Android Developers Για Πρόσληψη

 • Android
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 642 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sirrmanoj
Πρόσλαβε τον/την   sirrmanoj

  sirrmanoj sirrmanoj

  India $20 USD / ώρα
  Expert Development | Crafting Web & App Solutions
  India
  ⭐ ⭐ Listening To You & Answering With Software ⭐ ⭐ Welcome! We are a team of passionate professionals united by a common goal to bring your digital visions to life. With over 6 years of collective experience, we specialize in crafting exceptional iOS/Android mobile applications, websites, and branding elements for...
  ⭐ ⭐ Listening To You & Answering With Software ⭐ ⭐ Welcome! We are a team of passionate professionals united by a common goal to bring your digital visions to life. With over 6 years of collective experience, we specialize in crafting exceptional iOS/Android mobile applications, websites, and branding elements for both businesses and individuals. Our Extensive Services: We offer a diverse range of services to ensure an unparalleled experience for our clients. Our areas of expertise encompass: PHP/Laravel/CodeIgniter Based Websites: Creating dynamic and streamlined web solutions. Flutter App Development: Crafting cross-platform mobile apps using Flutter. Android Development: Developing cutting-edge Android applications. iOS Development: Crafting intuitive iOS applications for seamless user experiences. Hybrid Development: Building versatile apps compatible with multiple platforms. E-commerce Solutions: Designing and developing online shopping platforms tailored to your needs. CMS Development: Creating content management systems for effortless website management. CRM Development: Building customized customer relationship management systems. Responsive Web Development: Utilizing Bootstrap, PHP, CSS, and HTML to ensure exceptional user experiences. WordPress, WooCommerce: Designing and optimizing WordPress websites for maximum impact. Our Client-Centric Approach: At our core, we prioritize your satisfaction in every project. Here's what you can expect from us: ⭐ Regular Updates: We keep you informed at every stage of the project and are readily available to address your queries. ⏰ Deadline Adherence: We're committed to delivering projects on time and within the agreed budget. ⭐ Transparency: Clear and open communication is key, and we value your feedback throughout the process. If you're considering collaborating with our dedicated team, we're eager to assist. Reach out to us for an initial consultation, and let's tailor a plan of action specifically for your project. Don't hesitate to contact us at your convenience—we're excited about the possibility of working with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sirrmanoj
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   ozbas
Πρόσλαβε τον/την   ozbas

  ozbas ozbas

  Turkey $27 USD / ώρα
  FullStack & Multi Solution
  Turkey
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map...
  I am a Fullstack and Multi solution developer. More over, I am a senior developer of web and mobile (iOS, Android) applications having deep knowledge and a great experience with over 8 years. ★ My SKILL SET IS BELOW - Hybrid app development: Flutter, React Native - Firebase/FCM/Push Notification, GPS/ Google Map apis. - Frontend: React/Redux.js, Vue/Vuex.js, Angular, HTML5, Bootstrap 4/5, TailWind, Sass, CSS3, - Backend: PHP( Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Zend ), Node.js/ Express.js, JAVA, ASP.NET, - Integrating Payment gateway APIs like PayPal, Braintree, Stripe, etc. - Third-Party Integration Firebase real-time & Firestore, Twillo, Tradingview, Algolia, SendGrid Email, Google Translator, Google Cloud Apis, etc - Social networking such as Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter APIs... I will always be faithful to your project as well as will do my best of the bests for your business to be succeeded. Also, I will keep you follow in daily communication, free technical support, and will provide you well-commented source after the app is successfully completed. Please send me a message me and let’s discuss further detail for your project. I am always ready for you. Thank you from @Özgür. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ozbas
 • Πρόσλαβε τον/την   owebest
Πρόσλαβε τον/την   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ώρα
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core...
  Owebest is a multi-faceted and fast-growing IT company based in India. We help our customers identify their most significant business opportunities and capitalize on them through our excellent services. We provide services in fields of: 1. Web Designing & Development 2. HTML5, CSS3, XML, Bootstrap 3. Core PHP Development 4. Code Igniter, Cake PHP, Laravel Development 5. Wordpress, Python, Magento Development 6. Node JS, Angular JS, Express JS, 7. Dot NET MVC 8. AWS, Azure and Google Cloud Solutions Provider 9. Hybrid and Native Mobile App Development 10. Android & IOS App Development 11 IOT 12. Machine Learning 13. Blockchain Development 14. React and React Native 15. Mongo DB, Cassandra, BigData 16. Crypto Currencies Exchange 17. Penetration & VulnerabilityTesting There are many more technologies in which we work. With OweBest, be assured of quality and genuine work. Take a look at our Portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την owebest
 • Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2
Πρόσλαβε τον/την   andrijaar2

  andrijaar2 andrijaar2

  Serbia $50 USD / ώρα
  Top 1% on the platform | Providing Only Quality
  Serbia
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS...
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS (Swift) •Databases ·Firebase ·MySQL •Unity game development (C#) ·2D ·3D •Web development ·Javascript ·jQuery ·CSS ·HTML5 •Design ·UI/UX ·2D art ·3D modelling ·Animations »My services -Open for long time relationships -Tolerant to changes relative to primary agreement -Communication every day -Reliable and accurate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την andrijaar2
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   bholakumar2298
Πρόσλαβε τον/την   bholakumar2298

  bholakumar2298 bholakumar2298

  India $21 USD / ώρα
  Software Engineer(Android/iOS App Developer)
  India
  Welcome to our digital oasis! Delve into our array of services tailored just for you: <------------------- Preferred Expertise -----------------> Specializing in Android/iOS Mobile App Development: ★ Android (Java, Kotlin) - Expertise in building native Android apps with sleek designs, smooth functionality, and...
  Welcome to our digital oasis! Delve into our array of services tailored just for you: <------------------- Preferred Expertise -----------------> Specializing in Android/iOS Mobile App Development: ★ Android (Java, Kotlin) - Expertise in building native Android apps with sleek designs, smooth functionality, and robust performance. Proficient in leveraging the latest Android technologies and best practices. ★ iOS (Swift) - Mastery in crafting elegant and intuitive iOS applications, ensuring seamless user experiences across Apple devices. Expertise in Swift programming language and iOS development frameworks. ★ React Native ★ JavaScript ★ TypeScript ★ React Native - Profound proficiency in developing cross-platform mobile applications with React Native, combining the power of native app development with the flexibility of React. Skilled in building high-performance, responsive apps for both Android and iOS platforms. ★ JavaScript - Extensive experience in JavaScript development, utilizing its versatility and dynamism to create interactive and dynamic user interfaces for web and mobile applications. ★ TypeScript - Expertise in TypeScript, leveraging its static typing capabilities to enhance code quality, maintainability, and scalability of projects, ensuring robust and error-free applications. ★ Java ★ Kotlin ★ Swift ★ SQL Database ★ Room DB ★ Realm ★ Local Storage ★ Adobe XD ★ UI/UX Design ★ AWS ★ JSON ★ Retrofit ★ Volley API ★ Filmora <------------------- Third Party Integrations -----------------> Harness the power of third-party servers seamlessly integrated into your projects: ★ Razorpay Payment Gateway ★ Paytm Payment Gateway ★ Agora Server ★ Twilio Server ★ Sinch Server ★ Firestore ★ Admob ★ Google Play Console ★ App Store Connect ★ And More... "Crafting immersive experiences one line of code at a time." - Bhola Curious about our recent ventures? Simply search "RECENT ACTIVITY" on the Google Play Store to explore the multitude of apps crafted by our team. Thank you for entrusting us with your time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bholakumar2298
 • Πρόσλαβε τον/την   augurstech
Πρόσλαβε τον/την   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ώρα
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την augurstech
 • Πρόσλαβε τον/την   brnrdfrncs
Πρόσλαβε τον/την   brnrdfrncs

  brnrdfrncs brnrdfrncs

  United States $121 USD / ώρα
  Game Prototyping Expert
  United States
  Founder of PreviewLabs, a company specialized in rapid prototyping for projects using game development technology. We help you figure out your concept and verify that it works. Depending on our client's needs, we work with Unity, C#, Unreal Engine, HTML5 / Javascript, or other game technology, and cover platforms...
  Founder of PreviewLabs, a company specialized in rapid prototyping for projects using game development technology. We help you figure out your concept and verify that it works. Depending on our client's needs, we work with Unity, C#, Unreal Engine, HTML5 / Javascript, or other game technology, and cover platforms including PC, mobile, VR, and AR. We have experience working on NFT and metaverse related projects. We also do brainstorm sessions and technical feasibility studies to help inform prototype features. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την brnrdfrncs
 • Πρόσλαβε τον/την   dexterllait
Πρόσλαβε τον/την   dexterllait

  dexterllait dexterllait

  Philippines $50 USD / ώρα
  Full Stack Web & Mobile App & ML Developer
  Philippines
  I am full stack Web & Mobile App & ML Developer. I have worked for 5+ years in website and mobile app development. In that years I can already say that I am expert in that field. I am a hardworking person, trustworthy, and finish the work immediately. Web: django, node, serverless, react, angular, vue Mobile:...
  I am full stack Web & Mobile App & ML Developer. I have worked for 5+ years in website and mobile app development. In that years I can already say that I am expert in that field. I am a hardworking person, trustworthy, and finish the work immediately. Web: django, node, serverless, react, angular, vue Mobile: Android, ios, react native, ionic ML: tensorflow, keras, pandas, numpy, plotly Thank you in advance for your time and consideration. Hope to work you in soonest as possible. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dexterllait

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""