Σε Εξέλιξη

AutoCAD 3D 2018 draw lines over SPlines (repetitive job)

I need someone that either today or tomorrow can draw lines over SPlines for 2 3D Autocad 2018 files (description of works will be given).

It is a repetitive job (example attached: red lines to ouline the possition of columns/beams)

Alternative: to convert the SPlines to simple lines and clean the files.

A good laptop to open and easily work with the files is required.

Potential to expand to a project that will construct also solids and export in .stl format based on these lines.

Ικανότητες: Μοντελοποίηση 3D, AutoCAD, Αρχιτεκτονική Κτιρίων, CAD/CAM, Προσχεδιασμός

Ταυτότητα Εργασίας: #17591836