Κλειστό

Pulsing 3D Button Control with Designer

-- Long Description follows, but I think everything has to be clear for you ;-) So it is easier to understand and to code. --

The Goals is to create a Button Control which behaves something like the Button Control of the Mac OS X.

See attached image "[url removed, login to view]"

There is a sample application (referred as "sample") which can be found at:

[url removed, login to view] - This implementation is not the final result, but may help you getting deeper into this.

The Button pulsing should appear like you can see in the sample.

Please include a Designer. Remove Propertes which are not needed, like "FlatStyle" or "AllowDrop".

The Button Color is set by the BackColor Property.

The Gradient must be drawn exactly like shown in the sample according to the selected BackColor.

The Sample uses 3 Bitmaps, but this is not what i want since the height is fixed. So the Button has to be drawed with GDI.

The Edges of the Button must look like the sample and scale automatically with the height and width.

If the Control is Disabled or Locked the control appeares in grayed state.

On the Button should be displayed a Text when the Text property is set. Please be aware that there can be a Word warp. Duplicate the Text as a Shadow when the TextShadow Property is set. See attached image "[url removed, login to view]".

On the Button should be displayed an Image when the Image property is set. Please be aware of the according Align Property. Available region for drawing the text is the inner size of the button minus image width. See attached image "[url removed, login to view]". Intend the Left/Right automatically so that the Text does not start in the rounded edge. See attached image "[url removed, login to view]". Please also use a class constant "Padding" which reduces the available inner size on the top, button, left and right.

See attached image "[url removed, login to view]":

--- Complete Description: See "[url removed, login to view]" attached.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done. 2) Complete ownership and distribution copyrights to all work purchased.

## Platform

(Please note: No ActiveX. Must be a native .NET Component.)

Button-Control:

Namespace: [url removed, login to view]

Classname: Button

Button-Designer:

Namespace: [url removed, login to view]

Classname: ButtonDesigner

Both included in one DLL called [url removed, login to view]

Signing not necessary. Language: C# or VB.NET.

Platform: .NET Framework 1.0 or 1.1, Windows 2k, 2k3, XP

Descriptions of Mehtods / Properties (also for the IDE) must be included.

Ικανότητες: PHP

Περισσότερα: button control, visual designer 3d, txt 2 jpg, php ide windows, php ide, ide php, ide for php, help signing in, found designer windows, drawing designer, component framework, 3d text, 3d drawing program, 3d designer needed, remove shadow, gdi, designer 3d, image gdi, control designer, basic drawing component net

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #2967883

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $64 για αυτή τη δουλειά

vadimcoder

See private message.

$59.5 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.3
slavav

See private message.

$63.75 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ivanoffalex

See private message.

$68 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0