C Programmers Για Πρόσληψη

 • Γλώσσα Προγραμματισμού C
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 473 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Minakshi0925
Πρόσλαβε τον/την   Minakshi0925

  Minakshi0925 Minakshi0925

  India $50 USD / ώρα
  PYTHON - PHP - WORDPRESS - JAVA - WEB ✅ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ
  India
  Hi, my name is Minakshi, and I'm a passionate web developer with a love for creating dynamic and visually stunning websites. With my expertise in various programming languages, I can turn your ideas into functional and responsive websites that cater to your unique needs. MY skills contain the following, so far: ●...
  Hi, my name is Minakshi, and I'm a passionate web developer with a love for creating dynamic and visually stunning websites. With my expertise in various programming languages, I can turn your ideas into functional and responsive websites that cater to your unique needs. MY skills contain the following, so far: ● Website Development -> Django -> HTML5 -> PHP -> MySQL -> C# -> Laravel -> C++ -> WORDPRESS -> Theme Development -> CSS3 -> JAVASCRIPT, WITH JQUERY FRAMEWORK. ● Mobile Development -> Android -> Flutter -> React Native -> Ionic As a developer, I understand the importance of user experience, and my designs always prioritize functionality, ease of use, and aesthetics. I can create responsive designs that look great on different devices and ensure that your website loads quickly and efficiently. I'm a quick learner and always stay up-to-date with the latest web development trends and technologies. Whether you need a new website or want to revamp your existing one, I'm here to help you bring your vision to life. Let's collaborate and turn your website dreams into reality! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Minakshi0925
 • Πρόσλαβε τον/την   Softeria
Πρόσλαβε τον/την   Softeria

  Softeria Softeria

  Pakistan $80 USD / ώρα
  PhD | Machine Learning| Deep L| PYTHON |AI Bots
  Pakistan
  I'm PhD in Computer Engineering with 20+ publications. I'm an IBM and Google-certified Data Science professional. ♛ Academic Writing ☑️Research Proposal ☑️Literature Review ☑️Research Paper ☑️Thesis Writing ☑️Dissertations ♛ Research interests ☑️ Algorithms, Artificial Intelligence, Machine learning, Deep...
  I'm PhD in Computer Engineering with 20+ publications. I'm an IBM and Google-certified Data Science professional. ♛ Academic Writing ☑️Research Proposal ☑️Literature Review ☑️Research Paper ☑️Thesis Writing ☑️Dissertations ♛ Research interests ☑️ Algorithms, Artificial Intelligence, Machine learning, Deep learning, Computer Vision, IoT, Cyber Security, Federated Learning, Deep Fake, Reinforcement Learning, AutoML, GANs, BERT, Generators, CNN, RNN, LSTM ☑️ Computer Science (DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) ☑️ Engineering, Mechanical and Electronics Engineering (Robotics). ☑️ Mathematics ☑️ Business ☑️ Statistics ♛ Data Science ☑️ Machine Learning and Deep Learning: Python, jupyter, TensorFlow, Keras, NumPy, Matlab and Colab. ☑️ Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) ☑️ Data Visualization (Excel, Power BI, Tableau) ☑️ Big Data (Hadoop/spark/SQL/Cloud) ♛Software Development ☑️Software Development (C++/Java) ☑️Android/ ios and ☑️Web Development ♛Other Skills ☑️Crypto trading/Algorithmic trader ☑️Project Management ☑️Amazon FBA *********************** ZERO % Plagiarism Guaranteed ************************** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Softeria
 • Πρόσλαβε τον/την   saad6047
Πρόσλαβε τον/την   saad6047

  saad6047 saad6047

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Full Stack Developer | Web | Mobile | Desktop
  Pakistan
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its...
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its online presence, I'm here to transform your digital dreams into reality. From pixel-perfect design to seamless navigation and airtight functionality, I bring your ideas to life with precision and passion Here is the list of services that we offer: 1️⃣ React JS Development 2️⃣ Next.JS Development 3️⃣ Node JS Development 4️⃣ React Native Development 5️⃣ PHP Development 6️⃣ Python Development 7️⃣ WordPress Development 8️⃣ ASP.NET 9️⃣ Web Scraping, Web Automation & Data Mining Why Me : 1️⃣ We are available for you 24/7 2️⃣ 6 Years Of Professional Experience 3️⃣ Great Reputation And Re-Hire Rate 4️⃣ On Time Delivery λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την saad6047
 • Πρόσλαβε τον/την   denysvelychko
Πρόσλαβε τον/την   denysvelychko

  denysvelychko denysvelychko

  Ukraine $40 USD / ώρα
  Python, Machine Learning, Deep Learning Engineer
  Ukraine
  - Python Flask, FastAPI, Django - Data Engineering, Data Science - Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, ChatGPT - AWS, GCP, Azure - Web Scraping and Automation
  - Python Flask, FastAPI, Django - Data Engineering, Data Science - Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, ChatGPT - AWS, GCP, Azure - Web Scraping and Automation λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την denysvelychko
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   SPARKtechBD
Πρόσλαβε τον/την   SPARKtechBD

  SPARKtechBD SPARKtechBD

  Bangladesh $35 USD / ώρα
  C/C++ | VB6 | VB.NET | MSSQL | IOT| GRAPHICS
  Bangladesh
  C, C++, VB6, VB.NET, ASP.NET, MSSQL, XML, HTML, CSS 3.0, PYTHON, ARDUINO, PCB, GRAPHICS are my basic skills since 2000 (23 years)... Visual Basic (23 years, 32,000+ hours), MSSQL (13 years, 10000+ hours) C/C++ (10 years, 5000+ hours) I have build lot of Windows Desktop Application and Database application for...
  C, C++, VB6, VB.NET, ASP.NET, MSSQL, XML, HTML, CSS 3.0, PYTHON, ARDUINO, PCB, GRAPHICS are my basic skills since 2000 (23 years)... Visual Basic (23 years, 32,000+ hours), MSSQL (13 years, 10000+ hours) C/C++ (10 years, 5000+ hours) I have build lot of Windows Desktop Application and Database application for Windows. Also I have build Web Application of Framework 3.5 to 5.0. Have experience on Arduino NANO/UNO/MEGA interfacing with Windows Application as well as design Micro Processor Based Device & Firmware in Assembly Language and Windows UI in VB5/VB6/VB.NET... More experience on Accounting Software that I have build for Stock Exchange Trading House to maintain Front & Back Office on both Windows and Web. It runs since 2005 (18 years)... λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την SPARKtechBD
 • Πρόσλαβε τον/την   aravinda333
Πρόσλαβε τον/την   aravinda333

  aravinda333 aravinda333

  India $21 USD / ώρα
  Computer Programmer, Software Developer
  India
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network...
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network programming using sockets (both BSD sockets and WinSock), multi threading, system security enhancing applications and writing operating system level code for both Windows and Linux operating systems. I am deeply familiar with the Windows API as well as POSIX API, and I have extensive experience working with intricate projects that use the OpenSSL libraries, libAV (core libraries of ffmpeg), libcurl, GMP and many more! I prefer developing cross-platform code and I also have experience in using MPI (Message Passing Interface) via OpenMPI for distributed computing. I love writing efficient, elegant and portable code, that works in the most efficient way possible. I am also a fluent speaker and writer of the English language. If I take up a project, be assured that it will be done with the utmost level of perfection that will make your heart content! Please check out the heartfelt reviews from my clients to understand more about me. I hope to work with you and manifest success in your challenging projects. Thankyou very much for checking out my profile! May God Bless You :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aravinda333
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   techplusintl
Πρόσλαβε τον/την   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ώρα
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την techplusintl
 • Πρόσλαβε τον/την   Ko8e
Πρόσλαβε τον/την   Ko8e

  Ko8e Ko8e

  India $25 USD / ώρα
  Software Developer
  India
  I am a software developer and 3D modeler with 5 years of experience in the field. I develop games, VR and AR software as well.
  I am a software developer and 3D modeler with 5 years of experience in the field. I develop games, VR and AR software as well. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ko8e

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""