Angular Javascript Developers Για Πρόσληψη

 • AngularJS
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 806 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   isyncevolution
Πρόσλαβε τον/την   isyncevolution

  isyncevolution isyncevolution

  India $20 USD / ώρα
  Top 3 + Preferred + Verified + 100% Job Complete
  India
  ❤️ iSyncEvolution Pvt Ltd - Top 3 ➡️ https://www.freelancer.com/search/users ❤️ ➡️ Profile Info:- ✅ 20+ years experience in IT Consultant Services ✅ 90+ skilled professional resources ➡️ Services:- ✅ Website Development ✅ Android & IOS App Development ✅ Graphic Design ✅ SEO , SMO , SMM ✅ Content Writing ✅ Server...
  ❤️ iSyncEvolution Pvt Ltd - Top 3 ➡️ https://www.freelancer.com/search/users ❤️ ➡️ Profile Info:- ✅ 20+ years experience in IT Consultant Services ✅ 90+ skilled professional resources ➡️ Services:- ✅ Website Development ✅ Android & IOS App Development ✅ Graphic Design ✅ SEO , SMO , SMM ✅ Content Writing ✅ Server Administrator ➡️ Expertise:- ✅ Website Development : Laravel , Shopify , Magento , React.js , Angular , Python , ROR ✅ Mobile App : Kotlin , Swift , ReactNative , Flutter ✅ Graphic Design : Layout Design , Logo , Banner , Flyer , Brochures , Adobe Photoshop , Adobe.xd , Figma ✅ Web Design : PSD to HTML Page , Mobile Responsive Page , HTML , CSS , Bootstrap ✅ SEO : On Page , Off Page , SEO , SEM , SMM , PPC ✅ Hosting : Domain , Hosting , Email , SSL ➡️ Statistic:- ✅ 100% Project Complete ✅ 130+ Reviews in quick time ✅ 5 / 5 Ratings in all reviews ➡️ Achievement:- ✅ 5 star ratings & reviews ✅ Top Rated Freelancer ✅ Verified Profile ➡️ Education:- ✅ Bachelorette Computer Science ➡️ You will get:- ✅ Quality Service ✅ Timely Delivery ✅ Regular Status Updates ✅ Effective Communication ✅ NDA securities ➡️ Please hire me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την isyncevolution
 • Πρόσλαβε τον/την   mogsten
Πρόσλαβε τον/την   mogsten

  mogsten mogsten

  Australia $50 USD / ώρα
  Australian Senior Software Engineer
  Australia
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities...
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering 10 years of related experience. - Programming Languages : JavaScript, C#, Java, Python, CSS, HTML5, HTML6, C++, TypeScript - Frontend React, Redux, React Native, Angular, Vue.js, Flutter, Jquery, Ember.js - Backend Node.js, Django, Express.js, ASP.NET, Ruby on Rails, Laravel - DevOps & System Amazon Web Service, Azure, Linux System Administration - Database MongoDB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Redis, Firebase - Security Cyber Security, System security - OpenAI Building ChatBot using OpenAI models, Fine Tuning, Training Dataset, Voice Chatting As you can see, I am well adept at working with all the relevant platforms, and if you’re interested in getting an idea of how I work and what I create, feel free to reach out via Freelancer! I'm always available through message and am happy to give free consultations and proposals for all new and returning clients! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mogsten
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   WebChapters
Πρόσλαβε τον/την   WebChapters

  WebChapters WebChapters

  Pakistan $50 USD / ώρα
  100% Job Completion | 5-Star Rated | Top 1%
  Pakistan
  We empower your business to reach its full potential, regardless of the destination. What services do we offer? 1. Responsive Web Development - Utilizing HTML, PHP, CSS, Bootstrap, and JS to create stunning, mobile-friendly websites. 2. CMS Customization/Development - Tailoring WordPress, Wix, Squarespace, and...
  We empower your business to reach its full potential, regardless of the destination. What services do we offer? 1. Responsive Web Development - Utilizing HTML, PHP, CSS, Bootstrap, and JS to create stunning, mobile-friendly websites. 2. CMS Customization/Development - Tailoring WordPress, Wix, Squarespace, and Shopify platforms to suit your unique needs. 3. E-commerce Website Solutions - Crafting seamless online shopping experiences to drive sales and growth. 4. Laravel/CodeIgniter Web Applications - Developing robust, scalable web applications for diverse industries 5. Graphic Design - Elevating your brand with captivating visuals, including branding, web design, and UI/UX. 6. Figma - Delivering exceptional Figma design services for impactful digital experiences. 7. Website SEO - Enhancing your online presence through on-page, off-page, and speed optimization strategies. With over 7 years of professional experience, our passionate team of creators and problem solvers is dedicated to delivering exceptional results. Let's collaborate and bring your vision to life. Hire us today! Our commitment: 5 working days per week with 7 days a week of support. Experience the difference a professional, engaging, and results-driven approach can make for your business. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WebChapters
 • Πρόσλαβε τον/την   parmarbadri
Πρόσλαβε τον/την   parmarbadri

  parmarbadri parmarbadri

  India $24 USD / ώρα
  Crafting Your Digital Success
  India
  Welcome to Addon IT Solutions, a small but mighty web agency. We're packed with creativity, passion, and expertise. We specialize in crafting personalized web solutions that are tailored to meet the unique needs of each of our clients. We are highly experienced in a wide range of digital technologies, including...
  Welcome to Addon IT Solutions, a small but mighty web agency. We're packed with creativity, passion, and expertise. We specialize in crafting personalized web solutions that are tailored to meet the unique needs of each of our clients. We are highly experienced in a wide range of digital technologies, including UI/UX design, Shopify, WordPress-WooCommerce, Magento, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, Laravel, plugin customization, and many more. With years of expertise under our belt, we are confident in our ability to deliver high-quality projects that exceed your business needs and expectations. At our web agency, we take pride in our attention to detail and our commitment to delivering high-quality work. Whether you're a small business just starting out, or a larger corporation looking to expand your online presence, we have the expertise to help you succeed. We look forward to working with you! Yours, Team Addon λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την parmarbadri
 • Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats
Πρόσλαβε τον/την   sptechnocrats

  sptechnocrats sptechnocrats

  India $25 USD / ώρα
  Experts in MEAN | MERN | Full Stack, Android, iOS
  India
  Shanti Infotech is a distinguished and trusted entity specializing in top-tier web apps, mobile apps, and digital solutions. With over 85+ adept professionals, we possess the insight and expertise to address diverse client requirements. Our track record of achievements includes serving 1500+ esteemed clients across...
  Shanti Infotech is a distinguished and trusted entity specializing in top-tier web apps, mobile apps, and digital solutions. With over 85+ adept professionals, we possess the insight and expertise to address diverse client requirements. Our track record of achievements includes serving 1500+ esteemed clients across 113 countries, reflecting our extensive global footprint. We pioneer technological innovation, delivering high-performing, user-centric, and scalable applications. Whether it's intricate websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, we transform concepts into reality using state-of-the-art tools, frameworks, and programming languages. What sets us apart is our unwavering dedication to delivering unparalleled customer service. We focus on clear communication, seamless collaboration, and a thorough understanding of clients' goals. We foster close relationships, providing invaluable insights, expert advice, and ongoing support throughout and beyond the development process. Partnering with Shanti Infotech means gaining a reliable and strategic technological ally committed to advancing your business. We consistently exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budgetary constraints. Our ultimate goal is to empower businesses to thrive in the digital landscape through our expertise, resulting in solutions that deliver tangible impact. ✅ Our Expertise: ✔ Utilizing high-quality design tools such as Photoshop, Sketch, Figma, Adobe XD, InVision, and Balsamiq. ✔ Proficiency in major technologies including MEAN/MERN/Full Stack Development, Native Mobile Apps for Android and iOS, React Native, Flutter, Progressive Web Apps (PWA), various PHP Frameworks, AWS Serverless Architecture, Laravel, PHP, CodeIgniter, etc. ✔ Specializing in the development of custom products across various sectors such as appointment booking for the salon industry, healthcare and telemedicine, e-learning and LMS portals, e-commerce, marketplaces, multivendor platforms, livestreaming, food ordering, social media, ERP, and CRM solutions. With a focus on innovation, quality, and adaptability, we offer a comprehensive suite of services to address your unique needs and enhance your digital presence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sptechnocrats
 • Πρόσλαβε τον/την   designysoft
Πρόσλαβε τον/την   designysoft

  designysoft designysoft

  India $25 USD / ώρα
  Top Rated Web & Mobile Application Developer
  India
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech...
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech Expertise: * .Net Core, ASP.Net MVC, Web and Desktop Apps, C#, VB) - 14 Years * Php, Laravel, Code-Igniter - 4 Years * Node JS, ReactJs, Angular, Vue, TypeScript, JQuery, Ajax - 6+ Years * Azure, AWS, Google Cloud, Devops. - 3+ Years * Design, Bootstrap 3/4/5, HTML, CSS - 4 Years * Mobile (Android, iOS App (iPhone, iPad) , React Native, iOnic) - 6 Years * Database (MS SQL, MySQL,MongoDB, PostGreSQL) - 10+ Years STRENGTHS: * Daily Communication * Daily & Weekly work / progress update report * Privacy & Data Security * Agile Development Methodology * DEDICATED FULLTIME TEAM * Flexible MODEL (Fixed + Hourly) * Many more... -More Flexible Every field of technology and trends λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την designysoft
 • Πρόσλαβε τον/την   mak94pk
Πρόσλαβε τον/την   mak94pk

  mak94pk mak94pk

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full Stack Developers | Top 1% Rated Freelancers
  Pakistan
  We are a team with a passion for creating high-quality end results. We have been working as a freelancer team for 8 years. We love collaborating with clients to develop ideas and work through the process for unique creations. Listed below are the fields in which you can consult for our expertise. ⭐ Web Design and...
  We are a team with a passion for creating high-quality end results. We have been working as a freelancer team for 8 years. We love collaborating with clients to develop ideas and work through the process for unique creations. Listed below are the fields in which you can consult for our expertise. ⭐ Web Design and Development: Creating Web Apps, Extensions, and Automation Solutions through Node JS, PHP, Angular, JavaScript, React Native and jQuery. ⭐ Mobile App Development: Constructing a well-structured, scalable mobile applications with Flutter, Android Studio and Firebase. ⭐ WordPress Developer: Developing custom WordPress themes, Customizing and Adding new features and functionality to WordPress sites. ⭐ Illustrator Professionals: Designing icons, Infographics, Character creation and Detailed illustrations ⭐ Graphics Designers: Crafting innovative design solutions including branding, web design, and UI/UX. ⭐ Website Speed Optimization: Efficient in analyzing scripts, spotting bugs and enables websites to work faster. If you're looking for an experienced professional, contact us today so we can get started on your project. Best Regards, Maksof Team. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mak94pk

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""