Υπηρεσίες Freelancer

Ο πιο απροβλημάτιστος τρόπος να κάνετε πράγματα online

$20 USD

2 μέρες

Illustrate a Character

$10 USD

2 μέρες

Proofread an article

$50 USD

3 μέρες

Migrate a website from one server to another

$25 USD

2 μέρες

Design a Poster

$100 USD

4 μέρες

Compose a 30-second soundtrack

$20 USD

1 day

Record up to 500 words of written english

$1 USD

1 day

Remove background from a photo

$15 USD

2 μέρες

Design a Realistic cartoon portrait

$10 USD

1 day

Transcribe 10 minutes of audio (English)

$40 USD

1 day

Generate an SEO Report for your website

$30 USD

2 μέρες

Logo Design

$30 USD

3 μέρες

500-word article in any niche

$10 USD

2 μέρες

Create a Caricature

$20 USD

1 day

Make a Cover Image for Facebook

$50 USD

2 μέρες

Design a T-shirt

$250 USD

5 μέρες

Build an E-Commerce Website

$15 USD

2 μέρες

Conduct a user test for a website

$80 USD

5 μέρες

Build a Personal Portfolio Website

$150 USD

2 μέρες

Build a Blog Website

$25 USD

1 day

Design a Business Card

$200 USD

4 μέρες

Design an iOS App

$50 USD

2 μέρες

Deploy a Website