node.js Developers Για Πρόσληψη

 • Node.js
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 622 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mogsten
Πρόσλαβε τον/την   mogsten

  mogsten mogsten

  Australia $50 USD / ώρα
  Australian Senior Software Engineer
  Australia
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities...
  Thanks for stopping by my Profile! I am a well-qualified FullStack Engineer familiar with wide range of programming utilities and languages. Knowledgeable of backend and frontend development requirements. Handles any part of the process with ease. Collaborative team player with excellent technical abilities offering 10 years of related experience. - Programming Languages : JavaScript, C#, Java, Python, CSS, HTML5, HTML6, C++, TypeScript - Frontend React, Redux, React Native, Angular, Vue.js, Flutter, Jquery, Ember.js - Backend Node.js, Django, Express.js, ASP.NET, Ruby on Rails, Laravel - DevOps & System Amazon Web Service, Azure, Linux System Administration - Database MongoDB, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Redis, Firebase - Security Cyber Security, System security - OpenAI Building ChatBot using OpenAI models, Fine Tuning, Training Dataset, Voice Chatting As you can see, I am well adept at working with all the relevant platforms, and if you’re interested in getting an idea of how I work and what I create, feel free to reach out via Freelancer! I'm always available through message and am happy to give free consultations and proposals for all new and returning clients! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mogsten
 • Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives
Πρόσλαβε τον/την   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ώρα
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) * Flutter (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been a couple of year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hashonecreatives
 • Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001
Πρόσλαβε τον/την   milankoladiya001

  milankoladiya001 milankoladiya001

  India $18 USD / ώρα
  +4Yr. | Full Stack Javascript Developer | AWS
  India
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering...
  ✅ As I am a proactive and enthusiastic full stack developer with 4 years of professional experience, I have been providing clients with websites & applications and hybrid mobile applications with a modern design that are running fast and secure. ✅ I focus on simplifying the user experience & interface and delivering a clean and modern design aesthetic that highlights your objectives. I excel in converting Figma/XD designs into a seamlessly animated landing page using React.js. Besides, I am very familiar with SSR/SSG frameworks such as Next.js and Gatsby which makes the React.js project SEO-friendly. ✅ I develop and maintain fully custom websites and Shopify, including both the front and back end programming, graphic design, UI/UX, responsive web design for both desktop and mobile, database setup and integration, and custom CMS. Also, I deliver the clean and DRY code which will optimize your project. ✅ I always bring a comprehensive approach to developing your project. I take the time to listen to your goals and needs and then tailor my approach to what is best for your business. I am ready to contribute to your great idea. Thank you for your consideration. Technical Skills: Front-End Language: HTML, CSS3/SCSS/LESS, JavaScript, TypeScript Framework and Libraries: ✅ React/Redux & React Hooks, Angular, Vue Material UI, Reactstrap, Semantic UI, JSS, Styled Components, TailWind, AntD Redux-Saga & Redux-Thunk, Redux-Form React-Router, React-Helmet, React Charts, D3.js, Immutation Next.js, Gatsby React Native Back-End: ✅ Language: JavaScript, PHP, Node.js ✅ Framework: Express, Socket.io, Laravel ✅ API GraphQL, RESTful ✅ Headless CMS Wordpress, Shopify, Prismic, Stackbit DataBase Service: ✅ SQL: MySQL, MS SQL, PostgreSQL ✅ NoSQL: MondoDB, Neo4j FireBase, Sequelize ORM Mobile App: Hybrid mobile: React-Native, Flutter Clouding Service: AWS(EC2, S3, Cognito, Lambda, DynamoDB), FireBase, GCP Version Control System: GitHub/GitLab, BitBucket Other Tools: Docker λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την milankoladiya001
 • Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69
Πρόσλαβε τον/την   rahuliitm69

  rahuliitm69 rahuliitm69

  India $40 USD / ώρα
  Blockchain Expert - Recommended by Freelancer.com
  India
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ...
  I possess over a decade of expertise encompassing NFT Marketplace, Smart Contract Development, Blockchain Development, ICOs, Cryptocurrency, dApps, Websites, and Mobile Apps. Blockchain Expertise - ~Ethereum ~Binance Smart Chain ~Polygon ~Tron ~Cardano ~Solana ~Avalanche ~Venom ~Fantom ~Arbitrum ~Cronos ~Kardiachain ~Xrp Our core activities involve the evaluation, development, and maintenance of blockchain and cryptocurrency-related products. Our Areas of Specialization: *Proficient in NFT (Non-Fungible Token) Marketplace Development. *Experienced in Crypto Coin Exchange Development. *Accomplished in ICO & IDO Development, including Token Creation. *Expertise in Smart Contracts (Solidity, Rust, Truffle framework). *Proficiency in a range of languages including React.js, Node.js, C#/C++, Objective C, Swift, Golang, Unity and Kotlin. *Proficient in Native & Hybrid App Development for Android & iOS, utilizing Flutter, React Native. *Competence in JavaScript, NodeJS, AngularJS, ExpressJS, and jQuery. My primary goal is to ensure that my clients remain at the forefront of information transfer technologies, thereby contributing substantial value to their businesses. "Your vision in IT. I will bring it to life!" I appreciate your valuable time spent on reviewing my profile. -Rahul Singh Bhadoriya λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahuliitm69
 • Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1
Πρόσλαβε τον/την   Dimitarg1

  Dimitarg1 Dimitarg1

  Macedonia $50 USD / ώρα
  Preferred/Verified Full Stack Developer in Top 3%
  Macedonia
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding...
  I am a full-time freelancer with 10 years of development experience. In this career, I have worked on web development and are exceptionally skilled in JavaScript/TypeScript, PHP and its frameworks. I communicate complex ideas clearly and accurately and works well in teams of all sizes. Since a combination of coding and strategic experience, I can be the leader that takes on complex projects, or even the motivated and valuable team member that will do everything that I can to push ahead. I'm looking for more than just a cog in the machine, I'm looking for growth and to always be taking another step forward. Skills ✔️ Languages JavaScript, PHP, Ruby, HTML5, CSS3, Python, C/C++/C#. ✔️ Frameworks Next.js, Vue.js ,Bootstrap, Laravel/CodeIgniter, RoR, Django, React-Native. ✔️ Libraries/APIs React.js, Material UI, Nuxt.js, Node.js, PRISMA, jQuery, Stripe, Google Maps, Twilio API, Google API, Google Geocoding API, Facebook API. ✔️ Tools Apache HTTP Server, NGINX, Vim Text Editor, Apache, Git, Vagrant, VirtualBox, MATLAB. ✔️ Platforms Model View Controller (MVC), Functional Programming, Object-oriented Programming (OOP), REST, DevOps. ✔️ Storage MariaDB, Relational Databases, MySQL, Elasticsearch, Amazon S3 (AWS S3), Redis, Redis Cache. ✔️ Other OpenAI API, Blockchain, NFT, System Administration, Ajax, Full-stack, Algorithms, Information Security Management Systems (ISMS), System Security Developer, Web Development, Software Design, Legacy Software, Legacy Code, API Integration, APIs, RETS, Web Scraping, Perfex CRM, Architecture, Application Security, Integration, Shell Scripting, Linux Server Administration, Front-end, Back-end, Web App Security, Linux Administration, Virtualization, Machine Learning, Credit Scores, Credit Ratings, Technical Leadership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Dimitarg1
 • Πρόσλαβε τον/την   enervell
Πρόσλαβε τον/την   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ώρα
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την enervell
 • Πρόσλαβε τον/την   dexdel
Πρόσλαβε τον/την   dexdel

  dexdel dexdel

  India $15 USD / ώρα
  Website Design & Development, SEO, PPC, SMM.
  India
  11+ years of experience in the domain of information technology, having expertise in web design, development, and digital marketing. I worked for a number of organizations from new to well-established ones around the world. My goal is to understand business goals and develop a customized strategy that meets your...
  11+ years of experience in the domain of information technology, having expertise in web design, development, and digital marketing. I worked for a number of organizations from new to well-established ones around the world. My goal is to understand business goals and develop a customized strategy that meets your specific needs regardless of size or industry. ........................................................................ Web Skills: PHP, HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, React, Node.js, Angular.js, Adobe Photoshop WordPress, WooCommerce, Shopify, Code Igniter, Laravel, Magento, Joomla, BigCommerce, Wix, Yii, Zend Framework, API Development, Payment Gateway Integration, E-Commerce Website Development, WordPress Plugin Development Digital Marketing Skills: - SEO (Search Engine Optimization Both On-Page and Off-Page) - Social Media Optimization and Marketing - Lead Generation Campaign - Amazon, Walmart, eBay, Mobile App Store SEO and Optimization - Pay Per Click/Paid Marketing (Google, Facebook, Amazon, Walmart, eBay) - Set up conversion tracking for Google Ads - Set up and Install the Meta pixel - Set up Google Analytics 4 - Set up Google search console - YouTube Video Optimization and Marketing - Market research and business plan - Link Building - Google Ads Campaigns Setup, Optimization, and Management (PPC Advertising) - Google Shopping/Merchant Setup, Optimization and Marketing - Online Reputation Management - Conversion Rate Optimization (CRO) - Data Analytics I’m backed with a team of 50+ dedicated certified experts. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την dexdel
 • Πρόσλαβε τον/την   neerajimg
Πρόσλαβε τον/την   neerajimg

  neerajimg neerajimg

  India $15 USD / ώρα
  TEAM OF 100+ DEALS IN APP/WEB/SAAS/CRM/SOFTWARE
  India
  I have more than 8+ years of marvellous experience in Web & Mobile App Development. I have a fully dedicated and enthusiastic team that works closely with the clients, understands their requirements, offers suggestions, and implements ideas into reality. I especially believe in the quality of work and client...
  I have more than 8+ years of marvellous experience in Web & Mobile App Development. I have a fully dedicated and enthusiastic team that works closely with the clients, understands their requirements, offers suggestions, and implements ideas into reality. I especially believe in the quality of work and client trust. My best practices include considering all options available towards getting your idea live. The sole aim of my services is to provide the best UI UX, Mobile responsive sites & programming experience for users. ******************Our Specialization & Services*************** * Fitness and health apps ; * Push Notification App ; * Influencer App ; * Ride Sharing app; * QR Scanner App; * Lead Management App; * HRMS Employee app; * Tutor/Student app; * E-learning App; * WhatsApp Based Apps; * Grocery Multivendor app; * Food Delivery App ; * Delivery Boy App for restaurant ; * Multi-vendor Marketplaces Apps; * Dating based apps; * Uber-based apps for finding service providers; * Travel apps for booking flights and hotels; * Medical healthcare apps for doctors and patients; * Education audio and video apps; * Geo-location apps for finding restaurants; * Events based apps; ****************** Our Strengths *************** Regular communication Top Quality, Strong Portfolio 24*7 Availability More than 600+ successful projects completed. A team of developers average of 5+ years of exclusive experience. Your 100% satisfaction is key to my success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την neerajimg
 • Πρόσλαβε τον/την   visionvivante
Πρόσλαβε τον/την   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ώρα
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την visionvivante
 • Πρόσλαβε τον/την   bachanasag
Πρόσλαβε τον/την   bachanasag

  bachanasag bachanasag

  Georgia $40 USD / ώρα
  Professional full-stack developer
  Georgia
  As a Full Stack developer, I am passionate about creating innovative solutions that streamline processes and improve user experiences. With experience in managing the entire lifecycle of products, I can take your ideas from concept to launch. I have a deep understanding of various programming languages, frameworks,...
  As a Full Stack developer, I am passionate about creating innovative solutions that streamline processes and improve user experiences. With experience in managing the entire lifecycle of products, I can take your ideas from concept to launch. I have a deep understanding of various programming languages, frameworks, and tools, including JavaScript, Python, and more. My expertise extends to various back-end and front-end technologies such as Node, Express, React, Angular, and Vue. I also have experience in mobile app development using React Native and Flutter, and I'm familiar with IaaS platforms like AWS, Firebase, and Heroku. I have a strong focus on agile software development and employ best practices such as test-driven development to ensure the quality of the product. Whether you're looking to build a web application, a mobile app, or a blockchain-based solution, I have the skills and experience to deliver results that drive your business forward. If you're looking for innovative solutions to take your business to the next level, I'm here to help - so don't hesitate to contact me. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την bachanasag

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""