Data Processing Executives Για Πρόσληψη

 • Επεξεργασία Δεδομένων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 665 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw
Πρόσλαβε τον/την   Motiurlaw

  Motiurlaw Motiurlaw

  Bangladesh $10 USD / ώρα
  Data Entry, Web Scraping, VA, PDF, Typing
  Bangladesh
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy >...
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy > eBay > Web Scraping > Dynamic Web Scraping > Data Mining > Python > Selenium > Website Testing > Regression Testing > PDF to Excel > PDF > File Conversion > Excel > Web research > Data Processing > Virtual assistant > Customer Support > Product Listings > Shopify > WordPress I have been working here as a full-time professional for more than 6 years & completed 500+ projects with 5 stars feedback. Please check out my reviews. My clients always stand for me with great feedback and long-term relationship. Some clients feedback is listed below about my services: "Excellent work delivered by Motiur. He is very smart to quickly understand the project requirements. Delivers on time and sticks to his commitments. English communication is very fluent and clear. Would definitely recommend for your next project. Looking forward to having a long-term partnership with Motiur." - Shashank S. "Just awesome! Extremely quick turnaround. Exceeded expectations and delivered as promised. If I could give 6 out of 5 stars I would!" - James M. "Motiur was very easy to deal with understood our requirements and turned the project around far quicker than I was expecting. Could not be happier with his service." - Murray F. Please check out my profile for more feedbacks. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Motiurlaw
 • Πρόσλαβε τον/την   rahul62544
Πρόσλαβε τον/την   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $80 USD / ώρα
  Excel | Google Sheets | PDF | Power Bi
  Pakistan
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting...
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting intuitive, user-friendly forms that streamline data collection, ensuring precision and efficiency. My proficiency spans across the following areas: - MS Office -- Excel, Word, PowerPoint, Access - G-Suite -- Sheets, Docs, Slides, Forms, Calendar, Drive - Adobe Acrobat PDF Forms - Power BI - Data Entry - Web Scraping However, my commitment doesn't end with the project's completion. I strongly believe in providing exceptional post-service support to my clients, ensuring they are continuously supported with any data-related inquiries. Your success is my utmost priority, and I am dedicated to being a dependable partner throughout our collaboration. Let's collaborate to leverage the full potential of data and cultivate a lasting professional partnership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahul62544
 • Πρόσλαβε τον/την   Akib2020
Πρόσλαβε τον/την   Akib2020

  Akib2020 Akib2020

  Bangladesh $50 USD / ώρα
  Data Scientist | PowerBI | Excel | Access | Sheets
  Bangladesh
  Hello, My name's Aquib Javed, a Certified Freelancer and top-tier Programming, Application Development, Accounting, Data Management, Graphics Design and Data Entry services. I'm providing many different services, including (but not limited to): ✅ Finance and Accounts (Balance Sheet, Profit & Loss Statements, Cash...
  Hello, My name's Aquib Javed, a Certified Freelancer and top-tier Programming, Application Development, Accounting, Data Management, Graphics Design and Data Entry services. I'm providing many different services, including (but not limited to): ✅ Finance and Accounts (Balance Sheet, Profit & Loss Statements, Cash Flows) ✅ Microsoft 365 (Power BI, SQL Server Reporting Services (SSRS), Power Automate, Power Apps, Sharepoint, Power Pages, Dataverse, Canvas Apps, Model Driven Apps, Project, Planner, Teams) ✅ Microsoft Visio Design ✅ Microsoft Access Database (User friendly multi-user desktop application development with login credentials) ✅ Microsoft Excel (VBA, Macro, User Forms, Formula and Functions, Data Cleaning, Merge multiple files, Mail Merge, Attractive Dashboard, Power Query, Power Pivot, DAX Measure) ✅ Google Sheets (Formula and Functions, Google Apps Script, Data Cleaning, Attractive Dashboard, Mail Merge, Automate with other google platform) ✅ Google Apps Sheet (User friendly multi-user Mobile/Tablet/Web Apps development with login credentials) ✅ Google Looker Studio (Attractive Charts and Dashboard) ✅ Python, VB6, VBA, Macro, API, JSON, XML, VB.NET ✅ MySQL, SQL, PostgreSQL, Oracle, Azure ✅ Adobe InDesign, Adobe Acrobat DC ✅ Zapier Workflows ✅ Zoho CRM Work will do professionally, accurately, and quickly and I'm always available to chat via Freelancer and offer on the spot proposals, unlimited revisions, and 24/7 customer support! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Akib2020
 • Πρόσλαβε τον/την   Giovanni704
Πρόσλαβε τον/την   Giovanni704

  Giovanni704 Giovanni704

  Peru $30 USD / ώρα
  SW ENGINEER // VIDEO & AUDIO EXPERT // TRANSLATOR
  Peru
  Bachelor of Software Engineering, Software for Video Development and Audio Production, Advanced Level in English and Native Spanish Speaker, committed to work, responsible and punctual. ✅ +300 projects completed for big enterprises and international clients ✅ Unlimited revisions ✅ Full time freelancer available from...
  Bachelor of Software Engineering, Software for Video Development and Audio Production, Advanced Level in English and Native Spanish Speaker, committed to work, responsible and punctual. ✅ +300 projects completed for big enterprises and international clients ✅ Unlimited revisions ✅ Full time freelancer available from 8 am to 8 pm (NY Time) ✅ Excellent Communication ✅ 100% satisfaction I will help you with any project related to: ✅ Software Engineering: Website Development, Mobile Apps, Database Administration, Automations and Data Analysis ✅ Video: Video Editing, Animation and Design (2D & 3D), Whiteboard Videos and Motion Graphics ✅ Audio: Audio Editing, Voice Over, Audio Production including Mixing and Mastering of Music (I also offer Promotion for Artists) and Podcasts ✅ Translation: Websites, Interpretations, Books, Videos, Novels, Songs, Interviews, Audios, PPTs and more! Click on "Request Quote" and let's start working on your project! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Giovanni704
 • Πρόσλαβε τον/την   rashedkhanrubel
Πρόσλαβε τον/την   rashedkhanrubel

  rashedkhanrubel rashedkhanrubel

  Bangladesh $30 USD / ώρα
  Excel | VBA | Macro | Formula | Automation Expert
  Bangladesh
  I'm Rashed, based in Dhaka, Bangladesh, and boast 8 years of experience in the sales sector, specializing as a Data Analyst (MIS). I take pride in delivering high-quality services tailored to my profession. If you're in search of top-notch services, your quest ends here. I'm committed to providing the utmost quality...
  I'm Rashed, based in Dhaka, Bangladesh, and boast 8 years of experience in the sales sector, specializing as a Data Analyst (MIS). I take pride in delivering high-quality services tailored to my profession. If you're in search of top-notch services, your quest ends here. I'm committed to providing the utmost quality in my work and won't consider a project complete until the client is 100% satisfied. Here are my key skills:  Advanced Excel proficiency with formulas  Visual Basic  Excel Macros  Excel Reports  Pivot & Chart creation  Sales Analysis  Google Sheets  Google Script  Microsoft Word  Data Analysis  PDF handling  Data Scraping from Websites using VBA  Outlook Automation through VBA When you bring me on board, anticipate my dedication to nurturing your business as if it were my own. Your satisfaction and business growth are my primary objectives. I pride myself on prompt responses, ensuring seamless communication. My availability spans from 9:00 AM to 7:00 PM [Eastern Time]. Special Offers: * Payment only upon your full satisfaction (per project agreement) * Unlimited post-project support for any issues (per project agreement) * Delivery of fully unlocked files (password provided if locked) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashedkhanrubel
 • Πρόσλαβε τον/την   pixelstudio0077
Πρόσλαβε τον/την   pixelstudio0077

  pixelstudio0077 pixelstudio0077

  Pakistan $15 USD / ώρα
  Graphic Design | Video Editting | Web Design | 3D
  Pakistan
  ✔️My Professionalism = Your Competitive Advantage! Greetings! I am Osama, a skilled Graphic and Website Designer from Pakistan with over 5 years of experience. I'm a qualified Professional Designer who works hard to produce high-quality, effective, innovative, and timeless designs that my clients will love. I pride...
  ✔️My Professionalism = Your Competitive Advantage! Greetings! I am Osama, a skilled Graphic and Website Designer from Pakistan with over 5 years of experience. I'm a qualified Professional Designer who works hard to produce high-quality, effective, innovative, and timeless designs that my clients will love. I pride myself on my ability to help businesses like yours stand out in today's competitive online landscape. Here's what you can expect when you work with me: ✔️ Professionalism: I will work closely with you to understand your specific graphic and website design needs and develop a customized solution that meets your unique requirements. ✔️ Competitive Advantage: Your website and graphics are often the first impression that potential customers have of your business. By partnering with me, you can be confident that your designs will be tailored to stand out from the competition and leave a lasting impression. ✔️ 24/7 Support: I am available 24/7 to answer any questions you may have about the design process, and I am committed to providing continued support even after your project is completed. ✔️ Guaranteed Satisfaction: Your satisfaction is my top priority. I will work tirelessly to ensure that your designs meet your expectations and exceed your goals. ✔️ Expertise: I specialize in a wide range of graphic and website design services, including: ✅Website Design & Development ✅E-commerce Website Design ✅Responsive Website Design ✅Landing Page Design ✅UI/UX Design ✅Logo Design ✅Flyer Design ✅Brochure Design ✅Business Card Design ✅Corporate Identity Design ✅Packaging and Label Design ✅Photo Editing, Retouching, Background Removal ✅Shirt Design I am excited to help you take your business to the next level with stunning, effective website and graphic designs. Let's get started today! Best regards, Osama K. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pixelstudio0077
 • Πρόσλαβε τον/την   utrathore3
Πρόσλαβε τον/την   utrathore3

  utrathore3 utrathore3

  Pakistan $80 USD / ώρα
  Excel | VBA | Googlesheets | VA| Bookkeeping | PDF
  Pakistan
  Welcome to our world of optimized business solutions! We are a leading solution provider specializing in Business Process and Optimization, catering to a wide range of esteemed clients, organizations, and visionary entrepreneurs. At Work-Nix, our team of specialized experts boasts versatile professional expertise...
  Welcome to our world of optimized business solutions! We are a leading solution provider specializing in Business Process and Optimization, catering to a wide range of esteemed clients, organizations, and visionary entrepreneurs. At Work-Nix, our team of specialized experts boasts versatile professional expertise across various dimensions of business. We are dedicated to providing you with effective measures that significantly impact your bottom-line and deliver unparalleled business solutions tailored to your needs. Unlock the true potential of your business with our extensive range of services: 1. Advanced MS Excel and Google Sheet Solutions: Macros/VBA, Power BI, Dashboarding, KPI Indicators, Graphs/Charts, Google Sheets, Data Analysis, Excel Forms, Pivot Tables, Financial Modeling, Excel Automations, Data Visualization 2. Virtual Assistance & Administrative Support: Customer Support, Chat/Phone/Email Support, Data Entry, Excel Spreadsheets, Accounts Receivable/Payable, Clerical Task Management, Calendar Management, Travel Arrangements, Document Preparation, Transcription Services 3. Accounting/Bookkeeping: AR/AP Management, Invoicing/Billing, Bank Reconciliation, Financial Statement Preparation, Expense Tracking, Budgeting and Forecasting, Cash Flow Management, Tax Preparation Support 4. Data Entry and PDF Editing / Data Analysis: Data Processing and Cleansing, Copy Typing and Formatting, File Conversions, PDF Editing and Forms Creation, Web Research and Data Mining, Database Management, Statistical Analysis, Data Visualization 5. Graphic Designing: Logo Designs, Branding and Identity Design, Flyer and Brochure Design, Social Media Graphics, Infographics and Presentations, Website and App UI/UX Design, Video Editing and Animation, Print Design Services Partner with us to revolutionize your business and witness remarkable growth and success. Let's embark on this extraordinary journey together! Regards, Usman Tariq Rathore CEO Work-Nix Solutions λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την utrathore3
 • Πρόσλαβε τον/την   rashidm1982
Πρόσλαβε τον/την   rashidm1982

  rashidm1982 rashidm1982

  Pakistan $12 USD / ώρα
  Web Scraping, Research, Products Data Entry, PDF
  Pakistan
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the...
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the Priority ☑️ Available 24X7 via Freelancer Messenger ☑️ Samples are Provided before Starting any Work ☑️ Focused to deliver the Project on time and budget I am experienced in the following fields: - >> PPT >> PDF >> Excel >> Printful >> Data Entry >> Email Lists >> Data Mining >> Link Building >> Data Scraping >> File Conversion >> T-shirt Designs >> Lead Generation >> Business Reviews >> Shopify Data Entry >> Business Research >> Products Uploading >> Magento Data Entry >> WordPress Data Entry >> Market/Web Research This is not a complete list, so feel free to check out my skill set or reach out and ask about any services you may need. Thank you for visiting my profile. Feel free to drop a message to initiate a chat. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rashidm1982
 • Πρόσλαβε τον/την   aznairtariq03
Πρόσλαβε τον/την   aznairtariq03

  aznairtariq03 aznairtariq03

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Lead Ge,Web Scraping, Research, Data Entry, Excel
  Pakistan
  Good Day! I have more than 4 years of experience in this lead generation sector. I want to make a professional relationship with my clients to survive in the online job marketplace. That's why I try to deliver quality work in less allocated duration. ?? Commitment: I use some paid tools for work quality, quantity,...
  Good Day! I have more than 4 years of experience in this lead generation sector. I want to make a professional relationship with my clients to survive in the online job marketplace. That's why I try to deliver quality work in less allocated duration. ?? Commitment: I use some paid tools for work quality, quantity, time-saving, and 100% accuracy. Although not 100% possible. But 98% guarantee. ?? I delivered the email/contact lists for my clients from different types of Industries like Pharmaceuticals, Cannabis/Marijuana Contacts, Fintech, Venture Capital/VC firms, Real Estate, Startup's, Information & Technology, Computer Software, Law Firms/Legal Services, Insurance, Attorneys, Construction, Architecture along with these I also worked on some niche services like HVAC, Solar Installation/Repair, Electrician, Plumbing, Roofing, Carpet Cleaning, Bike Rental/Ski Rental etc,. My areas of expertise include: ☑️ Lead Generation ☑️ Data Mining ☑️ LinkedIn Researcher ☑️ LinkedIn Premium Account ☑️ Contact List Building ☑️ Mailing List development ☑️ Database Building ☑️ Email List Generation ☑️ Boolean Search ☑️ Data Mining and Extraction ☑️ Lead List Building ☑️ Prospect List Building ☑️ Data Entry ☑️ Data Scrape ☑️ Data Extraction ☑️ Data Collection ☑️ Email Sourcing ☑️ Valid and Verified Email Addresses Highly Experienced in using these: ☑️ LinkedIn ☑️ Zoominfo ☑️ Rapportive ☑️ Mailtester ☑️ Google Spreadsheet ☑️ Email Hunter ☑️ Manta ☑️ BBB ☑️ Gmail ☑️ Microsoft Excel ☑️ Google Documents Happy to send a sample. Let's Invite or Message me. Please don't hesitate to ask me any questions about your project. I'm 24/7 hours ready to services you. I look forward to working together on freelancer.com. Thank you! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aznairtariq03
 • Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts
Πρόσλαβε τον/την   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την LiveExperts

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""