Research Analysts Για Πρόσληψη

 • Έρευνα
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 740 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   mhafujmahmud
Πρόσλαβε τον/την   mhafujmahmud

  mhafujmahmud mhafujmahmud

  Bangladesh $15 USD / ώρα
  Data Entry/Excel/Web Research/Product Lisitng/VA
  Bangladesh
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients....
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients. I look forward to exceeding your expectations in every way. My expertise encompasses the following areas: # Data Entry # CRM Data Entry # Data Scraping # Web Research # LinkedIn Lead Generation # Data Collection # Extracting Contact Details from Websites # Navigating Google Maps for Information Gathering # Utilizing Google Docs and Google Spreadsheets # Proficiency in Microsoft Word and Excel # Converting PDFs to MS Excel or Word formats # Virtual Assistance # Administrative Support # Email Discovery and List Compilation # Email Management # Scheduling and Calendar Management # E-commerce Product Listing # Wordpress Data Entry # Image and Video Annotation utilizing tools such as CVAT, Labelme, Labelbox, LabelImg, Supervisely, and SuperAnnotate λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mhafujmahmud
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   josomap
Πρόσλαβε τον/την   josomap

  josomap josomap

  United Kingdom $50 USD / ώρα
  Business Plan | Financial Plan | Feasibility Study
  United Kingdom
   Financial Planning, Modelling and Forecasting  Business Plans and Feasibility Studies (Including Strategy & Operations)  Market Research and Analysis  Marketing Plan  Financial Advice, Loans, Equity and Investors.  Startup Mentoring and Coaching I am a Warwick Business School Executive MBA (ranked 6th by...
   Financial Planning, Modelling and Forecasting  Business Plans and Feasibility Studies (Including Strategy & Operations)  Market Research and Analysis  Marketing Plan  Financial Advice, Loans, Equity and Investors.  Startup Mentoring and Coaching I am a Warwick Business School Executive MBA (ranked 6th by The Economist and 20th by the Financial Times) with over 24 years of experience providing management consulting and financial services to SMEs and startups. I have worked on multiple projects and have experience within different industries and countries, from Australia, the Middle East, Europe, the United States, Canada and LATAM, among others. I have done multiple business plans, marketing plans, financial models, and market research for clients looking for funding, loans, or equity. Based on my banking experience, I know how to write comprehensive business plans, do financial models and market analyses to convince banks and investors that your project is second to none. If you need some of my services, I am here to help you. I am a good listener and always keen to give a hand. I think the quality of service is a must and I will ensure you are always happy with my job. Please, contact me to discuss your project, and I will be very glad to work with you. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την josomap
 • Πρόσλαβε τον/την   hdlan
Πρόσλαβε τον/την   hdlan

  hdlan hdlan

  Vietnam $10 USD / ώρα
  Excel, Data entry, Web research, LinkedIn
  Vietnam
  Hi, I am here to serve as your virtual assistant, specializing in data entry tasks. I can efficiently handle data extraction from a wide range of sources, including scanned or regular PDF documents, as well as images. I will transfer the extracted data into Excel, Word, CSV, TXT files, or even Google Sheets, ensuring...
  Hi, I am here to serve as your virtual assistant, specializing in data entry tasks. I can efficiently handle data extraction from a wide range of sources, including scanned or regular PDF documents, as well as images. I will transfer the extracted data into Excel, Word, CSV, TXT files, or even Google Sheets, ensuring accurate and organized results. I am available to conduct thorough web research using various platforms such as Google, Google Maps, directories, and social media platforms including LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, and Twitter. I can gather valuable information and data from these sources to fulfill your research needs. I possess expertise in Excel formulas, Excel conditional formatting, and data processing. I can assist you in extracting data from websites, directories, LinkedIn, and other sources either manually or by utilizing VBA, ImportXML, and Google API functionalities. Whether you require data extraction or data manipulation, I am well-equipped to provide the necessary support. I am also proficient in helping you source candidates from LinkedIn. I can assist you in identifying and connecting with potential candidates on LinkedIn, leveraging the platform's features and search capabilities In addition, I have experience with other platforms such as Airtable, WordPress, Shopify, HubSpot, Apollo, Instantly, Skip Tracing (BeenVerified, US Search), etc. As a native Vietnamese speaker, I am proficient in translating English documents into Vietnamese. I can accurately and effectively translate your documents, ensuring that the meaning and context are conveyed accurately in Vietnamese. I am available online for the majority of the time, and I strive to respond to your messages promptly within a time frame of 12-24 hours. Please contact me during the following hours in your local time: Americas: 5 pm - 6 am, Australia: 8 am - 9 pm, New Zealand: 10 am - 2 am, Europe: 10 pm - 2 pm. Your inquiries and requests will be addressed in a timely manner to ensure a smooth and efficient communication process. How may I assist you today? λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την hdlan
 • Πρόσλαβε τον/την   duakhann92
Πρόσλαβε τον/την   duakhann92

  duakhann92 duakhann92

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Copywriting | Resumes | PitchDesk | BPlans
  Pakistan
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content...
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content development. Expertise Highlights: Business Plans and Pitch Decks: Transform your business concepts into compelling narratives with my expertise in creating comprehensive business plans and attention-grabbing pitch decks. Whether you're seeking investors or presenting to stakeholders, I craft documents that articulate your vision and strategy persuasively. Research Writing: Whether it's business, market, medical, social science, or human resource research, I bring a wealth of knowledge and a meticulous approach to every project. My extensive background allows me to deliver well-researched, insightful, and data-driven content. Resume Expert: Crafting resumes that stand out in a competitive job market is an art. Let me leverage my expertise to highlight your skills and accomplishments, ensuring your resume captivates potential employers. PPT Design: I excel in creating visually stunning and impactful presentations. From corporate meetings to research lectures, I ensure that your message is not only communicated effectively but also leaves a lasting impression. Versatile Content Writer: Need engaging website content? I specialize in creating content that not only informs but also resonates with your target audience. From blog posts to product descriptions, I adapt my writing style to suit your brand's unique voice. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την duakhann92
 • Πρόσλαβε τον/την   FatimaAlg
Πρόσλαβε τον/την   FatimaAlg

  FatimaAlg FatimaAlg

  Algeria $10 USD / ώρα
  Translation,Transcription,Writing,social media PM
  Algeria
  ******GO AHEAD AND NEVER GIVE UP***** "....Successful people are not gifted; they just work hard......." I rather say : "Success is a story of hard work, will, good faith and self confidence......" When working on freelancing, I feel as if I travel in a new world every single day. I often find...
  ******GO AHEAD AND NEVER GIVE UP***** "....Successful people are not gifted; they just work hard......." I rather say : "Success is a story of hard work, will, good faith and self confidence......" When working on freelancing, I feel as if I travel in a new world every single day. I often find myself working for non-stop basis, communicating with clients or providing finished work; all this to accommodate clients in other time zones. This is what I've learned during my work. As translator+writer+proofreader+teacher+trainer, have been working for different fields; let me describe briefly How can I help you here? -Top-notch translation: ENglish-Arabic/English-French/French-Arabic (all fields). -Transcription -Arabic Native speaker Copy writer. -Content writer -Books translation -Website translation -Proofreading -Data entry -Internet researches -Technical background -Thesis consulting -Social media manager **Looking forward to establishing long-term work collaboration with you** λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FatimaAlg
 • Πρόσλαβε τον/την   DrKimi
Πρόσλαβε τον/την   DrKimi

  DrKimi DrKimi

  Pakistan $20 USD / ώρα
  PROFESSOR | PhD | Researcher | Academic Writer
  Pakistan
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing...
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing including Thesis/Dissertation Writing Research Article Writing Literature Review Writing Scoping Review Writing Research Paper Writing Content Writing Report Writing Presentation Writing Bibliometric Analysis Scientific Writing Science Research Support Peer-Review Support Journal Publication Support Social Sciences Research Support Proposal Writing for NHS, NSFC, EU. Systematic Review Writing with Covidence, NVivo, Thematic analysis etc. References & In-text Citations including Endnote, Zotero, Mendeley etc. APA, MLA, Chicago Style. Structural equation Modeling (SEM) through Smart PLS-SEM, AMOS Data Analysis through SPSS, STATA, R studio, NVivo, ATLAS.ti, and Python Copyediting & Proofreading especially thesis editing, books editing, research article editing etc. I have the Google Scholar as well as Researchgate links which could be provided on demand. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την DrKimi
 • Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi
Πρόσλαβε τον/την   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $15 USD / ώρα
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την NoelReubenMuturi
 • Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor
Πρόσλαβε τον/την   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ώρα
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την sobujprantor
 • Πρόσλαβε τον/την   widesolutionsw
Πρόσλαβε τον/την   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ώρα
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την widesolutionsw

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""