Web Hosting Experts Για Πρόσληψη

 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 640 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) * Flutter (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been a couple of year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives
 • Πρόσλαβε τον/την   clientsfirstIT
Πρόσλαβε τον/την   clientsfirstIT

  clientsfirstIT clientsfirstIT

  India $15 USD / ώρα
  PHP, Django, Prestashop, Wordpress, Accounting,SEO
  India
  My self Sunil Kumar and I believe in delivering optimum, scalable, and user-friendly, quick page speed solutions with the latest technology (So clients will not need to invest again and again to scale the business) Let's talk about my skillset, Full-stack developer with 7+ years of experience: Backend : Laravel, CI,...
  My self Sunil Kumar and I believe in delivering optimum, scalable, and user-friendly, quick page speed solutions with the latest technology (So clients will not need to invest again and again to scale the business) Let's talk about my skillset, Full-stack developer with 7+ years of experience: Backend : Laravel, CI, laravel bagisto, Core PHP, Django, Django CMS, python, Nodejs Front end: Html, CSS, JS, Bootstrap, Reactjs, Angular, VUEjs, Nuxt.js CMS: WordPress, Magento1, Magento2, Drupal, Shopify, Prestashop, etc - Real estate, Medical, E-commerce, Shipping domain Expert - American Disability A (ADA) - Compliance - Jewellery, Fashion industry expert When I started work on my very first project, I decided to provide optimum solutions with less price and high quality to all my clients. Till now I have delivered more than 500 + Startup and enterprise-level solutions globally and my target is to serve 10K companies. My Services: - Complete UI/UX, Website design, Animation, Prototypes, and Wireframes (#Figma #Balsamiq #Axure) - Custom, Scalable Website, and Application development solutions - CMS based website design and development (WordPress, Magento1, Magento2, Drupal, Shopify, Prestashop, etc) - Custom solution: Core PHP, CI, Laravel, Angular, Reactjs, Nodejs, VUEjs - Ensure accessibility of a website as per the "Americans with Disabilities Act" (ADA) - SEO : #On_Page_SEO # Off_Page_SEO #SEO Enterprise_Solutions #Wikipedia_Article_Writer #Wkipedia_Expert #USPS #Fedex #Shipstation #fortnox #Razorpay #Paypal #Mangopay #Stripe #Americans_with_Disabilities_Act"_(ADA). My Gold Services: - Scalable solutions with optimum quality - 24*7 communication with the client - Pay when satisfying Hire me now and Let's build a futuristic project I am available now to discuss and start the project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την clientsfirstIT
 • Πρόσλαβε τον/την   rajat07me
Πρόσλαβε τον/την   rajat07me

  rajat07me rajat07me

  Bangladesh $35 USD / ώρα
  Content & Web Developer | SEO & Digital Marketer
  Bangladesh
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality...
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality creative services that had the power to transform the web space, I incorporated SEOPage1 in 2013. Over time, SEOPAGE1 has broadened the domain of its services into the following fields: Content Writing Web Designing and Developing Graphics Design Search Engine Optimization How did we become successful? • We created a team of 50 writers, web developers, Graphics designers and marketers in our office located in Dhaka, Bangladesh. • Enforced stringent quality checks on the content produced by our team members. • Formed a pool of researchers with the necessary expertise in various fields to offer dynamic, insightful and well-researched end products to our clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajat07me
 • Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii
Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ώρα
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abhichaudharii
 • Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne
Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne

  inventivedesigne inventivedesigne

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Pro Web Designer | WordPress | Shopify | UI/UX
  Pakistan
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives....
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives. This approach empowers me to design a website that aligns with your distinct requirements and objectives, resulting in the desired outcomes. My Skills: ✅ Website Design ✅ Graphic Design ✅ HTML ✅ PHP ✅ WordPress ✅ Logo Design ✅ Photoshop ✅ Illustrator ✅ eCommerce I am committed to delivering a website that not only meets your requirements but also exceeds your expectations. Thank you again for considering me, and I look forward to working with you. D E S I G N | C O D E | L A U N C H - Let's make it happen with me. Hafiz Muhammad Uzair. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την inventivedesigne
 • Πρόσλαβε τον/την   dfordesigners
Πρόσλαβε τον/την   dfordesigners

  dfordesigners dfordesigners

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | WordPress | Designer
  Pakistan
  Hello, and welcome to my Freelancer profile! Note: Free Support 1- Basic SEO 2- 1 Month free support for minor changes after completing the project 3- 1 Month Security Backup Availability: 6 a.m. to 6 p.m., according to the EST time zone. Achievement: Top Rated by the Preferred Freelancer Team My name is...
  Hello, and welcome to my Freelancer profile! Note: Free Support 1- Basic SEO 2- 1 Month free support for minor changes after completing the project 3- 1 Month Security Backup Availability: 6 a.m. to 6 p.m., according to the EST time zone. Achievement: Top Rated by the Preferred Freelancer Team My name is Kausar Parveen, and I am a skilled multimedia web designer with a passion for creating visually stunning and effective designs for my clients. ➤ My Skills include: ⚫ CMS Expertise ◉ WordPress, Shopify, Wix, Prestashop, Magento, Odoo, Hubspot ◉ Modules and Plugin Development and Customizations ⚫ Custom Website Development ◉ HTML5, CSS3, XML, Bootstrap ◉ Javascript, Node JS, Angular JS, Express JS, Typescript, Angular ◉ Code Igniter, Cake PHP, Laravel, Core PHP ◉ Python, Django, Flask, CherryPy ◉ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ◉ MERN and MEAN stack ◉ AWS, Azure and Google Cloud Solutions ⚫ Graphic Designing ◉ Logo Design, Brochure, Poster, Business Card ◉ Ad Design, Post Card, Company Profile ◉ All related services ⚫ SEO ◉ On-page and Off-page SEO ◉ Website Optimization, Backlinks building on High DA & Do-Follow sites ◉ Keyword Research and Meta Tag Writing ⚫ Animation and Illustration Logo Animation All kinds of Illustrations There are many more technologies in which we work. Overall, my goal is to help businesses and organizations reach their full potential through effective branding and design. Thank you for considering me for your project, and I look forward to the opportunity to work with you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dfordesigners
 • Πρόσλαβε τον/την   ServerOK
Πρόσλαβε τον/την   ServerOK

  ServerOK ServerOK

  India $40 USD / ώρα
  Linux, Ubuntu, AWS, Google Cloud, PHP Expert
  India
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - Yujin Boby (@serverokin) https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame You can hire me by clicking on the "Hire Me" button on my profile page or using the following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ServerOK
 • Πρόσλαβε τον/την   mr310
Πρόσλαβε τον/την   mr310

  mr310 mr310

  Morocco $35 USD / ώρα
  IT MANAGER
  Morocco
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mr310
 • Πρόσλαβε τον/την   Emfkhan
Πρόσλαβε τον/την   Emfkhan

  Emfkhan Emfkhan

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Top Quality Guaranteed ✅
  Pakistan
  Welcome to my profile, now that you are here let me give you a short intro about myself. I believe that a client's trust is very valuable. I serve because i want to help and I want to be a part of my clients' milestones. I have team of Professional Web developers expertise in wordpress, shopify and wix, Graphics...
  Welcome to my profile, now that you are here let me give you a short intro about myself. I believe that a client's trust is very valuable. I serve because i want to help and I want to be a part of my clients' milestones. I have team of Professional Web developers expertise in wordpress, shopify and wix, Graphics designers, SEO, Social media Marketers and Data Entry operators with technical skills. I will fit in with your aspirations and works with the sole objective of empowering you and your business by providing state-of-the-art website design & development services, corporate branding services, graphic design, print design, and marketing services. I develops creative solutions that build brands and connect with real people. I understands that the only constant is change. Your satisfaction is my Success and your few good words is happiness of my life. !!! just need 24 hours to prove my skills . Ready to start right now !!! Just hit the hire me button to chat with me and discuss your project scope. I will be my pleasure to work for you and help you making your business great! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Emfkhan
 • Πρόσλαβε τον/την   komalshaikh92
Πρόσλαβε τον/την   komalshaikh92

  komalshaikh92 komalshaikh92

  Pakistan $30 USD / ώρα
  ⚡ Web Developer | Graphic Designer | MERN stack ⚡
  Pakistan
  ⚡⚡❗DIGITAURUS Technologies: Where Excellence Meets Expertise❗⚡⚡ Thank you for visiting DIGITAURUS Technologies. Now that you've arrived, allow me to give you a brief overview of who we are. I am Komal Shahik who it's a lead the a team of professional graphic designers, web developers and designers, digital marketers,...
  ⚡⚡❗DIGITAURUS Technologies: Where Excellence Meets Expertise❗⚡⚡ Thank you for visiting DIGITAURUS Technologies. Now that you've arrived, allow me to give you a brief overview of who we are. I am Komal Shahik who it's a lead the a team of professional graphic designers, web developers and designers, digital marketers, and video animators working on creative and technical projects all over the world. DIGITAURUS Technologies has been working as a great team for almost 7 years and almost complete 180 Plus project with a full star rating, which is why our work is top rated here due to our extensive experience and advanced methods to make it work easily online. ⭐ Our Core Expertise Includes ⭐: ✅ Full-stack Web Development. ✅ User-Focused Web Design (Modern, User-Friendly, Unique) ✅ Building WordPress Websites ✅ Shopify E-Commerce Development ✅ Software Development ✅ Custom WordPress Development ✅ Website Maintenance ✅ Landing Page 2- Creative Graphic Design, Branding and Animations that are Creative ✅ Innovative Logo Design ✅ Captivating Banners & Flyers ✅ Professional Business Card Design ✅ T-Shirt Design (Caricature, Print Ready) ✅ Eye-Catching Brochures and Flyers ✅ Striking Book Cover Design ✅ Engaging Social Media Posts ✅ Character Illustration 3-Digital Marketing (Complete SEO, Ad Campaigns, and much more) ✅ Website audit and error fixing ✅ High DA, DR Diversified Backlinks ✅ Premium Guest Posts with Unique Article ✅ Contextual backlinks with your targeted keyword as anchor ✅ Daily basis safe Link building ✅ Detailed excel report Have a project which you want to inquire about? Just hit the hire button to chat with a DIGITAURUS Technologies and discuss your project scope. It will be our pleasure to work with you and assist you in making your business a success! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την komalshaikh92

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""