Κλειστό

Seeking web designer / developer for adult paysite

I require a freelance web designer with good creative skills to design and build me an adult website. I am an independent model and although have no trouble getting content do not have the know-how toward setting up a site. Ideally the site would include a couple of tour pages, simple image/video upload, webcam, secure membership, personal blog etc. It would also need to be easy enough for me to run. Contact me for more info. Skylark Murray1232@[url removed, login to view]

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16883439