Statisticians Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 180 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Vasilchenko
Πρόσλαβε τον/την   Vasilchenko

  Vasilchenko Vasilchenko

  Ukraine $25 USD / ώρα
  Vasylchenko Andriy
  Ukraine
  My previous workplaces are: 2021-2023 https://placeintelligence.ai/ BigData, Data Analytics 2018-2022 University of Luxemburg, as an expert in social sciences/research. Academic projects on this site (7 years) I do marketing and social research in Ukraine (quantitative and qualitative). My skills are: Data...
  My previous workplaces are: 2021-2023 https://placeintelligence.ai/ BigData, Data Analytics 2018-2022 University of Luxemburg, as an expert in social sciences/research. Academic projects on this site (7 years) I do marketing and social research in Ukraine (quantitative and qualitative). My skills are: Data Scientist, Big Data, Statistician, Analyst, Social and Marketing Research (Ukraine), Academic projects. Quantitative and qualitative research in Ukraine (Full list of works). Cartography&MapApps, Spatial data analytics. Programmer (Excel macro, Delphi, SPSS, Python (Jupiter Notebook)) Statistical analysis - SPSS, R(Rstudio), Python, Excel. Business analyst - Forecasts, ML, DSS, SEM. Databases developer (SQL, MySql, Access, VBA, and other tools) Microsoft Office products and programming 7 years of academic projects on this site 20 years of social and market research in Ukraine. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Vasilchenko
 • Πρόσλαβε τον/την   shafiquesaad6
Πρόσλαβε τον/την   shafiquesaad6

  shafiquesaad6 shafiquesaad6

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Business Schemer | ContentStrategist | Ghostwriter
  Pakistan
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to...
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to enhance business performance for small and medium-sized companies. I've been instrumental in facilitating M&As and catapulting startups onto the launchpad of success. But that's just the tip of the iceberg! Ever since I could hold a pen, I've been enamored with the art of writing. I firmly believe that the power of language is the key to shaping your thoughts, manifesting your dreams, and attaining the outcomes you aspire. Throughout my professional journey, I've been committed to working in close collaboration with my clients, delivering nothing short of exceptional customer experiences, irrespective of the industry. My approach is deeply personal, tailoring solutions to each client's unique aspirations. I'm a people-centric professional, passionate about fostering success in others' personal and professional quests, primarily through the magic of writing. Here's a glimpse into the myriad of services I offer: - Crafting compelling Grant Writing - Comprehensive and effective Business Plans - Engaging Pitch Decks - ICO Whitepapers - Legal Writing - Ghostwriting enchanting Fictional eBooks - Ghostwriting insightful Nonfictional eBooks - Impactful Business Proposals - Informative Articles & Blogs - Robust Online Course Material - Technical and Legal Content - Engaging Web content - Persuasive Copywriting - Innovative Brand Development - Cutting-edge Online Marketing Strategy Having personal interest and hands-on experience in these fields, you're guaranteed content that is fresh, engaging, informative, and current. What's more, I'm always eager to explore new industries and niches, as I relish the thrill of learning and challenging myself. I'm excited to partner with you and channel your vision through the power of writing. Let's join forces and make your life not just easier, but extraordinary! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την shafiquesaad6
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahsan2526
Πρόσλαβε τον/την   Ahsan2526

  Ahsan2526 Ahsan2526

  Pakistan $38 USD / ώρα
  100% Client Satisfaction.
  Pakistan
  Thanks a lot for visiting my profile. The services I offer include Accounting & Bookkeeping, Ms Excel/Google Sheets, Ms Visio, SPSS, Statistical Analysis & Web Scraping. I am happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of my previous and latest projects. Looking forward to getting in touch with...
  Thanks a lot for visiting my profile. The services I offer include Accounting & Bookkeeping, Ms Excel/Google Sheets, Ms Visio, SPSS, Statistical Analysis & Web Scraping. I am happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of my previous and latest projects. Looking forward to getting in touch with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahsan2526
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094
Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ώρα
  BIOSTATISTICIAN, DATA ANALYST, WRITER, WORD EXPERT
  Kenya
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kelvinm094
 • Πρόσλαβε τον/την   mehmoodfaisal61
Πρόσλαβε τον/την   mehmoodfaisal61

  mehmoodfaisal61 mehmoodfaisal61

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Researcher | Computer Scientist | Statistician
  Pakistan
  I hold two MSc degrees and one MS degree. I did MSc in Statistics (with data analysis project) and MSc in Computer Science (with Web development Project). Apart from that, I did MS in Computer Science (with a research thesis) from Pakistan's top university. I have good command over MS Excel, MS Project, Visio, SPSS,...
  I hold two MSc degrees and one MS degree. I did MSc in Statistics (with data analysis project) and MSc in Computer Science (with Web development Project). Apart from that, I did MS in Computer Science (with a research thesis) from Pakistan's top university. I have good command over MS Excel, MS Project, Visio, SPSS, Stata, Orange: A Data Mining Software, Python language, R Programming, Power BI, Matlab, and other data analysis software. I am experienced in research writing and analyzing datasets for research purposes. I have done various courses and certifications from renowned institutions (Some of my certifications can be seen in my portfolio items). I received many bonuses for delivering quality work at this platform, screenshots of received bonuses can also be seen in the portfolio items section). My areas of expertise include statistical data analysis, research report writing, editing, and proofreading scientific writing. I try my best to give my best to the projects that I accept. Thank you for visiting my profile and reading about me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mehmoodfaisal61
 • Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828
Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ώρα
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityadarji1828
 • Πρόσλαβε τον/την   azizva
Πρόσλαβε τον/την   azizva

  azizva azizva

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Data Analyst| Research Analyst |SPSS |Power BI|
  Pakistan
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing...
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing efficiency. ❖Excel: With advanced Excel skills, I transform raw data into meaningful trends, employing formulas and pivot tables to extract critical business intelligence. ❖Power BI & Tableau: Crafting compelling visualizations with Power BI and Tableau, I distill intricate data into accessible insights, aiding stakeholders' strategic decision-making. ❖Statistics: My statistical prowess illuminates hidden trends within data, guiding informed business strategies and mitigating risks. ❖IBM SPSS: I leverage IBM SPSS to unearth nuanced patterns in data, facilitating precise decision-making through meticulous analysis. ❖Machine Learning (ML): Applying ML algorithms, I extract predictive insights, enabling businesses to proactively respond to changing market dynamics. The synthesis of these skills amplifies my value proposition, enabling me to offer comprehensive analytical solutions and strategic digital marketing approaches. My unwavering commitment to delivering actionable results positions me as an indispensable asset, poised to contribute significantly to your organization's growth and success. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την azizva
 • Πρόσλαβε τον/την   glanegonsalves
Πρόσλαβε τον/την   glanegonsalves

  glanegonsalves glanegonsalves

  India $25 USD / ώρα
  Data Science and Visualization Specialist
  India
  Github: https://github.com/glane2609/Glane ⚫ Data Science ▶Programming : R , Python ▶Statistical Analysis: T-test , Chisq test,Anova etc ▶Data Visualisation / EDA: Bar plots, Histogram, Candle chart, scatterplots, box plots, Principal Component Analysis etc ▶Machine learning: Linear Regression, Logistic regression,...
  Github: https://github.com/glane2609/Glane ⚫ Data Science ▶Programming : R , Python ▶Statistical Analysis: T-test , Chisq test,Anova etc ▶Data Visualisation / EDA: Bar plots, Histogram, Candle chart, scatterplots, box plots, Principal Component Analysis etc ▶Machine learning: Linear Regression, Logistic regression, Lasso Regression, Random Forest, Decision tree, Kmeans clustering, KNN, SVM, Xgboost,Naive Bayes,Recommendation engines , Time Series Forecasting ,Spatial Analysis. ▶Deep Learning : CNN , LSTM ▶NLP : Word cloud , Sentiment Analysis ▶ Webscraping : Selector Gadget , Rvest , RSelenium , Docker ▶ Shiny App , Flexdashboard ⚫ TABLEAU ▶ Dashboard, Storyboards ⚫ POWERBI ▶ Dashboard, Storyboards λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την glanegonsalves
 • Πρόσλαβε τον/την   WycOj
Πρόσλαβε τον/την   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $35 USD / ώρα
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at chemical engineering and handling both research papers and lab reports. Data Science is the field that helps us understand our data from different sources after analysis using different softwares such as R studio, STATA, JAMOVI, ANOVA, EVIEWS, EXCEL, SPSS, NVIVO, and PYTHON language. The great interpretation of the outputs from the software gives a clear understanding of the data. We develop and suggest better ways of improving the performance of a given scenario. Advanced data science gives a clear indication of the world's number advancing technology via Machine learning techniques and algorithms, Deep Learning, and Neural networks. Using different languages such as python, C++, Java, SQL, I can satisfy the needs of my clients  Advanced in the following:  Machine learning (CNN, DNN, and SVN)  PYTHON (pandas, numpy,kaggle, jupyter notebook)  Data visualization and Dashboards (python, Tableau, power BI, R, Excel, ggplot)  Statistical analysis (Anova, STATA, R python, SAS, Jamovi,)  Modelling and Prediction: R, python, SAS, Excel, SPSS)  Descriptive Bayesian, Parametric and Non parametric tests in spss, R  Data mining and web scraping (R, spss,)  Medical analysis and Time series analysis  Qualitative analysis (Nvivo)  Machine learning in R  Cartography and arc GIS  Database designing , cleaning and management  Econometrics, E views, Excel data analysis, survey analysis.  Minitab , SMART PLS, Excel pivot tables, power Query, Dynamic and interactive Dashboards Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WycOj

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""