Διαφήμιση Μέσω Συνεργατών Jobs

Affiliate Marketing is an effective way for businesses to become successful online. It involves a commission-based business structure in which the business pays an individual (an ‘Affiliate Marketer’) for referring customers to them. This referral system operates through a tracking link that tracks purchases and referrals, allowing the business to reward affiliates with commission-based payouts as relationships prosper. An Affiliate Marketer has the expertise to take advantage of this framework and generate commissions through effective referral marketing practices.

Here’s some projects that our expert Affiliate Marketer made real:

 • Building targeted ad campaigns to draw in potential affiliates across different industries
 • Creating landing pages, setting up influencer networks, and launching promotional strategies
 • Developing strategies to drive organic sales to maximize profit potential
 • Linking tracking systems to affiliate programs making it easier for customers to receive reward payments faster
 • Optimizing web pages for faster online sales transforming web traffic into customers

With the expertise of an Affiliate Marketer, businesses can maximize their online income and grow their market. From creating targeted campaigns and developing profitable strategies, to optimizing webpages and establishing rewards systems, there is a lot of opportunity for success in affiliate marketing. Let Freelancer.com help you hire an experienced Affiliate Marketer who knows best how to extend your customer base and achieve success online. Post your project today and start building on your Digital Empire!

Από 53,162 αξιολογήσεις, οι πελάτες αξιολογούν τους Affiliate Marketers με 4.79 από 5 αστέρια
Πρόσλαβε Affiliate Marketers

Φίλτρο

Οι πρόσφατες αναζητήσεις μου
Φιλτράρισμα κατά:
Προϋπολογισμός
σε
σε
σε
Είδος
Δεξιότητες
Γλώσσες
  Κατάσταση Δουλειάς
  21 δουλειές που βρέθηκαν, με τιμές EUR
  Setting up Affiliate for our application -- 2 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me set up an affiliate program for our application. The program will be a pay-per-sale model. I am open to suggestions for affiliate networks to use. The ideal freelancer will have experience in setting up and managing affiliate programs. Ongoing management of the program is not required.

  €202 (Avg Bid)
  €202 Μέση Προσφορά
  2 προσφορές
  Pet Products Affiliate Manager required (online) 6 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Pet Products Affiliate Manager required for a wholesaler and manufacturer. I am looking for a Pet Products Affiliate Manager who specializes in promoting dog products to Amazon and eBay sellers, physical shops, Vet surgeries, dog walkers and trainers. Bascially, anyone who sells to dog owners. We are B2B rather than selling to end users, although we also sell on Amazon. We have our own Shopify site and use Bixgrow for managing affiliates. Specific Requirements: - Proven record in outreach to new affiliates. - Experience in affiliate marketing for dog products Responsibilities: - Develop and implement affiliate marketing strategies to promote our products - Build partnerships with retailers to increase product visibility and sales Skills and Experience: - Proven track record in affilia...

  €25 / hr (Avg Bid)
  €25 / hr Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  Sales marketing 5 μέρες left

  Details Proposals E-learning Course Sale Commission Based Payout I am looking for a freelancer who can help me sell my online course targeted towards adults. Commission Rate: 50% payout for every successful course sale. Ideal Skills and Experience: - Experience in sales and marketing, particularly in selling online courses - Strong communication and persuasion skills to effectively promote and convince potential customers about the value of the course - Knowledge in digital marketing strategies, such as social media advertising and email marketing, to reach a wider audience and generate leads - Familiarity with online learning platforms and e-commerce websites to facilitate the course sales process - Ability to analyze sales data and provide insights on improving sales performance - Proa...

  €30 (Avg Bid)
  €30 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές
  Setting up Affiliate for our application 5 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a freelancer to help me set up an affiliate program for our application. The program will be a pay-per-sale model. I am open to suggestions for affiliate networks to use. The ideal freelancer will have experience in setting up and managing affiliate programs. Ongoing management of the program is not required.

  €18 (Avg Bid)
  €18 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Iam are looking for a a freelancer to help me with commission based of e-commerce marketing project for a start-up online drobshiping store. We seek to cooperate with a professional marketer who is confident in his ability to achieve the 10 sales. We offer a commission rate of 22% on each sale ($4 per sale).

  €160 (Avg Bid)
  €160 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές
  10 affiliate ads made for hemp gummies 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I am looking for a graphic designer or video maker to create 10 affiliate ads for our hemp gummies. The primary goal of these ads is to drive product sales. Specific requirements: - Graphic Design style - Incorporate visual elements or themes as specified by the client Ideal skills and experience: - Strong graphic design skills - Experience creating ads that drive sales - Ability to incorporate specific visual elements or themes as provided by the client

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Μέση Προσφορά
  47 προσφορές
  eCommerce website 4 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  I have a template for an eCommerce website, I need to modify this template and link products from This website will work as an affiliate of

  €455 (Avg Bid)
  €455 Μέση Προσφορά
  190 προσφορές

  ¿En qué consiste nuestro proyecto? En el corazón de nuestra iniciativa se encuentra la oportunidad de crear un canal de ventas único, respaldado por un enlace de referidos personalizado. Tu misión principal será cautivar a nuevos clientes utilizando estrategias de marketing altamente efectivas. Pero eso no es todo. No solo se trata de conversiones y ventas. En nuestro proyecto, hemos construido una comunidad vibrante donde nuestros clientes pueden conectarse, comunicarse y brindarse apoyo mutuo a diario. Juntos, trazaremos un nuevo camino hacia la mejora de la situación financiera, gracias a los excelentes servicios y cursos que ofrecemos. ¿Qué puedes esperar? Oportunidad de Crecimiento: Abrazamos el espíritu emprend...

  €78 (Avg Bid)
  €78 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Realizar TikToks y reals 4 μέρες left

  Estaría necesitando ayuda en la parte de publicitar mí libro

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Μέση Προσφορά
  13 προσφορές
  community manager 4 μέρες left

  Crear contenido y edición de videos para múltiples plataformas de redes sociales

  €14 / hr (Avg Bid)
  €14 / hr Μέση Προσφορά
  30 προσφορές
  Market Research for Coffee and Spice Blog 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  We are in the planning stages of launching two distinct blogs: one focused on coffee and the other on spices. Our monetization strategy primarily revolves around the affiliate marketing model. To ensure the success and viability of our endeavors, we require a seasoned market analyst to provide us with an exhaustive study and strategic insights into the following: Market Trends Analysis: Current and emerging trends in the coffee and spice blog spheres. Key questions to address: What are the trending topics? How have reader preferences evolved over the past year(s)? What are the predicted future trends? SWOT Analysis: A comprehensive analysis focusing on: Strengths: What innate advantages do we possess or can leverage? Weaknesses: Where might we face challenges or disadvantages? Opportuni...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Μέση Προσφορά
  42 προσφορές
  Skapa nya kundmöten 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Projektet går ut på att skapa kundmöten inom Sverige. Branschen är inom transport/logistik och är B2B, Valmöjligheten är obegränsad att hitta kundmöten då man kan både arbeta med digital media och telefon. Betalning sker per kundmöte som skapas

  €251 (Avg Bid)
  €251 Μέση Προσφορά
  4 προσφορές

  Greetings! We are excited to announce an opportunity for driven and skilled affiliate marketers. If you have a passion for cutting-edge technology and the drive to push an AI-based project, we want you on board! Project Details: Product: An innovative AI-powered solution that has already gained traction and has a high conversion rate. Commission Structure: First Sale: Earn 100% commission! Subsequent Sales: Continue to earn with a 25% commission rate. This structure ensures that your initial efforts are highly rewarded, and you continue to benefit as you bring in more sales. Requirements: Proven experience in affiliate marketing. Ability to use various tools and platforms for promotion. Strong communication skills and transparency. Knowledge or interest in AI is a bonus. Why Join Us...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  Kompaz e-Learning ist eine digitale Plattform für betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Leni Bolt, bekannt aus der Netflix-Serie "Queer Eye Germany" ist Gründerin dieser Plattform und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen. Vor einigen Jahren litt sie an einem Burnout und genau das möchte sie anderen Menschen ersparen. Auf der Plattform gibt es Lernvideos, Checklisten, Live Sessions und Audios zu den Themen: • Zeitmanagement, Stressmanagement, Produktivität • Beziehungen im Job, Träume und Ziele, Money Mindset • Mentale Gesundheit und Ausstrahlung Mehr Infos zu Kompaz: Unser USP: Der 8-Schritte Fahrplan für eine ausgewogene Work-Life-Balance ? Wir suchen ab sofort eine:n Fr...

  €4011 (Avg Bid)
  €4011 Μέση Προσφορά
  1 προσφορές
  Affiliate program 3 μέρες left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  Looking for a freelancer to create a Pay-per-click affiliate program. Ideal Skills and Experience: - Experience in creating and managing Pay-per-click affiliate programs - Knowledge of affiliate marketing strategies and techniques - Familiarity with tracking and reporting tools for affiliate programs - Ability to optimize and improve the performance of the affiliate program - Strong communication and collaboration skills - Attention to detail and ability to meet deadlines Contact me for more info but keep in mind that I need ONLY US organic traffic and you wouldn't be paid for click more than 0.50$

  €36 (Avg Bid)
  €36 Μέση Προσφορά
  8 προσφορές
  Social media marketing 3 μέρες left

  I am looking for a social media marketing expert to help me improve sales conversions for my business. The ideal candidate will have experience in creating new content specifically for Facebook. Skills and experience required for this project include: - Strong knowledge of Facebook algorithms and best practices for content creation - Proven track record of improving sales conversions through social media campaigns - Ability to create engaging and persuasive content that drives conversions - Familiarity with the target audience and industry trends - Excellent communication skills to collaborate with the team and understand our brand's unique selling points If you have the expertise and experience in creating new content for Facebook and driving sales conversions, I would love to hea...

  €342 (Avg Bid)
  €342 Μέση Προσφορά
  51 προσφορές
  Affiliate marketing 3 μέρες left

  I am looking for a freelancer to help me with my affiliate marketing project. I am specifically interested in pay-per-sale (PPS) affiliate marketing. Skills and Experience: - Experience in pay-per-sale affiliate marketing - Knowledge of various affiliate marketing platforms and networks - Strong understanding of digital marketing strategies and techniques Project Details: - I have a specific product/service that I want to promote through affiliate marketing. - The target audience for this product/service is the youth demographic, specifically those aged 18-24. - The freelancer will be responsible for developing and implementing a comprehensive affiliate marketing strategy to reach and engage this target audience. - This may include identifying and recruiting suitable affiliate part...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Μέση Προσφορά
  9 προσφορές

  Yeni açılan oyun firmamız için kurumsal numara ile müşterilerimizle iletişim sağlayacak personel aranıyor. Kendi şirketinizle kurumsal telefon hizmeti veren firmalardan üyelik açacak ve müşteriler ile iletişim kuracaksınız. Detaylı bilgi için sorabilirsiniz. Toplam arama dakikası üzerinden ücret belirlenecektir.

  €10 / hr (Avg Bid)
  €10 / hr Μέση Προσφορά
  5 προσφορές

  I am looking for an affiliate to help me share and market my brand's product through our link. The ideal candidate should have experience in affiliate marketing and be familiar with the following social media platforms: Facebook, Instagram, and Twitter. Target Demographic: - Our target demographic for this product is young adults and women between the ages of 25-50. Desired Outcome: - The desired outcome for this affiliate marketing campaign is to drive sales and increase brand awareness. Skills and Experience: - Proficiency in social media marketing, particularly on Facebook, Instagram, and Twitter. - Experience in affiliate marketing and driving sales. - Knowledge of effective strategies to increase brand awareness and reach a target demographic. Please provide examples of previ...

  €11 (Avg Bid)
  €11 Μέση Προσφορά
  3 προσφορές

  I'm looking for an affiliate marketing expert to create more AMAZON product pages on my Wordpress blog site niche (with the help of a plugin or without). And insert Amazon Affiliate link and Google Ads You need approximatly 1 by website (it's time I need to do it) Price: 15$ Price is fixed : 0 negociation I'll give you all information about the projets , I'm looking for long-terme partnership Thanks you

  €59 (Avg Bid)
  €59 Μέση Προσφορά
  18 προσφορές
  B2B Lead Generation Campaign for a Freight Forwarder -- 2 Έχει λήξει left
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

  B2B Lead Generation Campaign for a Freight Forwarder Geographical Region: - Targeting the US, Europe, and Oceania. Specific Industries or Types of Businesses: - Targeting E-commerce businesses Desired Outcome: - Increasing sales Must-have Skills and Experience: -Applicants must be current VAs for Amazon & Shopify, or still have active contact with the e-commerce merchant community Ideal Skills and Experience: - Experience in B2B lead generation - Knowledge of the freight forwarding industry - Familiarity with the e-commerce sector - Proven track record of increasing sales through lead-generation campaigns Payout Structure: Fixed+Performance Based

  €70 (Avg Bid)
  €70 Μέση Προσφορά
  6 προσφορές

  Προτεινόμενα Άρθρα Μόνο Για Εσένα

  Effective social media marketing is crucial your brand. Learn how to hire a social media expert to bring you maximum results for minimum investment
  10 MIN READ
  A guide to hiring and working with a freelance Facebook Marketing Specialist to boost your business online.
  16 MIN READ
  Learn how to find and work with a freelance Market Analyst to get valuable market insights.
  16 MIN READ