Find Jobs
Hire Freelancers

Sponsorship Proposal Presentation Design

$10-30 CAD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

$10-30 CAD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I have a sponsorship proposal that needs to be transformed into a captivating PowerPoint presentation and a professional PDF document. Key Responsibilities: - Convert provided proposal content into a comprehensive PowerPoint presentation - Ensure that the presentation's structure is sequential (step-by-step) and easy to follow - Design a visually appealing PDF document to complement the presentation Ideal Skills and Experience: - Expertise in creating compelling and engaging presentation materials - Proficiency with Microsoft PowerPoint and Adobe Acrobat - Strong graphic design skills for the PDF document - Experience in designing sponsorship proposals or similar documents is a plus. Your job will be to turn my content into a visually attractive and informative presentation that will help me secure sponsorships. I would appreciate if you can provide examples of your previous work in your bid.
Ταυτότητα εργασίας: 38234743

Σχετικά με την εργασία

71 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 21 ώρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
71 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $28 CAD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Sponsorship Proposal Presentation Design Hi I am very interested in this project and would like to offer you my services for your project I have more than 10 years experienced in making graphic design works i completed more than 5900 projects here I will do this in less than 24 hours please message me i will not disappoint you with my work and will give u a high quality work for sure
$20 CAD σε 1 ημέρα
4,8 (6029 αξιολογήσεις)
9,3
9,3
Avatar Χρήστη
As a seasoned designer who has dedicated years to perfecting captivating presentations, I am confident in my ability to help you turn your sponsorship proposal into an attention-grabbing and persuasive PowerPoint. My experience in structuring content flow and utilizing visually appealing design elements will ensure that your proposal not only follows a coherent sequence but also resonates with potential sponsors. Furthermore, I'm well-versed in Adobe Acrobat and Microsoft PowerPoint, armed with the skills necessary to create a professional and engaging PDF document to complement the presentation. My portfolio tells as much of a story as my words do. Rest assured, I have plenty of examples there that demonstrate my expertise in graphic design for proposals and presentations. This project is not just about transforming words on a page; it is about conveying a message through compelling graphics and visual storytelling, which I assure you, I have mastered throughout my career. At Dream Dezine, we understand that client satisfaction is the backbone of success. Therefore, we pledge our unwavering dedication to not only meet but exceed your expectations on this project. Join hands with us now and let me showcase why we are known to be where innovation meets excellence!
$100 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (3103 αξιολογήσεις)
9,2
9,2
Avatar Χρήστη
HI Rodger According to your project Sponsorship Proposal Presentation Design I would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. I am 20 years experience Highly qualified graphic designer and I have some question and suggestion related to your project. I will provide initial drafts with unlimited round of revision till you will be satisfied. Check out some of my past designs in my portfolio: https://www.freelancer.com/u/dezignsquares Looking forward to hearing from you! Best regards, Sohail
$15 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (746 αξιολογήσεις)
7,7
7,7
Avatar Χρήστη
Hi,, With our expertise in Microsoft PowerPoint and Adobe Acrobat coupled with a strong graphic design background, we are well-equipped to create a structured and visually appealing presentation that is easy to follow. Not only do we have 500+ satisfied clients and have worked on over 800 projects successfully, but we also have experience in creating documents similar to your sponsorship proposal. Our proficiency extends beyond graphic design; we have developed comprehensive skills in marketing, backed by technology-driven solutions. Regards, Team NJ
$120 CAD σε 7 ημέρες
4,9 (292 αξιολογήσεις)
7,7
7,7
Avatar Χρήστη
Hello Rodger A. I have gone through your project brief for Sponsorship Proposal Presentation Design & feel confident to design a creative designs. Please check My Portfolio: https://www.freelancer.com/u/AmeliaArty Expect the following benefits by hiring: - Multiple concepts and unlimited revisions - 100% Satisfaction guaranteed - Final formats .ai .psd .eps .pdf .jpeg .png It will be a pleasure if you will give me an opportunity to turn your idea into reality. Regards, Sharmeen
$75 CAD σε 3 ημέρες
5,0 (137 αξιολογήσεις)
6,7
6,7
Avatar Χρήστη
Hello, I understand your requirement and I can immediately start working on your project "Sponsorship Proposal Presentation Design " by following your project guideline and instructions.. I can provide you with Revisions to provide feedback for necessary changes. I will provide you with your project in all formats AI, PSD, JPEG, PDF as required. I am a great fit for your project as I have more than 8 years of experience in Graphic Design, Photoshop, Illustrator, Photo Editing, Photoshop Design Portfolio link:- https://www.freelancer.in/u/GraphicZONE28?page=portfolio&w=f&ngsw-bypass= Please come over to chat and discuss your requirements in a detailed way. Regards, Aastha.
$14 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (543 αξιολογήσεις)
6,9
6,9
Avatar Χρήστη
Hi there I went through your project description and it seems like I am great fit for this job. I have 5+ years of experience on Graphic Design, Illustrator, Powerpoint, Adobe InDesign, Brochure Design I would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. - I assure you of smooth communication and high-quality work totally according to your satisfaction. - I will be online 24/7 and will work with you whenever you are comfortable and available. - You will be 100% satisfied with the end result and will keep on working until you are pleased with us. Let's get in touch via chat, Waiting for your positive response. Regards, Kanwal U.
$10 CAD σε 7 ημέρες
4,9 (91 αξιολογήσεις)
6,6
6,6
Avatar Χρήστη
In the vast ocean of graphic design, I have been navigating its waves for the last 8 years. Within this timeframe, I've developed expertise in leveraging the full gamut of Adobe Creative Suite tools, including InDesign and PowerPoint, which are crucial to your project. My skills aren't limited to software proficiencies; I've also cultivated an eye for impactful branding and visually stunning marketing materials - exactly what your sponsorship presentation needs! I'm confident my experience will lend itself to creating a powerful narrative embedded within your proposal. Moreover, you need a designer who has a track record in converting complex data into comprehensible visuals that convey messages in a memorable way. My experience as a website developer has taught me the art of structuring information in a step-by-step manner that's both engaging and easy-to-digest. Thanks
$30 CAD σε 1 ημέρα
4,8 (469 αξιολογήσεις)
6,9
6,9
Avatar Χρήστη
Hi Rodger! I have understood the requirements for the Sponsorship Proposal Presentation Design task. As I have 4+ years of freelance, corporate and ad agency graphic design experience. My expertise is broad and versatile and includes: -Branding design from concept to completion -Powerpoint shows Proficient in SketchUp, Adobe CS & CC Photoshop, Illustrator, InDesign and Wordpress For my portfolio you can visit on- https://www.freelancer.com/u/AnjaliMehta?redesign=t I am waiting for a response from your side. Thanks Anjali
$10 CAD σε 1 ημέρα
5,0 (165 αξιολογήσεις)
6,5
6,5
Avatar Χρήστη
Hi mate I have a 5+ years experince of PPT designing on this platform. I trust this message finds you well. I am pleased to share with you the attached PowerPoint presentation titled "Sponsorship Proposal Presentation Design" . In this presentation, you will find good quality work as per reference. Our team has invested considerable time and effort to ensure that the insights and solutions presented herein are both comprehensive and actionable. We will discuss more father informative dictation :- Thanks and regards Mannu R..
$25 CAD σε 1 ημέρα
4,7 (228 αξιολογήσεις)
6,8
6,8
Avatar Χρήστη
Hello Rodger A., I have a sponsorship I am a professional graphic designer with skills including illustration. I would be delighted to showcase examples of my work in my portfolio for your project. I await your message to discuss the details of the project. Best Regards
$25 CAD σε 2 ημέρες
4,9 (66 αξιολογήσεις)
6,0
6,0
Avatar Χρήστη
Hello Rodger A., I would be Happy to work on your Sponsorship Proposal Presentation Design based on your requirements. I design everything from scratch and customize it too. Offer includes: ☑️ Multiple concepts and revisions ☑️ High quality work with ownership ☑️ Timely communication ☑️ Quick turnaround time ☑️ Editable digital and Printable files Let's start work now on this project and make sure it turns out even better than you hoped for! ✨ Experience My Design Magic ✨ To showcase my skills and creativity, I invite you to explore my portfolio: https://www.freelancer.pk/u/Creativenix Please come over to chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Creativenix
$10 CAD σε 7 ημέρες
4,9 (189 αξιολογήσεις)
6,1
6,1
Avatar Χρήστη
Hello Rodger A.! Yes! You are on the Right Bid. I have Read All Project details and descriptions regarding Sponsorship Proposal Presentation Design and I think I am a perfect candidate for your project. I have done many similar projects in the past, So I can understand your requirement better than others. If I am lucky enough to get your attention, please feel free to reach me, so we can spend 10–15 minutes and discuss everything. You can check out my work in my Profile and the 5-star client feedback:https://www.freelancer.com/u/Ideomatix Thank You
$10 CAD σε 1 ημέρα
4,8 (137 αξιολογήσεις)
5,6
5,6
Avatar Χρήστη
Hello, I am excited about the opportunity to Quickly transform your sponsorship proposal into a captivating PowerPoint presentation and a professional PDF document.. I am confident in delivering a piece that captures your desired depth and richness. I have seen the attached files. Portfolio:- https://www.freelancer.com/u/SalmanGH1996 I look forward to working with you and bringing your vision to life. Let's open a chat to discuss the timeline and cost Best regards, Salman H
$30 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (34 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Hey, I have read your job " Sponsorship Proposal Presentation Design". I am ready to start immediately upon your approval ! Please initiate the chat to discuss about your project. I am a specialized in graphics designing with skills in logos, caricature, flyer designs, illustrations, app screens, banners, brochures, business cards, corporate identities, package designs, advertising materials, PPT, Presentations and book covers etc. Tools:- Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop Deliver Files:- (Adobe Illustrator AI, PSD, JPEG, PNG, GIF, etc.) You will get benefits from my side : 1. First draft within 24 hours. 2. Will get all editable and Printable File Formats. 3. Will get 2-3 design options. 4. I will work until you get 100% satisfied with my work. Here is my portfolio link: https://www.freelancer.in/u/ArtGallery24 If you're considering my proposal, please come on the chat. I have some queries regarding your project. Thank you ArtGallery24
$15 CAD σε 1 ημέρα
5,0 (133 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
As a top-rated graphic designer on Freelancer.com, I bring to the table not just expertise but verifiable experience in the exact task you require. From designing impactful and step-by-step PowerPoint presentations to crafting visually appealing and professional PDF documents, this project aligns perfectly with my skill set. My proficiency in software such as Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat and more will ensure your sponsorship proposal is transformed into a high-powered selling-tool that grabs attention and compels action. But what sets me apart is not just my proficiency in the tools but my ability to fully understand your needs and translate them into designs that deliver your intended message effectively. Your presentation needs to be more than just visually attractive - it should tell a clear and compelling story about what you’re offering and its value. This calls for deep creativity and a keen eye for detail, skills I have honed passionately over the years. thanks
$20 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (67 αξιολογήσεις)
5,0
5,0
Avatar Χρήστη
Hello, I'm Anindita, and I recently came across your post regarding PowerPoint slide preparation. I am interested on your project, I've thoroughly reviewed your requirements. My expertise lies in creating impressive PowerPoint pitch decks, and I have strong proficiency in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, and InDesign. With 9 years of experience in graphic design, I encourage you to explore my portfolio here: [Portfolio Link - https://www.freelancer.com/u/aninditabanik88]. I'm eager to learn more about your project. Let's connect and discuss the details further. Please feel free to send me a message. I'm keenly interested.
$15 CAD σε 1 ημέρα
4,8 (35 αξιολογήσεις)
4,5
4,5
Avatar Χρήστη
Dedicated Freelancer Ready to Elevate Your Project for Sponsorship Proposal Presentation Design. I have a solid background in Illustrator, Adobe InDesign, Powerpoint, Graphic Design and Brochure Design, I bring valuable expertise to your project. I have successfully completed many projects with 100% client satisfaction. Clear and timely communication is my priority. I believe in keeping you informed throughout the project lifecycle. I am available for a discussion at your earliest convenience. Please feel free to contact me to further discuss your project details. Thank you for considering my bid. I am excited about the opportunity to contribute to the success of your project. Please visit my portfolio to check my previous work samples, here - https://www.freelancer.com/u/GraphicsHub2k24?page=portfolio&w=f&ngsw-bypass= Best regards, Muhammad Asim Khan
$10 CAD σε 1 ημέρα
5,0 (19 αξιολογήσεις)
4,1
4,1
Avatar Χρήστη
Hi there, ____"  Sponsorship Proposal Presentation Design "_____ I have years of experience as a graphic designer and marketer, and I have a proven track record of delivering results that are outstanding and consistent with the objectives of my clients. Please look at my portfolio to assess the quality of my work and how it meets client expectations: Profile link : https://www.freelancer.com/u/Desizn4You My tailored approach ensures open communication, timely delivery, and client satisfaction. I'm confident that I can deliver designs that not only fit your requirements but may perhaps surpass them. If you have any questions or would like to go over your project in further depth, don't hesitate to message me. Thank you for giving my idea some thought, and I'm excited to collaborate with you. Regards, [ Ravinder Singh]
$14 CAD σε 1 ημέρα
4,9 (24 αξιολογήσεις)
4,2
4,2
Avatar Χρήστη
Hey Rodger, My name is Amr, and I am an experienced graphic designer with over 6 years of outstanding work. I am writing to express my interest in your project titled "Sponsorship Proposal Presentation Design". I prioritize clear communication and timely updates to ensure you are informed throughout the project. Why Choose Me: - My expertise includes Graphic Design, Illustrator, Powerpoint, Adobe InDesign, Brochure Design, which I believe align with the requirements of your project. - I take pride in my work and strive for excellence in every project I undertake. - My clients appreciate my attention to detail, reliability, and also creativity - I am dedicated to providing exceptional service and ensuring your satisfaction. Please feel free to come over chat and discuss your requirements in a detailed way. I am available to start right after. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to work with you on this project. Best regards, Amr
$15 CAD σε 1 ημέρα
5,0 (12 αξιολογήσεις)
3,9
3,9

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της GHANA
Accra, Ghana
5,0
65
Επαληθευμένη μέθοδος πληρωμής
Μέλος από Ιουλ 19, 2016

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.