HTML5 Developers Για Πρόσληψη

 • HTML5
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 754 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne
Πρόσλαβε τον/την   inventivedesigne

  inventivedesigne inventivedesigne

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Pro Web Designer | WordPress | Shopify | UI/UX
  Pakistan
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives....
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives. This approach empowers me to design a website that aligns with your distinct requirements and objectives, resulting in the desired outcomes. My Skills: ✅ Website Design ✅ Graphic Design ✅ HTML ✅ PHP ✅ WordPress ✅ Logo Design ✅ Photoshop ✅ Illustrator ✅ eCommerce I am committed to delivering a website that not only meets your requirements but also exceeds your expectations. Thank you again for considering me, and I look forward to working with you. D E S I G N | C O D E | L A U N C H - Let's make it happen with me. Hafiz Muhammad Uzair. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την inventivedesigne
 • Πρόσλαβε τον/την   HawkGeek
Πρόσλαβε τον/την   HawkGeek

  HawkGeek HawkGeek

  Australia $35 USD / ώρα
  Website Development
  Australia
  I'm Brett, a developer with over 20 years of experience in website development. I went through all levels of verification by Freelancer staff providing you with reassurance that I am one of the top developers on Freelancer. My tech stack includes HTML, CSS, Javascript, Typescript, PHP, Python, C/C#, Java, Liquid,...
  I'm Brett, a developer with over 20 years of experience in website development. I went through all levels of verification by Freelancer staff providing you with reassurance that I am one of the top developers on Freelancer. My tech stack includes HTML, CSS, Javascript, Typescript, PHP, Python, C/C#, Java, Liquid, Ruby, and well-known frameworks below: - WordPress, React.js/Next.js, .NET, Laravel, Shopify - Angular, Vue.js/Nuxt.js, MUI, Express, MEAN Stack, MERN Stack - CodeIgniter, Symfony, Magento, Craft CMS - Django, Flask, Ruby on Rails, Electron - jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS Services include: - Website Design & Development - ChatGPT Integration - API Development, API Integrations - Host Websites & Provide domain names I'm available online almost 24/7, so you won't have to wait long for a response. I'm easy to chat with and always striving for a 5-star outcome for both parties. So, don't hesitate to get in touch with me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HawkGeek
 • Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001
Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001

  milankoladiya001 milankoladiya001

  India $22 USD / ώρα
  +4Yr. | Full Stack Javascript Developer | AWS
  India
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering...
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering a clean and modern design aesthetic that highlights your objectives. I excel in converting Figma/XD designs into a seamlessly animated landing page using React.js. Besides, I am very familiar with SSR/SSG frameworks such as Next.js and Gatsby which makes the React.js project SEO-friendly. ✅ I develop and maintain fully custom websites and Shopify, including both the front and back end programming, graphic design, UI/UX, responsive web design for both desktop and mobile, database setup and integration, and custom CMS. Also, I deliver the clean and DRY code which will optimize your project. ✅ I always bring a comprehensive approach to developing your project. I take the time to listen to your goals and needs and then tailor my approach to what is best for your business. I am ready to contribute to your great idea. Thank you for your consideration. Technical Skills: Front-End Language: HTML, CSS3/SCSS/LESS, JavaScript, TypeScript Framework and Libraries: ✅ React/Redux & React Hooks, Angular, Vue Material UI, Reactstrap, Semantic UI, JSS, Styled Components, TailWind, AntD Redux-Saga & Redux-Thunk, Redux-Form React-Router, React-Helmet, React Charts, D3.js, Immutation Next.js, Gatsby React Native Back-End: ✅ Language: JavaScript, PHP, Node.js ✅ Framework: Express, Socket.io, Laravel ✅ API GraphQL, RESTful ✅ Headless CMS Wordpress, Shopify, Prismic, Stackbit DataBase Service: ✅ SQL: MySQL, MS SQL, PostgreSQL ✅ NoSQL: MondoDB, Neo4j FireBase, Sequelize ORM Mobile App: Hybrid mobile: React-Native, Flutter Clouding Service: AWS(EC2, S3, Cognito, Lambda, DynamoDB), FireBase, GCP Version Control System: GitHub/GitLab, BitBucket Other Tools: Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milankoladiya001
 • Πρόσλαβε τον/την   Microlent
Πρόσλαβε τον/την   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ώρα
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Microlent
 • Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009
Πρόσλαβε τον/την   riteshjain009

  riteshjain009 riteshjain009

  India $25 USD / ώρα
  Fastest Growing Web and Mobile App Company
  India
  Helpful Insight is a trusted and renowned entity specializing in developing top-tier web apps, mobile apps and digital solutions. We are proud to be the top choice in the tech market for leading enterprises and have offered our services to many clients around every corner of the world. With over 50+ adept...
  Helpful Insight is a trusted and renowned entity specializing in developing top-tier web apps, mobile apps and digital solutions. We are proud to be the top choice in the tech market for leading enterprises and have offered our services to many clients around every corner of the world. With over 50+ adept professionals, we possess the insight and expertise to address diverse client requirements. Our track record of achievements includes serving 500+ esteemed clients and 650+ successful project deliveries, reflecting our extensive global footprint. Being an offshore development company, we recognize the need for our employees to be proficient with communication, and working in close collaboration with offshore clients. What sets us apart is our unwavering dedication to delivering unparalleled customer service. We focus on clear communication, seamless collaboration, and a thorough understanding of clients' goals. We foster close relationships, providing invaluable insights, expert advice, and ongoing support throughout and beyond the development process. TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, Vue.js, React JS, Express.js, AngularJS, ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter ➡️CMS : WordPress, Shopify ,Magento ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, Flutter, React Native, Ionic, SaaS ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Shop : Shopify , WooCommerce ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Website design, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την riteshjain009
 • Πρόσλαβε τον/την   senbhavin
Πρόσλαβε τον/την   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ώρα
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  ▶ With 8 years of extensive experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively...
  ▶ With 8 years of extensive experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την senbhavin
 • Πρόσλαβε τον/την   stelianrosca618
Πρόσλαβε τον/την   stelianrosca618

  stelianrosca618 stelianrosca618

  Moldova, Republic of $50 USD / ώρα
  Senior Full-Stack Expert
  Moldova, Republic of
  Greetings! I love to satisfy clients providing high quality work and good communication. I hold a Bachelor's degree in computer science. I have built many websites using several technical stacks, working as a web developer over the last 10+ years. Additionally, I have a career in healthcare company, building...
  Greetings! I love to satisfy clients providing high quality work and good communication. I hold a Bachelor's degree in computer science. I have built many websites using several technical stacks, working as a web developer over the last 10+ years. Additionally, I have a career in healthcare company, building LIMS(Laboratory Information Management System) and experiencing Healthcare Integration Engine like Mirth Connect. Following technologies are what I mastered as a full-stack expert. Frontend React, Vue, Angular, HTML, CSS, SCSS, JavaScript, JQuery Backend Node/Express, PHP/Laravel, PHP/CodeIgniter, Python/Flask, Python/Django Database MySQL, MongoDB, SQLite, PostgreSQL I am familiar with AWS deployment and Linux System Administration too. Thanks for checking my profile in details. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την stelianrosca618
 • Πρόσλαβε τον/την   SuxrobGM
Πρόσλαβε τον/την   SuxrobGM

  SuxrobGM SuxrobGM

  United States $40 USD / ώρα
  Senior Software Engineer | .NET | Angular | Blazor
  United States
  As a highly skilled and dependable professional, I bring a comprehensive skill set to web, desktop, mobile, cloud, and game development projects. My experience spans a variety of roles, from addressing scalability issues in production engineering teams to launching innovative applications for startups. I excel in...
  As a highly skilled and dependable professional, I bring a comprehensive skill set to web, desktop, mobile, cloud, and game development projects. My experience spans a variety of roles, from addressing scalability issues in production engineering teams to launching innovative applications for startups. I excel in leading technical teams, streamlining development processes, addressing technical debts, and setting benchmarks for coding best practices. Software skills include: • Languages: C#, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, Ruby On Rails • Databases: MS SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis • Frontend: React/Redux, Vue.js, Angular, Blazor • Backend: ASP.NET Core, Node.js, Laravel, CI, WordPress • Others: WPF, MAUI, .NET 6, .NET Core, Entity Framework, SignalR, gRPC, HTML/CSS, Bootstrap, Express.js, Selenium, Unity 3D, RabbitMQ, Docker, Kubernetes, CI/CD, Azure DevOps, PhaserJS, Socket.IO I am available most of the time in a day to discuss and help the employers even after completing the project. So you can knock me anytime to get my assistance. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SuxrobGM
 • Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1
Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1

  Dimitarg1 Dimitarg1

  Macedonia $50 USD / ώρα
  Preferred/Verified Full Stack Developer in Top 3%
  Macedonia
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding...
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding and strategic experience, I can be the leader that takes on complex projects, or even the motivated and valuable team member that will do everything that I can to push ahead. I'm looking for more than just a cog in the machine, I'm looking for growth and to always be taking another step forward. Skills ✔️ Languages JavaScript, PHP, Ruby, HTML5, CSS3, Python, C/C++/C#. ✔️ Frameworks Next.js, Vue.js ,Bootstrap, Laravel/CodeIgniter, RoR, Django, React-Native. ✔️ Libraries/APIs React.js, Material UI, Nuxt.js, Node.js, PRISMA, jQuery, Stripe, Google Maps, Twilio API, Google API, Google Geocoding API, Facebook API. ✔️ Tools Apache HTTP Server, NGINX, Vim Text Editor, Apache, Git, Vagrant, VirtualBox, MATLAB. ✔️ Platforms Model View Controller (MVC), Functional Programming, Object-oriented Programming (OOP), REST, DevOps. ✔️ Storage MariaDB, Relational Databases, MySQL, Elasticsearch, Amazon S3 (AWS S3), Redis, Redis Cache. ✔️ Other OpenAI API, Blockchain, NFT, System Administration, Ajax, Full-stack, Algorithms, Information Security Management Systems (ISMS), System Security Developer, Web Development, Software Design, Legacy Software, Legacy Code, API Integration, APIs, RETS, Web Scraping, Perfex CRM, Architecture, Application Security, Integration, Shell Scripting, Linux Server Administration, Front-end, Back-end, Web App Security, Linux Administration, Virtualization, Machine Learning, Credit Scores, Credit Ratings, Technical Leadership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dimitarg1
 • Πρόσλαβε τον/την   elishadiah326
Πρόσλαβε τον/την   elishadiah326

  elishadiah326 elishadiah326

  Indonesia $40 USD / ώρα
  ✧ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ JS || Vue.js || React || Laravel
  Indonesia
  Hello, everybody. This is Diah Elisha from Indonesia, a high-skilled Fullstack developer with skills including ReactJS, VueJS, Angular, Noe.js, Laravel, PHP, Python, Blockchain, JavaScript and so on. I consider myself the right choice for you because I have the right skills and potential to match your needs as a...
  Hello, everybody. This is Diah Elisha from Indonesia, a high-skilled Fullstack developer with skills including ReactJS, VueJS, Angular, Noe.js, Laravel, PHP, Python, Blockchain, JavaScript and so on. I consider myself the right choice for you because I have the right skills and potential to match your needs as a senior developer who has full experience in building pixel-perfect & responsive UI with ReactJS and Vue.js. As a senior Web developer who has 6 + years of experience in web development, I've built a lot of projects for Dapp, PWA, Admin panels and Web content using ReactJS, Vue.js, Tailwind CSS, etc. My working area includes implementing pixel-perfect UI with a good sense of design and a keen eye for details of the project, implementing API integration, making functionalities, fixing bugs, TDD, SEO and etc. I have the skill to execute all visual designs from concept to finalized engineering in a reasonable amount of time. My well-known skills: - React/Next/Vue/Nuxt/Gatsby - React Native / Android Studio / iOS - HTML5, CSS/CSS3, Bootstrap, TailwindCSS, MUI. -Wordpress, Shopify - JavaScript( ES6, 7, ...), Typescript, Ajax, jQuery, OAuth - PHP, Laravel, Ruby on Rails, Blockchain - Node.js, Python, Django, Express, RUST - MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MongoDB. - Github, GitLab, Bitbucket, Trello, Jira, - AWS, DigitalOcean, Cloudways, Vercel, Netlify I can start your working immediately and dedicate full time. Please feel free to contact me if you want a great deal for your business and beautiful life. Thank you. Diah Elisha. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elishadiah326

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""