Statisticians Για Πρόσληψη

 • Στατιστικά
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 192 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   WycOj
Πρόσλαβε τον/την   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $35 USD / ώρα
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research papers and lab reports. In Data analysis, I provide these services: Data cleaning and manipulation Data coding and encoding Systematic review and Meta analysis Statistical analysis Structural Equation modelling using AMOS Machine learning Deep learning Data Visualisations and dashboards Qualitative and quantitative analysis Predictive analytics Time series analysis Biostatistics Econometrics Majored in the following software’s and Languages SPSS & SPSS AMOS Excel R studio STATA JAMOVI SAS MINITAB SMART PLS NVIVO Python SQL Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WycOj
 • Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094
Πρόσλαβε τον/την   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ώρα
  BIOSTATISTICIAN, WRITER, R, SPSS, EXCEL, WORD, PDF
  Kenya
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την kelvinm094
 • Πρόσλαβε τον/την   utrathore3
Πρόσλαβε τον/την   utrathore3

  utrathore3 utrathore3

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Excel | VBA | Googlesheets | VA| Bookkeeping | PDF
  Pakistan
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: -...
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: - Macros/VBA - Power BI - Dashboarding - KPI Indicators - Data Analysis - Excel Forms - Pivot Tables - Financial Modeling - Excel Automations - Data Visualization - **Virtual Assistance**: - Customer Support - Chat/Phone/Email Support - Data Entry - Clerical Task Management - Calendar Management - Travel Arrangements - Document Preparation - Transcription Services - **Accounting Brilliance**: - AR/AP Management - Invoicing/Billing - Bank Reconciliation - Financial Statement Preparation - Expense Tracking - Budgeting and Forecasting - Cash Flow Management - Tax Preparation Support - **Data Wizardry**: - Data Processing and Cleansing - Copy Typing and Formatting - File Conversions - PDF Editing and Forms Creation - Web Research and Data Mining - Database Management - Statistical Analysis - Data Visualization - **Creative Excellence**: - Logo Designs - Branding and Identity Design - Flyer and Brochure Design - Social Media Graphics - Infographics and Presentations - Website and App UI/UX Design - Video Editing and Animation - Print Design Services Partner with us to revolutionize your business journey. Let's collaborate and embark on a transformational voyage towards unparalleled growth and success. Welcome to Work-Nix Solutions, where innovation meets excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την utrathore3
 • Πρόσλαβε τον/την   nazmussakib
Πρόσλαβε τον/την   nazmussakib

  nazmussakib nazmussakib

  Bangladesh $19 USD / ώρα
  Jack Of All Trades || Python, Excel, Amazon, VA
  Bangladesh
  I am a confident web, excel and googlesheet developer with 14 years of experience. I'm curious, a fast learner and love completing my work on time. I am a specialist in the following: ✅ Advanced Excel / Google Sheets / Excel Dashboard / VBA ✅ Amazon FBA / FBM / Listing / Optimization ✅ CSV File Management for any...
  I am a confident web, excel and googlesheet developer with 14 years of experience. I'm curious, a fast learner and love completing my work on time. I am a specialist in the following: ✅ Advanced Excel / Google Sheets / Excel Dashboard / VBA ✅ Amazon FBA / FBM / Listing / Optimization ✅ CSV File Management for any CMS ✅ WordPress / Shopify / Magento / BigCommerce / PHP ✅ Wordpress Theme Development ✅ Virtual Assistant & Many More With a remarkable track record of 14 years on freelancer.com, I have successfully taken numerous e-commerce businesses to new heights. My dedication, expertise, and commitment to excellence make me the ideal partner for your next web development project. Together, we can unlock the full potential of your online venture and achieve unparalleled success. Let's embark on this journey and turn your vision into reality. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nazmussakib
 • Πρόσλαβε τον/την   hassanarshad92
Πρόσλαβε τον/την   hassanarshad92

  hassanarshad92 hassanarshad92

  Pakistan $15 USD / ώρα
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Pakistan
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have...
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have achieved brilliance in various fields and domains through my creative, academic, and professional writing assistance. Feel free to contact me for any writing tasks, including academic writing, creative writing, business plans, SEO writing, web content, legal write-ups, assignments, a thesis, and publications. I have got all this covered, and I only provide original content. Look no further if you're looking for a professional and academic content writer who can bring your words to life. Contact me today to start the conversation and see how I can help you achieve your goals. Cheers. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hassanarshad92
 • Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut
Πρόσλαβε τον/την   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ώρα
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HelpingHut
 • Πρόσλαβε τον/την   ouhsassa
Πρόσλαβε τον/την   ouhsassa

  ouhsassa ouhsassa

  Turkey $30 USD / ώρα
  Statistician | Data Scientist| Academic Researcher
  Turkey
  Research and Data Analyst | SPSS | STATA | Quantitative Researcher As a Statistician, Data Scientist, Machine Learning Engineer, and Quantitative Researcher with expertise in SPSS, Stata, RStudio, Python, and Survey Design, my area of expertise includes: ⭐️Questionnaire/survey design. ⭐️Survey data analysis:...
  Research and Data Analyst | SPSS | STATA | Quantitative Researcher As a Statistician, Data Scientist, Machine Learning Engineer, and Quantitative Researcher with expertise in SPSS, Stata, RStudio, Python, and Survey Design, my area of expertise includes: ⭐️Questionnaire/survey design. ⭐️Survey data analysis: descriptive and inferential (Chi-Square, regression, correlation, t-test, ANOVA, etc.) ⭐️Data science, machine learning, and deep learning projects using Python and its libraries (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, etc.) ⭐️Developing and deploying ML models for predictive analytics, classification, and clustering tasks ⭐️Detailed interpretation of results and insights derived from statistical and ML models ⭐️Report writing of the study, results, and interpretation. ⭐️Sound knowledge and expertise in APA and Harvard referencing styles. ✅I have published and contributed to the data analysis of research manuscripts in various fields such as Biostatistics, Public Health, Psychology, Education, Economics, Finance, and more. ✅I have an excellent command of IBM SPSS, AMOS, R, Excel, E-views, Stata, and Python to analyze your data and develop data-driven solutions. I can provide a variety of services that include but are not limited to: ★ Sample size calculations ★ Correlation and Multivariate Regression Analysis ★ Hypothesis Testing ★ Statistical modelling ★ Factor analysis (EFA and CFA) and structural equation modelling ★ Machine learning model development and deployment ★ Deep learning projects using neural networks ★ Natural Language Processing (NLP) and text analytics ★ Data visualization and dashboard creation using Python libraries (Matplotlib, Seaborn, Plotly, etc.)" |✅✅Client Testimonials ✅✅| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Hired him for a STATA related project and he really delivered what he had promised and more. The quality of the project was great and most importantly he delivered the project on time and within budget. He is by far the most professional freelancer I have ever had the pleasure of working with. He is now my go-to-guy when it comes to projects within Econometrics/Statistics! ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid delivered my report in the time frame as promised; the final report exceeded my expectations. ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid was a great freelancer. His workmanship, writing style, analysis, and communication were stellar! I would definitely recommend him!❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid is an amazing person to work with! This is my third time working with Rachid, and he delivered great quality. He is also extremely patient! I highly recommend working with him! ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ✍️ Feel free to get in touch, and we can discuss your project further. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ouhsassa
 • Πρόσλαβε τον/την   eldadshericks
Πρόσλαβε τον/την   eldadshericks

  eldadshericks eldadshericks

  Kenya $15 USD / ώρα
  SPSS | STATA | R | EXCEL | EVIEWS | ESSAY | REPORT
  Kenya
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative...
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative studies, and even project documentation. I am equally a very well-versed statistician with expertise in the following; - SPSS - STATA - R - EXCEL - PYTHON - EVIEWS - NVIVO - TABLEAU - MATLAB - SAS I give very well-examined scholastics in several writing styles, including; HARVARD, APA, MLA, OSCOLA, IEEE, ACM, Chicago, Oxford, and Vancouver. . I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in Economics & Statistics, which provides me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first-class, and unique assistance to all my clients within their budgets. This aligns with my approach of putting clients' interests first with the point of building a decent relationship. Hire me now. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την eldadshericks
 • Πρόσλαβε τον/την   KolmanOuassou
Πρόσλαβε τον/την   KolmanOuassou

  KolmanOuassou KolmanOuassou

  Morocco $50 USD / ώρα
  Highly Recommended ✔️ | Suggested by Freelancer ☑️
  Morocco
  Are you seeking a Data Analyst and Economist who can unlock the potential hidden in your data? Look no further! With my specialization in Data Analytics, I possess the skills and expertise to transform complex datasets into meaningful insights that drive informed...
  Are you seeking a Data Analyst and Economist who can unlock the potential hidden in your data? Look no further! With my specialization in Data Analytics, I possess the skills and expertise to transform complex datasets into meaningful insights that drive informed decision-making. ☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ I offer proficiency in a variety of tools and programming languages, including: ✔️ R Programming Language: Harness the power of R for advanced statistical analysis and data visualization. ✔️ Python: Leverage Python's versatility for data manipulation, machine learning, and predictive modeling. ✔️ SPSS, SPSS Modeler, AMOS, Smart PLS: Utilize these popular software packages for comprehensive data analysis and structural equation modeling. ✔️ STATA, EVIEWS, Minitab: Employ these industry-standard tools for econometric analysis, time series modeling, and statistical inference. ✔️ Excel (VBA, Macros), Tableau: Create dynamic dashboards, automate tasks, and present data visually for impactful insights. My diverse skill set enables me to undertake a wide range of projects, including: ✔️ Data Entry, Data Processing, and Data Visualization: Ensure accurate and efficient handling of your data while creating compelling visualizations for improved understanding. ✔️ Data Analysis, Data Science, and Statistical Analysis: Uncover patterns, trends, and relationships in your data through advanced statistical techniques and predictive modeling. ✔️ Data Mining: Utilize powerful techniques such as factor analysis, principal component analysis, clustering, and regression to extract actionable insights from complex datasets. ✔️ Econometric Analysis: Leverage econometric models to analyze economic phenomena, including panel data, pooled data, and time series analysis. ✔️ Statistical and Economic Modeling: Develop robust models to simulate scenarios, forecast outcomes, and optimize decision-making processes. ✔️ Scientific Paper Writing: Communicate research findings effectively by producing high-quality papers tailored to academic and industry standards. ✔️ Microeconomics and Macroeconomic Analysis: Gain a deeper understanding of economic principles and their practical implications through comprehensive analysis. ✔️ Statistics and Probability Tutoring: Enhance your statistical knowledge and skills through personalized tutoring sessions tailored to your learning needs. ☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ With my meticulous attention to detail, commitment to quality, and ability to deliver projects within deadlines, I guarantee exceptional results for your data-driven initiatives. Let's collaborate to unlock the true potential of your data and drive success in your business or research endeavors. ☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ Contact me now to discuss your project requirements and how I can help you achieve your goals. Together, we'll turn your data into a valuable asset! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την KolmanOuassou
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""