Find Jobs
Hire Freelancers

Enhance Python Program with Bell Ringing

£250-750 GBP

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

£250-750 GBP

Πληρωμή κατά την παράδοση
For a project I've started, I need assistance from an experienced Python and tkinter developer who can take my half-finished application and enhance it. Knowledge in sound engineering will be beneficial. Your task will be to: - Incorporate the ringing of a bell pattern, specifically Plain Bob Doubles. This pattern has already been written, but not yet linked to the user interface. - I have the sounds connected to the buttons. I need the sounds to be played in the right sequence with the right time gaps, and only the bell the user chooses can be pressed by them for that running of the programme. - Include a feature that allows a user to choose which bell they control - Integrate the bell ringing pattern with specific buttons. - Provide comprehensive comments throughout the code to explain how and why the utilized code works. I emphasize this as it is crucial for me to understand the code structure. - The programme should provide a score for each round for how close to correct timing the user achieves, and an overall score at the end, and show the worst section. In your bid, demonstrate your proficiency in Python, tkinter, sound programming and user interface design. Samples of previously developed Python programs will be an added advantage. In the attached file, please see Plain Bob Doubles, plain course, page 26. Also please note, in the musical key of C, bell 1 is the highest tone and is A, bell 2 = G, bell 3 = F, bell 4 = E, bell 5 = D and bell 6 = C. Any questions, please ask.
Ταυτότητα εργασίας: 37805670

Σχετικά με την εργασία

40 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 15 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
40 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά £486 GBP για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hey Good evening , Just finished reading the brief details and currently going through attached files . I see you have been looking for someone who has experience with these tech stacks Arduino, Java, Software Architecture, Python and C Programming. I will request you to review my profile, skills, projects and customer feedbacks to confirm that I will be good fit for this job. I would like you to start the chat so we can discuss the project in detail and we will see how it goes. Questions: 1. These are all the requirements? If not, Please share more detailed requirements. 2. Do you currently have anything done for the job or it has to be done from scratch? 3. What is the timeline to get this done? Why Choose Me? 1. I have done more than 250 major projects only on freelancer.com. 2. I have not received a single bad feedback since last 5-6 years. 3. You will find 5 star feedback on last 100+ major projects which shows my clients are happy with my work. Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AwaisChaudhry Timings: 9am - 9pm Eastern Time (I work as a full time freelancer) Thanks and regards, Awais
£750 GBP σε 11 ημέρες
4,9 (136 αξιολογήσεις)
8,8
8,8
Avatar Χρήστη
Hi there,I'm biddin on your project "Enhance Python Program with Bell Ringing" I have read your project description and i'm an expert in C programming and machine learning therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
£750 GBP σε 3 ημέρες
4,9 (179 αξιολογήσεις)
8,4
8,4
Avatar Χρήστη
I am a skilled Python and tkinter developer with experience in sound engineering. I can enhance your application by incorporating the Plain Bob Doubles bell ringing pattern, integrating specific buttons, and allowing user control over the bells. I will ensure the sounds are played in the right sequence and provide comprehensive comments throughout the code. My proficiency in Python, tkinter, and user interface design makes me well-equipped for this task.
£637 GBP σε 5 ημέρες
5,0 (172 αξιολογήσεις)
7,7
7,7
Avatar Χρήστη
Hello employer, I have experience in Python-tkinter GUI development. I am available in UK-TimeZone to work and assist with you this application development. Since I am an expert programmer, It will be easy for me to understand the flow of your application and give you suggestions to improve the application. I am a verified freelancer and you can view my profile to see my clients' testimonials of my good work. I do have some bad reviews but you should checkout the ratio of my success rate and you will trust my work over my words. Thank you, Looking forward to hearing from you.
£300 GBP σε 3 ημέρες
5,0 (39 αξιολογήσεις)
6,2
6,2
Avatar Χρήστη
Hello, good time Hope you are doing well I'm expert in MATLAB/Simulink, Python, HTML5, CSS3, Java, JavaScript and C/C#/C++ programming and by strong mathematical and statistical background, have good flexibility for solve your project. I have many experience practical and theoretical in implementation different algorithms (such as: state estimation and Kalman filter, design controller, analysis closed loop stability, signal and systems, signal processing, heuristic optimization, fuzzy logic, neural network and machine/deep learning fields). Evidence of this claim exist in the portfolio. I have read your project description and I can help you (without any plagiarism). Please send me the details of your project. Thanks for attention 100% Jobs Completed, 100% On Budget, 100% On Time ⭐⭐⭐⭐⭐ 5-star reviews
£700 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
6,4
6,4
Avatar Χρήστη
I'm eager to enhance your Python and tkinter application for bell ringing patterns, specifically Plain Bob Doubles. With my expertise in sound engineering and Python, I'll seamlessly integrate the bell patterns with the user interface, allowing users to control individual bells and providing a scoring system for timing accuracy. I'll ensure the code is well-commented for your understanding. Let's create a harmonious user experience together. Regards, Irfan!
£400 GBP σε 5 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
5,9
5,9
Avatar Χρήστη
We are a team of expert engineers, we have successfully completed 1000+ Projects for multiple regular clients from OMAN, UK, USA, Australia, Canada, France, Germany, Lebanon and many other countries. We are providing our services in following areas:  Neural Network/ Natural Language Processing  Machine learning/Data Mining  Deep Learning and Computer Vision  Image Recognition & Artificial Intelligence  AI text analysis model and Reinforcement Learning.  Omnet++ and Sumo simulation,  Python/ Matlab  Asterisks PBX  NS3 simulation  Linux We'll make sure that your project is done in a perfect way and do our best until you were satisfied. I am confident I can provide you with top-notch materials that will fit your needs.
£500 GBP σε 7 ημέρες
4,8 (44 αξιολογήσεις)
5,6
5,6
Avatar Χρήστη
Hi there, I hope you are good. I have read the brief details of your project. I have rich experience doing similar jobs from past few years regarding to these skills Arduino, Java, Software Architecture, C Programming and Python. You can check my portfolio as well: https://www.freelancer.com/u/Sidrairfan078 Lets start chat, So we could discuss it in detail and finalize the timeline and budget after discussing requirements. Thanks! Sidra
£350 GBP σε 8 ημέρες
5,0 (6 αξιολογήσεις)
5,4
5,4
Avatar Χρήστη
Hi, How are you? Very happy to bid on your project because my skills fit your project. I have 20 years of overall experience in Python, specializing in tkinter, sound programming, and user interface design. I am very familiar with enhancing applications, incorporating features, and providing comprehensive code comments. -> Please check my previous project I built using Python and mostly with Tkinter lib, https://www.freelancer.com/u/devendrathakur12?review_context_id=37592112&review_type=project&sb=t If you award me, the project will be done perfectly. I will do my best to provide the results you are looking for. If you send the message, we can discuss the project more. Thanks.
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (20 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Hello. I read your requirement and also check attachment i will do that. Please come on chat we will discuss more about this. I will waiting your reply.
£300 GBP σε 1 ημέρα
5,0 (33 αξιολογήσεις)
5,1
5,1
Avatar Χρήστη
Hi there, I am a Data Scientist and am a professional responsible for extracting actionable insights and knowledge from large volumes of data. As an experienced Data Scientist in the field of machine learning, I am highly proficient in Python and have a deep understanding of algorithms and data structures. My skills make me a great fit for your project as I can guide you through comprehensive coverage of data structures and algorithms while providing patient and thorough explanations. I have over 12-plus years of experience with Python Library Pandas, Karas, TensorFlow, NumPy, PyCharm, Py torch, Open CV, NLP, and others. With over a decade's worth of experience under my belt, including expertise in NLP, Natural Language Processing, Neural Networks, CNNs, RNNs, LSTM, and GANs just to mention a few, I can provide you not only with knowledge but also how to apply it efficiently. Partnering with me ensures you have a patient, knowledgeable, and skilled tutor who is dedicated to your success in this field. My top priority is to provide high-quality work, https://www.freelancer.com/u/GdevDataSceince Let's discuss this further via chat, and I'll start your project right now. Thanks Gdev
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (12 αξιολογήσεις)
5,0
5,0
Avatar Χρήστη
Having thoroughly read and understood your requirements, I'm confident that I have the right skill set for this project. My deep expertise in Python programming and sound engineering, combined with my knowledge of the tkinter library, makes me well-equipped to enhance your current application. I have substantial experience in developing user-friendly interfaces that incorporate complex functionality seamlessly, ensuring a smooth and efficient user experience - exactly what your project needs. Apart from creating the bell ringing pattern for you, I will ensure that the sounds are played in the correct sequence and at appropriate time gaps. Moreover, I'll integrate the ability for users to select their specific bell and demonstrate this using comprehensive code comments that explain not just how the code works but why it works as it does. Understanding is crucial to me too and I'm committed to creating a program that's easily graspable and maintainable.
£500 GBP σε 7 ημέρες
3,9 (19 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Hello ruth043, I have read through the project requirements and believe that I have the necessary skills and experience in Python, C Programming, Java, and Software Architecture to enhance your Python program with the bell ringing feature. I am confident that I can deliver this project with perfection. If you have any questions or need further clarification, please feel free to connect with me via chat. Looking forward to working with you on this project. Best regards, Christopher
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (14 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
Hi. Thanks for your posting.. I have read your proposal carefully I am a Python expert and I have finished some project like video/sound analysis/process, image processing, text detect. GUI using Tkinter. optimization, tracking, data processing Please contact me to discuss the project in more details. Waiting for your contact now... Thanks. Best Regards.
£250 GBP σε 7 ημέρες
4,6 (7 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Thank you for considering my bid for your Python and tkinter project. With over 5 years of experience in Python development, I have a proven track record of creating user-friendly interfaces using tkinter. My unique value proposition lies in my ability to combine technical expertise with creativity to deliver innovative solutions. My approach involves understanding your project requirements thoroughly, designing a robust architecture, and implementing efficient code to ensure a seamless user experience. I estimate the project to be completed within 4 weeks, with regular updates and testing to ensure quality and timely delivery. I am excited about the opportunity to work on your project and am committed to delivering exceptional results that exceed your expectations. Thank you for considering my proposal.
£750 GBP σε 4 ημέρες
4,8 (8 αξιολογήσεις)
3,9
3,9
Avatar Χρήστη
Hi, I am a professional web developer and I can do this project Enhance Python Program with Bell Ringing, I have 5 years of experience in web development. I have done many projects like this. I can do this job for you. I can start right now. Please contact me. Thanks
£250 GBP σε 2 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
3,8
3,8
Avatar Χρήστη
Hi, ! I have worked with similar projects so that I can provide you with a satisfied result. Having confirmed the job posting "Enhance Python Program with Bell Ringing", I truly feel that you're looking for expert in Software Architecture, Java, Arduino, C Programming and Python. I am fully available to get started on your project immediately and you will find it interesting to discuss the project details. Regards Nina.
£420 GBP σε 4 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
3,2
3,2
Avatar Χρήστη
Hello. Client I have rich experiences python, flask and django I normally used django as a backend side, react.js as a frontend side and postgresql as a db As a full stack developer, I could implement your all requirements as you want. Please contact me and let's discuss more detail. thanks.
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,9
2,9
Avatar Χρήστη
With my six years of experience in electrical engineering and proficiency in various circuit designs, I am no stranger to sound programming and user interface design, and I believe these skills will be crucial in enhancing your Python application. Having worked extensively with Arduino, which heavily incorporates python coding in its projects, I have become highly adept at tackling complex software tasks. Additionally, as a Senior Engineer, I place a significant emphasis on comprehensive documentation and code structuring, which aligns perfectly with your need for detailed comments throughout the code. This way, you can understand each step involved in the enhancement process. Lastly, while I might not have direct experience with bell ringing patterns, my sound engineering knowledge and Arduino background have honed my ability to analyze audio signals, integrate them seamlessly into applications, and optimize their timing. I am confident that if given the opportunity, my problem-solving mindset and commitment to customer satisfaction will ensure a successful completion of your project.
£500 GBP σε 7 ημέρες
4,8 (1 αξιολόγηση)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
Hello, I have thoroughly reviewed your project requirements and am excited about the opportunity to enhance your Python program with the bell ringing feature. With my expertise in Python, tkinter, and sound programming, I am confident in my ability to seamlessly integrate the bell ringing pattern, provide user-friendly controls for selecting bells, and implement scoring mechanisms for user performance evaluation. My experience in software architecture and Arduino will ensure a robust and efficient solution that meets your expectations. I have a proven track record of delivering high-quality projects with clear and concise code documentation. I am dedicated to effective communication and collaboration to ensure the successful completion of your project. I look forward to working together on this exciting project. Best regards.
£500 GBP σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
2,7
2,7

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED KINGDOM
Alnwick, United Kingdom
0,0
0
Μέλος από Φεβ 24, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.