effortlessly. This linguistic dexterity enables me to communicate intricacies, strategies, and solutions effectively, facilitating seamless collaborations with clients and stakeholders worldwide. - My professional ethos revolves around a relentless pursuit of excellence. I am driven by a commitment to deliver solutions that transcend expectations, optimizing trading efficiency, and empowering traders to achieve their financial goals. In each line of code and every trading solution conceived, I endeavor to encapsulate innovation, precision, and excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nhocklanhox6
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad
Πρόσλαβε τον/την   rashidamjad

  rashidamjad rashidamjad

  Pakistan $35 USD / ώρα
  Web | Apps | Blockchain| AI/ML | Devop | PCB | PLC
  Pakistan
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in...
  With over 5 years of hands-on experience, we are a seasoned full-stack development team, verified by Freelancer.com. Leveraging a diverse team of certified experts proficient in nearly every IT skill imaginable, we offer a wide range of IT solutions to cater to all your digital needs. Web Development: Experts in HTML, CSS, WordPress, WIX, PHP, JavaScript (MEAN+MERN), React.js, Angular, and more. We excel in CMS, RESTful APIs, and cloud technologies. Mobile App Development: Proficient in Flutter, Android (Kotlin/Java), and iOS (Swift/Swift UI/Obj-C). We handle NFC, geolocation, and payment integration with ease. Database Development: Skilled in both SQL (Teradata, Oracle, MSSQL, MySQL) and NoSQL (MongoDB, Cassandra, Hive). We utilize Metabases for powerful insights. -Desktop Programming: Versed in Java, Swift, JavaScript, Python, C#, and more for desktop solutions. Blockchain: Our forte includes crypto exchanges, Dapp development, and ICOs on Ethereum, Solana, Polygon, and more. Cloud & DevOps: We manage AWS, Azure, Google Cloud, and employ DevOps tools for seamless deployments. AI & Machine Learning: Experts in Computer Vision, OCR, Machine Learning, and more, leveraging Google Cloud Platform, OpenCV, TensorFlow, and AI architectures. Game Development: We create captivating games using WebGL, HTML5, Unity3D, 3ds Max, and Unreal Engine. E-commerce: Crafting E-commerce Websites, mastering WordPress WooCommerce, and streamlining payment integration. Telephony: Proficient with Twilio, VoIP, SIP, Asterisk, FreePbx, and Free Switch for call center solutions. Trading Solutions: We excel in Sierra Chart, Pine Script, Thinkorswim, and various trading APIs. Hardware & Electronics: Skilled in Arduino, Raspberry Pi, and ESP32, with expertise in PLC and SCADA systems for automation and control solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidamjad
 • Πρόσλαβε τον/την   ArmiaWassefFayez
Πρόσλαβε τον/την   ArmiaWassefFayez

  ArmiaWassefFayez ArmiaWassefFayez

  Sweden $50 USD / ώρα
  Lead Full Stack Software Developer
  Sweden
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, VB6, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform,...
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, VB6, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform, SQL Server, PostgreSQL, NoSQL, Firebase, MongoDB, Oracle, MySQL, Crystal Report, RDLC, SSIS, SSRS, HTML, CSS, Javascript, TypeScript, Jquery, AJAX, Angular, React, Redux, TFS, SVN, Github, GitLab, Bitbucket, Azure, AWS, SmarterASP, VPS & Plesk, Angular, Angular2, ReactJS, konckOutJS, Javascript, HTML, CSS, JQUERY Mobile Development XAMARIN FORMS, XAMARIN NATIVE, FLUTTER, IOS AND ANDROID Development I use the Repository Pattern, Onion Architecture, Domain-Driven Design Architecture & Dependency Injection Design Pattern. I follow the SOLID principle. When working on a project with you, I like to keep in touch so we both have a clear understanding of our needs and vision of the project we are creating together. I deliver a quality product on time and on budget. Client satisfaction is my main goal. Thank you for your time and consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArmiaWassefFayez
 • Πρόσλαβε τον/την   designysoft
Πρόσλαβε τον/την   designysoft

  designysoft designysoft

  India $25 USD / ώρα
  Top Rated Web & Mobile Application Developer
  India
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech...
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech Expertise: * .Net Core, ASP.Net MVC, Web and Desktop Apps, C#, VB) - 14 Years * Php, Laravel, Code-Igniter - 4 Years * Node JS, ReactJs, Angular, Vue, TypeScript, JQuery, Ajax - 6+ Years * Azure, AWS, Google Cloud, Devops. - 3+ Years * Design, Bootstrap 3/4/5, HTML, CSS - 4 Years * Mobile (Android, iOS App (iPhone, iPad) , React Native, iOnic) - 6 Years * Database (MS SQL, MySQL,MongoDB, PostGreSQL) - 10+ Years STRENGTHS: * Daily Communication * Daily & Weekly work / progress update report * Privacy & Data Security * Agile Development Methodology * DEDICATED FULLTIME TEAM * Flexible MODEL (Fixed + Hourly) * Many more... -More Flexible Every field of technology and trends λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την designysoft
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   swain1235
Πρόσλαβε τον/την   swain1235

  swain1235 swain1235

  United States $50 USD / ώρα
  Certificated Great Mobile & Game Engineer
  United States
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager,...
  Greetings. This is USA certificated Mobile and Game developer who has been working on 9 years of cross and native mobile app development and various of game engineering with Blockchain technology and AI engineering. I worked on the USA companies over decade of years as Developer, System engineer, Project Manager, CTO Roles. Why award me? - 100% clean code. - Supports all browsers. - 100% pixel perfect. - Over 7+ years of experience - 100% client satisfaction. - Excellent customer and technical support. - Time frame maintain 100% My skills & qualifications. - Mobile technology: expertise in Flutter, React Native , Android Java& Kotlin, iOS Swift with React.js, Angular, Vue.js, and jQuery - Game technology: Unity engine, Unreal engine, Multi player, Backend engineering, Game server management. - Blockchain Technology: NFT, ERC20, BSC, Smart Contract - AI engineering: ChatGPT, Python AI driven, Model, Training. - Proficiency in development languages: server-side programming languages including PHP and Node.js, PHP/Django - Mastering database management: MongoDB & MySQL, PostgreSQL - Excellent writing and communication skills - Ability to work independently and manage time efficiently - Solution-oriented and high-level programming skills. Do not hesitate to contact me. I Will do my best to lead your project to success. The best quality, fastest pace, most accurate timeline, and courtesy after service are guaranteed to clients. I enjoy playing the Football, Basket Ball, Swimming and drinking wine & beer. D. Surya Swain λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την swain1235
 • Πρόσλαβε τον/την   dimkapacha
Πρόσλαβε τον/την   dimkapacha

  dimkapacha dimkapacha

  Belarus $30 USD / ώρα
  Web | Desktop | Automation | Hybrid Mobile
  Belarus
  Personal professional full stack web developer with 8 years of experience specializing in custom website and web application development and design with a focus on customer satisfaction and beauty. ☑️ FrontEnd ✔ React.js + React Native (Redux, Material UI, Next.js) -- (SPA) ✔ Data visualation using D3 ☑️ ...
  Personal professional full stack web developer with 8 years of experience specializing in custom website and web application development and design with a focus on customer satisfaction and beauty. ☑️ FrontEnd ✔ React.js + React Native (Redux, Material UI, Next.js) -- (SPA) ✔ Data visualation using D3 ☑️ BackEnd ✔ Node.js (Express, Nest.js, Adonis.js) ✔ ASP.Net core Razor, PHP with OOP, Laravel, Blazor ✔ Python, Python Selenium ☑️ Mobile / Desktop Application development ✔ C++/C# ☑️ Extra(Special Top) Skills ✔ IoT Data visualation(D3, GOjs, Vega charts) ✔ Ability to create any website from (a to Z) (frontend + backend) ☑️ Unity3D(Special Top) Skills ✔ unity3D app/Game development. ✔ 3D Modeling λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dimkapacha
 • Πρόσλαβε τον/την   sumon355
Πρόσλαβε τον/την   sumon355

  sumon355 sumon355

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  C# | MSSQL | VB | MySQL | .NET Core | MS ACCESS
  Bangladesh
  Thanks for visiting my profile page! I have more than 15 years of experience in software development. Over these years, I developed many successful applications both on the web & Windows platform. I have strong knowledge specially in .Net and SQL. I have also good expertise on the following skills: * PHP * MySQL *...
  Thanks for visiting my profile page! I have more than 15 years of experience in software development. Over these years, I developed many successful applications both on the web & Windows platform. I have strong knowledge specially in .Net and SQL. I have also good expertise on the following skills: * PHP * MySQL * VBA * jQuery * JavaScript * Web Scrapping * Web Service & API Though my capabilities are not limited only to the above skills! If you are looking for an experienced, creative and skilled developer, you are in right profile. Just knock me here anytime to get my assistance. Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sumon355
 • Πρόσλαβε τον/την   qprotex
Πρόσλαβε τον/την   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ώρα
  Senior Software Architect
  United States
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qprotex

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""