Κλειστό

Build me web based Platform for remote taking software

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹27500 για αυτή τη δουλειά

wuricheng1985

Hello! Nice to meet you. I have read your post carefully. I am a Software dev expert and have 7 years of experience with Software dev using C#, C++, etc. And I know how to complete your project, and can get this dev Περισσότερα

₹15000 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
Priyanshu1

Message 2: Hi I just received a chat from you but it seems like I can reply to it, can you message me again if you are interested. Message 1: Hi Sorry for high bid. If this is over budget please ignore this bid. Περισσότερα

₹40000 INR σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0