Find Jobs
Hire Freelancers

WordPress Developer

$2-8 USD / hour

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$2-8 USD / hour

About Us We are a boutique digital product design and development company specialized in WordPress development and design. We create web platforms, applications and custom software solutions. Based in Europe, we have been serving the WordPress community since 2010 with our innovative themes and plugins, some of which are featured in the official WordPress repository. We have also sold our products on various marketplaces such as Themeforest, Creative Market and Mojo Marketplace. Our mission is to create tailor-made WordPress solutions for clients across the globe. To achieve this, we are looking for full-stack web developers who share our passion and expertise. Experience Required - 4+ years of experience in PHP and WordPress CTC - Based on Experience and Assessment Performance ? Required Experience of Candidates: • Strong understanding of WordPress (must) and WooCommerce (preferred) •Core PHP(must) work experience of 3+years. • Proficient in MySQL, JavaScript, HTML, and CSS • Solid understanding of object-oriented programming paradigm and MVC pattern • Familiarity with Git version control • Experience with other PHP frameworks such as Laravel, CodeIgniter, Symfony • Experience with JavaScript front-end frameworks such as React or Vue • Experience with API integrations (such as payment gateways) • Independent project management and problem-solving skills • Excellent teamwork abilities with designers and developers • Strong problem-solving skills and learning capability ? Your Responsibilities As a WordPress developer: [login to view URL] and maintaining WordPress plugins and themes that meet the highest standards of quality and performance 2. Writing clean, testable and efficient code that follows the best practices of web development 3. Troubleshooting and Debugging issues that arise during development or deployment 4. Designing, developing and deploying new features and functionalities for web sites and web applications 5. Collaborating with other developers and designers to ensure a smooth and consistent user experience ? The hiring process consists of the following steps: •Total four rounds (3 assessments and final round with CEO) •A small theme and plugin test •The Assessment will be sent via TEST GORILLA •The most suitable applicant(s) are invited for the final round of interview?Join our team and contribute to our mission of providing high-quality WordPress solutions for clients worldwide.
Ταυτότητα εργασίας: 38167091

Σχετικά με την εργασία

54 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 19 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
54 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $7 USD/ώρα για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello there I have a more than 15 years experience in PHP and WordPress. I am working on WordPress from last 12 years. I can start your work right now and try to complete as per your requirements. Please come on chat to discuss the details.
$6 USD σε 40 ημέρες
4,9 (161 αξιολογήσεις)
7,4
7,4
Avatar Χρήστη
WORDPRESS EXPERTS! We are working on wordpress since last 11 years. We could do it. Could we discuss in details over chat now? Best Regards Techwelfare
$7 USD σε 40 ημέρες
4,7 (242 αξιολογήσεις)
7,6
7,6
Avatar Χρήστη
Hi there! I am Sikander, and I have been specializing in WordPress development for over four years. My extensive experience working with WordPress has allowed me to hone my skills in PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS and API integrations. Additionally, I'm proficient in other PHP frameworks like Laravel and CodeIgniter which are highly relevant to the project. One unique aspect of our service is that we don't sacrifice quality for quantity; we focus on one-to-one projects to assure a quality-driven outcome tailored to meet individual client needs. Besides, our past work 150+ clients is a testament to our commitment to providing high-quality WordPress solutions. My team also includes experts in Designing, Database management and Mobile Apps Development for Android and iOS platforms giving us an edge in delivering cross-functional solutions if needed. We follow the best practices of web development such as writing clean code and application of the MVC pattern which leads to robust and efficient products. The cherry on top is that we deliver within tight deadlines without compromising quality.
$5 USD σε 40 ημέρες
5,0 (130 αξιολογήσεις)
6,5
6,5
Avatar Χρήστη
Hi, With 4+ years of experience in PHP and WordPress, I am well-equipped to tackle the responsibilities of this role at your esteemed firm. My proficiency extends beyond just WordPress and MySQL to various frameworks including Laravel and Symfony as well which will allow me to efficiently work on your projects. My knowledge of object-oriented programming and hands-on experience with JavaScript front-end frameworks like React and Vue will be valuable in ensuring a smooth and consistent user experience. Having collaborated with designers, developers and working in independent project management roles. Additionally, my strong grasp of APIs, payment gateways will help integrate third-party services with ease. My aim has always been to exceed client expectations by providing tailored solutions aligned with their specific needs. My hiring me, you can rely on my expertise, proven skills and dedication to contribute effectively towards your mission of providing top-notch WordPress solutions worldwide. Thanks & Regards Parvesh Saini
$5 USD σε 40 ημέρες
4,8 (41 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
= Certified developer= Hi, 4+ years of experience PHP and WordPress developer available to start work immediately. Also– -10000+ hours worked -120+ eCommerce work Completed Successfully. Can we take a call to discuss and start work immediately. A waiting for your reply. Thanks, Amol✅
$12 USD σε 40 ημέρες
5,0 (16 αξιολογήσεις)
5,8
5,8
Avatar Χρήστη
As a seasoned WordPress Developer with over 4 years of experience in PHP, I have honed my skills and expertise by successfully developing robust and scalable web applications. My proficiency in MySQL, JavaScript, HTML and CSS coupled with a strong understanding of WordPress would enable me to meet and exceed your expectations for this project. What sets me apart from other developers is my ability to work well independently, managing time efficiently while maintaining exceptional teamwork abilities alongside designers and developers. Teamwork is crucial in ensuring a smooth and consistent user experience, something which I can guarantee through my collaborative approach. Over the years, I have demonstrated strong problem-solving skills and learning capability, crucial for troubleshooting and debugging issues that often arise during development or deployment. My knowledge and expertise extend beyond WordPress as I'm also well-versed with core PHP, JavaScript front-end frameworks such as React which would prove valuable in designing, developing and deploying new features for web sites and web applications. Joining your team would not only allow me to contribute my skills, but it's also an opportunity for me to learn from your WFH setup. Let's team up for this project and contribute towards our shared vision of providing high-quality WordPress solutions globally!
$8 USD σε 40 ημέρες
4,8 (25 αξιολογήσεις)
5,6
5,6
Avatar Χρήστη
With over 9 years of experience in Mobile App Development, Web Development, and designing Blockchain solutions, I bring a unique skill set to your WordPress project. Expertise in Android/iOS mobile App development, Website Design, and proficiency with PHP, JavaScript, MySQL, CSS puts me at a great advantage for understanding the depths of WordPress and Wordpress related technoglogies. This along with my successful track record in developing and deploying quality WordPress themes and plugins makes me the best candidate for this role. I have also had extensive experience in writing clean, testable, and efficient code ? which I believe is crucial for any web developer. Understanding of Git Version Control is one of my key skills too which goes parallel with the company need. My passion lies not only in solving problems but also in creating intelligible and easy-to-use design that enhances the overall user experience. I am well equipped to handle the necessary APIs integrations as well as troubleshoot any issues that may arise during development or deployment. With that combined experience I will be able to contribute right away and meet your project's highest standards of quality.
$3 USD σε 10 ημέρες
4,6 (34 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
As an experienced WordPress developer with over 4 years in the field, I believe I'm the perfect fit for your creative team. My extensive knowledge in core PHP and solid understanding of object-oriented programming will ensure that you receive clean, testable and efficient codes diligently following the best practices in web development. In line with your project requirements, I've had multiple successful involvements with WooCommerce as well. My background in working with marketplaces such as Themeforest, Mojo Marketplace, and Creative Market has given me deep insights into what works best in the real world scenario of WordPress development. What sets me apart is my fortified eye for detail: a trait that resonates with my commitment to high quality work and meticulous problem solving. This, combined with my knack for effective communication makes me an excellent choice for independent project management and collaborative teamwork. Joining your organization would be a true testament to my capabilities of contributing top-notch WordPress solutions for clients worldwide. I'm excited to demonstrate my skills further through the next rounds of assessments, and if given a chance, I'll prove to be an invaluable asset to your mission of creating tailor-made WP solutions. Thank you for considering my application - I look forward to hearing from you soon.
$5 USD σε 40 ημέρες
4,9 (27 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Hi there, As a seasoned PHP developer with expertise in wordpress development, Knowledge of hosting and maintaining servers. I will assist you in customizations as per your requirement as I have an experience of 12+ years with deep understanding and a great level knowledge in PHP and JavaScript. I've expertise in wordpress development and have in-depth knowledge about themes, plug-in customization, blog and API elements. I would be delighted to customize the website as per the desired idea. I have rich experience in all these skills, which you assigned to this project. Expertise in Wordpress Page builders tools: * Elemenator * Power Builder * Fusion Builder * Visual Builder I am interested to work with you and I strongly believe that I will manage to create the perfect work for you.. To further assist you and provide you with solutions specifically designed as per your needs and desires, I would request you to kindly send me invite so we could connect online and discuss the project in depth. Looking forward to hearing from you. Reagrds, Saurav
$6 USD σε 40 ημέρες
4,9 (12 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Having spent over half a decade in the web development world, with a special focus on WordPress with WooCommerce, I have encountered and overcome a range of challenges. Perhaps most relevant to your needs, I have years of deep PHP experience, particularly within an object-oriented framework. My familiarity with Git version control and front-end frameworks such as React and Vue also lend themselves nicely to the position you've outlined. For me, WordPress goes beyond just being a platform- it’s about creating business solutions that meet the highest standards of quality and performance, values we both share. Throughout my career, I have adopted a problem-solving mindset that your project calls for; it’s instilled in my independent project management approach as well as my ability to work effectively alongside other developers and designers - skills that will ensure a seamless and consistent user experience for your clients. As your next WordPress Developer, I look forward to combining all these strengths into one harmonious effort to contribute towards our mission of providing world-class WordPress solutions for clients globally.
$5 USD σε 40 ημέρες
5,0 (22 αξιολογήσεις)
4,6
4,6
Avatar Χρήστη
Hello, I am excited for the WordPress Development to work on your project. With over 8 years of experience in PHP and WordPress development, I am confident in my ability to contribute effectively to your team. My expertise includes strong WordPress and WooCommerce proficiency, along with solid skills in Core PHP, MySQL, JavaScript, HTML, and CSS. I am well-versed in Git version control and have experience with PHP frameworks like Laravel and CodeIgniter. Additionally, I have worked on API integrations and possess excellent project management skills. I am eager to join your team and contribute to your mission of providing high-quality WordPress solutions globally. Thank you for considering my application. Best regards, Sushma
$8 USD σε 40 ημέρες
4,8 (16 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Hey there! I have done similar work before, and I can assure you 100 % satisfied job. If you have some questions, you can contact me so we can discuss in detail. Skills:- WordPress | Woo-commerce | Shopify | HTML/CSS | Bootstrap | Responsive | Web-Design Please send a message to discuss more with respect to this project Small Website Fixes (WordPress). Thanks & Regards Sunny
$5 USD σε 40 ημέρες
5,0 (16 αξιολογήσεις)
4,3
4,3
Avatar Χρήστη
With my extensive experience as a full-stack web developer, specializing particularly in WordPress for over a decade, I am confident in my ability to deliver the top-tier work that aligns with your requirements. My proficiency in core PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS and framework works such as Laravel and CodeIgniter has earned me a solid reputation within the developer's community. I pride myself on writing clean, testable and efficient code that follow the best practices of web development. My knowledge of object-oriented programming paradigm and MVC pattern allows me to develop comprehensive solutions whilst troubleshooting and debugging any issues that may arise during the process.I understand the value of productive teamwork between designers and developers which aligns perfectly with your value for excellent teamwork abilities with designers and developers. As an autonomous project manager who has perfected independent problem-solving skills over the years,I am confident in taking responsibilities for design, development, deployment of new features and functionalities while making sure there is a smooth end user experience at all times. I am excited about being considered for this opportunity to join your team and look forward to contributing to your company's mission of providing high-quality WordPress solutions globally.
$5 USD σε 35 ημέρες
5,0 (14 αξιολογήσεις)
3,9
3,9
Avatar Χρήστη
Hello! As a seasoned web developer with over 7 years in the industry, I have honed my craft to ensure I deliver nothing short of exceptional results. My forte lies in WordPress development and design, skills that perfectly align with your project scope. Over the years, I've gathered extensive experience working with HTML, PHP, CodeIgniter, WordPress, Joomla, and lots more. I've built sites for startups and small businesses alike and consistently received positive feedback on the quality and efficiency of my work. In addition to my mastery of WordPress and PHP which are at the core of your demands, I also possess a strong understanding of MySQL, CSS, and JavaScript. This holistic knowledge allows me to leverage the best tools available to ensure every aspect of your WordPress development project is tailored to perfection. My proficiency in API integrations will undoubtedly be invaluable when handling various aspects of the site such as payment gateways. Beyond my technical proficiencies, I am also highly collaborative and possess outstanding problem-solving skills. As a part of your team in this role, you can expect not just a worker but a partner dedicated to helping you achieve your mission reliably and efficiently. So let me prove my worth through the assessment rounds - I'm eager to join you on this exciting journey of creating high-quality WordPress solutions for clients worldwide! Best Regards Vinay
$8 USD σε 40 ημέρες
5,0 (13 αξιολογήσεις)
4,0
4,0
Avatar Χρήστη
Hello, We can maintain and build WordPress plugins and themes. We have 10+ years of experience in all these mentioned tech stacks and we are a team of well-established 150+ professionals. NOTE - I can share my recently built URLs with you in the chat box for your reference. Let's connect on chat and discuss this further in the meeting. Regards!
$5 USD σε 40 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
3,7
3,7
Avatar Χρήστη
Hello, I have checked your requirements and really interested in this job. I am ready to start work immediately. I have 12+ years of experience in PHP, Laravel, Wordpress, Shopify, Magento & Opencart. I am to deliver our best service and you can check my profile and best reviews by client.
$5 USD σε 40 ημέρες
4,7 (18 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
With over 6 years of dedicated web development experience, I am confident in my abilities to fulfill all your WordPress and PHP needs. Throughout my vibrant career, I've gained extensive experience in all the areas required for your project and also developed impeccable problem-solving skills that are crucial in meeting the standards of quality, performance, and providing consistent user experience. I am proud to say that this correlates strongly with your listed project responsibilities. My solid understanding of PHP frameworks such as Laravel, CodeIgniter, and Symfony combined with my fluency in MySQL, JavaScript, HTML, and CSS further enhances my ability to approach the independent project management inevitably expected by your team. My prior experience with API integrations like payment gateways has also laid a strong groundwork for any specific third-party integration requirements you may have within your projects. Being a part of your esteemed organization will allow me to contribute to delivering tailor-made WordPress solutions on a global scale. Let me demonstrate my skills through the theme and plugin tests as well as acing the assessments. Let's build something truly remarkable together!
$10 USD σε 40 ημέρες
5,0 (9 αξιολογήσεις)
3,0
3,0
Avatar Χρήστη
As an experienced and dedicated WordPress developer, I bring nine years of extensive knowledge to the table. Over the course of my career, I have worked with a diverse range of clients; from large corporations to individuals, everyone gets the same level of professionalism and personalized expertise from me. I have built websites following projects' needs incorporating top frameworks like Laravel, CodeIgniter, Symfony as well as problem-solved with ingenuity. Naturally, I have excellent familiarity with Core PHP functionality and handling AJAX requests is a piece of cake for me. What sets me apart is not just my technical skills, but also my commitment to delivering quality work on time. My project management and problem-solving capabilities are something I'm truly proud of. Troubleshooting issues and debugging during development or deployment, designing and deploying new features or applications or collaborating with other developers all come spontaneously to me. With great fluency in English, you can expect easy communication throughout the project. As a valued part of your team, I will bring all my skills and experience together to provide you high-quality WordPress solutions that not only meet but exceed your expectations. No matter the complexities involved, rest assured I can provide real-time solutions for any issue that arise. Let's transform your vision into reality!
$7 USD σε 40 ημέρες
5,0 (6 αξιολογήσεις)
1,9
1,9
Avatar Χρήστη
Dear Hiring Manager, Greetings, I have read your project details and I can complete the project flawlessly within the stipulated time. Please message for further communication. Thanks
$5 USD σε 40 ημέρες
4,7 (3 αξιολογήσεις)
0,8
0,8
Avatar Χρήστη
hi, sir. I am thrilled about the prospect of joining your team as a WordPress developer. With over four years of experience in PHP and WordPress development, I am well-versed in creating robust solutions tailored to client needs. My expertise extends to core PHP, MySQL, JavaScript, HTML, and CSS, ensuring I can contribute effectively to your projects. I am eager to collaborate with your team to maintain high standards of quality and performance in WordPress plugins and themes. I am fully prepared to participate in your comprehensive hiring process, including assessments and interviews, to showcase my skills and commitment to excellence. Thank you for considering me for this role, and I am excited about the opportunity to contribute to your mission of delivering top-notch WordPress solutions worldwide.
$3 USD σε 40 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της INDIA
Kolkata, India
0,0
0
Μέλος από Μαΐ 30, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.