Κλειστό

Code and paper writing on "Vector alignment"

Eυθυγράμμιση διανύσματος

Περιγραφή:

Να βρείτε δύο μετασχηματισμούς (μητρώα) για την ευθυγράμμιση διανύσματος op με το μοναδιαίο διάνυσμα j του θετικού άξονα των y, όπου ο το κέντρο του συστήματος συντεταγμένων και p δοθέν 3Δ σημείο. Εν συνεχεία να τους υλοποιήσετε εφαρμόζοντάς τους επί διαφόρων αρχεγόνων.

Γενικές οδηγίες

1. Η τεκμηρίωση να εκτείνεται από 4 έως 10 σελίδες.

2. Μέρος της τεκμηρίωσης να αποτελούν τουλάχιστον τα εξής κεφάλαια: Επιγραφή,

Περίληψη, Πίναξ περιεχομένων, Εισαγωγή, Κεφάλαια ή Ενότητες αντιπροσωπεύουσες

το κάθε ερώτημα, Συμπεράσματα, Επίλογος, Αναφορές ή Βιβλιογραφία, Ευρετήριο. Ο

πηγαίος κώδικας του τεχνήματος, εάν υπάρχει, να επισυνάπτεται στην τεκμηρίωση

τόσο σε κατάλληλο προσάρτημα όσο και ως αυτόνομο αρχείο.

3. Να καταγράψετε όλες τις χρησιμοποιηθείσες πηγές (εργασίες, βιβλία, κ.ά.) στην

τεκμηρίωση στο κατάλληλο κεφάλαιο (Αναφορές ή Βιβλιογραφία). Οι ιστοσελίδες να

αναφέρονται ως υποσημείωση.

4. Η ύπαρξη σχημάτων, εικόνων ή πινάκων (πάντοτε με κατάλληλη, διαφορετική

αρίθμηση) είναι επιθυμητή και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου.

Vector alignment Description:

Find two transforms for the vectorial alignment op with the y-axis unitary y vector, where the center of the coordinate system and p is given a 3d point. Then implement them by applying them to various archaeologists.

General instructions

1. Documentation ranges from 4 to 10 pages.

2. Part of the documentation should consist of at least the following chapters: Inscription, Summary, Table of Contents, Introduction, Chapters or Modules Representing each question, Conclusions, Epilogue, References or Bibliography, Index. THE the source code of the art, if any, is attached to the documentation both in an appropriate appendix and as a stand-alone file.

3. Record all sources used (work, books, etc.) in documentation in the appropriate chapter (References or Bibliography). Websites to referred to as a footnote.

4. The existence of shapes, pictures or tables (always with appropriate, different numbering) is desirable and contributes to a better understanding of the text.

Ικανότητες: OpenGL, Προγραμματισμός C++

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) Thessaloniki, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #24642468

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο €150 για αυτή τη δουλειά

iridescent2x15

Hi I have done many c++ and technical projects. Kindly contact to share more details about your project in chat. Thank you

€150 EUR σε 7 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.8