Javascript Developers Για Πρόσληψη

 • JavaScript
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 2409 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats
Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats

  sptechnocrats sptechnocrats

  India $25 USD / ώρα
  Experts in MEAN | MERN | Full Stack, Android, iOS
  India
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of...
  Shanti Infotech stands as an esteemed and trusted enterprise specializing in the creation and delivery of premier web apps, mobile apps, and digital solutions. Boasting a team of 85+ adept professionals, we possess the acumen and expertise required to fulfill a wide spectrum of client requisites. Our legacy of accomplishments speaks volumes, having adeptly catered to the needs of over 1500 esteemed clients spanning 113 countries globally. Our extensive international presence equips us to grasp the unique challenges and intricate dynamics of diverse markets. This vantage point enables us to offer customized solutions that drive business growth and prosperity. At Shanti Infotech, we remain resolute in leading the way in technological innovation. We harness the potential of cutting-edge tools, frameworks, and programming languages to deliver applications that are high-performing, user-centric, and scalable. Be it intricate websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions encompassing design and advanced quality assurance services, we possess the prowess and experience to actualize concepts into reality. What truly differentiates us is our unwavering commitment to delivering unparalleled customer service. Our focal point lies in clear communication, seamless collaboration, and a thorough comprehension of our clients' aims and objectives. Our team forges close ties with each client, bestowing invaluable insights, expert counsel, and ongoing support throughout the development journey and beyond. Teaming up with Shanti Infotech translates to gaining a steadfast and strategic technological ally committed to propelling your business forward. We persistently surpass expectations, provide exceptional quality, and ensure the timely realization of projects within budgetary confines. Our ultimate aspiration is to empower businesses to thrive in the digital realm through our expertise, culminating in solutions that wield tangible impact. Discover the Shanti Infotech advantage and unlock your business's full potential with our cutting-edge web apps, mobile apps, and digital solutions. ✅ Our Expertise: ✔ Design Excellence: Designing using high quality Photoshop, Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, Balsamiq ✔ Cutting-Edge Technologies: Having an Expertise working on major technologies like All MEAN/MERN/ Full Stacks Development, Mobile Apps for Android, iOS in Native Technology, React Native, Flutter, PWA, all PHP Frameworks, Aws Serverless Architecture, Laravel, PHP, CodeIgniter, ✔ Versatile Solutions: Specialized in Any kind of Custom Products to be developed, Appointment booking for Salon Industry, health Care & Telemedicine sector, E-learning & LMS portal, E-Commerce, Marketplace, Multivendor, LiveStreaming Platform, Food Ordering, Social Media, ERP & CRM etc ✨ With a focus on innovation, quality, and adaptability, we provide a comprehensive suite of services to address your unique needs and elevate your digital presence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sptechnocrats
 • Πρόσλαβε τον/την   ykarora26
Πρόσλαβε τον/την   ykarora26

  ykarora26 ykarora26

  India $15 USD / ώρα
  WordPress | Shopify | Laravel | PHP | APPS
  India
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 10 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla/ Wordpress/ Drupal/ PrestaShop/ Magento/ Smarty/ Opencart. Frameworks : CakePHP/ CodeIgniter/ Laravel. React Native, React Js, Vue jS,...
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 10 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla/ Wordpress/ Drupal/ PrestaShop/ Magento/ Smarty/ Opencart. Frameworks : CakePHP/ CodeIgniter/ Laravel. React Native, React Js, Vue jS, Node Js, Mongo DB My Mission: To provide our Clients with the best quality with a quick turnaround time. We serve: • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) • Web Design/ Graphic Design/ Logo Design. An architect by definition is the one who creates. We create: • Designs that win clients • Codes that deliver • Strategies that build business & • The analysis that gives useful insight We will be keen about your requirements and focus only on client satisfactions . What are your areas of expertise? Word press, HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP Developer Do you work in a team? If so, how many? What timezone are you available to work in? All Time zone Why should a potential client hire you? • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) List the tools/software that you know how to use Beyond my services and expertise, I’ve built my business around quality and professionalism. I believe in bringing my clients the kind of results they could only dream of while offering prices well within budget. Thanks for visiting my profile and considering me for your project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ykarora26
 • Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd
Πρόσλαβε τον/την   taskmanageryd

  taskmanageryd taskmanageryd

  India $50 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 2% | Verified by FL Staff
  India
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed...
  Hello, everyone! We are a group of committed professionals with a combined experience of 20 years in creating iOS/Android Mobile Applications. We have a talented pool of technical professionals with experience in the latest technology solutions for global business purchasers. We have designed & developed 1000+ projects, including Mobile Applications, Websites and Software Development; all with exceptional results. Technical Skills: * Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, Hybrid) * PHP (Core PHP, Cake PHP, Codeigniter, laravel, MVC) * eCommerce (Opencart, Shopify, Magento, Wordpress, Woocommerce) * Designing (Website, Graphic, Logo Design, Mobile UX/UI Design) * Social Networking Integration - Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube We are privileged to serve the best brands in India and even international markets. We'd be glad to assist you for any help you may need! Many thanks for visiting our profile! "Work to Fuel Your Dreams" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την taskmanageryd
 • Πρόσλαβε τον/την   ArixessDev
Πρόσλαβε τον/την   ArixessDev

  ArixessDev ArixessDev

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Chat GPT | Web Dev | Mobile Apps | E-com | CRM
  Ukraine
  Hello, my name is Illya and I run the Arixess team, based in Ukraine. I am new on Freelancer but with 14 years of proven record in the industry. The areas of the application of the developed solution are: Cyber Security, Artificial Intelligence, Passenger Transportation, Finances, Real Estate, Precious Metals,...
  Hello, my name is Illya and I run the Arixess team, based in Ukraine. I am new on Freelancer but with 14 years of proven record in the industry. The areas of the application of the developed solution are: Cyber Security, Artificial Intelligence, Passenger Transportation, Finances, Real Estate, Precious Metals, Fitness & Health, Jewelry & Gems, Food & Catering, Entertainment & Gaming, Elearning Technology Stack Includes: Web: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, VueJS, AngularJS Backend: PHP, NodeJS, Python, Java, .NET, Laravel, Django Databases: MS SQL, MySQL / MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, Aerospike Mobile: hybrid & native development for iOS & Android, Flutter, ReactNative, Swift, Kotlin Let's connect and bring your vision to life. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ArixessDev
 • Πρόσλαβε τον/την   MintySoft
Πρόσλαβε τον/την   MintySoft

  MintySoft MintySoft

  United States $50 USD / ώρα
  ♛ TOP Rated ⭐Verified⭐Full Stack⭐Web3 ⭐MERN⭐ AI
  United States
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐Highly skilled and motivated Full Stack Developer with 10+ years of experience in designing and implementing web applications. ☛Service includes: E-Commerce, E-Shop, E-Learning, LMS, ERP, CRM, Real Estate, and Marketplace. Proficient in both front-end and back-end development, I possess a strong foundation...
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐Highly skilled and motivated Full Stack Developer with 10+ years of experience in designing and implementing web applications. ☛Service includes: E-Commerce, E-Shop, E-Learning, LMS, ERP, CRM, Real Estate, and Marketplace. Proficient in both front-end and back-end development, I possess a strong foundation in programming languages, frameworks, and technologies essential for creating robust and scalable solutions. ❤️❤️❤️ My passion for crafting exceptional user experiences and my ability to collaborate effectively with cross-functional teams make me a valuable asset for any software development project. ✅ Front-end Development: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), React, Angular, Vue.js ✅ Back-end Development: Node.js, Express.js, Laravel, Django, Flask, Shopify ✅ Database Management: MySQL, MongoDB, PostgreSQL ✅ Version Control: Git, SVN ✅ Deployment and Cloud Technologies: AWS, Azure, Heroku, Docker ✅ Testing and Debugging: Jest, Mocha, Chai, Postman ✅ Agile Methodologies: Scrum, Kanban ✅ UI/UX Design Principles ✅ Problem Solving and Analytical Thinking ✅ Strong Communication and Collaboration !!!OPEN TO WORK!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MintySoft
 • Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001
Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001

  milankoladiya001 milankoladiya001

  India $18 USD / ώρα
  +4Yr. | Full Stack Javascript Developer | AWS
  India
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering...
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering a clean and modern design aesthetic that highlights your objectives. I excel in converting Figma/XD designs into a seamlessly animated landing page using React.js. Besides, I am very familiar with SSR/SSG frameworks such as Next.js and Gatsby which makes the React.js project SEO-friendly. ✅ I develop and maintain fully custom websites and Shopify, including both the front and back end programming, graphic design, UI/UX, responsive web design for both desktop and mobile, database setup and integration, and custom CMS. Also, I deliver the clean and DRY code which will optimize your project. ✅ I always bring a comprehensive approach to developing your project. I take the time to listen to your goals and needs and then tailor my approach to what is best for your business. I am ready to contribute to your great idea. Thank you for your consideration. Technical Skills: Front-End Language: HTML, CSS3/SCSS/LESS, JavaScript, TypeScript Framework and Libraries: ✅ React/Redux & React Hooks, Angular, Vue Material UI, Reactstrap, Semantic UI, JSS, Styled Components, TailWind, AntD Redux-Saga & Redux-Thunk, Redux-Form React-Router, React-Helmet, React Charts, D3.js, Immutation Next.js, Gatsby React Native Back-End: ✅ Language: JavaScript, PHP, Node.js ✅ Framework: Express, Socket.io, Laravel ✅ API GraphQL, RESTful ✅ Headless CMS Wordpress, Shopify, Prismic, Stackbit DataBase Service: ✅ SQL: MySQL, MS SQL, PostgreSQL ✅ NoSQL: MondoDB, Neo4j FireBase, Sequelize ORM Mobile App: Hybrid mobile: React-Native, Flutter Clouding Service: AWS(EC2, S3, Cognito, Lambda, DynamoDB), FireBase, GCP Version Control System: GitHub/GitLab, BitBucket Other Tools: Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milankoladiya001
 • Πρόσλαβε τον/την   michaelbukachi
Πρόσλαβε τον/την   michaelbukachi

  michaelbukachi michaelbukachi

  Kenya $42 USD / ώρα
  Python, Django, Flask, FastAPI, VueJs Specialist
  Kenya
  Do you have a programming job and are looking for a talented and experience Developer? I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. I have worked as a Developer for many years and my skills and experience will prove useful to your work. I am ready to start working on...
  Do you have a programming job and are looking for a talented and experience Developer? I believe that my experience and skill in this background will prove to be of great help to you. I have worked as a Developer for many years and my skills and experience will prove useful to your work. I am ready to start working on your job today. Here's a brief summary of what I can do for you: - Build full web applications (Django, Flask, FastAPI, VueJs) - Build android apps - Build desktop applications (PyQt, Electron) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την michaelbukachi
 • Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl
Πρόσλαβε τον/την   rinsadsl

  rinsadsl rinsadsl

  Sri Lanka $35 USD / ώρα
  Leading Mobile and Web App Developers|Top 1%
  Sri Lanka
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not...
  If you have been scouring the internet looking for a professional to undertake the work you require, then look no further. We are an articulated and advanced team of experts who have extensive experience in Software, Web and App development. Over the years we have gained wide-ranging experience including but not limited to, PHP, NodeJS, Angular, Flutter, React, React Native, C#, VB.net,WordPress,WooCommerce, Magento, PrestaShop, MySQL, PostgreSQL,ORACLE, SQL Server technologies, among others. We primarily focus on integrating marketplaces such as eBay, Amazon, Shopify, Wish.com, Lazada, Walmart, USPS, UPS, FedEx, DHL etc. using their respective APIs to make the sellers' life easy. However, we are always ready for a new challenge! But don’t just take our word for it, check out the examples of our work provided below. And let the work we do for you be the proof. You have our word that you will not be disappointed. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rinsadsl
 • Πρόσλαβε τον/την   omairusaf
Πρόσλαβε τον/την   omairusaf

  omairusaf omairusaf

  Pakistan $50 USD / ώρα
  We code ideas!
  Pakistan
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company,...
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company, we offer a comprehensive suite of services to help businesses take advantage of the latest technologies. Our team of experienced developers can create custom native apps for iOS and Android and cross-platform responsive web apps. We also offer various other services such as app strategy, consulting app design, and app marketing. ★ We have a proven track record in delivering high-quality apps that meet our clients' needs and exceed their expectations. ★ We have a team of experienced developers who are up-to-date with the latest mobile technologies and trends. ★ We offer a comprehensive suite of services, from app strategy and consulting to design and marketing. ★ We're a one-stop-shop for all your mobile app development needs. ★ We're dedicated to providing an outstanding level of customer service. ★ Our company is verified by Freelancer staff and we have been awarded Preferred Freelancer badge. ★ With 100% completion rate we stand out from rest of the competitors. Lets come and join us to get the quality work you deserve. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omairusaf
 • Πρόσλαβε τον/την   admk80
Πρόσλαβε τον/την   admk80

  admk80 admk80

  Pakistan $25 USD / ώρα
  "Creating Digital Magic, Crafting Visual Wonders"
  Pakistan
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one...
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one pixel at a time. *Here is the Deal* 1. *Web Consultancy:* Your digital journey starts here. We're your strategic guides, helping you navigate the ever-changing online world with expert advice. 2. *PHP Application Development:* We don't just write code; we sculpt powerful, secure, and scalable PHP applications that breathe life into your digital vision. 3. *Website Maintenance:* Keeping your online presence fresh and flawless is our commitment. We handle the technicalities so you can focus on your business. 4. *Website Designing:* Design is our playground. We craft visually stunning, user-centric websites that captivate and convert. 5. *WordPress Development:* WordPress is our canvas, and we paint masterpieces. From blogs to business sites, we make WordPress work wonders for you. 6. *CMS Website Development:* Content is king, and we build the thrones. Our CMS solutions empower you to manage your content effortlessly. 7. *PHP Open Scripts Customization:* We breathe life into open scripts, customizing them to align perfectly with your unique needs. 8. *Hire Full-Time Resources:* Need a dedicated digital team? We offer talented professionals ready to work exclusively for your success. 9. *E-Commerce Development:* Your online store is your digital storefront. We create e-commerce experiences that boost sales and customer satisfaction. 10. *Graphic Design and Video Editing:* Our creativity knows no bounds. We turn ideas into captivating visuals and videos that leave a lasting impression. *Why Choose ADMK Solutions?* ✓ Innovation at the Core: We thrive on pushing the boundaries of what's possible, embracing the latest technologies to keep you ahead of the competition. ✓ Reliability and Trust: Our track record of excellence and satisfied clients speaks for itself. Your project is in safe hands. ✓ Client-Centric Approach: Your goals are our goals. We listen, understand, and deliver solutions tailored to your specific needs. ✓ Creativity Unleashed: We don't just code; we create digital experiences that engage, inspire, and drive results. Ready to embark on a digital journey like no other? Let's write your success story together. Contact ADMK Solutions today, where innovation meets excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την admk80

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""