node.js Developers Για Πρόσληψη

 • Node.js
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 880 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru
Πρόσλαβε τον/την   daydreamsofthiru

  daydreamsofthiru daydreamsofthiru

  India $15 USD / ώρα
  ❇️✅Top Rated Website & Mobile App Developer✅❇️
  India
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔...
  Thank you for checking out my profile first. I'm a FULL-STACK developer with over 8 years of experience in website and mobile app development. ❇️ MY MAIN EXPERTISE INCLUDES ❇️ ➡️FRONTEND ➔ Angular JS, React, Vue.js, Express.js, PSD, HTML, CSS, Bootstrap ➡️BACKEND ➔ PHP, NodeJS, Laravel, Cakephp, Codeigniter ➡️CMS ➔ WordPress ➡️DB ➔ MySQL, MongoDB ➡️Python ➔ Django, Flask, Scrapping, Scripting, Odoo, Pandas, Data Analysis, Trading Script (Pinescript) ➡️Mobility ➔ iOS & Android (Flutter, Kotlin, React Native) ➡️Shop ➔ Shopify (Liquid), Woocommerce ➡️Servers ➔ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers ➡️Marketing ➔ SEO + DIGITAL MARKETING ➡️Design ➔ UI / UX Design, Photoshop, Adobe XD, Figma, Sketch, InVision ➡️Game ➔ UNITY 2D / 3D ❇️ WHAT YOU CAN EXPECT ❇️ ➔ Daily Communication With Quick Replies To Messages ➔ Daily Work Update Report On Worked Things Of That Day ➔ Bug-Free Work With Proper Testing As I Know That Client Is Not Tester ➔ Guaranteed Work ➔ Ongoing Support As Needed Bases Sounds interesting? Let's have a quick Freelancer call/chat to discuss your project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την daydreamsofthiru
 • Πρόσλαβε τον/την   mogsten
Πρόσλαβε τον/την   mogsten

  mogsten mogsten

  Australia $50 USD / ώρα
  Australian Senior Software Engineer
  Australia
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities...
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering 10 years of related experience. - Programming Languages : JavaScript, C#, Java, Python, CSS, HTML5, HTML6, C++, TypeScript - Frontend React, Redux, React Native, Angular, Vue.js, Flutter, Jquery, Ember.js - Backend Node.js, Django, Express.js, ASP.NET, Ruby on Rails, Laravel - DevOps & System Amazon Web Service, Azure, Linux System Administration - Database MongoDB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Redis, Firebase - Security Cyber Security, System security - OpenAI Building ChatBot using OpenAI models, Fine Tuning, Training Dataset, Voice Chatting As you can see, I am well adept at working with all the relevant platforms, and if you’re interested in getting an idea of how I work and what I create, feel free to reach out via Freelancer! I'm always available through message and am happy to give free consultations and proposals for all new and returning clients! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mogsten
 • Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu
Πρόσλαβε τον/την   hirujiyu

  hirujiyu hirujiyu

  India $15 USD / ώρα
  Websites | Mobile Apps | Games | Digital Marketing
  India
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and...
  DaydreamSoft Infotech LLP, established in 2014, was born out of a singular question: How can we deliver top-tier website, application, and game development services to the global market? OUR VISION We are committed to: ➡️ Providing exceptional services ➡️ Staying at the forefront of the latest technologies and industry standards ➡️ Upholding a customer-centric approach TECHNOLOGY STACK Our extensive technology stack encompasses: ➡️FRONTEND : PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React JS, Express.js ➡️BACKEND : PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Java, Ruby on Rails, MVC ➡️CMS : WordPress, Drupal ➡️DB : MySQL, MongoDB, SQL ➡️Mobility : iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ➡️Marketing : SEO & Digital Marketing ➡️Python : Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ➡️Shop : Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ➡️Servers : Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Cloud Hosting ➡️Games : Unity 2D/3D ➡️Design : UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ➡️Version Control: GitHub, GitLab, SVN ➡️AI/ML ➡️Progressive Web Apps (PWA) OUR STRENGTHS We pride ourselves on: ✅ Maintaining regular communication ✅ Providing daily work update reports ✅ Ensuring 100% guaranteed plagiarism-free work ✅ Demonstrating technology/process maturity λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hirujiyu
 • Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001
Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001

  milankoladiya001 milankoladiya001

  India $22 USD / ώρα
  +4Yr. | Full Stack Javascript Developer | AWS
  India
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering...
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering a clean and modern design aesthetic that highlights your objectives. I excel in converting Figma/XD designs into a seamlessly animated landing page using React.js. Besides, I am very familiar with SSR/SSG frameworks such as Next.js and Gatsby which makes the React.js project SEO-friendly. ✅ I develop and maintain fully custom websites and Shopify, including both the front and back end programming, graphic design, UI/UX, responsive web design for both desktop and mobile, database setup and integration, and custom CMS. Also, I deliver the clean and DRY code which will optimize your project. ✅ I always bring a comprehensive approach to developing your project. I take the time to listen to your goals and needs and then tailor my approach to what is best for your business. I am ready to contribute to your great idea. Thank you for your consideration. Technical Skills: Front-End Language: HTML, CSS3/SCSS/LESS, JavaScript, TypeScript Framework and Libraries: ✅ React/Redux & React Hooks, Angular, Vue Material UI, Reactstrap, Semantic UI, JSS, Styled Components, TailWind, AntD Redux-Saga & Redux-Thunk, Redux-Form React-Router, React-Helmet, React Charts, D3.js, Immutation Next.js, Gatsby React Native Back-End: ✅ Language: JavaScript, PHP, Node.js ✅ Framework: Express, Socket.io, Laravel ✅ API GraphQL, RESTful ✅ Headless CMS Wordpress, Shopify, Prismic, Stackbit DataBase Service: ✅ SQL: MySQL, MS SQL, PostgreSQL ✅ NoSQL: MondoDB, Neo4j FireBase, Sequelize ORM Mobile App: Hybrid mobile: React-Native, Flutter Clouding Service: AWS(EC2, S3, Cognito, Lambda, DynamoDB), FireBase, GCP Version Control System: GitHub/GitLab, BitBucket Other Tools: Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milankoladiya001
 • Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69
Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69

  rahuliitm69 rahuliitm69

  India $40 USD / ώρα
  Blockchain Expert - Recommended by Freelancer.com
  India
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ...
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ~Cronos ~Kardiachain ~Xrp Our core activities involve the evaluation, development, and maintenance of blockchain and cryptocurrency-related products. Our Areas of Specialization: *Proficient in NFT (Non-Fungible Token) Marketplace Development. *Experienced in Crypto Coin Exchange Development. *Accomplished in ICO & IDO Development, including Token Creation. *Expertise in Smart Contracts (Solidity, Rust, Truffle framework). *Proficiency in a range of languages including React.js, Node.js, C#/C++, Objective C, Swift, Golang, Unity and Kotlin. *Proficient in Native & Hybrid App Development for Android & iOS, utilizing Flutter, React Native. *Competence in JavaScript, NodeJS, AngularJS, ExpressJS, and jQuery. My primary goal is to ensure that my clients remain at the forefront of information transfer technologies, thereby contributing substantial value to their businesses. "Your vision in IT. I will bring it to life!" I appreciate your valuable time spent on reviewing my profile. -Rahul Singh Bhadoriya λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahuliitm69
 • Πρόσλαβε τον/την   shrec
Πρόσλαβε τον/την   shrec

  shrec shrec

  Georgia $50 USD / ώρα
  Professional Web / Mobile Service
  Georgia
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I...
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I can work with a large list of different software and coding languages, including: • HTML • CSS • Javascript • Jquery • Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) • Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) • Preprocessors (Less, Sass) • Building Tools (Gulp, Webpack, Grunt) In terms of Mobile Development, I can create projects using the following: • Java • Kotlin • Swift • Object-C • Android/iOS • Ionic Framework • React Native • Dart/Flutter I’ll happily sit down and work with you to build the best possible plan of attack to create and perfect your vision! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shrec
 • Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1
Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1

  Dimitarg1 Dimitarg1

  Macedonia $50 USD / ώρα
  Preferred/Verified Full Stack Developer in Top 3%
  Macedonia
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding...
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding and strategic experience, I can be the leader that takes on complex projects, or even the motivated and valuable team member that will do everything that I can to push ahead. I'm looking for more than just a cog in the machine, I'm looking for growth and to always be taking another step forward. Skills ✔️ Languages JavaScript, PHP, Ruby, HTML5, CSS3, Python, C/C++/C#. ✔️ Frameworks Next.js, Vue.js ,Bootstrap, Laravel/CodeIgniter, RoR, Django, React-Native. ✔️ Libraries/APIs React.js, Material UI, Nuxt.js, Node.js, PRISMA, jQuery, Stripe, Google Maps, Twilio API, Google API, Google Geocoding API, Facebook API. ✔️ Tools Apache HTTP Server, NGINX, Vim Text Editor, Apache, Git, Vagrant, VirtualBox, MATLAB. ✔️ Platforms Model View Controller (MVC), Functional Programming, Object-oriented Programming (OOP), REST, DevOps. ✔️ Storage MariaDB, Relational Databases, MySQL, Elasticsearch, Amazon S3 (AWS S3), Redis, Redis Cache. ✔️ Other OpenAI API, Blockchain, NFT, System Administration, Ajax, Full-stack, Algorithms, Information Security Management Systems (ISMS), System Security Developer, Web Development, Software Design, Legacy Software, Legacy Code, API Integration, APIs, RETS, Web Scraping, Perfex CRM, Architecture, Application Security, Integration, Shell Scripting, Linux Server Administration, Front-end, Back-end, Web App Security, Linux Administration, Virtualization, Machine Learning, Credit Scores, Credit Ratings, Technical Leadership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dimitarg1
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   cybertronsIndia
Πρόσλαβε τον/την   cybertronsIndia

  cybertronsIndia cybertronsIndia

  India $30 USD / ώρα
  Innovators For Virtual World
  India
  We are an experienced team of developers with 8+ years of experience in full-stack development, IOT Devices, VAPT, and security testing, etc. Client satisfaction has been always a priority over anything else. Following are our areas of expertise: * Frontend - React, Angular, Vue Js * BackEnd - GO, NodeJs, Python,...
  We are an experienced team of developers with 8+ years of experience in full-stack development, IOT Devices, VAPT, and security testing, etc. Client satisfaction has been always a priority over anything else. Following are our areas of expertise: * Frontend - React, Angular, Vue Js * BackEnd - GO, NodeJs, Python, Django, Php, Laravel, etc * Mobile Apps - Kotlin, React Native, and Flutter * Clouds - AWS, Google Cloud Console, Azure, Digital Ocean, Linode, Contabo * Project Management tools - Jira, Wrike, Trello, etc * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/Jenkins/K8/RancherOS * Linux/Cpanel/WHMCS Installation and Server Setup * Server Security and Firewalls * Windows server setup λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cybertronsIndia
 • Πρόσλαβε τον/την   vpnsolution
Πρόσλαβε τον/την   vpnsolution

  vpnsolution vpnsolution

  India $15 USD / ώρα
  ISO CERTIFIED FULL-STACK WEB & MOBILE APP DEV Co.
  India
  We specialize in transforming innovative ideas into successful business solutions, leveraging our extensive 10 years of experience in the industry. ⭐ Quick Facts about us: ✅ 100% Job Success Rate ✅ Over 480+ Reviews on the Freelancer Platform ✅ Thriving for 11+ Years in the Market ✅ Established in 2011 ✅ A Dynamic...
  We specialize in transforming innovative ideas into successful business solutions, leveraging our extensive 10 years of experience in the industry. ⭐ Quick Facts about us: ✅ 100% Job Success Rate ✅ Over 480+ Reviews on the Freelancer Platform ✅ Thriving for 11+ Years in the Market ✅ Established in 2011 ✅ A Dynamic Team of 50+ In-house Employees ✅ Global Presence with Offices in the USA, Japan, UK & India ⭐ Why Choose VPN Infotech: ✅ Unparalleled Productivity and Efficiency ✅ No Upfront Payment Required ✅ Transparent and Regular Communication ✅ Committed to Delivering Excellence ✅ Building Long-lasting Client Relationships ✅ A Team of Knowledgeable and Approachable Experts ✅ Timely Project Delivery ✅ Complimentary Quality Assurance for Peace of Mind ⭐ Our Wide-ranging Expertise Includes: ✅ Frontend Technologies: HTML5/CSS3, Bootstrap, jQuery, ReactJS, Vue.js, Angular ✅ Backend Development: Core PHP, Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Yii, WordPress ✅ JavaScript Expertise: Node.js, Express.js, Typescript ✅ Database Solutions: MySQL, MYSQLi, MongoDB, Firebase ✅ Mobile App Development: Swift, Swift-UI, Objective-C, Java, Flutter ✅ Creative UI/UX Design: Figma, AdobeXD, Photoshop, Illustrator, Logo, Graphic Design ✅ Specialization in Odoo: POS, ERP, CRM, Retail Systems, Portals, Odoo Store ✅ Efficient Project Management: Tools like GitHub, Bitbucket, Trello, Jira, Zeplin, ClickUp ✅ Robust Hosting Solutions: AWS, Google Cloud, Digital Ocean, Dedicated Servers, GoDaddy, Hostgator, etc. Thank you for considering our profile. We are excited to collaborate with you and discuss your project requirements in detail. Feel free to invite us for a comprehensive discussion on how we can bring your ideas to life and deliver outstanding results. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vpnsolution

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""