Ακυρώθηκε

Want to copy a 2.5d webpage

just copy of this website's first page..no need of internal pages.

[url removed, login to view]

Ικανότητες: HTML

Περισσότερα: copy cookie system webpage, vba copy links webpage, copy paste webpage, vba copy webpage text, php code copy text webpage, script copy text webpage, copy text webpage, copy certain information webpage, want copy resume, copy text webpage using, copy webpage text coding, want display part web page webpage, copy contact webpage, copy webpage, copy html webpage

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Switzerland

Ταυτότητα Εργασίας: #11799450

5 freelancers are bidding on average €353 for this job

girgis77

Hi, do you want it as just HTML (( Staitc)?? ,,,,,,....................................................................................................

€250 EUR σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
5.8
€555 EUR σε 10 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.7
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
arkdotnetec12

Dear Sir, We specialize in web development and aslo cinema4d 3d modeling and animation and have developed over 100+ web portals We are dynamic and energetic group of professionals. We value our customers and are com Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0