Find Jobs
Hire Freelancers

Residential Property Structural Assessment

£250-750 GBP

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

£250-750 GBP

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm in need of an experienced structural engineer to carry out a structural assessment of my residential property in Glasgow Scotland, with a concentration on a beam calculation for wall removal. Requirements: - Evaluate the structural integrity of the existing property - Provide a detailed analysis of the necessary beam calculation for potentially removing a wall - Compile report of findings, offering professional insights and recommendations Ideal candidates will have: - Extensive background with residential building assessments and structural evaluations - Knowledge of load-bearing calculations and structural safety standards - Excellent communication of complex technical details to non-engineering professionals.
Ταυτότητα εργασίας: 38237300

Σχετικά με την εργασία

46 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 4 ώρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
46 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά £394 GBP για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
As a licensed structural engineer with a diverse range of skills and experiences, I am confident that I will be able to deliver a thorough and comprehensive assessment of your residential property in Glasgow. My extensive knowledge in structural analysis, calculation of residential buildings, and overall structural safety standards has been proven through many successful projects across different countries including the US, UK, and Mexico. To tackle the specific task you've laid out, I have a deep understanding of beam calculations for wall removals and the evaluation of load-bearing structures. My proficiency in popular structural software such as ETABS CSI, ROBOT AUTODESK RSA, and REVIT STRUCTURE AUTODESK will expedite and enhance my work on your project. Additionally, my ability to communicate complex technical details effectively is an asset that ensures I can present you with not just the numbers but a concise report.
£750 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (57 αξιολογήσεις)
7,9
7,9
Avatar Χρήστη
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
£500 GBP σε 7 ημέρες
4,9 (91 αξιολογήσεις)
7,1
7,1
Avatar Χρήστη
Drawing from my extensive background as both a Civil and Mechanical Engineer, with a focus on residential and multi-story building assessments, I believe I am uniquely qualified to handle your project. For over a decade, I have been involved in designing and executing structural interventions for buildings using various applicable codes including US , AS, ASCE, IBC etc. This makes me conversant with the rigors of such projects and the safety requirements that need to be upheld. My knowledge of the specific software you require like ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS, STAAD V8I, ETAB and personnel adaptability to other software like SAP, PROKON ,RISA 3D...as well as my familiarity with TEKLA, REVIT ,INVENTOR & ANSYS 18 CFD ,CFX, FEA ANALYSIS would hugely come in handy for your needs. As a Senior Engineer focused mainly on safety and quality first of all , I understand the importance of a comprehensive and transparent reporting style that details not only findings but also suitable professional insights and recommendations that non-engineering professionals can easily comprehend. In addition to maintaining excellent communication lines throughout the project duration; I am committed to ensuring that you not only have clarity on the 'what' but the 'why' behind our decision-making process.
£250 GBP σε 2 ημέρες
4,9 (94 αξιολογήσεις)
6,8
6,8
Avatar Χρήστη
Hello, i am ready exited to work you as i read your job description Residential Property Structural Assessment I am also an expert in making 2d,3d modelling and animating characters 2dautocad drawing ,elevation, solid work, Revit ,FBX ,Unity, Render also interior and exterior design. I have experience in field of more than 5+ years. I can Create Intro and Explainer Videos. for products and companies. Kindly check My Portfolio as well. Hope for your very soon reply. Thank you
£265 GBP σε 2 ημέρες
4,9 (72 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
Hi there,I'm biddin on your project "Residential Property Structural Assessment"Structural Engineering and AutoCAD I'm in need of an experienced structural engineer to carry out a structural assessment of my residential property, with a concentration on a beam calculation for wall removal I have read your project description and i'm a Professional Engineer therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
£750 GBP σε 2 ημέρες
5,0 (10 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Hello, I have over 5 years of experience in(Residential Property Structural Assessment) as i am expert in the 2D/3D CAD/CAM software. When do you need this finished? I comprehend how annoying it is and can fix it for you quickly! Please see the sample I fixed. I have previously worked on a project of the exact same type for a different client. I have the great ability to create all kinds of floor plans and site plans in 2D and 3D. In the past, I have worked on software. I am currently using 2D/3D AutoCAD, Revit, Maya, 3DsMAX, and 3D modeling as my working software. So please, I appreciate it when you answer me. Thank you and greetings. Mannu.
£255 GBP σε 1 ημέρα
4,5 (44 αξιολογήσεις)
6,2
6,2
Avatar Χρήστη
As an architectural expert with a specialisation in structural engineering, I have the necessary skill set and experience to conduct a comprehensive residential property assessment for you. I understand the criticality of evaluating a building's structural integrity, specifically in regards to load-bearing calculations, and can provide you with an accurate and detailed beam calculation for any wall removal plans. In my six years of experience using AutoCAD extensively, I have worked on numerous residential projects that demanded proficient handling of structural assessments. My clients have consistently praised my meticulous approach to projects along with my ability to communicate complex technical aspects in a way that's easy to understand for non-engineers. With me, you get quality working at affordable rates from someone who's passionate about delivering exceptional results for every project. I would be glad to discuss further details of your project and provide you with a free quote. I eagerly await the opportunity to showcase my expertise again.
£250 GBP σε 4 ημέρες
4,9 (21 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Hi, there Very glad to place bid on your project. I have read your project descriptions carefully. As I'm Autodesk Revit, Sketchup, AutoCAD expert and building architect, I have many experience on permit drawing and 3D visualization. If you hire me, your project will be completed very quickly with better quality. Thanks for your review. Regards.
£250 GBP σε 3 ημέρες
5,0 (21 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Hello As a professional structural engineer, I have accumulated a lot of experience by participating in various structural assessment project in the past. My work experience is focused on structural engineering for building permits. So I can help you get the full plan including the structural assessment report. Also, I have a team of licensed architects and professional engineer in US, So I can help you get the stamped plan for the city permit. Please send me a message to discuss more details. Thanks.
£500 GBP σε 5 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
Hello, We reviewed your bid requirements and we are ready to work on your project, I will provide you with the best quality work in less time. We have good experience in the Architectural and Structural truss design field (of more than 8 years). We are experts in this field. We will give you the first draft in a few hours. The design provided will be creative and according to your requirements. We will deliver your project on time and there will not be a delay in my work. I assure you that you will like my work. Software tools: Autodesk Revit, AutoCAD, Archicad, SketchUP, Vectorworks, Lumion, Twinmotion, Photoshop designs and Alpine. Please award us the project so that we can discuss it more. Thanks & Regards,
£300 GBP σε 6 ημέρες
4,8 (29 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
With over a decade of experience in Civil Engineering, I am equipped with the knowledge and skills necessary to conduct a comprehensive structural assessment of your residential property in Glasgow. Throughout my journey as a licensed professional engineer, I have executed multiple projects focusing on RCC structures (Residential, Commercial, Industrial), all requiring detailed beam calculations for wall removal, just like your project entails. In addition to my diverse engineering abilities, my proficiency in AutoCAD strengthens my capacity to deliver accurate and reliable structural plans. Moreover, my extensive background in structural analysis using Ansys software ensures that not only will your property be thoroughly evaluated but also that ratio-specific relief recommendations will be provided with the highest standards of structural safety in mind. Adding a personal touch to my profession is one of my unique selling points - as an excellent communicator, I possess the skill to convey complex technical details effectively to clients who don't carry the same understanding. If given the opportunity, rest assured that I'll execute your project with competence and deliver comprehensive insights relevant for all end-users involved in decision making. Choose me for quality, timeliness, and utmost professionalism.
£250 GBP σε 2 ημέρες
4,7 (21 αξιολογήσεις)
4,6
4,6
Avatar Χρήστη
Hello. I am a Licensed Architect, structural/civil engineer with 15 years of experience. I provide complete services as below. * Architectural/Structural/Landscape Design & Drawing & Calculation & Analysis. * MEP(HVAC, electrical & plumping) Design & Drawing. * Architectural visualization and walk-through animation Rich engineering experience, knowledge and high skills in many software such as AutoCAD, Autodesk Revit, Chief Architect, ArchiCAD, Sketch up, 3ds Max, Lumion etc. I provide perfect results within your timeline. Thank you.
£250 GBP σε 3 ημέρες
5,0 (8 αξιολογήσεις)
4,1
4,1
Avatar Χρήστη
Hello, I am Noé Sierra, a Senior Structural Civil Engineer with 19 years of professional experience in infrastructure, housing and industrial, petrochemical and refinery plants. I have seen the technical requirements of your project "" and I would delighted to collaborate with you in the development of the detailed structural engineering that you request. Please check my portfolio so you can learn a little more about the skills and specialties in which I have developed. Have a great day. Kind regards
£350 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,8
3,8
Avatar Χρήστη
Thank you for posting project. I have read your project "" carefully. I am a structural engineer with experience of more than 7 years. I am expert in steel & wooden framed structure and RC analysis & design. I use ETABS & Sap2000 & Midas Gen for structural analysis and use Midas GTS NX for foundation & geological analysis. I'll provide a good result in time. Please send me a message so that we can discuss more. Best regards
£250 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
2,7
2,7
Avatar Χρήστη
Hello Sir, I’m an experienced structural design engineer with 17 years of experience in steel, wood, and reinforced concrete structures, holding Masters and Ph.D. degrees in structural engineering, and I am confident that I have the expertise necessary to provide you with the required structural design/assessment using optimum solutions and high standard details I am utilizing cutting edge structural analysis software like SAP2000, ETABS, RFEM6, and ANSYS software, and many other software Also, I'm aware with US, Euro, BS, AUS., and other international standards Please have a look at my profile for more information about my structural design services as well as previous clients reviews, and I look forward to hearing from you. Be advised that the bid amount provided is an average estimate. The final price will be determined after reviewing the project documents Best regards Mohamed Gomaa, Ph.D. Consultant Structural Engineer
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,8
2,8
Avatar Χρήστη
Dear sir, How are you! This is Hazem Hamed - professional structural analysis civil engineer - licensed professional engineer from Egyptian Syndicate of Engineers and Saudi council of engineers with more than 14 years of Structural design by various softwares such as sap2000, Etabs, CSI columns, Sp columns, Idea Statica and SAFE software, Depending on my large experience I can make best structural analysis for your problem as I solved matters like yours before for many towers and villas in Egypt, Greece, Saudi Arabia and UAE So don't hesitate to contact me to discuss more about the job All the best
£500 GBP σε 5 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
3,0
3,0
Avatar Χρήστη
Greetings, I hope this proposal finds you in excellent health. Welcome to my profile, Home to Professional and Quality services with 100% customer satisfaction guarantee. I'm a Certified & Experienced Expert. Dear Client, I take this opportunity to inform you that i have KEENLY gone through your project, clearly understood all your project requirements as given in your project description and I confirm to you that i can perfectly deliver as instructed. Being in possession of all CLEARLY STATED required project skills as this is my area of professional specialization having completed all Certifications and developed adequate experience in the same area, I hereby humbly request you to consider my bid for Professional, Quality and Affordable services always. I guarantee and assure you that with me you will receive AFFORDABLE QUALITY SERVICES,STRICT TIMELY DELIVERY & UNLIMITED REVISIONS. Kindly Message Me We Discuss More About The Project and seal the contract. Welcome and Thank-you.
£750 GBP σε 1 ημέρα
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,7
2,7
Avatar Χρήστη
I have read and understood all your project details "Residential Property Structural Assessment" and I feel my self the best candidate to complete this project with 100 percent accuracy. I am Faisal Mahmood, I have more than 10 Years of experience in crafting tailored solutions for success, including; Business Plans, Pitch Decks, Feasibility Reports, Resumes, Cover Letters, and LinkedIn profiles. Over the past ten years, I have consistently delivered exceptional results, helping clients navigate the competitive landscape with precision and finesse. With a proven track record spanning ten years, I bring a wealth of experience to every project, ensuring not just quality but a profound understanding of evolving industry dynamics. My approach is rooted in precision, innovation, and a relentless pursuit of perfection, setting a standard that goes beyond expectations. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages.
£250 GBP σε 1 ημέρα
4,9 (2 αξιολογήσεις)
1,7
1,7
Avatar Χρήστη
beam calculation for wall removal !!! , I’ll solve it. I know what exactly you want. I completely model your structure in CSI ETABS software. And I will design the appropriate beam to bear the applied loads to remove the wall. Please send me a message. I start right now and will finish ASAP. As a gift, I will provide you with an animation of the modeled structure and the work execution steps. Best regards.
£379,95 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
1,5
1,5
Avatar Χρήστη
Hello Thomas W., I am Krishna, a seasoned structural engineer with over 7 years of experience specializing in AutoCAD. I understand that you require a detailed structural assessment for your residential property in Glasgow, focusing on beam calculations for potential wall removal. With my expertise in structural engineering and AutoCAD, I am well-equipped to evaluate the structural integrity of your property, provide accurate beam calculations, and deliver a comprehensive report with professional recommendations. You can view examples of my previous work in my portfolio https://www.freelancer.in/u/gajerakrishna0 I am committed to effective communication and ensuring great results for your project. Best regards, Krishna
£450 GBP σε 4 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
1,2
1,2

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED KINGDOM
Glasgow, United Kingdom
0,0
0
Μέλος από Ιουν 18, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.