Κλειστό

Doosra Scheduler

This is a project where 4 Java based screens will need to be created. Details posted in document attached.

A nice looking GUI interface has to be developed. It should not be too "thick" and should be able to interact with DB and API's stored in database.

Ικανότητες: J2EE, Javascript, JSP, Mobile App Development, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: scheduler in javascript, javascript scheduler, c scheduler, interact, java project based jsp, jsp scheduler, gui database project java, jsp javascript project, scheduler java gui, scheduler api, nice gui, scheduler gui java, nice interface, interface database java, project based jsp, scheduler java jsp, gui java scheduler, scheduler java, nice looking gui, java gui scheduler

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Walnut Creek, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #111037