Find Jobs
Hire Freelancers

Re-design & Integrate new theme in core php website

$40-50 USD

Σε Εξέλιξη
Αναρτήθηκε 28 ημέρες πριν

$40-50 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I'm looking for a skilled developer to redesign my core PHP website and integrate a new theme. - You'll need to update the site's layout and design - integrate new theme in [login to view URL] its build of core php this will be new design [login to view URL] Almost 13 pages The ideal candidate should have: - Proficiency in PHP - Strong experience with website design - Expertise in theme integration
Ταυτότητα εργασίας: 38259781

Σχετικά με την εργασία

29 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 25 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
Βραβεύτηκε στον/στην:
Avatar Χρήστη
We can make this project, please contact us. We can make this project, please contact us. We can make this project, please contact us.
$45 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
29 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $65 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello, I have read your job description extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the job very well. (Full Stack Developer – 10 of Year Experience). We have design and developed lots of ecommerce Website Worldwide Please give me one chance i will deliver Quality Work. software implementations to identify areas requiring improvement. Managed development milestones Technical Profile 1. HTML 2. JavaScript 3. SQL 4. CSS 5. MySQL 6. PHP 7. Git 8. WordPress 9. Bootstrap 10. jQuery 11. GitHub 12. HTTP 13. Laravel 14. Vue JS 15. Postman Waiting for your response to move further. Regards, Wassem
$70 USD σε 1 ημέρα
5,0 (46 αξιολογήσεις)
6,2
6,2
Avatar Χρήστη
Hello, With over 8 years of experience in web development, specializing in PHP and website design, I'm confident that I can help bring your creative vision to life for the redesign and theme integration project. Since your project is centered on core PHP, my expertise in the programming language makes me a strong fit. In addition to PHP, I have a deep understanding of HTML, CSS3, and JavaScript; skills that are crucial to crafting an aesthetically pleasing and functioning website layout like what you envision. Moreover, being well-versed with essential frameworks like Bootstrap and proven CMS expertise with platforms like WordPress, Joomla and Drupal, I promise swift integration of new theme into your existing site. Let’s work together on this exciting project and grow your online presence with a revamped website. Please feel free to drop me a message with any further concerns or questions or even to schedule a chat—our successful collaboration begins with a conversation! Looking forward to hearing from you! Guri
$220 USD σε 7 ημέρες
5,0 (7 αξιολογήσεις)
4,2
4,2
Avatar Χρήστη
Hi there, I'm experienced in iOS and Swift and VIPER architecture. And .NET for back end and we have a team for Android. In Teroda, we have mobile app and web app teams, including the best designer to design your app. I need more info to help me to give you a good price in real time. Please contact me over chat to talk about your project in detail and let me see your UI designs. Also, we support the app for 6 months so don't worry about future bugs. Hope to hear from you soon. Thanks
$60 USD σε 12 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
3,4
3,4
Avatar Χρήστη
Hi, I am a highly skilled and passionate full-stack PHP expert with strong experience and skills of over 10 years. I have developed various PHP application so far. Over the years, I have been responsible for all phases of application development, from the design phase through development, code integrity and implementation. If you are looking for a skilled professional to implement your with your needs successfully, I would be more than happy to assist you. As a full-stack developer, I am great at HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Laravel, WordPress, Shopify, Blade template, REST API, React, Next, PHP, MYSQL, Responsive UI and Git. My goal is provide you with clean, efficient, and scalable code that will ensure the success of your project. I'm well-versed in agile methodologies and possess excellent problem-solving skills which will allow me to deliver project on deadline and with budget perfectly. I can star the project immediately and I am available to work 35+ hours per week. I would like the opportunity to discuss your project more detail. Looking forward to hearing back from you. Thanks
$40 USD σε 7 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
With more than [X] years of experience in the web development field, our team at Dlite Info Tech brings unparalleled expertise in PHP and HTML. We understand how crucial it is to revamp and redesign a website to make it visually appealing yet functional- let's bring that expertise to your project! Integrating new themes is one of our core specialties, and we have successfully worked with many projects like yours. In addition to being well-versed with the technology and having a proven track record of delivering quality outputs, we also emphasize on translating your vision into reality. In line with your needs, we'll give a cohesive look to your site using the theme you've chosen while ensuring an easy and intuitive user experience throughout the redesign process. Collaborating with us means receiving not only expertise but also reliability, clear communication, and responsive assistance. It would be an absolute pleasure to re-imagine your site using our talents, let’s get the conversation started!
$40 USD σε 7 ημέρες
4,6 (6 αξιολογήσεις)
2,7
2,7
Avatar Χρήστη
Hello! I am interested in your project. Drawing upon my experience as a seasoned WordPress and Shopify developer, I offer a unique set of skills that make me an excellent candidate for your project. With over 5 years in the industry, I have refined my proficiency in PHP and website design, making me the perfect fit for your redesign and theme integration needs. Not only do I have extensive experience with customizing existing themes, but I also possess a knack for designing seamless e-commerce experiences. Furthermore, I would like to assure you of my commitment to your data's security. Being verified by Freelancer is a testament to my dedication and professionalism, ensuring that your project is in trustworthy and competent hands. On top of this, my comprehensive knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript, React, PHP and more ensures that I can adeptly handle the diverse aspects of the task at hand. Contact me to discuss further. Regards, Areeba
$45 USD σε 2 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
2,7
2,7
Avatar Χρήστη
Hi there, Your requirements for redesigning your core PHP website and integrating a new theme are clear to me. I am dedicated to updating the site's layout and design, integrating the new theme, and ensuring a seamless transition across the 13 pages. Looking forward to your positive response. Best Regards, Annexure Solution
$75 USD σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
1,6
1,6
Avatar Χρήστη
Hi there, Webify Design Studio is pleased to submit this proposal for your consideration. We're committed to delivering designs that not only meet but exceed your expectations, helping you stand out and make a lasting impression. Regards Webify Design Studio
$60 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
As an experienced web developer with proficiency in PHP, I deeply understand the value of a sleek and engaging design in enhancing the user experience. My team and I from India have considerable expertise in not just website design, but THEME INTEGRATION – skill that is absolutely critical for your project. We've made it our mission to contribute to the body of knowledge through thorough research, experimentation and practical application – making us the ideal choice to handle your core PHP website redesign and theme integration. With full cognizance of your requirements of updating the layout and design of your core PHP site while integrating a new theme – almost 13 pages in all, we are confidently versed to meet your needs 100%. Our specific service suite extends to web development, SEO, Graphic Designing and more allowing us to exceed expectations. By choosing us, you're opting for a team that's constantly striving for innovation and computational excellence. I ensure you won't just get a revamped site, but one that stays true to its functional core while being more visually appealing. Kindly invite me to this opportunity, so we can get started on shaping a better online presence for you.
$45 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
As an experienced web developer, my focus has always been on combining functionality with aesthetics. Your project, demanding a proficient hand in PHP, along with a strong background in website design alongside expert knowledge in theme integration resonates perfectly with my skill set. Having spent nearly a decade honing my craft in these areas I am excited at the prospect of applying this knowledge to your website to bring it up-to-date. My passion for WordPress and deep understanding of its functionalities will ensure a smooth transition when integrating your new theme. Not only do I have experience with transforming HTML designs into responsive WordPress websites like yours, but I also bring to the table exceptional skills in CSS and HTML which are crucial for amending site layouts and designs as required by the project. Furthermore, my track record in handling security issues speaks volumes about my ability to deliver solutions focused on long-term sustainability. Apart from addressing your immediate needs for a theme upgrade, let me assure you that I will meticulously safeguard your website against potential threats or vulnerabilities. In line with maintaining good security practices, I pledge to keep all communication secure and confidential throughout our engagement.
$99 USD σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
With 14 years of experience in full-stack development, I specialize in creating robust web applications, mobile apps, and e-commerce solutions. My expertise covers both front-end and back-end development, leveraging modern technologies and frameworks. I excel in custom Shopify solutions and mobile applications using Flutter, driving business growth and enhancing user experience. Key Skills: Front-End: HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue.js Back-End: Node.js, Python, Ruby on Rails, PHP, Java Mobile Apps: Flutter, React Native, Swift, Kotlin Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB E-commerce: Shopify, WooCommerce CMS: WordPress, Joomla, Drupal DevOps: AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD UI/UX: Figma, Adobe XD, Sketch Additional: SEO, Performance Tuning, Agile, Scrum, Project Management Services Offered: Custom Web and Mobile App Development E-commerce Website Development Custom Shopify Solutions UI/UX Design Performance Tuning and SEO Optimization Project Management and Consulting Why Choose Me? 14+ years of industry experience Expertise in modern web and mobile technologies Proven track record of high-quality solutions Focus on user experience and business growth Excellent communication and project management Let's bring your vision to life and achieve your business goals! Contact me to discuss your project requirements.
$45 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hi I am interested in your project I can start now please come in inbox for further discussion thank you
$50 USD σε 2 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
With over 8 years in web and mobile development, specializing in HTML, PHP, and WordPress, I have ample experience that would greatly benefit your project. I am a skilled developer who has previously undertaken similar tasks like yours - redesigning websites and integrating new themes into existing sites. As evidenced by my professional portfolio, I assure you of implementing the new design with precision on each of the existing pages, maintaining the website's functionality and ensuring seamless navigation for your users. Additionally, my familiarity with various frameworks such as Laravel, CodeIgniter, and Symphony will be invaluable in revamping your core PHP website. I also have extensive knowledge of CMS platforms like WordPress that guarantees fluidity throughout the project. Moreover, my expertise stretches beyond website design and theme integration; it encompasses other aspects such as API development and integration, eCommerce development including Shopify stores and payment method integration. What sets me apart is a commitment to meeting deadlines without compromising quality – as attested by 100% client satisfaction. I believe in regular communication along with daily or weekly status updates delivering results that align with your vision. Rest assured, I'll be available 24/7 across all time zones to address any concerns you may have throughout the project.
$45 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της INDIA
Chandigarh, India
0,0
0
Μέλος από Ιουν 24, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Άλλες δουλειές από αυτόν τον πελάτη

Core PHP Website Theme Integration
$40-50 USD
Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.