Yarn Developers Για Πρόσληψη

 • Yarn
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 6 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   marinkosrb
Πρόσλαβε τον/την   marinkosrb

  marinkosrb marinkosrb

  Serbia $30 USD / ώρα
  Fullstack | Backend | Django | Chatbot | NLP
  Serbia
  Are you in need of a full-stack developer who can handle every aspect of your project with ease? Look no further! As a professional full-stack developer with extensive experience in the software development industry, I have a deep understanding of both front-end and back-end development. I specialize in creating...
  Are you in need of a full-stack developer who can handle every aspect of your project with ease? Look no further! As a professional full-stack developer with extensive experience in the software development industry, I have a deep understanding of both front-end and back-end development. I specialize in creating seamless, high-performance applications that meet the unique needs of my clients. My expertise lies in a variety of programming languages, frameworks, and tools, including React, Vue, Node.js, Express,Next & React Native. From building the UI/UX design to implementing complex functionality, I can handle every aspect of your project with ease. With my extensive experience in full-stack development, I can ensure that your project is completed to the highest standards, on time and within budget. Whether you need a custom web application, mobile app, or e-commerce platform, I have the skills and knowledge to bring your vision to life. Don't settle for subpar work from inexperienced developers. Choose quality and reliability with me. Let's work together to create a top-quality application that exceeds your expectations. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την marinkosrb
 • Πρόσλαβε τον/την   edwarddzi8f
Πρόσλαβε τον/την   edwarddzi8f

  edwarddzi8f edwarddzi8f

  Kenya $25 USD / ώρα
  PHP | Laravel | WordPress | CakePHP | CodeIgniter
  Kenya
  I have over 13 years of experience developing robust web-based applications and specializing in building performant Laravel applications using modern and test-driven development practices. I strives to write clean, modern, reliable code. Have worked on 40+ projects and solved complex business problems in various...
  I have over 13 years of experience developing robust web-based applications and specializing in building performant Laravel applications using modern and test-driven development practices. I strives to write clean, modern, reliable code. Have worked on 40+ projects and solved complex business problems in various industries including eCommerce, real estate, marketing and transportation. I'm ready for an opportunity to use my skills to grow your revenue exponentially λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την edwarddzi8f
 • Πρόσλαβε τον/την   najum98
Πρόσλαβε τον/την   najum98

  najum98 najum98

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Full Stack JavaScript Developer
  Pakistan
  Get a Top-Rated Software Engineer having Expertise in Javascript/Typescript React JS | Node JS | Express JS | Next JS | Nest JS | SQL | MongoDB I cannot help everybody, but we may be a great fit if you are thinking: ● "There's millions on the line and I want the BEST" ● "I want my app's code to be clean and loosely...
  Get a Top-Rated Software Engineer having Expertise in Javascript/Typescript React JS | Node JS | Express JS | Next JS | Nest JS | SQL | MongoDB I cannot help everybody, but we may be a great fit if you are thinking: ● "There's millions on the line and I want the BEST" ● "I want my app's code to be clean and loosely coupled" ● "I want a self-driven software engineer who works inventively" ● "I want my application to be scalable and secure at the same time" ● "I know how to run business, and I need a developer to handle my software development" ● "I am going to build an AI SaaS Product" ● "What if we integrate security into our SDLC?" Working with me, you will ★ Get a MONEY-BACK GUARANTEE if you don't like my work ★ STOP struggling with irresponsible developers who write ugly code -- I take pride in the code I write and the work I do ★ Have more time to spend on increasing the business instead of banging heads around with development issues ★ Receive highly scalable, secure and future-proofed applications ★ Have high-response time to the work and on-priority resolution of the issues My clients have a LOT to say about me: ✅ "I have worked with Najam for a development project in my company, including backend and frontend work. Najam is a talented developer and is very easy to cooperate with. Good communication, fast feedback, relevant questions and gives help to understand the task and vice versa, listens to the task to be made. I highly recommend Najam!" -- CEO & Founder, TechOnTap ✅ "I would recommend Najam to everyone" -- CEO, TechWolf ✅ "Highly recommended developer. On time delivery of high quality solution." -- Technical Manager, Avatao Not every business is my client, though. Some signs we might not be a good fit include: ✗ The company is struggling to pay salaries - can’t do that in good conscience ✗ ”Respect for others” is not a core value - I love working with awesome people I respect I am a software engineer having professional experience of building scalable and secure web apps. My primary area of expertise is Javascript stack but I have worked on Python and Java applications as well whenever required. I believe a good software engineer should not be limited to one language, therefore I believe I can quickly learn and work on modern stacks and languages. What I look for in a new client: ● Open mind, relaxed attitude ● Values integrity & relationships ● Focused on improving, lets their actions speak louder than words Let's work together! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την najum98
 • Πρόσλαβε τον/την   rajveerdeveloper
Πρόσλαβε τον/την   rajveerdeveloper

  rajveerdeveloper rajveerdeveloper

  India $35 USD / ώρα
  Magento 2 Certified | PHP | Nodejs Developer
  India
  I'm a Senior Web Developer with over 10+ years of strong experience in Magento, Magento 2.x and also versed in PrestaShop, WordPress, Shopify, HTML and CSS I have 5+ years of programming experience in JavaScript, React js, knockout js, Node js, AngularJs, vue js, next js, DOM etc. ✦ Magento Skills and...
  I'm a Senior Web Developer with over 10+ years of strong experience in Magento, Magento 2.x and also versed in PrestaShop, WordPress, Shopify, HTML and CSS I have 5+ years of programming experience in JavaScript, React js, knockout js, Node js, AngularJs, vue js, next js, DOM etc. ✦ Magento Skills and Experience areas ✦ • Magento development from scratch • Custom Magento themes • Theme modification • Version upgrade • Magento optimization • Magento bug fix and troubleshoot • Email marketing integration • Magento one step checkout • Payment gateway Prominent reason for choosing me: => Well I offer one of the best support on this portal. => Fluent communication for an effective conversation within minimal time. => On time delivery with the quality promised. => Timely response to all your queries. => Crystal clear declarations and queries before acceptance of the project. => Customer satisfaction is the first and the foremost consideration for me. Regards, Rajveer λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rajveerdeveloper
 • Πρόσλαβε τον/την   Isoropisths
Πρόσλαβε τον/την   Isoropisths

  Isoropisths Isoropisths

  Greece $30 USD / ώρα
  Web, Mobile, and AI Development Specialist
  Greece
  As a seasoned Full-Stack Developer specializing in Web, Mobile, and AI technologies, I bring a unique combination of technical expertise and creative problem-solving to every project. With over 10 years, I have honed my skills in developing dynamic, responsive websites and robust mobile applications that not only meet...
  As a seasoned Full-Stack Developer specializing in Web, Mobile, and AI technologies, I bring a unique combination of technical expertise and creative problem-solving to every project. With over 10 years, I have honed my skills in developing dynamic, responsive websites and robust mobile applications that not only meet but exceed client expectations. My passion lies in integrating artificial intelligence to elevate the functionality and user experience of digital platforms, making them more intuitive and efficient. Web Development: I craft bespoke websites using the latest technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, and advanced frameworks like React.js and Angular. My focus is on creating seamless, scalable, and secure online experiences that are optimized for performance and SEO. Mobile Development: I develop cross-platform mobile applications that provide a native-like experience on both Android and iOS devices. Utilizing frameworks like Flutter and React Native, I ensure that your app delivers consistent functionality and an engaging user interface. AI Integration: Leveraging my expertise in machine learning and data analytics, I integrate AI features such as chatbots, recommendation systems, and personalized content, transforming how users interact with your application. This approach not only enhances user engagement but also drives business growth through data-driven insights. Collaboration and Communication: I believe in transparent and frequent communication to ensure that every aspect of the project aligns with your vision. My collaborative approach includes regular updates and iterative feedback, ensuring that we achieve the best outcomes together. Whether you're looking to build from scratch, revamp an existing site, or integrate sophisticated AI capabilities, I'm here to help you navigate the complexities of digital innovation and lead your project to success. Let's transform your ideas into reality and create digital solutions that stand out in the competitive tech landscape. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Isoropisths
 • Πρόσλαβε τον/την   Sabakadika
Πρόσλαβε τον/την   Sabakadika

  Sabakadika Sabakadika

  Ukraine $29 USD / ώρα
  Senior Software Engineer | 1️⃣ Top 1% | ✅ Verified
  Ukraine
  ✔️7+ Yr XP ✔️Broad Set of Expertise ✔️Proven Success Record in Full Stack Web | Mobile | Blockchain | Game | Software Development ✔️Professional AI / ML Engineer ✔️Highly Preferred UX / UI & Graphic Designer ✔️100% Work Done, 101% Client Satisfaction -Services & Expertise: ⚡Programming Language JavaScript /...
  ✔️7+ Yr XP ✔️Broad Set of Expertise ✔️Proven Success Record in Full Stack Web | Mobile | Blockchain | Game | Software Development ✔️Professional AI / ML Engineer ✔️Highly Preferred UX / UI & Graphic Designer ✔️100% Work Done, 101% Client Satisfaction -Services & Expertise: ⚡Programming Language JavaScript / TypeScript, C / C++ / C#, Python, Java, Go, Ruby, Elixir, Dart, Swift, Kotlin, Objective-C, HTML / CSS, PHP ⚡Frontend Development React / Next.js / Gatsby, Angular, Vue.js / Nuxt.js / Vuex / Vuetify, Svelte, Three.js, WebGL, jQuery ⚡Backend Development Node.js / Express.js / Nest.js, Django / Flask, Spring Boot, Go, Ruby on Rails, Laravel / CodeIgniter, Phoenix ⚡Mobile Development React Native, Flutter / FlutterFlow, Ionic, Swift / SwiftUI, Kotlin, Java, Objective-C ⚡.Net Development ASP.Net / ASP.Net Core, ABP, .Net Blazor, .Net Razor, WinForm, WPF, WCF, UWP, Xamarin, Xamarin.Form, .Net MAUI, Uno Platform ⚡Blockchain Development Solidity, Solana, Rust, Ethereum, Uniswap, PancakeSwap, Web3, DeFi ⚡CMS WordPress, Shopify, WebFlow, Wix ⚡AI / ML Chatbot, PyTorch, Panda, Keras, TensorFlow, ChatGPT, GANs, CNN, NLP ⚡Game Development Unity, Unreal Engine, Cocos, Roblox, Minecraft ⚡Cloud Platform AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ⚡SaaS, IaaS, Microservices, Ecommerce ⚡Responsive Design, Pixel-Perfection, 2D & 3D Graphic Design, Web & Mobile Design, Logo & Banner Design, User-Friendliness & User-Engagement ⚡Communication, Problem-Solving, Innovative-Vision, Quick-Learning, Fast-Thinking, Responsibility λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Sabakadika

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""