Κλειστό

C# winform, TreeView drag drop control

I have a winform, that has 2 TreeViews, source and Destination, on form load it loads files and folder in tree sctructure (all files/folders of given path - like c:\Tree\sample) ,

user can drag files from source to Destination tree, (Destination tree also preloaded folder location like D:\Projects\).

Now user can drag and drop files/folders (one or multiple files) to destination tree in any of the folder, and he click process. A event should give selected flle's source and detination path in a object.

I can share source code that preloads Source treeview, user can drag and drop the file in destination tree with same folder structure. but now we need to have option to copy file above explanined way.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Microsoft, Windows Επιφάνεια Εργασίας, WPF

Περισσότερα: asp net treeview drag and drop nodes, c# treeview drag and drop between nodes, treeview itemdrag, treeview pointtoclient, treeview drag and drop winform, drag and drop treeview jquery, c# treeview drag and drop reorder, treeview drag and drop wpf, treeview drag drop, kendo treeview drag drop, asp net treeview drag drop jquery, treeview drag drop html, treeview drag drop jquery, treeview drag drop files vb6, treeview drag drop xml, php framework drag drop control, customize drag drop control aspnet, keeping drag drop control div ajax aspnet, windows custom controls drag drop control, drag drop ajax control aspnet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Indore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #15443447

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1361 για αυτή τη δουλειά

₹1750 INR σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
herbzone127

A proposal has not yet been provided

₹850 INR σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
₹1500 INR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.2
narsim3128

I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 8 years of IT experience. I have successfully completed few projects which involved Programming Relevant Skills and Experience C# Περισσότερα

₹2250 INR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ade59a8ab781b54c

I have grant experience with desktop aplications in .Net and Java. I like challenges. I would like the opportunity to show this.

₹1070 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
larailka

Let me help you Соответствующие навыки и опыт C# Предлагаемые промежуточные платежи ₹1300 INR - Everything will be cool

₹1300 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jithendragrandhi

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AnjumSKhan

Pay only if you like the work. Relevant Skills and Experience 5+ years Proposed Milestones ₹1300 INR - Task1

₹1300 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0