Find Jobs
Hire Freelancers

Web-Based Movie Management System

$10-30 USD

Ολοκληρώθηκε
Αναρτήθηκε περίπου 2 μήνες πριν

$10-30 USD

Πληρωμή κατά την παράδοση
i need a basic website just to tell the professor the things she requires working with intellij idea using only spring security, spring mvc, springdata jpa just basic website please; The topic of projects is related to movie management with 5 showrooms. It should be possible to buy tickets by users as well. The main elements are: rooms (number of seats), movies (title, time, date and time of screening). Functionalities: buy tickets and a seat selection (for a particular screening) input movie data input showroom data input screening data: time, date and movie present popularity of movies in the particular day
Ταυτότητα εργασίας: 38202477

Σχετικά με την εργασία

16 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 1 μήνας πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
Βραβεύτηκε στον/στην:
Avatar Χρήστη
With your project revolving around the development of a basic web-based movie management system revolving around Java (using Spring Security, Spring MVC, and Springdata JPA), my years of experience in Java, specifically J2EE, perfectly positions me to deliver a product that aligns with your needs. As a seasoned developer, I've had the chance to work on many similar projects of different scopes and complexity which has honed my skills making me adept at adapting ideally based on clients' specific needs. Moreover, having a robust understanding of HTML and PHP alongside my Java proficiency allows me to create solutions grounded in user-friendliness, which will be vital for your professor's need for simplicity. My motive is client satisfaction coupled with timely delivery and I strive to exhibit this steadfast commitment in every project I undertake. Choosing me would not just ensure you receive work of high benchmarks but also provide excellent value for your investment.I am confident in bringing to life all functionalities specified - room creation and seating arrangement, movie data input, showroom data input among others guaranteeing. Looking forward to working with you and deliver a compelling movie management system that exceeds your expectations!
$19 USD σε 1 ημέρα
4,8 (177 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
16 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $26 USD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hi, I developed several Java Spring boot platforms that are very complex than this, you can check my portfolio to see one of them and contact me to show you other demos
$25 USD σε 7 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
3,2
3,2
Avatar Χρήστη
Hello, I am good at Jsp, JEE and java. I can do this task. Please let me know more details. Thanks Sabareesan
$30 USD σε 10 ημέρες
3,2 (4 αξιολογήσεις)
2,0
2,0
Avatar Χρήστη
Hi , Good afternoon! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this job. I’m full stack node.js developer working at large-scale apps as a lead developer with U.S. and European teams. I’m offering best quality and highest performance at lowest price. I can complete your project on time and your will experience great satisfaction with me. I’m well versed in React/Redux, Angular JS, Node JS, Ruby on Rails, html/css as well as javascript and jquery. I have rich experienced in HTML, Java, J2EE, JSP and PHP. For more information about me, please refer to my portfolios. I’m ready to discuss your project and start immediately. Looking forward to hearing you back and discussing all details.. Feel free to contact us to discuss your project
$10 USD σε 3 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
I have project like that with me already thanks As an experienced web developer and designer, I have been able to provide client-oriented solutions for complex projects like yours. With my 5+ years of expertise in HTML and PHP, I bring valuable skills to the table that'll ensure the development process of your web-based movie management system using Spring Security, Spring MVC, Spring data JPA is comprehensive and efficient. One key aspect your project entails is ensuring an intuitive user experience, where users can easily purchase tickets and choose their preferred seats for their selected movie screenings. My proficiency in UI/UX design and Figma ensures that not only will your website be fully functional, but its layout and navigability will guarantee a pleasurable experience for its users. Moreover, my expertise extends to graphic design which will be crucial in implementing elements to showcase the popularity of movies on particular days. Drawing from my previous experiences where I've successfully designed user-friendly websites with complex features, I firmly believe that I am the best candidate to deliver a tailored product for your needs.
$30 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Greetings, I hope this proposal finds you in excellent health. Welcome to my profile, Home to Professional and Quality services with 100% customer satisfaction guarantee. I'm a Certified & Experienced Expert. Dear Client, I take this opportunity to inform you that i have KEENLY gone through your project, clearly understood all your project requirements as given in your project description and I confirm to you that i can perfectly deliver as instructed. Being in possession of all CLEARLY STATED required project skills (J2EE, HTML, PHP, JSP and Java) as this is my area of professional specialisation having completed all Certifications and developed adequate experience in the same area, I hereby humbly request you to consider my bid for Professional, Quality and Affordable services always. I guarantee and assure you that with me you will receive AFFORDABLE QUALITY SERVICES,STRICT TIMELY DELIVERY & UNLIMITED REVISIONS. Kindly Message Me We Discuss More About The Project and seal the contract. Welcome and Thank-you.
$30 USD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello, I can create the website using HTML, CSS, JS, nodeJS and mongoDb in approximately 6 days. If you have any questions, send me a message.
$15 USD σε 6 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Have a strong portfolio showcasing their previous work on single-page websites. Demonstrate expertise in HTML, CSS, and JavaScript, which are essential for frontend development. Have experience with responsive design to ensure your website looks great on all devices. Possess good communication skills to understand your requirements and provide updates throughout the project. Are proficient in using frontend frameworks like React, Angular, or Vue.js, if needed for your project. Have a keen eye for design and can create visually appealing websites that align with your brand and content. Provide references or testimonials from previous clients to ensure their reliability and professionalism. Proficiency in Java and J2EE: Since you're using Spring Security, Spring MVC, and Spring Data JPA, a strong understanding of Java and J2EE is essential for backend development. Knowledge of HTML and JSP: Since you need a basic website, candidates should be proficient in HTML for structuring web pages and JSP for dynamic content generation. Familiarity with IntelliJ IDEA: Experience with IntelliJ IDEA, an integrated development environment for Java, will ensure efficient development and debugging of your project. Understanding of movie management systems: Look for candidates who have experience building similar systems or have a good understanding of the requirements for movie management, including rooms, movies, screenings, and ticketing functionality
$20 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Backend Developer | Spring Boot & Java Expert As an experienced backend developer, I specialize in creating robust and scalable APIs using Spring Boot and Java. My expertise includes: - API Development: Skilled in designing and implementing RESTful APIs tailored to client needs. - Spring Boot Proficiency: Leveraging Spring Boot for efficient and secure backend solutions. - Java Expertise: Proficient in Java, ensuring high-performance and maintainable code. - Project Versatility: Capable of handling both small and large-scale projects with equal proficiency. - Testing Excellence: Utilizing Postman for thorough testing and validation of APIs to ensure quality and reliability. - Custom Solutions: Delivering customized backend solutions that align with business goals and user requirements. - Scalability & Performance: Ensuring the backend architecture is scalable and performs well under varying loads. Ready to bring your web application backend to life with professional and reliable service.
$15 USD σε 14 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Dear Client, I'm proposing a project for a basic movie management website using IntelliJ IDEA and the Spring Framework. The site will include functionalities like ticket purchasing, seat selection, and movie, showroom, and screening data input. It will be developed with Spring Security, Spring MVC, and Spring Data JPA. Thank you for considering my proposal. Warm Regards, Syed Muhammad Shah Gardezi
$20 USD σε 12 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
As a Software Engineer at People Tech Group and XTGlobal Inc., I work on developing and debugging frontend and backend web applications using technologies such as Spring Boot, J2EE, and Angular. For storage purposes, we use MySQL and SQL Server. I also build REST APIs and leverage AWS services to create scalable and secure solutions that meet the needs of end-users. I am pursuing my Bachelor of Technology in Electronics and Communications Engineering at Jaya Prakash Narayan College of Engineering, where I have acquired skills in programming, data structures, and networks. Additionally, I am a certified Java programmer and have completed courses in Java Full Stack and Web Development at JSpiders Training and Development Center.
$20 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Proficiency in Java Spring Boot: Extensive experience in building and maintaining Spring Boot applications. Strong Knowledge of Database Management: Proven track record of working with PostgreSQL and other relational databases. API Expertise: Skilled in developing APIs that are efficient, secure, and easy to consume. Commitment to Quality: Dedicated to delivering high-quality code and adhering to best practices in software development
$20 USD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της POLAND
Bialystok, Poland
0,0
0
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Ιουν 8, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Άλλες δουλειές από αυτόν τον πελάτη

Resolve Java Compilation Errors in Spring Boot Project
$10-11 USD
Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.