Find Jobs
Hire Freelancers

Python/OpenAI Prompt Optimization

$30-250 USD

Ακυρώθηκε
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$30-250 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm looking for a skilled Python developer with experience in optimizing code and working with OpenAI prompts to enhance the accuracy of the output and reduce the response time. The main challenges revolve around understanding complex prompts. They often lead to inaccuracies in the generated text and delays in response time. I'm seeking a professional who can tackle these issues head on, by improving the code's efficiency with a focus on understanding complex prompts. This is the prompt: Context: This is my first time writing a book. The book focuses on how to innovate and create startup companies. It is aimed at innovators and entrepreneurs eager to form a startup. Role: You are a professional expert in writing business and innovation books. Instruction: Please rewrite the attached document using a professional tone and a formal style. The document contains [brief description of content]. Objective: The goal is to enhance the clarity, coherence, and professionalism of the text while maintaining the original ideas and structure. Target Audience: The book is intended for innovators and entrepreneurs who are passionate about starting their own businesses. Style Guide: Follow a formal and professional writing style. Refer to "Lean Startup" (Eric Ries) book as a style reference. Output Format: The rewritten document should maintain the same format as the input. Key requirements: - Proficiency in Python - Experience with OpenAI or similar platforms - Proven track record in code optimization - Strong problem-solving skills, especially with understanding complex prompts - Ability to deliver on-time and in budget - Good communication skills, as the project may require some level of collaboration and understanding of the problem areas. This project is based on the following one: https://www.freelancer.com/projects/asp-dot-net-mvc/Professional-Word-File-Rewriting-with/details I'm open to suggestions on how to approach this task. The goal is to achieve a more accurate output, and faster response time, by focusing the optimization efforts on the existing code. It's important that the enhancements do not compromise the quality of the responses. Please reach out with your relevant experience and suggested approaches.
Ταυτότητα εργασίας: 38153979

Σχετικά με την εργασία

34 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 2 μήνες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
Βραβεύτηκε στον/στην:
Avatar Χρήστη
Hello, I have understood your requirements. I am a highly skilled Python developer. Let's discuss.
$40 USD σε 1 ημέρα
4,6 (3 αξιολογήσεις)
3,4
3,4
34 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $201 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
I am a Python developer with expertise in code optimization and working with OpenAI prompts. I can tackle the challenges of understanding complex prompts to enhance accuracy and reduce response time. With proficiency in Python, OpenAI, and a proven track record in code optimization, I am well-equipped to deliver on-time and in budget. My strong problem-solving skills and good communication will ensure successful collaboration. Let's discuss further details and approach for this project.
$250 USD σε 2 ημέρες
5,0 (178 αξιολογήσεις)
7,9
7,9
Avatar Χρήστη
❇️ I'm a skilled Python developer with expertise in optimizing code and working with OpenAI prompts. I understand the challenges of understanding complex prompts and their impact on accuracy and response time. I'm confident in my ability to enhance the code's efficiency, improve prompt understanding, and deliver high-quality output. Here are some of my relevant projects: ✅ Python Optimization Expert ✅ OpenAI Prompt Specialist ✅ Code Efficiency Enhancer ✅ Complex Prompt Problem Solver ✅ Professional Writing Style Adapter ✅ Lean Startup Style Guide Follower ✅ Formal and Professional Tone Specialist ✅ Innovators and Entrepreneurs Content Expert ✅ Startup Companies Writing Pro I've reviewed the project requirements and the referenced project. I'm eager to discuss my approach, which includes: Analyzing the existing code and identifying areas for optimization. Refining the prompt understanding using natural language processing techniques. Implementing efficient algorithms to reduce response time. Adapting the output to maintain clarity, coherence, and professionalism. Collaborating with you to ensure the enhancements meet your expectations. Please feel free to ask me any questions or clarifications! I'm excited to work on this project and deliver high-quality results.
$155 USD σε 2 ημέρες
4,8 (43 αξιολογήσεις)
6,6
6,6
Avatar Χρήστη
Hello, Greetings! I am interested in working with you on this project, as it aligns with my skill set. Please take a look at my profile for confirmation. After talking about it, we should go ahead and finalize the specifics. Please allow me the chance to demonstrate my capabilities. I aspire to be a valuable asset to you, and I am committed to meeting your expectations with my performance. I am prepared to start immediately and can commit to 40+ hours per week. Thank you
$250 USD σε 7 ημέρες
5,0 (6 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Hey ! Picture this: your project, but even better. Ive got skills that will make your ideas sing and your goals soar. Lets chat and make some awesomeness happen together. Trust me, its gonna be epic!
$215 USD σε 14 ημέρες
5,0 (10 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Hello Sir/MAM I am a skilled full stack developer. Having rich experience in Java , C++ , C , C# , Python , Eclipse , Sql , Mysql , .Net ,Oracle , Object Oriented Programming , Data Structure , Algorithms . I have a perfect grip on “Artificial Intelligence” “Automation” , and work in “Machine Learning” Deep Learning ”. My track record as demonstrated in my 100% job completion and 5-star review rating showcases My ability to deliver exceptional results on time and with utmost quality I believe that my skill set makes me the ideal candidate for this project Please come on chat we will discuss more about this I will be waiting for your reply . Thanks and Best Regards
$140 USD σε 2 ημέρες
5,0 (13 αξιολογήσεις)
4,3
4,3
Avatar Χρήστη
Hi After checking the job posting, I felt that your project was similar to one I had worked on before. I have undertaken similar projects to ensure I can provide you with satisfactory results. I can start your project right away and you would be interested in discussing the project details. Thank you for taking the time to review our letter. I look forward to hearing from you regarding further steps. thank you
$140 USD σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,8
3,8
Avatar Χρήστη
Hello. I have checked your description. Could we chat? I want to discuss about how to approach this task with you. As you can see my profile, I have rich experience in various kinds of OpenAI integration. I can fix your issues like response time delay and generation text issue. Don't waste your time. I am ready now. Thanks for your job posting. Miroslav Pesic
$200 USD σε 3 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,7
3,7
Avatar Χρήστη
Why Choose My Service? 1. Custom ChatBot Design: Tailored to fit your business needs. 2. Automate Your Business: Save time and resources with automated customer interactions. 3. Fine-tuning Advanced AI Models: Optimized AI performance tailored to your business context. 4. LLMs: Expertise in Falcon, Llama 2, LoRa, GPT3, GPT3.5, GPT4. 5. Multilingual Support 6. Seamless Integration: Effortlessly incorporate our solutions into your existing systems. 7. Chat History 8. LangChain + ChromaDB for PDF chat 9. Web and App UI: Enhance user experience with intuitive design. We encourage you to review our portfolio and feedback to gain more insight into our expertise. We would be more than happy to discuss your project in more detail. Please feel free to start a chat with me .
$140 USD σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
⭐ Hi, My availability is immediate. I read your project post on Python Developer. We are experienced full-stack Python developers with skill sets in - Python, Django, Flask, FastAPI, Jupyter Notebook, Selenium, Data Visualization - Web App Development, Data Science, Web/API Scrapping, Machine Learning, AI - API Development, Authentication, Authorization - SQlAlchemy, PostegresDB, MySQL, SQLite, SQLServer, Datasets - Web hosting, Docker, Azure, AWS, Digital Ocean, GoDaddy, Web Hosting - ML Algorithms: linear regression, logistic regression, decision trees, random forests, neural networks, etc - Python Libraries: NumPy, pandas, scikit-learn, tensorflow, etc. Please send a message So we can quickly discuss your project and proceed further. I am looking forward to hearing from you. Thanks
$245 USD σε 3 ημέρες
4,3 (14 αξιολογήσεις)
4,1
4,1
Avatar Χρήστη
I am excited to submit my proposal for optimizing your Python code to enhance the accuracy and response time when dealing with complex OpenAI prompts. As an experienced Python developer with a strong background in working with language models and prompt engineering, I am confident in my ability to deliver a solution that meets your requirements. Understanding the Challenges: Your project presents a unique challenge in understanding and processing complex prompts, which often lead to inaccuracies in the generated text and delays in response time. I recognize the importance of addressing these issues to ensure a high-quality and efficient solution for your target audience of innovators and entrepreneurs. My Qualifications and Approach: As a skilled Python developer, I have extensive experience in optimizing code for performance and scalability. I have worked extensively with OpenAI and similar language models, and I understand the nuances of prompt engineering to achieve accurate and coherent outputs. I am excited about the opportunity to work with you on this project and help enhance the accuracy and efficiency of your Python-based solution. If you have any further questions or would like to discuss the proposal in more detail, please don't hesitate to reach out. Best regards, Paul.
$150 USD σε 3 ημέρες
5,0 (4 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
As a Python developer with proficiency in OpenAI and a proven track record in code optimization, I am confident in my ability to tackle the specific challenges your project presents. I specialize in understanding complex prompts - a skill that is central to OpenAI projects - and developing efficient solutions that yield accurate results. My unique blend of technical expertise and problem-solving skills will be invaluable in achieving faster response times without compromising the quality of the output. In addition to my technical skills, I am known for my strong communication and collaboration abilities. Given the nature of this project, it would require a deep understanding of the problem areas and a collaborative approach to devise effective solutions. Lastly, but importantly, I'm adaptable and open to new approaches. Based on my extensive experience, I can suggest innovative directions or work with what's already laid out to optimize the code and enhance overall deliverables. With me on your team, I believe we can revamp the prompt generation process for improved accuracy, efficiency, and enhanced user experience. In summary, give me the opportunity to impress you with my hands-on experience in Python, OpenAI, deep problem solving skills focused on understanding complex prompts - and above all - my dedication to bringing YOUR vision to life!
$30 USD σε 7 ημέρες
3,7 (9 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
As a seasoned Python developer with significant expertise in code optimization, I'm confident that I can effectively enhance the accuracy and response time of your OpenAI prompts. My proficiency in understanding complex prompts would be invaluable in addressing the main challenges of your project. Over the years, I have continually honed my skill set to take on high-level projects like this one, and my consistent track record in completing tasks on-time and within budget attests to that. Moreover, my experience working with OpenAI and similar platforms has given me a profound understanding of their frameworks and functions, qualifying me with the knowledge necessary to optimize your existing code. The quality of my work does not end solely in providing quick responses; rather, I prioritize ensuring that the accuracy, coherence, and clarity of the generated text are uncompromised during the optimization process- this aligns perfectly with your project requirements. I am convinced that by leveraging my talent for problem-solving and deep comprehension capabilities, we can achieve remarkable improvements in both response time and output precision. Let work together!
$100 USD σε 5 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
1,7
1,7
Avatar Χρήστη
With my expertise in Python and a proven track record in optimizing code, I believe I'm the best fit for your project. I have a deep understanding of utilizing Python to leverage the performance of applications and minimize response time. This includes tackling complex prompts to enhance accuracy, a skill that will be especially valuable for your project. My experience with OpenAI has also given me an edge in addressing challenges that arise while leveraging AI platforms like OpenAI for enhanced outcomes. Moreover, my proficiency with web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript will help me ensure that the output of the documents matches the required formal style guide. I specialize in creating intuitive and visually appealing interfaces and this skill will assist me in maintaining desired format during rewriting. Lastly, I highly value timely delivery and open communication with my clients. This means I am committed to on-time completion of tasks without compromising quality or exceeding budget. My dedication aligns well with your prompt optimization needs that require both efficiency and precision. In summary, by choosing me you're selecting a candidate with a broad range of skills, deeper understanding of complex prompts, strong problem-solving capabilities, and unquestionable commitment to deadlines that fitably match your requirements.
$140 USD σε 7 ημέρες
4,8 (2 αξιολογήσεις)
1,8
1,8
Avatar Χρήστη
Hi, I’m currently working as a support engineer dealing with improving ChatGPT responses and latency using Azure OpenAI. I think I have the necessary experience to effectively complete your project. I would be willing to develop a demo for free.
$250 USD σε 9 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
0,6
0,6
Avatar Χρήστη
Dear Client, I am eager to submit my proposal for optimizing your Python code to enhance the accuracy and reduce the response time of OpenAI prompts. With a strong background in Python development and extensive experience with OpenAI, I am confident in my ability to tackle the complexities of understanding and optimizing complex prompts. My approach will involve a thorough analysis of the existing code to identify bottlenecks and implement efficient solutions. I have a proven track record in code optimization, ensuring both performance improvements and maintaining the quality of outputs. I am committed to delivering this project within your budget and timeline, with clear and consistent communication throughout. Looking forward to discussing this opportunity further.
$140 USD σε 2 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
0,6
0,6
Avatar Χρήστη
Hello, Oscar G.. Your project "Python/OpenAI Prompt Optimization" really stood out to me, as I have great experience with Prompt Writing, ChatGPT-4, Python and Prompt Engineering. I already did very similar work, so I can deliver the result perfectly in a short time. I can start working immediately. Why don't we discuss in detail via chat?
$155 USD σε 4 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
.... Python Experts.... ....Dear Client..... We are a team of experts here in websites, Softwares and Mobile applications Our skills: PHP, Laravel, React.js, Node.js, Codeignitor, Symphony, Android iOS, Flutter, Python, WordPress, Magento2, and Ruby. Why Hire Me? * Very responsive and always available with 24*7 support. * Always deliver on time * Cost is less than market * Believe in 100% client satisfaction * Available on weekends as well if needed Please initiate chat and discuss more in details so that we can let you know the best time and cost. Thanks
$350 USD σε 4 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hey-------Professional PYTHON developer--------Provide you full Satisfaction and Quality ----Can work all with all around code---highly able to work with Python/OpenAI Prompt Optimization Let’s connect on chat for further discussion and start quickly. Thanks!!
$400 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
With extensive experience in Python and OpenAI, I am confident in my ability to optimize your project to achieve a more accurate output and faster response time. My proven track record in code optimization aligns perfectly with your challenge. Understanding complex prompts and finding efficient solutions is where I really shine. Not only that, I have a background in ChatGPT-4 which could greatly enhance this project as it would enable me to successfully deliver on editing the document. Being a professional expert in writing business and innovation books, I am able to grasp the essence of your prompt and generate responses that retain their original ideas while improving clarity, coherence, professionalism: a skill of which this project is also based on. Our team at Weblock Infosoft are not just developers. We pride ourselves on being partners in your digital journey. We believe in collaborative problem-solving and are always open to suggestions on how to approach tasks and achieve the best results. Overall, with my proficiency in Python, experience in OpenAI, track record of code optimization, problem-solving aptitude, commitment to delivery and good communication skills, I believe I am the best fit for your job. By hiring me, you will not only be getting quality results but also gaining a true partner in optimizing your digital presence and achieving your goals. Let's work together!
$230 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hi! How are you doing? I am experienced in Python, code optimization, and working with OpenAI. I have successfully completed similar projects. For your project, I will optimize the code to enhance accuracy and reduce response time, focusing on understanding complex prompts. Please initiate the chat for further discussions and my previous work. How do you envision the impact of improved code efficiency on the overall quality of the output? Can you provide more insights into the specific challenges you've faced with complex prompts in the past? Thank you.
$124 USD σε 3 ημέρες
0,0 (1 αξιολόγηση)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της CHILE
Santiago, Chile
5,0
54
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Ιουλ 21, 2010

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.