Data Science Experts Για Πρόσληψη

 • Επιστήμη Δεδομένων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 174 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   nrajuu07
Πρόσλαβε τον/την   nrajuu07

  nrajuu07 nrajuu07

  India $30 USD / ώρα
  Machine Learning | Deep Learning | Data Analysis
  India
  Hello, I am Nagaraju Dasari, a seasoned freelancer specializing in Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, and Computer Vision. With over four years of experience in freelancing, I have successfully completed a diverse range of projects. Currently, I am engaged as a research associate at the...
  Hello, I am Nagaraju Dasari, a seasoned freelancer specializing in Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, and Computer Vision. With over four years of experience in freelancing, I have successfully completed a diverse range of projects. Currently, I am engaged as a research associate at the E-Healthcare Research Centre at IIIT Bangalore. Areas of Expertise# - Machine Learning and Deep Learning (Supervised, Unsupervised, and Semi-supervised Learning) - Regression Analysis, Classification, and Clustering Algorithms - Ensemble Learning (Boosting, Bagging, AdaBoost, Random Forest, etc.) - Decision Tree Regression and Classification - Artificial Neural Networks - Convolutional Neural Networks and Transfer Learning - Recurrent Neural Networks, LSTM, and GRU Models - Boltzmann Machines and Forecasting Models - Text Modelling and Classification - Text Classification and Sentiment Analysis - Text Summarization, TF-IDF, and BOW Modelling - Text Tagging, POS, and NER - Text Cleaning and Regular Expressions My commitment lies in delivering high-quality results promptly. If you have any projects that align with my skillset, I invite you to engage with me to initiate a discussion. Best regards, Nagaraju λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nrajuu07
 • Πρόσλαβε τον/την   anuraggupta131
Πρόσλαβε τον/την   anuraggupta131

  anuraggupta131 anuraggupta131

  India $35 USD / ώρα
  Data | Python | ML | Tableau | PowerBI | Stats.
  India
  *** Professional Experience *** Out of 15 yrs in IT/ software industry, I have worked for over a decade in Data & Analytics field doing Data Science, Machine Learning, Data Engineering, Visualization, etc. During this period, I have worked in these domains --- Supply Chain, Automobile, Manufacturing, Retail,...
  *** Professional Experience *** Out of 15 yrs in IT/ software industry, I have worked for over a decade in Data & Analytics field doing Data Science, Machine Learning, Data Engineering, Visualization, etc. During this period, I have worked in these domains --- Supply Chain, Automobile, Manufacturing, Retail, Healthcare, Hospitality, Education, Human Resources and BFSI. I had the fortune of working with brightest minds in top companies like - Google, Deloitte, amongst others. *** Education *** Degrees earned - MS (IIIT-Hyderabad), MBA (IBS-Hyderabad), BS; High proficiency - Python, C/ C++, Shell Scripting, SQL, Tableau, Power BI, MSBI, Spark, Scala, R tool, SPSS, Excel, AWS, Azure, Streamlit, Heroku. *** Past Work *** Use Cases - Parking slot detector/ Automated Attendance tracker | Customer analytics | Campaign Analytics | Location Analytics/ Site selection | Recommender Systems | Churn Analytics | Price modelling | Market Potential & penetration analysis | Resume Parsing & Shortlisting | Stock Market Prediction Techniques - NLP, Image Processing, Deep Learning, Regression, Classification, Clustering, Data preparation (outlier treatment, missing value imputations etc.), Topic Modeling, Feature engineering (polynomial, log and other functional transformations), Feature selection, Time series, Text Mining & Model interpretation through Decision Trees, Linear Models. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την anuraggupta131
 • Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828
Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ώρα
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityadarji1828
 • Πρόσλαβε τον/την   glanegonsalves
Πρόσλαβε τον/την   glanegonsalves

  glanegonsalves glanegonsalves

  India $25 USD / ώρα
  Data Science and Visualization Specialist
  India
  Github: https://github.com/glane2609/Glane ⚫ Data Science ▶Programming : R , Python ▶Statistical Analysis: T-test , Chisq test,Anova etc ▶Data Visualisation / EDA: Bar plots, Histogram, Candle chart, scatterplots, box plots, Principal Component Analysis etc ▶Machine learning: Linear Regression, Logistic regression,...
  Github: https://github.com/glane2609/Glane ⚫ Data Science ▶Programming : R , Python ▶Statistical Analysis: T-test , Chisq test,Anova etc ▶Data Visualisation / EDA: Bar plots, Histogram, Candle chart, scatterplots, box plots, Principal Component Analysis etc ▶Machine learning: Linear Regression, Logistic regression, Lasso Regression, Random Forest, Decision tree, Kmeans clustering, KNN, SVM, Xgboost,Naive Bayes,Recommendation engines , Time Series Forecasting ,Spatial Analysis. ▶Deep Learning : CNN , LSTM ▶NLP : Word cloud , Sentiment Analysis ▶ Webscraping : Selector Gadget , Rvest , RSelenium , Docker ▶ Shiny App , Flexdashboard ⚫ TABLEAU ▶ Dashboard, Storyboards ⚫ POWERBI ▶ Dashboard, Storyboards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την glanegonsalves
 • Πρόσλαβε τον/την   Danlp81
Πρόσλαβε τον/την   Danlp81

  Danlp81 Danlp81

  Venezuela $40 USD / ώρα
  GIS Expert - Civil Engineer and Spatial Analysis
  Venezuela
  My journey into the world of Geographic Information Systems (GIS) began with an innate curiosity for geography and how technology can transform our interaction with the physical world. Over the years, I have channeled this passion into projects ranging from advanced spatial analysis to geospatial data visualization,...
  My journey into the world of Geographic Information Systems (GIS) began with an innate curiosity for geography and how technology can transform our interaction with the physical world. Over the years, I have channeled this passion into projects ranging from advanced spatial analysis to geospatial data visualization, spanning areas as diverse as urban planning, civil engineering and agriculture. What makes me unique in the GIS field is not just my technical mastery of tools like ArcGIS Pro or my ability to design intuitive and detailed maps. It's my focus on turning geospatial data into practical, sustainable solutions that drive progress and innovation across multiple sectors. My blog, DALPGIS, is a reflection of this commitment, featuring a range of GIS applications, from surveying to natural resource management. As a GIS professional, I strongly believe in the importance of continuing education and certification. I hold several credentials in the field that not only attest to my technical ability, but also my commitment to learning and adapting in a rapidly evolving field. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Danlp81
 • Πρόσλαβε τον/την   imandaneshi1
Πρόσλαβε τον/την   imandaneshi1

  imandaneshi1 imandaneshi1

  United Kingdom $25 USD / ώρα
  Senior Full Stack Developer
  United Kingdom
  I am a forward-thinking software engineer with 8 years of extensive experience overseeing the entire development lifecycle for small to medium-sized companies. Proficient in a diverse tech stack, I specialize in PHP, Python, and Node.js, leveraging frameworks like Laravel, Flask, Django, and Express.js....
  I am a forward-thinking software engineer with 8 years of extensive experience overseeing the entire development lifecycle for small to medium-sized companies. Proficient in a diverse tech stack, I specialize in PHP, Python, and Node.js, leveraging frameworks like Laravel, Flask, Django, and Express.js. Additionally, my expertise extends to modern JavaScript Frameworks, including React.js, React Native, and Ionic. Well-versed in version control using GitHub/GitLab and practiced in agile and kanban methodologies, I have a proven track record of successfully building and deploying numerous projects from conception to implementation. With a keen eye for detail, I am dedicated to staying at the forefront of technology, always eager to explore and implement innovative solutions. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imandaneshi1
 • Πρόσλαβε τον/την   nkmrao
Πρόσλαβε τον/την   nkmrao

  nkmrao nkmrao

  India $25 USD / ώρα
  Trading Bots | Data Science | Business Analytics
  India
  I like to think of myself as a detective. I find insights hiding in data. I have ~8 years of experience providing variety of analytics services to major pharma, retail and technology clients from all continents. I am proud to say that some of my work has helped top executives of my client organizations to make...
  I like to think of myself as a detective. I find insights hiding in data. I have ~8 years of experience providing variety of analytics services to major pharma, retail and technology clients from all continents. I am proud to say that some of my work has helped top executives of my client organizations to make critical decisions. I am also a derivatives trader with extensive experience trading equity, crypto and commodity derivatives. My specialty is using machine learning, advanced analytics, technical and fundamentals to analyze the markets and devise trading strategies. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nkmrao
 • Πρόσλαβε τον/την   azizva
Πρόσλαβε τον/την   azizva

  azizva azizva

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Data Analyst| Research Analyst |SPSS |Power BI|
  Pakistan
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing...
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing efficiency. ❖Excel: With advanced Excel skills, I transform raw data into meaningful trends, employing formulas and pivot tables to extract critical business intelligence. ❖Power BI & Tableau: Crafting compelling visualizations with Power BI and Tableau, I distill intricate data into accessible insights, aiding stakeholders' strategic decision-making. ❖Statistics: My statistical prowess illuminates hidden trends within data, guiding informed business strategies and mitigating risks. ❖IBM SPSS: I leverage IBM SPSS to unearth nuanced patterns in data, facilitating precise decision-making through meticulous analysis. ❖Machine Learning (ML): Applying ML algorithms, I extract predictive insights, enabling businesses to proactively respond to changing market dynamics. The synthesis of these skills amplifies my value proposition, enabling me to offer comprehensive analytical solutions and strategic digital marketing approaches. My unwavering commitment to delivering actionable results positions me as an indispensable asset, poised to contribute significantly to your organization's growth and success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την azizva
 • Πρόσλαβε τον/την   tanzilo
Πρόσλαβε τον/την   tanzilo

  tanzilo tanzilo

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Power BI | Data Analysis | Business Analysis
  Bangladesh
  ✋ Good day! ✋ Nowadays I am providing only the top 2 (two) services. You can rely on me for developing beautiful and professional projects. I have several practical skills. Here they go: ✅ 1. Data Analysis Using Excel / Microsoft Power BI =========================================== When you want to analyze data...
  ✋ Good day! ✋ Nowadays I am providing only the top 2 (two) services. You can rely on me for developing beautiful and professional projects. I have several practical skills. Here they go: ✅ 1. Data Analysis Using Excel / Microsoft Power BI =========================================== When you want to analyze data (Business Intelligence), Microsoft Power BI and Tableau are you top options. Tableau is expensive and not as good as Microsoft Power BI. Power BI can help you analyze huge amount of business intelligence data. It is also affordable, powerful and easy to use. It is easier to work if your data is saved in an Excel or a CSV file. It will be even better if you can create models among the tables. If you have no idea how to create models, I can do it for you. Please check some dashboards/reports that I have created: https://www.novypro.com/profile_projects/tanzilo ✅ 2. Power BI Reports, Dashboards and DAX =========================================== Oftentimes, customers need custom Data Analysis Expressions (DAX) formula to calculate their custom requirements. DAX has 200+ functions. Using these functions, it is possible to create advanced data analysis reports and dashboards so that data visualization becomes very easy for you. ✅ 3. Mobile App Development =========================================== I develop mobile apps using Flutter framework. Flutter was developed by Google. The benefit of this platform is - the same code will run both in Android and iOS mobile devices. So, you do not need to spend money twice for the same app. A mobile app developed with Flutter will have the same look and feel both in Android and iOS devices. ✅ 4. PSD/Image to WordPress Website =========================================== I have converted 100+ designs into live sites. Please check my profile and you will find I have worked for buyers from the USA, UK, Canada and many more places. ✅ 5. WordPress Plugin Development =========================================== Although I needed to write plugins for extending the features of my themes, I develop/write plugins separately too. The plugin may range over a lot of things. ✅ 6. Other skills such as AJAX or XML =========================================== I have several other related skills such as JavaScript, AJAX, XML, MySQL and more. Oh! Did you see how many projects I have successfully completed? Don't miss what my service buyers wrote as feedback. :-) If you award me the project, I shall finish the project on time ⏰ Do you have a question for me❓If you are interested, send me a message and I can give you valuable insights about your project. I shall send you updates ✍ from time to time while the project goes on ⏳ ⭐ Cheers! ⭐ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την tanzilo
 • Πρόσλαβε τον/την   gowrilakshmi2322
Πρόσλαβε τον/την   gowrilakshmi2322

  gowrilakshmi2322 gowrilakshmi2322

  Germany $30 USD / ώρα
  AI/ML/DL/Vision ⭐Web/BlockChain⭐ Python/Matlab/R
  Germany
  I am professional in AI, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, chatbot, blockchain and web application. I am very familiar with python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js,...
  I am professional in AI, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, chatbot, blockchain and web application. I am very familiar with python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab, R, SPSS and so on. ⭐ AI, Machine learning , deep learning, computer vision -NLP, chatbot, OCR -Time serious prediction -Speech recognition -Object detection and recognition -CNN, ANN, RNN , LSTM, SVM , GAN, OpenAI, Reinforcement learning, Mediapipe, knn, Random Forest, Decision tree, Pytorch, tensorflow, keras, tesarret ⭐ BlockChain Crypto, Solana, DEFI, DAPP, NFT marketplaces, Trading charting system like poocoin. Tokens and smart contract such as BRC20, BEP20, ERC20, ERC721 on Ethereum, BSC, Polygon network. ⭐ Web application Back-end: Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend, Python/Django, Node etc. Front-end: Vue.js, React.js, AngularJS, HTML5, CSS3, Bootstrap, Material, SASS, LESS, etc. CMS: Wordpress, Drupal, Joomla Ecommerce: Shopify, Magento, Opencart, Woocommerce DB: MySQL , Sqlite, Oracle, PostgreSQL, MongoDB API integration and development: Social media, Payment gateways, Google, E-commerce, Logistics and order management system, Background check, Finance/Banking, Travel (GDS), Affiliate platform, WebRTC, SMS/Messaging, Email marketing, etc. AWS, S3, EC2, Lambda, ECS, Cloud front, AWS elemental media live & Azure, Google cloud ⭐ Algorithm implementation : machine learning, signal processing, signal compression, DCT, FFT, WTF, Optimization, GA, PSO, ACO, Image processing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gowrilakshmi2322

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""