Ολοκληρωμένο

Help me get started on AWS Java. NoClassDefFoundError error

I am running a snippet to list all S3 buckets using a Lambda function.

package [login to view URL];

import [login to view URL];

import [login to view URL];

import [login to view URL];

import [login to view URL];

import [login to view URL];

public class HelloS3 {

public String handleRequest(Context context) {

final AmazonS3 s3 = [login to view URL]();

List<Bucket> buckets = [login to view URL]();

[login to view URL]("Your Amazon S3 buckets are:");

for (Bucket b : buckets) {

[login to view URL]("* " + [login to view URL]());

}

return [login to view URL]("HELLO MOM!!!");

}

}

My [login to view URL] is as follows:

<project xmlns="[login to view URL]"

xmlns:xsi="[login to view URL]"

xsi:schemaLocation="[login to view URL]

[login to view URL]">

<modelVersion>4.0.0</modelVersion>

<groupId>[login to view URL]</groupId>

<artifactId>HelloS3</artifactId>

<packaging>jar</packaging>

<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<name>HelloS3</name>

<url>[login to view URL]</url>

<dependencies>

<dependency>

<groupId>junit</groupId>

<artifactId>junit</artifactId>

<version>3.8.1</version>

<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>[login to view URL]</groupId>

<artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>

<version>1.1.0</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>[login to view URL]</groupId>

<artifactId>aws-java-sdk</artifactId>

<version>1.11.189</version>

</dependency>

</dependencies>

<build>

<finalName>IWFHelloWorld</finalName>

</build>

</project>

When upload onto Lambda, I get the following error...

{

"errorMessage": "com/amazonaws/services/s3/AmazonS3ClientBuilder",

"errorType": "[login to view URL]",

"stackTrace": [

"[login to view URL]([login to view URL])",

"[login to view URL](Native Method)",

"[login to view URL]

([login to view URL])",

"[login to view URL]

([login to view URL])",

"[login to view URL]([login to view URL])"

],

"cause": {

"errorMessage": "[login to view URL]",

"errorType": "[login to view URL]",

"stackTrace": [

"[login to view URL]([login to view URL])",

"[login to view URL]([login to view URL])",

"[login to view URL]([login to view URL])",

"[login to view URL]([login to view URL])",

"[login to view URL](Native Method)",

"[login to view URL]

([login to view URL])",

"[login to view URL]

([login to view URL])",

"[login to view URL]([login to view URL])"

]

}

}

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Java

Περισσότερα: connect aws java script, dynamic java class generation xsd, java creating class xsd, java read generate xsd, display help file blackberry java application, generate java files based xsd, java build class xsd, java create class xsd, generate java class files xsd, java generate class xsd, help payroll project java, books value bound help desk system java, reference value bound help desk system java, simple style help started making style phpbb3, project help process scheduling java

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) SINGAPORE, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #15107587

Ανατέθηκε στον:

SuiGenSolutions

Hi, I have gone through your requirements and can help you in resolving this error. Relevant Skills and Experience Java Proposed Milestones $29 USD - Final delivreable

$29 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.5

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $27 για αυτή τη δουλειά

dipakjadhav08

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 0 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.3
stevensow

Hi There, I am a serious bidder. I am senior JAVA developer with 8 years professional experience. Best Regards, Steven Relevant Skills and Experience java Proposed Milestones $30 USD - complete task

$30 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.4
jitendra0706

I have 12+ years of experience in writing program in Java/Rest api,CF.I can see,this project is well suited to match my [login to view URL] to build a long term relation with the employer. Relevant Skills and Experience H Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
sumitgarg44

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5