Cooking / Baking Professionals Για Πρόσληψη

 • Μαγειρική / Αρτοποιεία
 • Online Users
Προτάσεις:
περισσότερα

Χώρες

Συγκεκριμένη Τοποθεσία

Τεστ

Ωριαία Τιμή (USD)

Βαθμολογική κατάταξη

Συνδεδεμένος

Προβολή 10 αποτελεσμάτων
 • Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds
Πρόσλαβε τον/την   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την arwamoizds
 • Πρόσλαβε τον/την   FLSupportPhoebe
Πρόσλαβε τον/την   FLSupportPhoebe

  FLSupportPhoebe FLSupportPhoebe

  Philippines $5 USD / ώρα
  I'm Phoebe from Freelancer.com Support.
  Philippines
  Freelancer.com is the world's largest freelancing, outsourcing and crowdsourcing marketplace by number of users and projects. We connect over 11 million employers and freelancers globally from over 247 countries, regions and territories. Through our marketplace, employers can hire freelancers to do work in areas such...
  Freelancer.com is the world's largest freelancing, outsourcing and crowdsourcing marketplace by number of users and projects. We connect over 11 million employers and freelancers globally from over 247 countries, regions and territories. Through our marketplace, employers can hire freelancers to do work in areas such as software development, writing, data entry and design right through to engineering, the sciences, sales and marketing, accounting and legal services. Freelancer Limited is trading on the Australian Securities Exchange under the ticker ASX:FLN λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την FLSupportPhoebe
 • Πρόσλαβε τον/την   Imaginative4U
Πρόσλαβε τον/την   Imaginative4U

  Imaginative4U Imaginative4U

  United Arab Emirates $50 USD / ώρα
  Architect & Product Designer / Industrial Designer
  United Arab Emirates
  Hi there, My name is Hisham, and I am Technical Architect & 3D Designer [CG Artist] with more than 15+ years in design & technical design/drafting. -I have a lot of experience in design [Architecture & Landscape sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil...
  Hi there, My name is Hisham, and I am Technical Architect & 3D Designer [CG Artist] with more than 15+ years in design & technical design/drafting. -I have a lot of experience in design [Architecture & Landscape sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil construction [Architecture sector] in residential and commercial / hospitality design & Steel reinforcement shop drawings -I have a lot of experience in steel design [Architecture sector] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in interior design & renovate / reconstructor all kind in design [Fit-out] in residential and commercial / hospitality design. -I have a lot of experience in civil construction [Production / Fabrication sector] in residential and commercial / hospitality design & Product design to manufacturing/fabrication. >>>>>>> in product design to manufacturing/fabrication from scratch such as -Kiosks, exhibitions, tents, warehouse/sheds, portable houses, tiny houses, lights design, steel structure design yachts/boats, water motorcycles, swimming board, and so on. *Note:- -Ability to convert any kind of design into reality. I have been work in positions in multi companies such as. Technical Designer, BIM Modeler, Architectural & Civil Structure Draughtsman / Technical Draftsman /Draftsman / Draftsperson / CAD Operator / Product Design / Industrial Designer Skilled in ✅AutoCAD 2D & 3D + Raster Design. ✅Revit / ArchiCAD ✅3Ds Max / Rhino 3D / Sketchup ✅Zbrush ✅Fusion 360 / Inventor / Solidworks ✅V-ray / Corona renderer ✅Showcase / Lumion / Twinmotion ✅Sketchbook Pro / Designer ✅Adobe Photoshop / Illustrator ✅Unreal Engine ✅Substance Designer / Painter λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Imaginative4U
 • Πρόσλαβε τον/την   mashitah9
Πρόσλαβε τον/την   mashitah9

  mashitah9 mashitah9

  Malaysia $8 USD / ώρα
  i enjoy challenges and i passionate about my work
  Malaysia
  I'm a motivated person with a passion for learning and a strong desire to excel in the professional world. Driven by curiosity and a thirst for knowledge, I always eager to take on new challenges and expand their skill set.
  I'm a motivated person with a passion for learning and a strong desire to excel in the professional world. Driven by curiosity and a thirst for knowledge, I always eager to take on new challenges and expand their skill set. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την mashitah9
 • Πρόσλαβε τον/την   qualitycontent1
Πρόσλαβε τον/την   qualitycontent1

  qualitycontent1 qualitycontent1

  Pakistan $10 USD / ώρα
  Content || SEO || Web-Development ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  Greetings! I'm Umair, a results-driven SEO and content writing specialist with a deep passion for helping businesses climb the digital ladder. With 13+ years in the industry, I've honed my skills to create content that not only engages but also ranks high on search engines. I believe that written words have the...
  Greetings! I'm Umair, a results-driven SEO and content writing specialist with a deep passion for helping businesses climb the digital ladder. With 13+ years in the industry, I've honed my skills to create content that not only engages but also ranks high on search engines. I believe that written words have the power to accomplish everything from informing customers to driving business to bringing societal changes. With this belief, I serve a variety of industries, taking benefit of the learning that comes with every project I win. What I Bring to the Table: ?SEO Mastery: I understand the intricate dance between content and search engines. My expertise includes keyword research, on-page optimization, link building, and technical SEO to enhance your website's visibility and organic traffic. ?Compelling Content: Content is king, and I wear the crown proudly. I craft captivating and well-researched articles, blogs, web copy, and more that resonate with your target audience and keep them coming back for more. ?Data-Driven Strategies: I don't just write blindly; I analyze trends and user behavior to tailor content strategies that yield measurable results. With tools like Google Analytics, I refine my approach to maximize your content's impact. ?Versatile Niches: From tech to travel, finance to fashion, I've written across a diverse spectrum of industries. I adapt my tone and style to suit your brand's voice and connect with your audience authentically. ?Growth Focused: My work doesn't end with content creation. I'm dedicated to seeing your website's rankings and traffic soar. I keep up with industry trends and algorithm changes to ensure your online presence remains strong. ?Ready to elevate your online presence? ? Let's collaborate to create content that not only captures attention but also converts. Whether you need SEO optimization, engaging blog posts, or persuasive copy, I'm here to make your digital dreams a reality. Reach out, and let's embark on this exciting journey together! I can promise you quality-oriented work with timely delivery. Thanks! :) λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την qualitycontent1
 • Πρόσλαβε τον/την   Ahmadsamer1
Πρόσλαβε τον/την   Ahmadsamer1

  Ahmadsamer1 Ahmadsamer1

  Egypt $9 USD / ώρα
  Translation, content writing & data entry tasks
  Egypt
  Hello there! I am skilled in several different areas and as such can offer services including: *data analyst *translation Arabic to English and vice versa *Writing *Data entry *audio transcribing *Voiceover * infographic design *representations * illusion services *Arabic teacher I am fluent in English and Arabic and...
  Hello there! I am skilled in several different areas and as such can offer services including: *data analyst *translation Arabic to English and vice versa *Writing *Data entry *audio transcribing *Voiceover * infographic design *representations * illusion services *Arabic teacher I am fluent in English and Arabic and have passed the IELTS exam with a score of 8.5. I have good experience in translation, writing, audio transcribing, When working on any project, my goal is to take care of every small detail because I believe it's what makes a project stand out. As a certified data analyst with over 2 years of experience, I specialize in transforming complex data into actionable insights. My expertise extends to infographic design, where I am passionate about creating visually engaging representations that make data easy to understand. I am not just a number cruncher but also an illusionist at heart, providing unique illusion services that add a creative twist to traditional offerings. My skills in data entry ensure meticulous attention to detail, and my proficiency in translation bridges language barriers, particularly in Arabic, which I also teach. When it comes to presentations, I don’t just make them; I craft stories that captivate and inform. Additionally, I offer (audio transcription) and (voice-over) services, bringing a versatile range of skills to every project. I am highly motivated and imaginative, with a commitment to turning your thoughts into reality. My work ethic is grounded in responsibility, and I pride myself on delivering projects on time. Your satisfaction is not just a goal; it’s my first priority. λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την Ahmadsamer1
 • Πρόσλαβε τον/την   chintu530
Πρόσλαβε τον/την   chintu530

  chintu530 chintu530

  India $2 USD / ώρα
  graphic designer and also best typer
  India
  i have a skills in typing works and photo shop and e-books mean e-pub, data entry my main skill typing
  i have a skills in typing works and photo shop and e-books mean e-pub, data entry my main skill typing λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την chintu530
 • Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l
Πρόσλαβε τον/την   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ώρα
  Business Writer & Marketer | Creative Ghostwriter
  Pakistan
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την moizdzo3l
 • Πρόσλαβε τον/την   vinodmalviya5436
Πρόσλαβε τον/την   vinodmalviya5436

  vinodmalviya5436 vinodmalviya5436

  India $35 USD / ώρα
  System Admin.⭐Linux⭐Full Stack⭐MERN⭐Android
  India
  " Quality of work is my first priority. " Responsive Web Design & Development > Frontend: React.js, Bootstrap, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript > Backend: NodeJS, PHP CI, Laravel > Database: MySql, MongoDb, Postgres > Flutter, Kotlin and Java > Web service: XML/JSON, REST/SOAP > Server configuration :...
  " Quality of work is my first priority. " Responsive Web Design & Development > Frontend: React.js, Bootstrap, HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript > Backend: NodeJS, PHP CI, Laravel > Database: MySql, MongoDb, Postgres > Flutter, Kotlin and Java > Web service: XML/JSON, REST/SOAP > Server configuration : Linux/Windows server Administrator, VPS or shared host (godaddy, hostgator), AWS EC2, Elastic bean, R5, RDB etc. > Custom APIs as well as Third Party API Integration > APIs: ccAvenue, Mastercard, payment gateways, google API, Mobile message (clicatel, Exotel, Sarv) > Repository: GIT, Bit Bucket > ServiceNow Developer - 7+ years of experience _________________________________________________________________________________ BENEFITS OF WORKING WITH ME: > No advanced/ upfront payment > 90 days of free bug-fixing support > Multiple revisions > Regular updates > On-time delivery What Can you expect from me:- - Professional and concise communication in proposals. - Emphasis on expertise and results-oriented approach. - Appreciation of offered benefits: no upfront payment, bug-fixing support, design revisions, regular updates, and on-time delivery. - Collaboration with efficient and reliable partners for project success. > Best affordable price with 100% satisfaction guaranteed > 7-day Availability > Unlimited Revisions > Fast Delivery > The work will be started immediately as required Thanks Awaiting your positive response λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την vinodmalviya5436
 • Πρόσλαβε τον/την   PsDesignStudio
Πρόσλαβε τον/την   PsDesignStudio

  PsDesignStudio PsDesignStudio

  Serbia $30 USD / ώρα
  The branding enthusiast
  Serbia
  Hi, Thank you for visiting my profile! I am an experienced Graphic Designer who thrives on creativity and passion, working with clients to create 5-star worthy assets that represent and amplify their brand. I've done and can create many different design concepts and assets, including: - Branding (brand/company name...
  Hi, Thank you for visiting my profile! I am an experienced Graphic Designer who thrives on creativity and passion, working with clients to create 5-star worthy assets that represent and amplify their brand. I've done and can create many different design concepts and assets, including: - Branding (brand/company name development, brand statement, brand visuals) - UI/UX - Web design - Logo Design - Corporate and Brand Identity - Graphic Design - Label Design - Packaging Design - Banners - Business Cards - Flyers - Brochures - PPT Presentations - Email Signatures - Cards - App Icon Design More than anything, I want to make sure I'm creating something that you, as the client, are happy with! I don't just slap together a design, but instead research and brainstorm to ensure the best possible product is presented to you. So if you're looking for a dedicated Designer who works to put your vision, budget and timelines first, then please don't hesitate to message! I'm always happy to answer any questions you may have, and my portfolio and reviews can likely answer many of them on their own. Regards, Dragan λιγότερα
 • Πρόσλαβε τον/την PsDesignStudio

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers

Γεια σου , εδώ είναι μερικοί ανενεργοί freelancers που ταιριάζουν ""