Find Jobs
Hire Freelancers

Raspberry Pi Controller Phone APP

$30-250 USD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$30-250 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I am seeking a skilled app developer who can help me create a phone application that will be able to remotely control a Raspberry Pi device. This includes the ability to flash an LED from anywhere, and the app will need to interface with Google Cloud. Key Responsibilities: - Design and develop a phone application - Implementation of user interface - Deployment to Google Cloud for connection - Ability to flash an LED on Raspberry Pi remotely.
Ταυτότητα εργασίας: 37802093

Σχετικά με την εργασία

36 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 16 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
36 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $193 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hello, I have read all your requirements that you want a Raspberry Pi Controller Phone APP I propose developing a user-friendly phone application enabling remote control of a Raspberry Pi device, integrating with Google Cloud for seamless connectivity and providing functionality to flash an LED remotely, leveraging expertise in app development, UI design, and cloud deployment. I am ready to start work on it immediately You can visit my Profile https://www.freelancer.com/u/ExpertSoul Thank you
$250 USD σε 3 ημέρες
4,9 (244 αξιολογήσεις)
7,4
7,4
Avatar Χρήστη
With over a decade of experience in Full Stack Development, Mobile App Design, and Google Cloud integration, I have a proven track record of successfully handling challenging projects. I have delivered over a thousand successful projects to organizations of all sizes. My expertise spans developing mobile applications, creating intuitive user interfaces, and integrating applications with external platforms. To ensure I can best assist you, please provide details about the functionalities you envision for the application. Understanding your requirements will help tailor the development process effectively. Do you have a timeframe and budget range for this project? I am dedicated to delivering top-notch support and high-quality work. Let's collaborate to bring your ideas to life and create a cutting-edge solution for remotely controlling Raspberry Pi devices via a mobile application.
$225 USD σε 5 ημέρες
5,0 (27 αξιολογήσεις)
7,1
7,1
Avatar Χρήστη
Asif from Einnovention, an established development team with extensive experience in software architecture and mobile app development, would be thrilled to deliver the phone application solution you need to control your Raspberry Pi remotely. We are a proud team of 25 experts and have successfully completed over 248 projects on Freelancer.com with an incredibly high customer satisfaction rate. What sets us apart is the commitment we show towards understanding our client's needs before proceeding with the project. We'd like to offer you free consultation, listen to your specifications, and present you with a customized solution that perfectly aligns with your requirements. Moreover, we have strong proficiency in not only Android app development but also IOS and Hybrid technologies not-forgetting native support for Google Cloud platform. With all these feathers in our cap combined with the fact that we are familiar with hardware integration protocols like those of your project such as LED flashing interfacing, it's safe to say we're amongst the most qualified for this task. In addition to guaranteeing a fast and accurate turnaround, we will provide you with two weeks of complimentary service and unlimited revisions until you are fully satisfied. Choose us for quality, expertise, and great customer service!
$120 USD σε 7 ημέρες
4,9 (26 αξιολογήσεις)
6,6
6,6
Avatar Χρήστη
As an experienced app developer, I am eager to take on the challenge of creating a phone application that seamlessly interfaces with a Raspberry Pi device. My expertise includes designing intuitive user interfaces and deploying applications to Google Cloud for robust connections. I am confident in delivering a solution that not only allows remote control of the Raspberry Pi but also facilitates LED flashing capabilities from anywhere. Regards, Irfan!
$150 USD σε 2 ημέρες
5,0 (5 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Greetings, Excited about the prospect of collaborating on your project, confident in meeting your specifications, with 7 years of experience. We propose to develop a robust mobile application that will facilitate remote control of a Raspberry Pi device, integrating seamlessly with Google Cloud. Our team specializes in mobile app development and possesses expertise in Android development, software architecture, and Bluetooth Low Energy (BLE) communication. We will design and implement a user-friendly interface, ensuring smooth deployment to Google Cloud for seamless connection. Additionally, we will enable the functionality to remotely flash an LED on the Raspberry Pi device, enhancing its usability and versatility. This project presents an exciting opportunity to leverage cutting-edge technology, and we are eager to deliver a high-quality solution tailored to your needs. Warm regards, Ahsan.
$140 USD σε 7 ημέρες
5,0 (11 αξιολογήσεις)
5,7
5,7
Avatar Χρήστη
With a solid 9 years in the industry, I bring to the table a wealth of experience that spans every aspect of your project. From my proficiency with PCB and circuit design to my deep understanding of power electronics and Raspberry Pi, I am confident in my ability to deliver an app that will seamlessly and remotely control your target device. My skills extend beyond mere app development; I offer holistic, IoT-based solutions covering local servers, web servers, MQTT and HTTP. This will prove crucial in the proper interfacing between your Google Cloud infrastructure and Raspberry Pi device. As an electrical and IoT engineer, I possess a unique skill set that can take your project from concept to reality in a comprehensive manner. If entrusted with this task, be assured that I will not only meet but exceed your expectations. My work is characterized by efficiency without compromising quality - evident across areas such as home automation, industrial automation and agricultural automation. Allow me the opportunity to apply this same level of dedication to making your remote-controlled Raspberry Pi dream a reality!
$200 USD σε 15 ημέρες
4,5 (44 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
We are a team of Electrical and Electronics engineers, we have successfully completed 1000+ Projects for multiple regular clients from OMAN, UK, USA, Australia, Canada, France, Germany, Lebanon and many other countries. We are providing our services in following areas: • Embedded C Programming. • VHDL/Verilog, LABView/ Multisim/PSPICE • Network Simulator NS2/NS3 • Microcontroller like Arduino, Raspberry Pi, FPGA, AVR, PIC and STM32. • IDEs like Keil MDK V5, ATmel studio and MPLab XC8. • PLCs / SCADA • PCB Designing-Proteus, Eagle. • IOT Technologies like Ethernet, GSM GPRS. • HTTP Restful APIs connection for IOT Communications. Also we have good command over report writing, I can show you many samples of our previous reports. Kindly consider us for your project and text me so that we can further discuss specifically about your project's main goals and requirements. We can deliver your project efficiently within timeline. If you choose me, I think you won't regret. Best Regards.
$250 USD σε 7 ημέρες
5,0 (37 αξιολογήσεις)
5,5
5,5
Avatar Χρήστη
Dear Client, I am excited about the opportunity to work on your project. As an experienced app developer, I understand the importance of creating a phone application that can effectively control a Raspberry Pi device remotely. I am confident in my ability to deliver a high-quality solution that meets your requirements. With my expertise in app development and knowledge of Raspberry Pi integration, I will ensure that the application is user-friendly, reliable, and secure. I will utilize the latest technologies to provide seamless communication between the phone and the Raspberry Pi, allowing for efficient remote control and management. My goal is to deliver a solution that not only meets your expectations but also exceeds them. I am committed to providing you with a successful outcome. Regards, Lalit
$240 USD σε 7 ημέρες
5,0 (26 αξιολογήσεις)
5,1
5,1
Avatar Χρήστη
Hello sir, I hope you are good. I have read your job description, its doable job as per my experience and knowledge. I want to ask you few questions about job description. I am full stack developer having a good experience in Bluetooth Low Energy (BLE), Mobile App Development, Arduino, Android and Software Architecture. Lets start chat, I assure you that you will get quality work in given time and cost. You can check my portfolio as well: https://www.freelancer.com/u/Sidrairfan078 Thanks! Sidra
$155 USD σε 8 ημέρες
5,0 (2 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
Hello , Hope you're doing well Yes i can create application that will be able to remotely control a Raspberry Pi device. Previously have work done on this type of module so have experience on working on Raspberry SBC BOARD and android installation . Please connect for further discussion Thanks
$250 USD σε 7 ημέρες
4,7 (9 αξιολογήσεις)
4,8
4,8
Avatar Χρήστη
We have extensive experience tailoring phone applications that interface with the Raspberry Pi board, like the one you're looking for. Our well-honed skills blend perfectly with your project requirements of remoting flashing enables and Google Cloud integration. Let's get technical - I bring forth a toolbox filled with multiple coding languages including C/C++, Java, Python, Micropython, and Circuitpython. My experience has exposed me to various microcontrollers and SoM devices such as Raspberry Pi, ARM32 bits Cortex-M, to name a few. I've managed tasks similar to your brief multiple times; this puts me in a unique position to foresee and mitigate most roadblocks we might encounter enroute. Let's discuss the specifics so we can transform your vision into something amazing!
$150 USD σε 3 ημέρες
5,0 (8 αξιολογήσεις)
4,2
4,2
Avatar Χρήστη
Hello, we are experts in Mobile App Development using Android, Java, Software Architecture, Raspberry Pi . Please, send me a message to discuss the work. Thank you. Ashish.
$1.000 USD σε 50 ημέρες
5,0 (6 αξιολογήσεις)
3,9
3,9
Avatar Χρήστη
With my extensive experience in electrical engineering and proven capabilities in developing Arduino-based solutions, I am confident that I have the skills necessary for your Raspberry Pi Controller phone app project. Apart from being well-versed in designing, implementing, and deploying user-friendly applications, I am especially proficient with microcontrollers such as Arduino, and board interfacing including Raspberry Pi. Throughout my six years in the field, I have consistently demonstrated my ability to develop innovative solutions that optimize circuitry for efficient functionality. Additionally, I have integrated various domain skills like Google Cloud services which will be effective in enabling remote control on the device and managing data efficiently. My expertise also extends to building robust sensor-actuator interfaces which will be instrumental in ensuring seamless communication between the phone app and the Raspberry Pi device - a crucial component of your project. Ultimately, my passion lies in leveraging technology to create impactful solutions that solve real-world problems. I believe this aligns perfectly with your vision for a phone application that not only remotely controls a Raspberry Pi device but also takes advantage of cloud technology. I look forward to leveraging my skill set to bring this vision to life and exceed your expectations.
$250 USD σε 7 ημέρες
4,8 (1 αξιολόγηση)
3,1
3,1
Avatar Χρήστη
I am Rajeev, a highly experienced and versatile app developer specializing in Android, iPhone, and mobile applications. With a background in software architecture, I am fully capable of designing, developing, and deploying the Raspberry Pi controller phone application you need. My proficiency in platforms like Ionic, Angular JS, React Native guarantees that your project will be incorporated with cutting edge technology trends. My extensive experience in remote control systems and API integration makes me the perfect candidate for this job. I have developed similar apps before including one for navigation using GoogleMaps/GPS systems, which aligns well with your project's Google Cloud interfacing requirement. Furthermore, my knowledge of embedded systems will ensure seamless communication between the app and the Raspberry Pi device. What makes my service stand out is my commitment to delivering excellent code and quality services at all times. You will receive a daily or weekly project status report to keep you updated on the progress of your application. I provide round-the-clock support across time zones and guarantee 100% client satisfaction. For reliable, cost-effective services that never compromise quality, choose an expert who has been creating mobile applications and building businesses like yours since 5 years- choose me!
$244 USD σε 7 ημέρες
4,2 (5 αξιολογήσεις)
2,9
2,9
Avatar Χρήστη
As a seasoned developer with over two decades of experience in the full stack development for systems, I am confident that I have the skills and knowledge to bring your Raspberry Pi controller phone app project to life. Throughout my career, I have had extensive exposure to software architecture, mobile app development, as well as Arduino projects which aligns perfectly with the requirements of your project. One of my key strengths is my versatility. Having worked in diverse areas like software development and infrastructure management, I possess comprehensive insight into both the front-end user interface as well as back-end cloud deployment – critical necessities for your project. Moreover, my proficiency in implementing Bluetooth Low Energy (BLE) technology betokens well for facilitating remote operations such as flashing LED from anywhere. Dedication and efficiency are two virtues I hold close to heart. Thus, you can rest assured that I will not only deliver a high-quality app but also within the stipulated timeframe. So let's start a journey together towards a solution for more effective Raspberry Pi control using an innovation I am certain will impress you. Choose me for this task; Choose unwavering commitment and proven expertise!
$200 USD σε 2 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,5
2,5
Avatar Χρήστη
As an experienced app developer specializing in languages commonly used for building applications on various platforms, such as Python and Java, I am confident that I can meet all your requirements for creating a phone application to remotely control your Raspberry Pi device. My skills extend to implementing clean, user-friendly interfaces, which is important for the usability of the app. In addition to app development, my expertise also includes Cloud Computing and using REST APIs, which will come in handy when deploying the app to Google Cloud for seamless connection and control between the mobile application and your Raspberry Pi device. As you've mentioned an LED function as a specific need, let me assure you that my meticulous coding skills will ensure we get this remote LED flashing done efficiently. Aside from the technical expertise necessary for this project, I value client satisfaction above everything else. I understand that thorough communication with my clients is key to ensure their expectations are met. With me, you can be certain that not only will I meet your technical needs with excellence, but your experience working with me will be feedback-worthy. Let's discuss how we can bring your vision to life!
$30 USD σε 7 ημέρες
2,6 (8 αξιολογήσεις)
4,6
4,6
Avatar Χρήστη
Hello there , Yes i can do app develop remotely control your device as per your requirements. i have 5+ years of experience in app development. lets connect in our chat or call for further details . regards Aliza A
$150 USD σε 3 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,0
2,0
Avatar Χρήστη
Hi I read all the above details, and i will do this design & Development work. i will give you many reviews with 24 hours support. i can provide you 1 month free maintenance after development. Testing services will also provide you on each stage. Will give you daily, weekely and monthly updates also. For further detail please contact me. Regard
$250 USD σε 7 ημέρες
5,0 (1 αξιολόγηση)
2,0
2,0
Avatar Χρήστη
As an experienced app developer with a strong background in Android and Mobile App Development, I can assure you of my competence in creating the Raspberry Pi Controller Phone app that you require. I firmly believe that my diverse knowledge set will prove extremely beneficial in blending Google Cloud with the Raspberry Pi device, enabling full remote access and interaction such as flashing an LED. I've also worked with Raspberry PI before in a LoRa project, So i have an idea in Raspberry PI communication to an app. Over my 5+ years of programming experience, I've had hands-on exposure to various languages including Java, Python, Ruby on Rails, Node JS, JS - which places me well for your project's demands. Apart from my technical skills, I am known for my speed and curiosity. This means I won't just create the app but also delve deep to understand its use case and implement features that will meet your specific needs. With all these qualities combined, I am confident I am the best candidate for your project.
$150 USD σε 20 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
1,6
1,6
Avatar Χρήστη
As a seasoned mobile app developer skilled in web development and graphic design, I'm well-equipped to take on your Raspberry Pi Controller Phone App project. With my diverse expertise, especially in Flutter, you can be confident that I have the capabilities to design and deploy a high-functioning app with an appealing user interface. What sets me apart is my commitment to creating exceptional digital experiences. I don't just prioritize functionality; aesthetics matter too. I believe an app should not only function seamlessly but also be visually appealing, creating a pleasurable experience for users. Moreover, my technical prowess extends beyond app development. My familiarity with Google Cloud adds yet another feather to my cap. This means I can effectively deploy your app for connection to Google Cloud, allowing for remote control of your Raspberry Pi device from anywhere. By choosing me, you are ensuring expertise, creativity, and a stunning final product. So let's begin..!
$140 USD σε 3 ημέρες
2,7 (3 αξιολογήσεις)
0,7
0,7

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της UNITED KINGDOM
London, United Kingdom
4,9
53
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Ιουλ 28, 2018

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.