Linux Developers Για Πρόσληψη

 • Linux
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 645 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz
Πρόσλαβε τον/την   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ώρα
  System Admin | Cloud | DevOps | Network
  Egypt
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud...
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud services, such as EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, and VPC. 2- Virtualization Technologies: Experienced with a variety of virtualization software including Proxmox, ESXI, Xen, KVM, Virtualbox, and VMWare. 3- Server Management: Proficient in managing Web, FTP, DNS, Database, and Email Servers. 4- Security and Monitoring: Adept in securing PHP, system monitoring, hacking detection, and server cleanups. 5- Control Panels: Knowledgeable in control panels like cPanel/WHM, Plesk, Webmin, Virtuozzo, CWP, CyberPanel, and Vestacp. 6- Network Administration: Expertise in administering networks, including LANs, WANs, and VLANs. 7- Database Management: Competent in MySQL Cluster and Load Balancing. 8- Firewall Management: Skilled in firewalls such as Sophos, Pfsense, and Kerio. 9- Streaming Technologies: Proficient in setting up and managing streaming servers including 10- RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, and FFMPEG. 11- Containerization: Experienced with Docker installation and image setup. 12- VPN and Proxy Solutions: Proficient in configuring and managing VPN networks, including OpenVPN and WireGuard, and proxy servers such as Squid, 3proxy, and HAproxy. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mrkimoz
 • Πρόσλαβε τον/την   ClearPoint
Πρόσλαβε τον/την   ClearPoint

  ClearPoint ClearPoint

  United States $75 USD / ώρα
  Critical Emergency?TOP RATED + WP/PHP/MySQL/Server
  United States
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and...
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and maintaining client websites. ( ̄︶ ̄)↗ No matter if… ✅ You broke your site due to server issues ✅ If you hired a less experienced developer to work on your site and they broke your site ✅ Something horrible happened and your site is down ✅ Your site was hacked. ✅ Do you want to improve Design and functionalities with your website? ❁´◡`❁ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS ?❁´◡`❁ ✅Immediate and perfect solution : I consistently provide immediate and flawless solutions by closely auditing PHP syntax and monitoring server status to stay on top of any issues. ✅Responsibility : I take responsibility for any issues arising from the same reasons, and I provide solutions free of charge to ensure your satisfaction. ✅Responsiveness : I maintain an extremely responsive approach, ensuring instant responses and keeping all lines of communication readily open with clients. ❁´◡`❁ My customers said: -I would definitely hire Adam again & I definitely intend to hire him on future upcoming projects. Adam is no joke with tech ability & knowledge, and really knows his stuff!!! He was very responsive from the moment that I posted my ad for the work I needed. He started right away and hammered it out. I am very happy with the work and time frame that it was completed on the same day. Hire Adam for your tech work if he says he can do it, then trust it will be done correctly, quickly, and efficently. - He was great very knowledgeable in the process and our needs. He was absolutely outstanding!! For sure a great hire for any help you in AWS systems. - Adam is truly a master at fixing any technical Wordpress issues. Multiple pages on my site were not working, he backed my site up so I didn't loose a tremendous investment in my site. He completed the work extremely quickly. I will be using him again for all future projects. Look no further for an honest and professional Wordpress expert. Thank you for reviewing my profile. Adam Levinson λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ClearPoint
 • Πρόσλαβε τον/την   talhamq
Πρόσλαβε τον/την   talhamq

  talhamq talhamq

  Pakistan $50 USD / ώρα
  SYSTEM ADMINISTRATOR | LINUX | AWS | GCP | AZURE
  Pakistan
  I have experience in deploying and maintaining of: ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server 2016 Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu. ✅ Web servers and servlets containers: IIS,...
  I have experience in deploying and maintaining of: ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services,Microsoft AZURE, Google Cloud (GCP). ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003-to-2012R2, Windows Server 2016 Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu. ✅ Web servers and servlets containers: IIS, APACHE, NGINX, DOCKER ✅ Mail servers: POSTFIX, EXIM, MS Exchange 2000-to-2013, MS Exchange 2016, QMAIL,Zimbra,Mail Enable, SmarterMail, hMail ✅ Database servers: MySQL, MS SQL ✅ Virtualization: MS Hyper-V, VMware Server(ESXI), VirtualBox. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅ File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. ✅ Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik,PFSense Zywall and other Routers; ✅ Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; ✅ Monitoring ZABBIX, CACTI, NAGIOS ✅ Hosting Panels: PLESK,cPanel,Website Panel λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την talhamq
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry
 • Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii
Πρόσλαβε τον/την   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ώρα
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abhichaudharii
 • Πρόσλαβε τον/την   JuanHaldemann
Πρόσλαβε τον/την   JuanHaldemann

  JuanHaldemann JuanHaldemann

  Argentina $10 USD / ώρα
  SysAdmin | Linux | DNS | Email | DevOps | Windows
  Argentina
  I am a SysAdmin with +5 years of experience managing Windows, Linux, multiples database engines and programming languanges and scripting.
  I am a SysAdmin with +5 years of experience managing Windows, Linux, multiples database engines and programming languanges and scripting. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την JuanHaldemann
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahmedi89
Πρόσλαβε τον/την   Ahmedi89

  Ahmedi89 Ahmedi89

  Egypt $40 USD / ώρα
  Devops | Linux systems| Web | DB | Security
  Egypt
  Hi I'm Ahmed, I'm Redhat certified administrator. I have more than 8 years of experience in Linux Systems, VMware (Virtualization). Web applications, databases. Security, Deployment,Backup and lot of skills. let's have a quick chat. Looking forward working with you.
  Hi I'm Ahmed, I'm Redhat certified administrator. I have more than 8 years of experience in Linux Systems, VMware (Virtualization). Web applications, databases. Security, Deployment,Backup and lot of skills. let's have a quick chat. Looking forward working with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahmedi89
 • Πρόσλαβε τον/την   anirbandutta999
Πρόσλαβε τον/την   anirbandutta999

  anirbandutta999 anirbandutta999

  India $140 USD / ώρα
  Professional Cloud Server Engineer
  India
  Hi..I am an experienced Cloud Server Engineer having years of experience in Linux Servers, DNS, Virtualization, Firewalls, Networking, Docker, Kubernetes, IT support, CI/CD Pipelines, Monitoring systems, AWS Cloud, MS Azure, Google Cloud, Digital Ocean, Linode, etc, etc in and outside Freelancer. I follow...
  Hi..I am an experienced Cloud Server Engineer having years of experience in Linux Servers, DNS, Virtualization, Firewalls, Networking, Docker, Kubernetes, IT support, CI/CD Pipelines, Monitoring systems, AWS Cloud, MS Azure, Google Cloud, Digital Ocean, Linode, etc, etc in and outside Freelancer. I follow industry-leading best practices and approaches when fixing a problem or implementing a solution. I have a broad understanding of both the technical and business aspects of application hosting. With years of experience in the industry, I'm passionate about providing my clients with the best customer support possible. My top priority is to ensure that my clients are delighted with my work and fully satisfied with the end result. Why Me? * Years of professional experience * Fast Communication * No Project Delivery Delay * Full support * Trustworthy and Reliable * Available with all right skills λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anirbandutta999
 • Πρόσλαβε τον/την   MintySoft
Πρόσλαβε τον/την   MintySoft

  MintySoft MintySoft

  United States $80 USD / ώρα
  ♛ TOP Rated ⭐Verified⭐Full Stack⭐Web3 ⭐MERN⭐ AI
  United States
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐Highly skilled and motivated Full Stack Developer with 10+ years of experience in designing and implementing web applications. ☛Service includes: E-Commerce, E-Shop, E-Learning, LMS, ERP, CRM, Real Estate, and Marketplace. Proficient in both front-end and back-end development, I possess a strong foundation...
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐Highly skilled and motivated Full Stack Developer with 10+ years of experience in designing and implementing web applications. ☛Service includes: E-Commerce, E-Shop, E-Learning, LMS, ERP, CRM, Real Estate, and Marketplace. Proficient in both front-end and back-end development, I possess a strong foundation in programming languages, frameworks, and technologies essential for creating robust and scalable solutions. ❤️❤️❤️ My passion for crafting exceptional user experiences and my ability to collaborate effectively with cross-functional teams make me a valuable asset for any software development project. ✅ Front-end Development: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), React, Angular, Vue.js ✅ Back-end Development: Node.js, Express.js, Laravel, Django, Flask, Shopify ✅ Database Management: MySQL, MongoDB, PostgreSQL ✅ Version Control: Git, SVN ✅ Deployment and Cloud Technologies: AWS, Azure, Heroku, Docker ✅ Testing and Debugging: Jest, Mocha, Chai, Postman ✅ Agile Methodologies: Scrum, Kanban ✅ UI/UX Design Principles ✅ Problem Solving and Analytical Thinking ✅ Strong Communication and Collaboration !!!OPEN TO WORK!!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την MintySoft
 • Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3
Πρόσλαβε τον/την   bishnudev3

  bishnudev3 bishnudev3

  India $18 USD / ώρα
  AWS | Azure | Cloud | Linux | Windows Support
  India
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress,...
  I have versatile experience in setting up and managing servers, optimizing them for the best usage, and fine tuning the security aspects. Core Tools: MVC, OOPs, Core PHP, Javascript, JQuery, JQuery UI, HTML,CSS - PHP Frameworks: Codeigniter, Cake PHP, Yii , Zend, Laravel - CMS Frameworks: Joomla, Wordpress, Drupal - Shopping Cart Frameworks: Magento, Ebay, ZenCart,Cs Cart, Shopify, BigCommerce - Web Design- Valid HTML/xHTML, PSD to HTML, Logo Design, Web2.0 design, W3C standard, DIV & CSS based table less coding. WEB HOSTING Server Security and Firewall - CSF/maldet. OS Control Panel's - (WHM-Cpanel, CentosWebPanel, VestaCP, Plesk, Virtualmin-webmin) Web Servers - (Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed). Cloud Services: Amazon Web Services/Google Cloud, DigitalOccean I can manage Server Migration, SSL Installation, Server Security and Server Monitoring. SMTP Servers: (Postfix, Dovecot, PowerMTA, Mailgun, AWS-SES, Sendgrid) Mailing Applications: Interspire, Mailwizz, PHPMailer, Sendy λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bishnudev3

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""