iPhone Developers Για Πρόσληψη

 • iPhone
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 306 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   winmaclin
Πρόσλαβε τον/την   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ώρα
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την winmaclin
 • Πρόσλαβε τον/την   harishparas
Πρόσλαβε τον/την   harishparas

  harishparas harishparas

  India $18 USD / ώρα
  Top Rated iPhone/Android/Hybrid App/PHP/API expert
  India
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding ...
  I am a skilled Developer who believes in committing to projects from start to finish. As my client, you’ll be interacting with a true professional who believes in communication, meeting deadlines, and building products that are worth your investment. Past expertise includes: > NFC tags > Artist finding > Delivery services > Food delivery > Dating > Influencer market > Car rental > Uber type > Biometric recognition > Pets > Marketplace for sneakers, B2B, P2P, B2C, D2C > Tourism > On-demand > Church and holy apps > Online retail and purchase > Payment and banking > Security services > IOT based raspberry pi and control board > Events > Fitness > Games AR and VR > Parking and sensor BLE solutions Along with the help of a strong, supportive team, I’m able to offer services involving the following skills and tech knowledge: ● iPhone ● Android ● Flutter ● IONIC ● PHP ● Laravel ● CodeIgniter ● Python ● Node.js ● React JS ● Angular 10 ● UI Design ● Logo Design ● Machine Learning ● Data Mining ● Data Visualization I’ve worked with some truly amazing clients and created some wonderful projects, so if you need any examples of my work, please ask! I’m happy to share my past successes and give you a sense of who I am as a professional. More than anything, I’m here to help you turn your vision into a tangible thing. So please, let me know what I can do for you! I look forward to your business and your time! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την harishparas
 • Πρόσλαβε τον/την   elaunch
Πρόσλαβε τον/την   elaunch

  elaunch elaunch

  India $15 USD / ώρα
  Yahooo! Awarded with Top 1% Emerge Freelancer
  India
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): *...
  Hi, I'd like to thank you for considering us for your project! My team of 85+ developers and I offer some of the most thorough, detailed Mobile App and Web Development services in the freelance industry. We have expertise in many different facets of Mobile Development, including (but not limited to): * Android (Kotlin & Java) * iOS (SWIFT/Objective C) * Blockchain * E-Commerce * ERP & CRM * Crypto Trading & Exchange * NFT Marketplace in Web3 We have harnessed our Mobile Development expertise to create all types of apps, and have had our hands in the creation of Restaurant/Food Order apps, Flutter/React hybrid solutions, Cryptocurrency Wallets and Exchanges, and so much more! Our experience is vast, and the scope of our work can't be compared to anyone. Meanwhile, we also offer a host of Web Development services, built around our knowledge of: * ReactJs * NodeJs * MongoDB * PHP * Laravel * NestJS We're happy to discuss any of these services with you, and can answer any questions you may have. If you are curious about working with us, just let us know! We offer 3 months free support after app launches, constant customer support, and regularly-scheduled work progress reports, so we always work to keep the client's needs first. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την elaunch
 • Πρόσλαβε τον/την   omairusaf
Πρόσλαβε τον/την   omairusaf

  omairusaf omairusaf

  Pakistan $50 USD / ώρα
  We code ideas!
  Pakistan
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company,...
  Codegenio is a proactive software development company that can help turn your ideas into reality. A company specializing in mobile applications, websites, accounting software, and more. We pride ourselves on providing quality services and products that meet the highest standards. As a leading app development company, we offer a comprehensive suite of services to help businesses take advantage of the latest technologies. Our team of experienced developers can create custom native apps for iOS and Android and cross-platform responsive web apps. We also offer various other services such as app strategy, consulting app design, and app marketing. ★ We have a proven track record in delivering high-quality apps that meet our clients' needs and exceed their expectations. ★ We have a team of experienced developers who are up-to-date with the latest mobile technologies and trends. ★ We offer a comprehensive suite of services, from app strategy and consulting to design and marketing. ★ We're a one-stop-shop for all your mobile app development needs. ★ We're dedicated to providing an outstanding level of customer service. ★ Our company is verified by Freelancer staff and we have been awarded Preferred Freelancer badge. ★ With 100% completion rate we stand out from rest of the competitors. Lets come and join us to get the quality work you deserve. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την omairusaf
 • Πρόσλαβε τον/την   ASRADesigning
Πρόσλαβε τον/την   ASRADesigning

  ASRADesigning ASRADesigning

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Unity | Game | AR/VR | Web | UI/UX | 3D Modeling
  Pakistan
  Hello! This is Ashar Shaikh I am running a Software house called ASRA-Designing. we have 10 members in our tiny company each member is professional in their own skills we are running our company for 7 years in the offline market we have a professional staff to deal with you, we have a great name in the...
  Hello! This is Ashar Shaikh I am running a Software house called ASRA-Designing. we have 10 members in our tiny company each member is professional in their own skills we are running our company for 7 years in the offline market we have a professional staff to deal with you, we have a great name in the offline market we have graphics designers, web developers, animators, and video editor we are looking forward to providing you with our best services and we will give you quality work in less time that will you 100% satisfied. so choose us to get the best experience. We look forward to working with you for a long time. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ASRADesigning
 • Πρόσλαβε τον/την   miodragstajic
Πρόσλαβε τον/την   miodragstajic

  miodragstajic miodragstajic

  Serbia $25 USD / ώρα
  Leading Game & App Developer
  Serbia
  Hello from Belgrade! I'm Miodrag, CEO of Falcon Interactive. Unlock the world of limitless possibilities with us, a trailblazing force with a legacy of crafting over 200 groundbreaking games, apps, web platforms, and software across diverse genres and technologies. - Our Industry Eminence: We stand as unrivaled...
  Hello from Belgrade! I'm Miodrag, CEO of Falcon Interactive. Unlock the world of limitless possibilities with us, a trailblazing force with a legacy of crafting over 200 groundbreaking games, apps, web platforms, and software across diverse genres and technologies. - Our Industry Eminence: We stand as unrivaled market leaders, consistently chosen by Freelancer.com clients for our unwavering commitment to quality and high-end polishing of the Products. Dive into our reviews and portfolio to witness over a decade of remarkable achievements. We're not just average developers; we're creators and publishers of the world's most comprehensive solutions in the sphere of AAA and mobile games and official Microsoft XBOX developers. - A Team of Seasoned Experts: Our team comprises dedicated senior experts in every realm of software development. Our collective expertise ensures your projects are delivered with unrivaled reliability and adhere to the highest development standards. Together, we'll propel your project with cutting-edge technology, leaving competitors in the dust. - Leading the Game: As a renowned figure in the gaming/app sector, please explore my LinkedIn profile, showcasing exceptional achievements in the software industry: https://www.linkedin.com/in/miodragstajic/. Miodrag's exceptional skills are in continuous demand by the world's largest AAA companies, highlighting his status as a top industry expert, which outsources us for projects through decades. - Comprehensive Support: With round-the-clock customer support and complimentary maintenance, we guarantee the utmost quality not only during development but also post-launch. Your success is our shared victory and as a matter of recognizable quality, we're including free maintenance and support for all our products, after launching. - Agile Innovation: Our agile development principles, iterative processes, and collaborative feedback loops ensure a flawless, highly polished final product. We continually strive for excellence and offer constant enhancements. Join hands with Falcon Interactive, where innovation knows no bounds, and dreams become reality. Your vision, our expertise - a formula for unparalleled success and standing out from competition on the launch and afterward. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την miodragstajic
 • Πρόσλαβε τον/την   Tafsol
Πρόσλαβε τον/την   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ώρα
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 28th profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2023-2024 28th profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Proudly Announcing Tafsol Technologies as the first-ever Platinum Laravel Partner in Asia & Third globally!! "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Tafsol
 • Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19
Πρόσλαβε τον/την   vasundhara19

  vasundhara19 vasundhara19

  India $15 USD / ώρα
  Expert in Application, Game & Website Development
  India
  100+ Five Star Reviews Accepted 125+ Jobs On Freelancer We have developed 1000+ apps/games in Android, iOS & Web WE ARE WORKING ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android - Android Studio (Java/Kotlin) iOS - Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform - React Native, Flutter Website - PHP(Laravel), WordPress,...
  100+ Five Star Reviews Accepted 125+ Jobs On Freelancer We have developed 1000+ apps/games in Android, iOS & Web WE ARE WORKING ON NATIVE/CROSS-PLATFORM APP DEVELOPMENT Android - Android Studio (Java/Kotlin) iOS - Xcode (Swift/Objective C) Cross-Platform - React Native, Flutter Website - PHP(Laravel), WordPress, Shopify, React.js UNITY - 2D/3D Game Development Python - Web(Django) & Data scraping Design - Blender SEO - Adword, ASO & SMO QA - Manually & Automation 1. Expert in JSON/XML(API) parsing. 2. MultiVendor E-Commerce App-Web development. 3. Marketplace App-Web(Auctions, Online Store) 4. Social media app development. 5. CMS(Admin Panel-Web) 5. Taxi App, Appointment Booking for all platforms. 6. PUSH notification. 7. Food, Health, Education, News, Package Delivery App-Web. 8. Multiplayer Cards, 2D/3D game dev. in UNITY. Application, Game & Website development is our strength. Basically speaking, we are the people who develop with passion! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vasundhara19
 • Πρόσλαβε τον/την   pranavkhandelwal
Πρόσλαβε τον/την   pranavkhandelwal

  pranavkhandelwal pranavkhandelwal

  India $15 USD / ώρα
  Mobile & Web Developer | Screen time | ArcGIS Map
  India
  "Hello, I'm Pranav, a seasoned professional with over 10 years of extensive experience in mobile and website development. My expertise encompasses a wide spectrum of technologies, including Flutter, React Native, React.js, Node.js, PHP, Firebase, WordPress, Swift, Java, and more. Throughout my career, I have...
  "Hello, I'm Pranav, a seasoned professional with over 10 years of extensive experience in mobile and website development. My expertise encompasses a wide spectrum of technologies, including Flutter, React Native, React.js, Node.js, PHP, Firebase, WordPress, Swift, Java, and more. Throughout my career, I have demonstrated a passion for crafting innovative and high-performing applications. I specialize in creating seamless user experiences that leverage the full potential of cutting-edge technologies. My proficiency in versatile frameworks and languages enables me to deliver solutions that align with the specific needs of each project. I have a proven track record of developing a diverse range of applications, including doctor appointment systems, dynamic e-commerce platforms, efficient cab booking solutions, intuitive hotel booking apps, engaging news applications, and much more. Each project I undertake is characterized by meticulous attention to detail and a commitment to excellence. Having had the privilege of collaborating with clients from around the world, I take great pride in achieving high levels of client satisfaction. I understand the importance of not only delivering a functional product but also providing a seamless and enjoyable experience for end-users. My dedication to staying updated with the latest industry trends and my continuous pursuit of refining my skills ensure that I am always at the forefront of technological advancements. This allows me to bring the most innovative solutions to every project I undertake. Thank you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pranavkhandelwal
 • Πρόσλαβε τον/την   kdsgroup24
Πρόσλαβε τον/την   kdsgroup24

  kdsgroup24 kdsgroup24

  India $20 USD / ώρα
  React Native l Flutter l Hybrid l Android l ios
  India
  We are team and managing project from scratch design development with SDLC , Having experienced on mobile app and web development Android App iOS Web development Angula js React native Php Flutter codigniter Laravel Ecommerce Magento Native /Hbrid
  We are team and managing project from scratch design development with SDLC , Having experienced on mobile app and web development Android App iOS Web development Angula js React native Php Flutter codigniter Laravel Ecommerce Magento Native /Hbrid λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kdsgroup24

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""