Java Developers Για Πρόσληψη

 • Java
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 540 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7
Πρόσλαβε τον/την   ParasTech7

  ParasTech7 ParasTech7

  India $25 USD / ώρα
  Principal S/w Engineer
  India
  I have 19 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing
  I have 19 years of experience. Me and my team have delivered lot of successful project on freelancer.com, rentacoder.com and vworker.com. We work from small scale to large scale projects. Compiler, web development, webscrapping, Azure cloud, Database, Networking, Data structure, Algorithim, Programing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParasTech7
 • Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs
Πρόσλαβε τον/την   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ώρα
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aistechnolabs
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   Softeria
Πρόσλαβε τον/την   Softeria

  Softeria Softeria

  Pakistan $80 USD / ώρα
  PhD | Machine Learning| Deep L| PYTHON |AI Bots
  Pakistan
  I'm PhD in Computer Engineering with 20+ publications. I'm an IBM and Google-certified Data Science professional. ♛ Academic Writing ☑️Research Proposal ☑️Literature Review ☑️Research Paper ☑️Thesis Writing ☑️Dissertations ♛ Research interests ☑️ Algorithms, Artificial Intelligence, Machine learning, Deep...
  I'm PhD in Computer Engineering with 20+ publications. I'm an IBM and Google-certified Data Science professional. ♛ Academic Writing ☑️Research Proposal ☑️Literature Review ☑️Research Paper ☑️Thesis Writing ☑️Dissertations ♛ Research interests ☑️ Algorithms, Artificial Intelligence, Machine learning, Deep learning, Computer Vision, IoT, Cyber Security, Federated Learning, Deep Fake, Reinforcement Learning, AutoML, GANs, BERT, Generators, CNN, RNN, LSTM ☑️ Computer Science (DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) ☑️ Engineering, Mechanical and Electronics Engineering (Robotics). ☑️ Mathematics ☑️ Business ☑️ Statistics ♛ Data Science ☑️ Machine Learning and Deep Learning: Python, jupyter, TensorFlow, Keras, NumPy, Matlab and Colab. ☑️ Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) ☑️ Data Visualization (Excel, Power BI, Tableau) ☑️ Big Data (Hadoop/spark/SQL/Cloud) ♛Software Development ☑️Software Development (C++/Java) ☑️Android/ ios and ☑️Web Development ♛Other Skills ☑️Crypto trading/Algorithmic trader ☑️Project Management ☑️Amazon FBA *********************** ZERO % Plagiarism Guaranteed ************************** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Softeria
 • Πρόσλαβε τον/την   ShahinurMithun
Πρόσλαβε τον/την   ShahinurMithun

  ShahinurMithun ShahinurMithun

  Bangladesh $45 USD / ώρα
  Decade of Excellence in Web & App Development
  Bangladesh
  OrFactor, founded in 2014, is a trusted partner and an engineering powerhouse for Custom Software Development, Web Application, Mobile App Development, QA, UI/UX and Server Setup / Migration / Maintenance. We have the expertise to deliver comprehensive software solutions that span the entire product and solution...
  OrFactor, founded in 2014, is a trusted partner and an engineering powerhouse for Custom Software Development, Web Application, Mobile App Development, QA, UI/UX and Server Setup / Migration / Maintenance. We have the expertise to deliver comprehensive software solutions that span the entire product and solution development lifecycle, from ideation, design, development, and testing to deployment. Our focus has been on developing innovative software solutions that solve our clients’ business challenges. Our team is skilled in the following areas: ◼ BACKEND - Java / J2EE, PHP, ASP.NET/C#, Node.js, Python, Go, Perl, Dart ◼ FRONTEND - HTML, CSS, Bootstrap, Tailwind, JavaScript, React, Vue.js, Angular / AngularJS, Ember JS, Gatsby, Next.js, Nuxt.js, Express JS, Backbone.js, jQuery ◼ MOBILE APP - Java, Kotlin, Swift, React Native, Flutter for Android, iPhone & iPad ◼ FRAMEWORKS & CMS Spring, EJB3.0, JPA, Hibernate, Kotlin, JSF, RichFaces, PrimeFaces, Wicket, Struts, Laravel, Yii, CodeIgniter, Symfony, Joomla, WordPress, Hugo, WIX, Shopify ◼ DATABASE - Oracle, MySQL, PostgreSQL, GraphQL, SQLite, HSQL, MongoDB, SQL Server, JavaDB, FireBird ◼ TESTING TOOLS - Selenium, JUnit, EasyMock, Mockito, Jasmine, Cypress, Mercury LoadRunner, JMeter, BlazeMeter ◼ UI/UX - Wireframing, Figma, Adobe XD, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator ◼ TEMPLATE LANGUAGES Apache Velocity, Handlebars, Nunjucks ◼ WORKFLOW (BPMS) & ETL jBPM, Kettle, Talend. ◼ ADDITIONAL SKILLS - Cloud Platform: Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine, Google App Engine - GUI: SWT, Eclipse RCP & RAP, JFace, Swing/JFC, AWT, JavaDesktop, Java2D, JGoodies ✌WHAT MAKES US DIFFERENT? ✌ ☑️ We listen to our customers and treat every customer as our first customer. ☑️ Future-focused, Scalable, Reliable and professional software solutions. ☑️ Best code quality and we do test well. ☑️ Diverse Experience in technology stacks. ☑️ 24x7 customer support We believe in honesty, integrity and smart work. Feel free to contact us and we will be glad to assist you. Thank You Team OrFactor λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ShahinurMithun
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   shyamvijaywargiy
Πρόσλαβε τον/την   shyamvijaywargiy

  shyamvijaywargiy shyamvijaywargiy

  India $11 USD / ώρα
  Top 1%: Android | IOS | Website | Backend | Hybrid
  India
  My experience and skills will bring delight to you. I have valuable and practical experience in Mobile Native & Hybrid Developing. While working on a project, I focus on the clients' needs and requirements, and support some good idea. My goal is building good and long term relationship by offering what you...
  My experience and skills will bring delight to you. I have valuable and practical experience in Mobile Native & Hybrid Developing. While working on a project, I focus on the clients' needs and requirements, and support some good idea. My goal is building good and long term relationship by offering what you need Skills * Native Android/ iOS : JAVA, Kotlin, Swift, Objective-C * Hybrid Mobile Apps : React Native , Ionic * Google Maps Api * Payment Gateway Integration * Push Notifications * Geolocation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shyamvijaywargiy
 • Πρόσλαβε τον/την   muneebkhalid006
Πρόσλαβε τον/την   muneebkhalid006

  muneebkhalid006 muneebkhalid006

  United Kingdom $20 USD / ώρα
  Developer: Crafting Innovative Solutions
  United Kingdom
  Hello, I'm Muneeb Khalid, a Top Rated Freelancer and Developer with a fervent passion for crafting efficient and innovative solutions through code. My proficiency spans across Java,python and C++ and its powerful frameworks, where I excel in building robust backend systems and intuitive applications that enhance user...
  Hello, I'm Muneeb Khalid, a Top Rated Freelancer and Developer with a fervent passion for crafting efficient and innovative solutions through code. My proficiency spans across Java,python and C++ and its powerful frameworks, where I excel in building robust backend systems and intuitive applications that enhance user experience. Collaboration is my strength; I communicate well and thrive in team environments. For Projects please check my portfolio: https://www.freelancer.com/u/muneebkhalid006?page=portfolio&w=f&redirect-times=1&ngsw-bypass= Java Skilled in Java programming, adept at building robust, scalable applications. Proficient in object-oriented programming principles, Java SE and EE platforms, and familiar with popular frameworks like Spring and Hibernate. Experience in developing desktop, web, and server-side applications. C++ Programming Expert in C++ with a strong grasp of advanced concepts such as template metaprogramming, STL, and Boost libraries. Skilled in developing high-performance software, with a focus on system/application software, embedded systems, and game development. C# Programming Proficient in C# programming, with a solid foundation in .NET Framework, .NET Core, and ASP.NET. Experienced in building scalable, secure web applications, desktop applications, and services with a deep understanding of object-oriented design, LINQ, and Entity Framework. JSP Experienced in Java Server Pages (JSP) for creating dynamically generated web pages based on HTML, XML, or other document types. Familiar with JSP Standard Tag Library (JSTL) and custom tag development. JavaScript Skilled in JavaScript for front-end development, including ES6+ syntax, asynchronous programming, and DOM manipulation. Proficient in frameworks and libraries like React, Angular, and Vue.js, with a focus on creating interactive. Java Spring Experienced in Spring Framework for enterprise Java applications. Proficient in Spring Boot for microservices, Spring MVC for web applications, and Spring Data for data access layers. Knowledgeable in dependency injection, AOP. Python Proficient in Python programming, with experience in web development using Django and Flask, data analysis with pandas and NumPy, and scripting for automation. Strong grasp of Pythonic principles. Data Processing Experienced in data processing, with skills in data cleaning, transformation, and analysis. Proficient in SQL, Python, and R for data manipulation, and experienced with ETL. Mobile App Development Skilled in mobile app development, with experience in both native (Swift for iOS, Kotlin for Android) and cross-platform (Flutter, React Native) technologies. Proficient in UI/UX design principles, API integration. Android Proficient in Android development, with a solid understanding of the Android SDK, Android Studio, and Material Design principles. Experienced in Kotlin and Java, with a focus on building responsive, user-friendly applications. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την muneebkhalid006
 • Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12
Πρόσλαβε τον/την   ThomasTracy12

  ThomasTracy12 ThomasTracy12

  Canada $40 USD / ώρα
  Full stack mobile and web application developer
  Canada
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 3+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further.
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 3+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ThomasTracy12
 • Πρόσλαβε τον/την   p4logics
Πρόσλαβε τον/την   p4logics

  p4logics p4logics

  India $40 USD / ώρα
  Web | iOS | Android | Java | React | Angular | Bot
  India
  I have 10+ years of experience in Web development, iOS and Android App development, Desktop app development, web automation, data mining, web scraping and growth hacking. We are a company of quality designers and developers. Skill sets: - Java, J2ee, javafx, swing, socket/rmi programming - Spring boot,...
  I have 10+ years of experience in Web development, iOS and Android App development, Desktop app development, web automation, data mining, web scraping and growth hacking. We are a company of quality designers and developers. Skill sets: - Java, J2ee, javafx, swing, socket/rmi programming - Spring boot, Spring Security (using jwt, csrf, oauth token sharing), Spring JPA, web-services, Hibernate, Php, WordPress, python. - Angular Js, React Native, React Js, Node Js, Swift, Android - Web scraping / web automation Thanks λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την p4logics

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""