Software Testers Για Πρόσληψη

 • Δοκιμή Λογισμικού
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 493 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Ekushey
Πρόσλαβε τον/την   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 65 countries worldwide. Click on the "Hire Me" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ekushey
 • Πρόσλαβε τον/την   cybertronsIndia
Πρόσλαβε τον/την   cybertronsIndia

  cybertronsIndia cybertronsIndia

  India $30 USD / ώρα
  Innovators For Virtual World
  India
  We are an experienced team of developers with 8+ years of experience in full-stack development, IOT Devices, VAPT, and security testing, etc. Client satisfaction has been always a priority over anything else. Following are our areas of expertise: * Frontend - React, Angular, Vue Js * BackEnd - GO, NodeJs, Python,...
  We are an experienced team of developers with 8+ years of experience in full-stack development, IOT Devices, VAPT, and security testing, etc. Client satisfaction has been always a priority over anything else. Following are our areas of expertise: * Frontend - React, Angular, Vue Js * BackEnd - GO, NodeJs, Python, Django, Php, Laravel, etc * Mobile Apps - Kotlin, React Native, and Flutter * Clouds - AWS, Google Cloud Console, Azure, Digital Ocean, Linode, Contabo * Project Management tools - Jira, Wrike, Trello, etc * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/Jenkins/K8/RancherOS * Linux/Cpanel/WHMCS Installation and Server Setup * Server Security and Firewalls * Windows server setup λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την cybertronsIndia
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $12 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   moongiet
Πρόσλαβε τον/την   moongiet

  moongiet moongiet

  Germany $14 USD / ώρα
  Verification Expertise,software Tester.
  Germany
  Skillset 1: As a Verification Expertise responsible for Performing Educational Verification, Performing Employment Verification in different organizations such as Clinic,Hospital and University. Skillset 2: Responsible for Project documentation,software testing, agile testing, web application testing ,bug...
  Skillset 1: As a Verification Expertise responsible for Performing Educational Verification, Performing Employment Verification in different organizations such as Clinic,Hospital and University. Skillset 2: Responsible for Project documentation,software testing, agile testing, web application testing ,bug reporting, usage of ALM. Can do through testing any of your newly designed website, stable/unstable website too. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moongiet
 • Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123
Πρόσλαβε τον/την   liveexperts123

  liveexperts123 liveexperts123

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Academic Writing: We specialize in academic writing services, including literature reviews, research papers, theses, dissertations, and proposals. Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την liveexperts123
 • Πρόσλαβε τον/την   awaisahmedkarni
Πρόσλαβε τον/την   awaisahmedkarni

  awaisahmedkarni awaisahmedkarni

  Pakistan $30 USD / ώρα
  Designer | Developer | Data Scraper | QA
  Pakistan
  Transforming ideas into captivating visuals, crafting cutting-edge websites, and mining data for insights – I am your all-in-one freelance solution. With mastery in graphic design, web development, data scraping and quality assurance, my years of experience ensure excellence. 1. Graphic Design: Capturing your brand's...
  Transforming ideas into captivating visuals, crafting cutting-edge websites, and mining data for insights – I am your all-in-one freelance solution. With mastery in graphic design, web development, data scraping and quality assurance, my years of experience ensure excellence. 1. Graphic Design: Capturing your brand's essence through striking designs is my passion. From logos to websites, meticulous attention to detail guarantees exceeding expectations. 2. Development: Crafting user-centric websites and web apps is my forte. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap, I guarantee speed, functionality, and SEO optimization. 3. Data Scraping: Empowering decision-making through data is my goal. With Python, Scrapy, and BeautifulSoup, I extract insights from diverse online sources efficiently. 4. Quality Assurance: Perfection is paramount. Rigorous quality checks throughout the process ensure impeccable results that align with your vision. I'm more than a freelancer – I'm your partner in success. Let's bring your visions to life!" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την awaisahmedkarni
 • Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD
Πρόσλαβε τον/την   OmarFarukBD

  OmarFarukBD OmarFarukBD

  Bangladesh $60 USD / ώρα
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  Bangladesh
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other...
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other tools. With years of experience under my belt, I pride myself on delivering high-quality work that meets my clients' needs. If you're looking for a skilled and reliable freelancer who can bring your projects to life, look no further than me. My approach is all about collaboration - I believe that the best results come from working closely with my clients to understand their needs and preferences. I pride myself on my attention to detail, and am committed to delivering high-quality work that meets the highest standards. In addition to my technical skills, I'm also a great communicator and problem-solver. I'm always happy to answer questions, offer suggestions, and work through challenges to make sure that my clients are completely satisfied with the final product. If you're looking for a reliable, skilled freelancer who can help you take your business to the next level, I'd love to hear from you. Let's work together to create something amazing! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την OmarFarukBD
 • Πρόσλαβε τον/την   TheEminence
Πρόσλαβε τον/την   TheEminence

  TheEminence TheEminence

  India $8 USD / ώρα
  Automation|Manual|Performance|security|Devops
  India
  Welcome to TETS, is a Software Testing company provides QA services to wide range of clients in the world We have 25+ QA specialist to provide 24/7 QA services. Testing Services we offer: ************ Web Automation: Selenium Webdriver, UFT, Cypress, Protractor, Playwright Language: JAVA , Python, Ruby,...
  Welcome to TETS, is a Software Testing company provides QA services to wide range of clients in the world We have 25+ QA specialist to provide 24/7 QA services. Testing Services we offer: ************ Web Automation: Selenium Webdriver, UFT, Cypress, Protractor, Playwright Language: JAVA , Python, Ruby, NodeJs, Java script, C#, PHP Mobile - Android & iOS app testing - APPIUM - Browser stack execution Framework: Framework with Testng, Cucumber, Specflow, Nunit, Robot, Pytest, Pythonunittest, Mocha, Jasmine Web Services Testing - SOAP and REST, Postman, JMeter Bug Tracking Tools: Bugzilla, JIRA Manual Testing: Test suite design from scratch, Test suite execution, Defect management, Regression testing. Penetration Testing: Web Application Penetration Testing, Manual Pen Test, Automation Tools, Burpsuite Devops : Jenkins, Docker, Git, CI CD We are providing dedicated resources for clients on the monthly basis or hourly Kindly revert us here for any queries. Thanks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την TheEminence
 • Πρόσλαβε τον/την   visoniatechlabs
Πρόσλαβε τον/την   visoniatechlabs

  visoniatechlabs visoniatechlabs

  India $21 USD / ώρα
  Rising Star QA Expert | Verified by FL | Top 10 FL
  India
  I have 11+ years of experience in website development and their testing. Software testing is my skill and ability to break a software motivate me to continue with this profession. Manual Testing, Functional, Non Functional, Performance, Regression, Cross browser- Cross Platform, Ad hoc, Smoke- Sanity and Security...
  I have 11+ years of experience in website development and their testing. Software testing is my skill and ability to break a software motivate me to continue with this profession. Manual Testing, Functional, Non Functional, Performance, Regression, Cross browser- Cross Platform, Ad hoc, Smoke- Sanity and Security testing. Automation Testing, Selenium web driver, Jmeter, Appium etc. I have a keen eye for details and can assure you for best development and testing service. I am looking for part-time or full-time engagement. I am well versed to develop attractive and responsive Websites with a required time frame. Thanks for your time and consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την visoniatechlabs
 • Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry
Πρόσλαβε τον/την   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την AwaisChaudhry

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""