Algorithm Experts Για Πρόσληψη

 • Αλγόριθμος
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 168 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   sdqtrades
Πρόσλαβε τον/την   sdqtrades

  sdqtrades sdqtrades

  Nigeria $10 USD / ώρα
  Verified&Recommended: Pine script*MT4|5*NT7|8*TOS
  Nigeria
  Greetings. Thanks for sparing the time to check out my profile. I am an excellent Trading Software Developer and I’ve been doing this for a decade thereabout. I am exceptionally knowledgeable and experienced in problem-solving codings and I know I will assist lots of traders and trading enthusiasts to turn their...
  Greetings. Thanks for sparing the time to check out my profile. I am an excellent Trading Software Developer and I’ve been doing this for a decade thereabout. I am exceptionally knowledgeable and experienced in problem-solving codings and I know I will assist lots of traders and trading enthusiasts to turn their ideas/strategies into profitable reality. Please reach me for skills related to: ✅ Tradingview in Pine script ✅ Metatrader 4 and 5 in mql4 and mql5 ✅ Thinkorswim in Thinkscript ✅ Ninjatrader 7/8 in Ninjascript ✅ Binance, Bybit, 3commas, Coinbase bot also. All these can be developed as Indicators, EAs, strategies, studies, bots depending on the specific requirements of each individual. # NDA - All your ideas are 100% confidential. # Intellectual Property - You own the software and source code. # Fast and Quality delivery. # Clean, clear and understandable codes only. # Excellent communication in English, Spanish, French, Italian. Best Regards. Eni O. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sdqtrades
 • Πρόσλαβε τον/την   ExpertSoul
Πρόσλαβε τον/την   ExpertSoul

  ExpertSoul ExpertSoul

  Pakistan $50 USD / ώρα
  ✅ 'ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ' Top Expertise | TOP 1% OF FREELANCERS
  Pakistan
  بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming, Reporting Writing Social Media Management. ✅✅ Software...
  بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم Hi, I'm Aqeel Ahmed and I love to support Entrepreneurs, CEOs, and Businesses with high-quality services. I'm very good at organization, fast learner, honest and reliable. I worked in different fields like Programming, Reporting Writing Social Media Management. ✅✅ Software Development ✅✅ ✔️ Java - C# - Python - PHP - CSS - HTML - C - C++ ✔️ Android & iOS Development ✔️ Machine Learning - Deep Learning - Data Analysis - and Data Visualisation ✔️ Data Structure and Algorithm ✅ COURSES ✅ ✔️ Computer Science | Information Technology ✔️ Software Engineering | Structural Engineering ✔️ Business Engineering ✔️ Electric Engineering | Mechanical Engineering ✔️ My core specialties Tools are ✔️ Big Data Analysis ✔️ Engineering | Matlab - CAD (Computer-Aided Design) - FEA (Finite Element Analysis) - Excel - VBA ✔️ Statistics Analysis | SPSS - Excel Don't forget to see my portfolio ✅✅ YOU CAN HIRE ME ✅✅ λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ExpertSoul
 • Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1
Πρόσλαβε τον/την   ctinfotech1

  ctinfotech1 ctinfotech1

  India $40 USD / ώρα
  ✨Top 1% on Freelancer.com | Web | Mobile Apps ✨
  India
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning...
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning with each client's budget and aspirations. By infusing innovative web design strategies, I ensure our clients shine brightly in the constellation of competition! ✨ Armed with a profound command over a spectrum of programming languages, I hold the enchanted keys to unlock your website's latent potential: ✅ C/C++ - Laying a solid foundation for performance-driven applications. ✅ JavaScript - Crafting interactive and dynamic web elements. ✅ HTML/CSS - Weaving the visual fabric of your digital presence. ✅ Angular JS - Building scalable and feature-rich web applications. ✅ React JS - Creating stunning user interfaces with ease. ✅ Next JS - Delivering lightning-fast, SEO-friendly web experiences. ✅ TypeScript - Empowering scalable and type-safe JavaScript applications. ✅ Node JS - Driving server-side functionalities with efficiency. ✅ Vue JS - Embracing elegant simplicity in web development. ✅ PHP - Creating dynamic and data-rich web applications. ✅ Laravel - Unleashing the power of PHP for robust web solutions. ✅ Python - Embracing versatility in web development. ✅ Firebase - Empowering real-time, cloud-based web experiences. ✅ Solidity - Building smart contracts on Ethereum and BSC. ✨ My expertise also spans across the realm of Mobile incantations, including: ✅ Swift - Developing lightning-fast iOS applications. ✅ Flutter - Crafting beautiful cross-platform apps with ease. ✅ React Native - Building captivating mobile apps for iOS and Android. ✅ Kotlin - Embracing modern Android app development. ✅ Dart - Empowering Flutter apps with speed and flexibility. ✅ Java - Building enterprise-level web solutions. ✨ My alchemical process revolves around deciphering your business alchemy and illuminating the path toward measurable enchantments that nurture brand devotion and digital ascension. ✨ Fostering a strong bond with my patrons is my utmost priority! I'm here to dispel queries, offer mystical guidance, and interlace the threads of destiny, all in anticipation of kindling future collaborations. Let's co-create something truly magical! Thank you, Sneha λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ctinfotech1
 • Πρόσλαβε τον/την   abatsis
Πρόσλαβε τον/την   abatsis

  abatsis abatsis

  Greece $50 USD / ώρα
  SQL | Access | Excel | VBA | Web Aps | Top 1%
  Greece
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales,...
  I have more than 30 years of experience in Data Modeling and Analysis, specializing in the Industrial Production sector. I work with MS SQL, MySQL, SAP, Excel, Access, Power BI. Since 1990, I have completed many projects in Production Control, Production Data Acquisition (machine data acquired from PLCs, scales, etc.). I also program with T/SQL through stored procedures and table triggers. I have also created many projects in MS Excel and MS Access. I guarantee 100% quality execution of your project. I can work 20/30 hours/week. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την abatsis
 • Πρόσλαβε τον/την   pkundu25
Πρόσλαβε τον/την   pkundu25

  pkundu25 pkundu25

  India $15 USD / ώρα
  Data Analytics Expert
  India
  Experienced IT professional and expert in Data Analytics, data processing, advanced excel and python programming. I have been delivering the assigned projects within budget and in time-bound manner without compromising the quality of project deliverables. I am always ensuring that projects are delivered as per...
  Experienced IT professional and expert in Data Analytics, data processing, advanced excel and python programming. I have been delivering the assigned projects within budget and in time-bound manner without compromising the quality of project deliverables. I am always ensuring that projects are delivered as per business requirement. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την pkundu25
 • Πρόσλαβε τον/την   gowrilakshmi2322
Πρόσλαβε τον/την   gowrilakshmi2322

  gowrilakshmi2322 gowrilakshmi2322

  Germany $30 USD / ώρα
  AI/ML/DL/CV ⭐LLMs ⭐Web⭐ Python/Matlab/R
  Germany
  I am professional in AI engineering, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, OpenAI, blockchain and web application. I have powerful background in using Langchain, LLMs, GPT3.5, GPT4.0. I am very familiar with python, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV,...
  I am professional in AI engineering, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, OpenAI, blockchain and web application. I have powerful background in using Langchain, LLMs, GPT3.5, GPT4.0. I am very familiar with python, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab, R, SPSS and so on. ⭐ AI, Machine learning , deep learning, computer vision -NLP, Langchain, GPT3.5, GPT4.0, LLMs, OCR -Time serious prediction -Speech recognition -Object detection and recognition -CNN, ANN, RNN , LSTM, SVM , GAN, OpenAI, Reinforcement learning, Mediapipe, knn, Random Forest, Decision tree, Pytorch, tensorflow, keras, tesarret ⭐ BlockChain Crypto, Solana, DEFI, DAPP, NFT marketplaces, Trading charting system like poocoin. Tokens and smart contract such as BRC20, BEP20, ERC20, ERC721 on Ethereum, BSC, Polygon network. ⭐ Algorithm implementation : machine learning, signal processing, signal compression, DCT, FFT, WTF, Optimization, GA, PSO, ACO, Image processing ⭐ Web application Back-end: Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend, Python/Django, Node etc. Front-end: Vue.js, React.js, AngularJS, HTML5, CSS3, Bootstrap, Material, SASS, LESS, etc. CMS: Wordpress, Drupal, Joomla Ecommerce: Shopify, Magento, Opencart, Woocommerce DB: MySQL , Sqlite, Oracle, PostgreSQL, MongoDB API integration and development: Social media, Payment gateways, Google, E-commerce, Logistics and order management system, Background check, Finance/Banking, Travel (GDS), Affiliate platform, WebRTC, SMS/Messaging, Email marketing, etc. AWS, S3, EC2, Lambda, ECS, Cloud front, AWS elemental media live & Azure, Google cloud λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gowrilakshmi2322
 • Πρόσλαβε τον/την   amirrmusavifr
Πρόσλαβε τον/την   amirrmusavifr

  amirrmusavifr amirrmusavifr

  Canada $20 USD / ώρα
  AI | ML | NLP | DL | MATLAB | PYTHON
  Canada
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification...
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification * Image Segmentation * Machine learning * Neural Network * Deep Learning * Object Detection NATURAL LANGUAGE PROCESSING * Question Answering * Sentiment Classification * Named Entity Recognition (NER) * Part of Speech (POS) tagging * Lemmatization REINFORCEMENT LEARNING * Deep Q-Network * Model-free and Model-based training λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την amirrmusavifr
 • Πρόσλαβε τον/την   HeshamAbdo29
Πρόσλαβε τον/την   HeshamAbdo29

  HeshamAbdo29 HeshamAbdo29

  Egypt $10 USD / ώρα
  Aerospace / Robotics Engineer
  Egypt
  A fresh graduate aerospace engineer who have strong knowledge in mathematics, aeronautics, navigation and control, robotics, artificial intelligence, and machine learning. Experienced in programming with C/C++, Python, TensorFlow, Pytorch, ROS, Matlab and Simulink.
  A fresh graduate aerospace engineer who have strong knowledge in mathematics, aeronautics, navigation and control, robotics, artificial intelligence, and machine learning. Experienced in programming with C/C++, Python, TensorFlow, Pytorch, ROS, Matlab and Simulink. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την HeshamAbdo29
 • Πρόσλαβε τον/την   gowthamsarathy
Πρόσλαβε τον/την   gowthamsarathy

  gowthamsarathy gowthamsarathy

  India $20 USD / ώρα
  Programmer (C, C++, Java, Python) ,Brand Marketer
  India
  Hi ! I'm Gowtham, a Professional Full Time Freelancer in Freelancer.com with 6 years of Experience in Programming. Combined with my B.E in Computer Science and Engineering I can solve the below mentioned Programming languages task. Apart, from this I am having 2 years of Experience in Branding and Data Entry...
  Hi ! I'm Gowtham, a Professional Full Time Freelancer in Freelancer.com with 6 years of Experience in Programming. Combined with my B.E in Computer Science and Engineering I can solve the below mentioned Programming languages task. Apart, from this I am having 2 years of Experience in Branding and Data Entry Works. ✅ 5-start rated freelancer , specialized in C, C++, JAVA, PYTHON and Mulesoft PROGRAMMING LANGUAGES: - C Programming - C++ Programming - Java - Java FX - Python - SQL - MY SQL DATA ENTRY: - PDF to Excel - PDF to Word ( Typing from PDF) - Tamil to English & English to Tamil Translation BRANDING: - Naming the Organization / Brand - Suggesting the Slogans WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS? ✅ Client Reviews: I focus on providing VALUE to all of my Clients and Earning their TRUST. The Client Reviews and Feedback on my Profile are immensely important to me and the value that I provide. ✅ Over-Delivering: This is core to my work as a Freelancer. My focus is on GIVING more than what I expect to RECEIVE. I take pride in leaving all of my Clients saying "WOW" ✅ Responsiveness: Being extremely responsive and keeping all lines of communication readily open with my Clients. ✅ Communication: I will provide proper communication and I expect the same from my client. You can ask update at anytime regarding the work because I will be doing your work NO outsourcing here. If you're looking for a good programmer with quick turn around then I'm the guy you need. Kindly send me a message through Freelancer, either via message or with the “Hire Me Now” button. Thanks for taking the time to read through my profile, and I hope to speak with you soon! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την gowthamsarathy
 • Πρόσλαβε τον/την   ouhsassa
Πρόσλαβε τον/την   ouhsassa

  ouhsassa ouhsassa

  Turkey $30 USD / ώρα
  Statistician | Data Scientist| Academic Researcher
  Turkey
  Research and Data Analyst | SPSS | STATA | Quantitative Researcher As a Statistician, Data Scientist, Machine Learning Engineer, and Quantitative Researcher with expertise in SPSS, Stata, RStudio, Python, and Survey Design, my area of expertise includes: ⭐️Questionnaire/survey design. ⭐️Survey data analysis:...
  Research and Data Analyst | SPSS | STATA | Quantitative Researcher As a Statistician, Data Scientist, Machine Learning Engineer, and Quantitative Researcher with expertise in SPSS, Stata, RStudio, Python, and Survey Design, my area of expertise includes: ⭐️Questionnaire/survey design. ⭐️Survey data analysis: descriptive and inferential (Chi-Square, regression, correlation, t-test, ANOVA, etc.) ⭐️Data science, machine learning, and deep learning projects using Python and its libraries (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, etc.) ⭐️Developing and deploying ML models for predictive analytics, classification, and clustering tasks ⭐️Detailed interpretation of results and insights derived from statistical and ML models ⭐️Report writing of the study, results, and interpretation. ⭐️Sound knowledge and expertise in APA and Harvard referencing styles. ✅I have published and contributed to the data analysis of research manuscripts in various fields such as Biostatistics, Public Health, Psychology, Education, Economics, Finance, and more. ✅I have an excellent command of IBM SPSS, AMOS, R, Excel, E-views, Stata, and Python to analyze your data and develop data-driven solutions. I can provide a variety of services that include but are not limited to: ★ Sample size calculations ★ Correlation and Multivariate Regression Analysis ★ Hypothesis Testing ★ Statistical modelling ★ Factor analysis (EFA and CFA) and structural equation modelling ★ Machine learning model development and deployment ★ Deep learning projects using neural networks ★ Natural Language Processing (NLP) and text analytics ★ Data visualization and dashboard creation using Python libraries (Matplotlib, Seaborn, Plotly, etc.)" |✅✅Client Testimonials ✅✅| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Hired him for a STATA related project and he really delivered what he had promised and more. The quality of the project was great and most importantly he delivered the project on time and within budget. He is by far the most professional freelancer I have ever had the pleasure of working with. He is now my go-to-guy when it comes to projects within Econometrics/Statistics! ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid delivered my report in the time frame as promised; the final report exceeded my expectations. ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid was a great freelancer. His workmanship, writing style, analysis, and communication were stellar! I would definitely recommend him!❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ❝Rachid is an amazing person to work with! This is my third time working with Rachid, and he delivered great quality. He is also extremely patient! I highly recommend working with him! ❞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ✍️ Feel free to get in touch, and we can discuss your project further. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την ouhsassa

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""