Κλειστό

Ευθυγράμμιση διανύσματος σε OpenGL

Eυθυγράμμιση διανύσματος

Περιγραφή:

Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y, όπου ο το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων και p δοθέν 3Δ σημείο. Εν συνεχεία να τους υλοποιήσετε εφαρμόζοντάς τους επί διαφόρων αρχεγόνων.

Γενικές οδηγίες

1. Η τεκμηρίωση να εκτείνεται από 2 έως 5 σελίδες.

2. Μέρος της τεκμηρίωσης να αποτελούν τουλάχιστον τα εξής κεφάλαια: Επιγραφή,

Περίληψη, Πίναξ περιεχομένων, Εισαγωγή, Κεφάλαια ή Ενότητες αντιπροσωπεύουσες

το κάθε ερώτημα, Συμπεράσματα, Επίλογος, Αναφορές ή Βιβλιογραφία, Ευρετήριο. Ο

πηγαίος κώδικας του τεχνήματος, εάν υπάρχει, να επισυνάπτεται στην τεκμηρίωση

τόσο σε κατάλληλο προσάρτημα όσο και ως αυτόνομο αρχείο.

3. Να καταγράψετε όλες τις χρησιμοποιηθείσες πηγές (εργασίες, βιβλία, κ.ά.) στην

τεκμηρίωση στο κατάλληλο κεφάλαιο (Αναφορές ή Βιβλιογραφία). Οι ιστοσελίδες να

αναφέρονται ως υποσημείωση.

4. Η ύπαρξη σχημάτων, εικόνων ή πινάκων (πάντοτε με κατάλληλη, διαφορετική

αρίθμηση) είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

Vector alignment Description:
Find two transforms for the vectorial alignment op with the y-axis unitary y vector, where the center of the coordinate system and p is given a 3d point. Then implement them by applying them to various archaeologists.

General instructions
1. Documentation ranges from 2 to 5 pages.

2. Part of the documentation should consist of at least the following chapters: Inscription, Summary, Table of Contents, Introduction, Chapters or Modules Representing each question, Conclusions, Epilogue, References or Bibliography, Index. THE the source code of the art, if any, is attached to the documentation both in an appropriate appendix and as a stand-alone file.

3. Record all sources used (work, books, etc.) in documentation in the appropriate chapter (References or Bibliography). Websites to referred to as a footnote.

4. The existence of shapes, pictures or tables (always with appropriate, different numbering) is desirable and contributes to a better understanding of the text.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Προγραμματισμός C++, Java, OpenGL, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: freelance γραφιστας, freelance online θέσεις εργασίας, freelance greece θέσεις εργασίας, freelance designer θέσεις εργασίας, forum c# programming θεσσαλονικη, elance θέσεις εργασίας, data entry θέσεις εργασίας, data entry εργασια απο το σπιτι, data entry εργασια, data entry αθήνα εργασία, create free website ﺇﻋﻼﻥ www hostingsolutions it, copywriter θέσεις εργασίας, copywriter αθηνα, copywriter αθήνα εργασία, content writer εργασία

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #16907051

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €78 για αυτή τη δουλειά

Grisha97924

Dear sir I read your description very well I know many sort algorithms I have full experience of c++ and java and algorithms I know algorithms very well I focus on client's credit than money. I want to discuss mo Περισσότερα

€166 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
0.0
€30 EUR σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
0.0
ramees025

A proposal has not yet been provided

€39 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0