SQL Developers Για Πρόσληψη

 • SQL
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 970 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas
Πρόσλαβε τον/την   ParisPallas

  ParisPallas ParisPallas

  Greece $42 USD / ώρα
  Access | Excel | VBA | Power BI | Top 1%
  Greece
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas,...
  I’m a Microsoft Office Applications Developer who takes great pride in my work. Through meticulous attention to detail and passion for my career, I develop, write, and customize top-quality code in VBA that allows me to create custom, high-performance applications for my clients. I’m well-versed in several areas, including (but not limited to): ● Excel ● Access ● VBA (Visual Basic for Apps) ● Power BI ● Word ● Microsoft Office ● PowerPoint ● Outlook Microsoft is one of the most used software suites used by professionals daily. If you’re using it and find yourself losing time through specific processes, my services will give you the efficiency and ease of use to return that wasted time! If you’re interested, I work from 8 a.m. to 9 p.m. Athens time and will quickly answer your requests and inquiries! I love bringing on new clients and can’t wait to show you how I can streamline your business today! Thanks, and have a great day! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ParisPallas
 • Πρόσλαβε τον/την   augurstech
Πρόσλαβε τον/την   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ώρα
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την augurstech
 • Πρόσλαβε τον/την   codingWWW
Πρόσλαβε τον/την   codingWWW

  codingWWW codingWWW

  India $65 USD / ώρα
  we are not coding the most, we are coding the best
  India
  We are new here on Freelancer BUT old players in our fields. We have debt hands in HTML5, CSS, jQuery, PHP, Python, MySQL, Laravel, Django, Bootstrap, AJAX, and more and we are expert in backend. Don't trust us? Check out our Portfolio to build some. <u> Because we need it the Most </u> When someone asks us about...
  We are new here on Freelancer BUT old players in our fields. We have debt hands in HTML5, CSS, jQuery, PHP, Python, MySQL, Laravel, Django, Bootstrap, AJAX, and more and we are expert in backend. Don't trust us? Check out our Portfolio to build some. <u> Because we need it the Most </u> When someone asks us about who we are and what we do, we use to say "four minds(left the logical mind and right creative mind) are gathered together to make the web fun and beautiful." And we are not here only because to earn some smart money but most importantly we always look to create something innovative and useful. We have some principles for our work, the most important one is the full satisfaction of our client is our first priority... So if you have any great idea or startup, let us help you to take that idea up where you want it to be. Let us use our skills for your project to make it successful. Let's create something Creative!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την codingWWW
 • Πρόσλαβε τον/την   imfarrukh47
Πρόσλαβε τον/την   imfarrukh47

  imfarrukh47 imfarrukh47

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Excel/GS | VBA/AppScript | PowerBi | LookerStudio
  Pakistan
  Greetings, I am an experienced Excel specialist with over 8 years of expertise in the field. My skills and services include: • Data analysis and visualization in MS Excel, Access, Google Sheets, and PowerBI • Custom VBA scripts and templates for automating tasks and improving workflow • Dashboard creation in...
  Greetings, I am an experienced Excel specialist with over 8 years of expertise in the field. My skills and services include: • Data analysis and visualization in MS Excel, Access, Google Sheets, and PowerBI • Custom VBA scripts and templates for automating tasks and improving workflow • Dashboard creation in Google Data Studio and PowerBI for real-time data insights • Data entry and management in MS Word, Excel, and Google Docs • Web scraping and data mining for collecting valuable data • Visio diagrams, flow charts, and other technical drawings for presenting data With my extensive knowledge and technical skills, I have a proven track record of delivering accurate and meaningful insights from data. Whether you need help with data analysis, dashboard creation, or custom VBA scripts, I have the expertise to turn data into actionable insights that drive business success. I am committed to providing exceptional customer service and delivering high-quality work. My passion for working with data and my strong attention to detail have earned me a reputation as a reliable and dependable freelancer. If you're looking for an experienced data analyst with a wide range of skills and commitment to quality, I would love the opportunity to discuss your project further. Please feel free to contact me anytime to discuss your needs and how I can help. Thank you for your consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imfarrukh47
 • Πρόσλαβε τον/την   abatsis
Πρόσλαβε τον/την   abatsis

  abatsis abatsis

  Greece $50 USD / ώρα
  SQL | Access | Excel | VBA | Web Aps | Top 1%
  Greece
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales,...
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales, etc.). I also program with T/SQL through stored procedures and table triggers. I have also created many projects in MS Excel and MS Access. I guarantee 100% quality execution of your project. I can work 20/30 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abatsis
 • Πρόσλαβε τον/την   temisegdave
Πρόσλαβε τον/την   temisegdave

  temisegdave temisegdave

  Nigeria $25 USD / ώρα
  Solution Expert- Power Platform - Web - SharePoint
  Nigeria
  I am an Experienced Technology Expert with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in Web Development (Using ASP.NET, PHP, and Microsoft Power Platform)Dynamics 365, SharePoint, and Exchange Online. I have great expertise in Microsoft PowerAutomate and...
  I am an Experienced Technology Expert with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in Web Development (Using ASP.NET, PHP, and Microsoft Power Platform)Dynamics 365, SharePoint, and Exchange Online. I have great expertise in Microsoft PowerAutomate and Office/Microsoft 365 Administration I have a Master's Degree in Technology Management and my First degree in Applied Information technology. I have consulted on several projects on Microsoft Power Platform, SharePoint Setup both On-Premise and Off-Premise. I understand the .NET framework and use both VB.NET and C# I am passionate about what I do. I like to learn new things and am an avid fan of global news. Being efficient and effective is what I believe makes you standout. That also is my motto as it regards work. I like to watch British movies and I enjoy Football. Fun Fact: I support Arsenal Football Club (Gunners) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την temisegdave
 • Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio
Πρόσλαβε τον/την   Agiletechstudio

  Agiletechstudio Agiletechstudio

  Pakistan $40 USD / ώρα
  .NET | PHP | ANGULAR | REACT | ANDROID | iOS
  Pakistan
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based...
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We are all qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed , secure and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core , ASP.net MVC 5, Blazor, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Clover Payment Integration Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Drupal , Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Agiletechstudio
 • Πρόσλαβε τον/την   BVMSolution
Πρόσλαβε τον/την   BVMSolution

  BVMSolution BVMSolution

  India $25 USD / ώρα
  Top 1% Award-Winning Freelancer in PHP Shopify WP
  India
  * Top Rated Web Development Team Here. * Top 1% in PHP, Laravel, WordPress, CI, Shopify, Magento, GRAPHICS * 15+ Years Experience in Web Development. * 1500+ Projects Completed Till Now And Keep Counting. * 50+ Master Developers Team With Great Experience. * 99% Satisfied Customers And Keep Increasing. BVM Web...
  * Top Rated Web Development Team Here. * Top 1% in PHP, Laravel, WordPress, CI, Shopify, Magento, GRAPHICS * 15+ Years Experience in Web Development. * 1500+ Projects Completed Till Now And Keep Counting. * 50+ Master Developers Team With Great Experience. * 99% Satisfied Customers And Keep Increasing. BVM Web Solutions Pvt. Ltd. is a leading website development, corporate branding, and digital marketing company. We have a great experienced developers and designers team here with 50+ in total. We fit in with your requirements and work with the sole objective of empowering you and your business by providing state-of-the-art Website Design & Development Services, corporate branding services, and graphic design, Our Services Are: Web Consultancy PHP Application Development Website Maintenance Website Designing WordPress Development CMS Website Development PHP Open Scripts Customization Hire Full-Time Resources E-Commerce Development Graphic / Print Design Thanks BVM Web Solutions Pvt. Ltd. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την BVMSolution
 • Πρόσλαβε τον/την   khp31
Πρόσλαβε τον/την   khp31

  khp31 khp31

  India $35 USD / ώρα
  Full Stack Software Professionals
  India
  ==> Full Stack Sr. Software Professionals team having more than 14+ years of experience. <== ==> Below are some web projects developed. <== https://illuminity.in http://192.186.179.28:82/ https://www.yellowladybugs.com.au/ https://avollon.com/ https://www.host-party.com/ https://enotch.net/ https://bop-dev.azurewebsi...
  ==> Full Stack Sr. Software Professionals team having more than 14+ years of experience. <== ==> Below are some web projects developed. <== https://illuminity.in http://192.186.179.28:82/ https://www.yellowladybugs.com.au/ https://avollon.com/ https://www.host-party.com/ https://enotch.net/ https://bop-dev.azurewebsites.net/ https://bshifter.com/ https://bim-quant.com/ ==> Technology <== Web Application Windows/Desktop Application ==> Skills <== ReactJs | .Net Core | .Net MVC | ASPBOILERPLATE | ASP ZERO | Angular (13, 9,8,6,4,2), Angular Js | C# .Net | MVC | Entity Framework | EF Core | HTML5 | CSS3 | Bootstrap 3/4, Typescript | Javascript | Jquery | Twilio | Kendo UI | Google API | WPF | WCF | WEBAPI | Telerik | DevExpress | AWS | AirTable ==> Database Languages <== MSSQL | Oracle | MySQL | Postgresql | MongoDB | BigQuery | Microsoft Access ==> Reporting Languages <== SSRS | SSIS | Crystal Reports | RDLC | Syncfusion | Pivot | Chart Reports | DevExpress | Telerik | Power BI ==> Reports <== MIS Reports | Charts | Stock Reports | Inventory Reports | Financial Reports ==> Project management tool <== Azure DevOps | GitHub | GitLab | SVN | Bitbucket | JIRA | Trello | Confluence ==> IDE <== Visual Studio Code | Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2012/2010 | PHPDesigner, WAMP ==> Services <== **** Teams provided for Full Development, Support, Enhancements, Maintenance **** **** Dedicated Individual Resource for Full Development, Support, Maintenance **** **** 24*7, 365 days Support and Maintenance **** **** Client's Review ⭐⭐⭐⭐⭐ **** **** Highest Hiring Rate: 25% **** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την khp31

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""