Data Processing Executives Για Πρόσληψη

 • Επεξεργασία Δεδομένων
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 1073 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   rahul62544
Πρόσλαβε τον/την   rahul62544

  rahul62544 rahul62544

  Pakistan $80 USD / ώρα
  Excel | Google Sheets | PDF | Power Bi
  Pakistan
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting...
  Greetings! I am a proficient data analyst with a strong passion for revealing insights, data manipulation, and impactful visualization creation. My expertise lies in efficiently extracting valuable information from online sources through web scraping, and transforming it into usable formats. I excel in crafting intuitive, user-friendly forms that streamline data collection, ensuring precision and efficiency. My proficiency spans across the following areas: - MS Office -- Excel, Word, PowerPoint, Access - G-Suite -- Sheets, Docs, Slides, Forms, Calendar, Drive - Adobe Acrobat PDF Forms - Power BI - Data Entry - Web Scraping However, my commitment doesn't end with the project's completion. I strongly believe in providing exceptional post-service support to my clients, ensuring they are continuously supported with any data-related inquiries. Your success is my utmost priority, and I am dedicated to being a dependable partner throughout our collaboration. Let's collaborate to leverage the full potential of data and cultivate a lasting professional partnership. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την rahul62544
 • Πρόσλαβε τον/την   Ibrahim185
Πρόσλαβε τον/την   Ibrahim185

  Ibrahim185 Ibrahim185

  Bangladesh $20 USD / ώρα
  ✅❤️✌ TOP CLASS VIRTUAL ASSISTANT SERVICES ✌⭐⭐⭐⭐⭐
  Bangladesh
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you...
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you need! I have become fluent in Adobe Workshop (Photoshop, Illustrator, Acrobat), and Microsoft Office Suite. I do a majority of my administrative work from these two software platforms, but have the skills to apply them to any platform unique to your company. My timely delivery and accuracy have pushed me to go for the #1 most-requested virtual assistant on Freelancer's platform! I attribute this to my love of working with people and celebrating in their company's success, grateful I was able to provide my full contribution. A final note - it is a surreal sensation to be humbled by accolades and success on an independent platform like Freelancer. On the one hand, I see my work is being well-received, and so I feel I should acknowledge that, and take a healthy measure of confidence in it going forward! On the other hand... it is such a blessing I was given the gift to help at all! To see my professional life grow to such an incredible scale on Freelancer warms my heart, and only makes it more special to me to see the train keep running ahead. Thank you so much your r taking the time to read this, I cannot wait to hear about your next big project! * Zoomla, Magento,3d Cart, WordPress, E-commerce,eBay, Amazon, etc. * Theme installation, customization, plugin development * Facebook Marketing+Twitter Marketing+Youtube Marketing+IG Marketing * Photoshop, Illustrator, Coral draw, banner design, logo design * Data entry, data mining, data processing, data analysis, product listing, excel, word, power-point, pdf editing, VA support, etc. * Search Engine Optimization with high PR, on-page, off-page * Typing, article submission, web research * Translation (Spanish, Dutch, German, Portuguese, Arabic, Bangla, English, French, Italian ) * Email, eBay Template, and so on. ---------------------------------------------------------------------------- ➡️#Timely delivery ➡️#Weekly Work Load 40 hours ➡️#100% dedication ➡️#Unlimited revision before closing the project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ibrahim185
 • Πρόσλαβε τον/την   utrathore3
Πρόσλαβε τον/την   utrathore3

  utrathore3 utrathore3

  Pakistan $50 USD / ώρα
  Excel | VBA | Googlesheets | VA| Bookkeeping | PDF
  Pakistan
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: -...
  Welcome to the dynamic world of Work-Nix Solutions, where we specialize in crafting bespoke business solutions tailored to elevate your success journey. Our team of specialized experts is dedicated to optimizing your business processes and unlocking its true potential. Here's what we offer: - **Excel Mastery**: - Macros/VBA - Power BI - Dashboarding - KPI Indicators - Data Analysis - Excel Forms - Pivot Tables - Financial Modeling - Excel Automations - Data Visualization - **Virtual Assistance**: - Customer Support - Chat/Phone/Email Support - Data Entry - Clerical Task Management - Calendar Management - Travel Arrangements - Document Preparation - Transcription Services - **Accounting Brilliance**: - AR/AP Management - Invoicing/Billing - Bank Reconciliation - Financial Statement Preparation - Expense Tracking - Budgeting and Forecasting - Cash Flow Management - Tax Preparation Support - **Data Wizardry**: - Data Processing and Cleansing - Copy Typing and Formatting - File Conversions - PDF Editing and Forms Creation - Web Research and Data Mining - Database Management - Statistical Analysis - Data Visualization - **Creative Excellence**: - Logo Designs - Branding and Identity Design - Flyer and Brochure Design - Social Media Graphics - Infographics and Presentations - Website and App UI/UX Design - Video Editing and Animation - Print Design Services Partner with us to revolutionize your business journey. Let's collaborate and embark on a transformational voyage towards unparalleled growth and success. Welcome to Work-Nix Solutions, where innovation meets excellence. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την utrathore3
 • Πρόσλαβε τον/την   nimiwebjuggler
Πρόσλαβε τον/την   nimiwebjuggler

  nimiwebjuggler nimiwebjuggler

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Expert in Data Entry, Web Search and Typing
  Pakistan
  In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Welcome to Ali DataExperts. We believe in quality work. Your satisfaction is the key to our success Feel free to contact us for your project. We are expert in:- Bookkeeping and Account Reconciling and other solutions Excel dashboards Wordprocessing Access...
  In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Welcome to Ali DataExperts. We believe in quality work. Your satisfaction is the key to our success Feel free to contact us for your project. We are expert in:- Bookkeeping and Account Reconciling and other solutions Excel dashboards Wordprocessing Access Database New Letters Word Processing PDF Transcription MS office Web Scraping Magento Expert Product Listing Data Entry and lot more λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την nimiwebjuggler
 • Πρόσλαβε τον/την   imfarrukh47
Πρόσλαβε τον/την   imfarrukh47

  imfarrukh47 imfarrukh47

  Pakistan $25 USD / ώρα
  Excel/GS | VBA/AppScript | PowerBi | LookerStudio
  Pakistan
  Greetings, I am an experienced Excel specialist with over 8 years of expertise in the field. My skills and services include: • Data analysis and visualization in MS Excel, Access, Google Sheets, and PowerBI • Custom VBA scripts and templates for automating tasks and improving workflow • Dashboard creation in...
  Greetings, I am an experienced Excel specialist with over 8 years of expertise in the field. My skills and services include: • Data analysis and visualization in MS Excel, Access, Google Sheets, and PowerBI • Custom VBA scripts and templates for automating tasks and improving workflow • Dashboard creation in Google Data Studio and PowerBI for real-time data insights • Data entry and management in MS Word, Excel, and Google Docs • Web scraping and data mining for collecting valuable data • Visio diagrams, flow charts, and other technical drawings for presenting data With my extensive knowledge and technical skills, I have a proven track record of delivering accurate and meaningful insights from data. Whether you need help with data analysis, dashboard creation, or custom VBA scripts, I have the expertise to turn data into actionable insights that drive business success. I am committed to providing exceptional customer service and delivering high-quality work. My passion for working with data and my strong attention to detail have earned me a reputation as a reliable and dependable freelancer. If you're looking for an experienced data analyst with a wide range of skills and commitment to quality, I would love the opportunity to discuss your project further. Please feel free to contact me anytime to discuss your needs and how I can help. Thank you for your consideration. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την imfarrukh47
 • Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828
Πρόσλαβε τον/την   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ώρα
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την adityadarji1828
 • Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43
Πρόσλαβε τον/την   jaylancer43

  jaylancer43 jaylancer43

  India $60 USD / ώρα
  #1 in Excel-VBA Macros-Python-Web Scraping-Gsheets
  India
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including VBA/Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex...
  Hello, I am Full Time Expert Techno-Functional Freelance Analyst having in-depth Experience in various programming languages including VBA/Macro Programming for entire MS Office suite including: - Excel - Word - Powerpoint - Outlook - MS Access As Excel Expert I can build complete solution for your various complex problems running on click of button. I build automated Web Scrappers by means of most efficient and fastest methods. I perform end to end functional testing of applications and websites. Additionally I have expertise in PHP, MySQL, HTML, CSS and Java too. I provide long term support for the developed solutions. I am always reachable on freelance chat. Please Hire Me if you would like to further discuss any prospect. Thanks, Jay λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την jaylancer43
 • Πρόσλαβε τον/την   emeritus01
Πρόσλαβε τον/την   emeritus01

  emeritus01 emeritus01

  Bosnia and Herzegovina $20 USD / ώρα
  Known to give 110%
  Bosnia and Herzegovina
  I work with a dynamic team of freelancers, each specializing in various fields. Our collective expertise is broad and versatile, ensuring top-notch quality in every project we undertake. Our Specializations: - Translation & Proofreading - Graphic Design: Expertise in Adobe Photoshop - Video Production: Proficient in...
  I work with a dynamic team of freelancers, each specializing in various fields. Our collective expertise is broad and versatile, ensuring top-notch quality in every project we undertake. Our Specializations: - Translation & Proofreading - Graphic Design: Expertise in Adobe Photoshop - Video Production: Proficient in Adobe After Effects - Audio Mastery: Capabilities in sound editing and remixing - Digital Marketing: Knowledgeable in SEO - Web Development: Experienced in website building - Video Editing: Talented in crafting compelling videos and shorts, ideal for social media, YouTube, etc. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την emeritus01
 • Πρόσλαβε τον/την   WycOj
Πρόσλαβε τον/την   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $35 USD / ώρα
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research papers and lab reports. In Data analysis, I provide these services: Data cleaning and manipulation Data coding and encoding Systematic review and Meta analysis Statistical analysis Structural Equation modelling using AMOS Machine learning Deep learning Data Visualisations and dashboards Qualitative and quantitative analysis Predictive analytics Time series analysis Biostatistics Econometrics Majored in the following software’s and Languages SPSS & SPSS AMOS Excel R studio STATA JAMOVI SAS MINITAB SMART PLS NVIVO Python SQL Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την WycOj
 • Πρόσλαβε τον/την   aliviadas96
Πρόσλαβε τον/την   aliviadas96

  aliviadas96 aliviadas96

  India $10 USD / ώρα
  PPT,Graphics,Brochure,Flyers,Logo,Content Writer
  India
  Hi, this is Alivia Das, specialised in PowerPoint Presentation, Graphic Designing,Content Writer,GIS and also want to make a own business profile. Some Points to Choose me : *Available online on chat 24x7 for any queries & Work 7 days a week. *Payment After Drafts No upfront payment required. *100% Job...
  Hi, this is Alivia Das, specialised in PowerPoint Presentation, Graphic Designing,Content Writer,GIS and also want to make a own business profile. Some Points to Choose me : *Available online on chat 24x7 for any queries & Work 7 days a week. *Payment After Drafts No upfront payment required. *100% Job Satisfaction *Good Communication *Understand your requirements *Project completed asap Urgent Project. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την aliviadas96

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""