Find Jobs
Hire Freelancers

Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant

$750-1500 AUD

Κλειστή
Αναρτήθηκε περίπου 1 μήνας πριν

$750-1500 AUD

Πληρωμή κατά την παράδοση
I am in need of a skilled drafter capable of designing a two-storey house that is compliant with my local building regulations. Your delivery will be a set of drawings in PDF format. The house will be situated on flat land. Key project requirements include: - Proficiency in creating comprehensive and clear PDF drafts. - Knowledge of local building codes. You'll need to integrate these regulations into the design. - Expertise in designing structures for flat land terrain. Details related to the landscape must be taken into account. Looking forward to receiving accurate and professional drafts from experienced freelancers.
Ταυτότητα εργασίας: 38218664

Σχετικά με την εργασία

32 προτάσεις
Απομακρυσμένη Εργασία
Ενεργός/ή 6 ημέρες πριν

Ψάχνεις τρόπο για να κερδίσεις μερικά χρήματα;

Πλεονεκτήματα πλειοδοσίας στο Freelancer

Καθόρισε τον προϋπολογισμό σου και το χρονοδιάγραμμα
Πληρώσου για τη δουλειά σου
Περίγραψε την πρόταση σου
Η εγγραφή και η πλειοδοσία σε εργασίες είναι δωρεάν
32 freelancers δίνουν μια μέση προσφορά $1.016 AUD για αυτή τη δουλειά
Avatar Χρήστη
Hi there, I understand you are looking for a skilled drafter capable of designing a two-storey house that is compliant with your local building regulations. I'm an architect with over 10+ years experiences in architectural full set plan according code and regulation for permit in Australia. I did 50+ projects already. You will get a set of drawings in PDF format. Do you have any survey drawings ? Lets chat more... Please check my portfolio@link below: https://www.freelancer.com/u/rn3d thanks Raihan
$1.200 AUD σε 3 ημέρες
4,9 (179 αξιολογήσεις)
7,3
7,3
Avatar Χρήστη
Hello, we have reviewed your project. Together with my team, we can assist you in every way in terms of architecture. From architectural technical drawings to ultra-realistic 3D photos. We have provided remote support to many offices abroad and we continue to work with them, in this sense, we have important references especially from America and Germany. In addition, with our engineering capabilities, we can present you the cost analysis of your project and the amount of materials you will use in your project as a report. We create contemporary and traditional buildings with a flexible design approach. We have a command of all architectural and engineering programs and have a carefully established team. Do not forget that you will enjoy working with us and we will decide together with you at every moment of your project, please send us a message to get started. Good day.
$1.125 AUD σε 7 ημέρες
4,9 (47 αξιολογήσεις)
7,0
7,0
Avatar Χρήστη
I am writing to express my keen interest in providing engineering services for your project. With my 9 years of experience in the Structural, Architectural and MEP engineering field and a strong academic background, I am confident that I possess the skills and qualifications necessary to successfully execute this project. I am committed to maintaining open and transparent communication with you throughout the project. I will provide regular updates on project progress and address any concerns promptly. I am Proficient at Drafting in Auto CAD, Civil 3D, Tekla Tedds, RAM/ Limcon Connections, Risa, Autodesk Robot, SP3D, Navisworks, BIM Modelling with Revit, ArchiCAD, STAAD pro, Tekla, 3Ds Max, Sketchup, and rendering with Lumion Pro, V-ray, Cinema4D, D5, Twinmotion and Blender and Structural Analysis with SAP2000 and ETABS. Familiar with IS (456, 875, 1893, 800-1984, 800-2007, 801- LGSS etc.), ACI 318, ASCE, AISC 360-16, AISC 341, AWC NDS, IBC, BS-EN, AS/NZS, Canadian Codes and other. PE stamping for Texas, AZ, CA, FL, Utah, Idaho, Nevada, North Carolina, Massachusetts, Montana, Indiana, NM, NY, Maryland and Virginia states and P. Eng. stamping for Ontario, BC, NS & Alberta. Thank you for considering my proposal. I look forward to the opportunity to discuss your project further and collaborate with you to achieve your desired outcomes. Sincerely, Ifam Siddeeq
$800 AUD σε 7 ημέρες
4,9 (91 αξιολογήσεις)
7,1
7,1
Avatar Χρήστη
As an experienced professional with 10 years in the construction industry, I have honed my skills in various areas including Architecture, Structure, and MEP services. I am fluent in AutoCAD and use it extensively for precise drafting and modeling work. My sound knowledge of local building codes combined with my ability to integrate these requirements into design seamlessly will ensure that your two-storey house not only meets but exceeds all compliance regulations. Moreover, my proficiency in Revit, SketchUp, and Lumion enables me to communicate the final designs effectively through comprehensive and clear PDF drafts while also providing the advantage of 3D modeling, rendering, and even virtual walkthroughs. Although your project specifically focuses on flat land design work, I appreciate that landscape details play an important role in the overall aesthetic appeal and functionality of a house. Understanding this, I assure you that I will give careful thought to every detail related to the terrain so that your house not only stands out but also blends harmoniously with the surroundings. In a nutshell, choosing me for this project guarantees you a combination of quality design work adhering to local regulations and a strict adherence to deadlines. I believe that every good designer should have an excellent understanding of their client's vision and requirements; this is exactly what I intend to bring to our collaboration. Looking forward to building together!
$750 AUD σε 3 ημέρες
4,9 (76 αξιολογήσεις)
6,8
6,8
Avatar Χρήστη
Hi there,I'm biddin on your project "Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant"AutoCAD, Building Architecture, Civil Engineering, Drafting and CAD/CAM I am in need of a skilled drafter capable of designing a two-storey house that is compliant with my local building regulations I have read your project description and i'm a Professional Engineer therefore i can do this project for you perfectly.I still have a few questions. please leave a message on my chat so we can discuss the budget and deadline of the project. Thanks. .. .
$1.500 AUD σε 1 ημέρα
5,0 (15 αξιολογήσεις)
6,3
6,3
Avatar Χρήστη
Hi there I m an Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert and will offer you the Best Discount. You can pay me a reasonable price + Good Review only. I want to review your Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant plans/sketches,/ideas and work with you. I know you have many proposals to look through, to make this quick. Please get in touch with me to discuss this project in more detail. My first priority is that my client will be satisfied with my work. I am an expert in these softwares, ✔ ArchiCAD ✔ Autodesk Revit ✔ Autodesk AutoCAD ✔. Autodesk 3ds max ✔ Sketch Up✔ Autodesk Navisworks Manage✔ Estimation ✔ HAPE ✔ ETAP✔ Tekla If you assign me your task, I will carry out your project with the best quality. Please come over chat and discuss your requirement in a detailed way. Thanks Fayyaz and Team
$1.500 AUD σε 10 ημέρες
5,0 (30 αξιολογήσεις)
6,4
6,4
Avatar Χρήστη
As a well-rounded professional with over 8 years of experience, I bring a perfect blend of skills to meet the requirements of your two-storey house drafting project. Familiarity with AutoCAD and other related software positions me to deliver detailed and comprehensive drafts in PDF format that are both compliant with local regulations and suited for flat terrain. My Civil Engineering background ensures an understanding of the technicalities crucial to the construction process. My versatility as a freelancer extends beyond drafting, however, as I am also well-versed in graphic design, engineering works and web development. This range allows me to provide you with a broader perspective on your desired designs, integrating not just local codes but also creating aesthetically pleasing designs that align with your personal tastes.
$888 AUD σε 1 ημέρα
4,9 (44 αξιολογήσεις)
6,2
6,2
Avatar Χρήστη
Hello, I have read the Job details and Am ready to help with your new project as you are Looking for Description: Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant I'm interested in working with you. I am skilled in AutoCAD, Tekla Structures, Rhinoceros, and Grasshopper. My Master's degree in 3D Artistry has been completed by me for the past 5+ years. In this skill set, I have designed a variety of 3D products and quality 3D work in every style. textures 3D, Auto Cad, Revit, 3D Max, Blender, Maya, Unity 2D/3D, Cad/Cam, Sketchup Design 2D-3D, NX11 + solidwork, Lumion rendering, etc. Thanks and regards. Manu. (3D Artist)
$780 AUD σε 2 ημέρες
4,5 (60 αξιολογήσεις)
6,3
6,3
Avatar Χρήστη
Hello, I am writing to express my interest in the Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant. I have already completed similar work. I want to show you some of my 3D creations. Softwares in which I specialise include 3d Max/Maya, Blender, Revit, C4D, and other 3D programmes. I also work with AutoCAD. - You will receive all 3D model file formats, such as OBJ, STL, etc. - Interior/exterior design for home plans, models, etc. My top concern is your complete satisfaction since I want to build a long-lasting business relationship with you. Regards and thanks Harvinder Singh
$758 AUD σε 2 ημέρες
4,4 (23 αξιολογήσεις)
5,3
5,3
Avatar Χρήστη
Finding a knowledgeable, efficient, and adept draftsman who can create accurate drawings while adhering to local building codes is vital for a project like yours. As I finalize my studies in architecture and have spent considerable time creating precise drafts with software like AutoCAD and Revit, I believe I bring the perfect balance of skills and experience that your project demands. My past work experiences, coupled with my classroom training, have given me in-depth knowledge of building regulations that are essential for design development. In addition to my strong drafting skills, I also possess the ability to convert 2D designs into detailed and immersive 3D models using software such as SketchUp and 3D MAX. This proficiency will provide you with a holistic visualization of your future two-storey home. Lastly, having a good command over Photoshop allows me to put my creative flair into graphic design - this can be particularly useful in presenting your PDF drawings professionally. Flatland terrain presents its own unique challenges, but my understanding of terrain details and landscape integration will help pave the way for a suitable and beautiful design for your property. A blend of creativity, precision, and adherence to local codes - that's what you can expect from me at every stage of our collaboration. Let's create something wonderful!
$1.000 AUD σε 3 ημέρες
4,9 (13 αξιολογήσεις)
4,7
4,7
Avatar Χρήστη
Hello christopher083, I am Krishna, a seasoned freelancer with over 7 years of experience in CAD/CAM and AutoCAD. I have a strong understanding of your project requirements for designing a two-storey house that complies with local building codes. My expertise lies in creating detailed and compliant PDF drafts while considering the specific requirements of flat land terrain. You can view my portfolio here: https://www.freelancer.in/u/gajerakrishna0 I am confident in my ability to deliver accurate and professional drafts that meet your expectations. Effective communication and attention to detail are paramount in my work ethic, ensuring great results for every project. Best regards, Krishna
$1.150 AUD σε 4 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
3,5
3,5
Avatar Χρήστη
Hello, I am pleased to submit my proposal for your two-story house project. My expertise in architectural drafting and local building regulations allows me to deliver exceptional PDF drawings that fulfill your vision and comply with all necessary codes. My Qualifications: Experienced Drafter: I have a proven track record of creating detailed and clear PDF drafts for various architectural projects. I ensure all plans are accurate and facilitate a smooth construction process. Building Code Savvy: I possess a deep understanding of local building codes. My designs consistently integrate these regulations, guaranteeing project safety and compliance. Flat Land Expertise: I have extensive experience designing structures on flat terrain. I meticulously consider landscape details to develop functional and aesthetically pleasing homes that maximize the potential of the space. Your Vision, My Focus: My commitment is to provide you with professional and accurate drafts that perfectly capture your vision for this two-storey house. Collaboration is Key: I am enthusiastic about collaborating with you and transforming your vision into a reality. Feel free to contact me if you have any questions or wish to discuss the project further. Thank you for your time and consideration. Sincerely,
$1.200 AUD σε 7 ημέρες
4,7 (5 αξιολογήσεις)
3,8
3,8
Avatar Χρήστη
Hello, christopher083 I’m El-Shaer, an Egyptian architect with more than 15 years of experience. I’m excited about Building Architecture, AutoCAD, especially in Australia, We have previously worked on some projects in Australia, which you can see in our portfolio, and we also specialize in creating innovative, functional designs tailored to your unique needs. Please, christopher083, check my portfolio to see how I’ve transformed client visions into reality with creative and sustainable solutions. One recent project showcases my ability to blend aesthetics with functionality—qualities that align perfectly with Building Architecture, AutoCAD . I’m confident my expertise can elevate your project. Thank you, christopher083, for considering me. I look forward to discussing how we can bring your vision to life. Feel free to reach out to schedule a meeting or if you have any questions about my work. Best regards, El-Shaer
$750 AUD σε 3 ημέρες
5,0 (3 αξιολογήσεις)
2,7
2,7
Avatar Χρήστη
Dear Sir, With my proven track record in 3D artistry and a passion for pushing the boundaries of 3D work, I am eager to bring my skills to your “Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant” project. Warm greetings from our headquarters in the United States! With branches in the UK, Australia, and Canada, our global presence ensures tailored services with enticing discounts. As an esteemed Architect/Civil Engineer/BIM/CAD Expert, your satisfaction is our top priority. Specializing in ArchiCAD, Autodesk Revit, AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Navisworks Manage, Estimation, HAPE, ETAP, and Tekla, we excel in transforming visions into realities. Your Small Balcony Relaxation Design isn't just a blueprint; it's a collaborative opportunity for innovation. Let's craft the future together. Contact us to explore your requirements and aspirations further. Best regards, AtwaArt
$750 AUD σε 2 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
⭐⭐⭐⭐⭐ Yes! You are on Right Bid. I have Read All Project details and descriptions regarding Two-Storey House Drafting - Local Codes Compliant I will save your time by letting my work speak for you. If I am lucky enough to get your attention please feel free to reach me so we can spend 10-15 minutes and discuss everything ;) you can check my portfolio and reviews regarding your Project: https://www.freelancer.pk/u/moosadesai2030 Best regards! Moosa Desai
$750 AUD σε 1 ημέρα
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello sir i read the job application and i understand what you need i have good experience in that type of work.
$750 AUD σε 10 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
With my extensive background, I am confident in my ability to meet and exceed your needs for drafting a two-storey house that is compliant with local building codes while catering to the flat land terrain. My 3 years of experience in the civil project industry and adeptness with AutoCAD make me adept at creating clear and comprehensive PDF drafts. Moreover, my Bachelor's Degree in Mechanical Engineering equipped me with crucial technical knowledge and skills, which I have refined over time in various projects. I believe this multidisciplinary experience will be valuable in incorporating all the necessary details related to landscape and creating a design that optimizes the potential challenges and opportunities of your specific site. Furthermore, I take great pride in staying up-to-date with the latest development in the industry to hone my craft. Therefore, you can expect accurate, professional drafts that are not just code-complaint but also practical. Additionally, given my deep commitment to professional development, entrusting me with your project would not just be about getting a job done but gaining a willing partner who is enthusiastic about meeting new career challenges head-on. Choose me for a superbly executed project that encompasses both aesthetic and functional considerations!
$1.500 AUD σε 14 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hello, I can help you in drafting Two-Story House compliant with local coding. I have excellent experience in understanding plans. I've completed so many projects in about 15 years. I have completed many designs so far and make sure you're our next top-priority client I Offer: ✅House rendering ✅3d modelling architecture ✅Interior design 3d rendering ✅Exterior rendering ✅Architecture design ✅Architectural rendering ✅Restaurant interior ✅2d Floor plan ✅Redraw Floor plan ✅Interior design or decorator ✅Kitchen or Bathroom Interior ✅3d Floor plan ✅Architectural walkthrough I'll also provide you with formats according to your needs like DWG, DXF, JPG, PDF, And much more. I'm also providing Free revisions with extra fast delivery, So be rest assured the services( Remote Only). Kindly Assign me for your work. Thanks!!
$1.000 AUD σε 7 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hi My name is Rao Shahid Ali I can create construction, blueprint and working drawings for city permit. I am a professional architect and I have vast experience in Architectural and construction drawings. MY SERVICES are: • Floor plans • site plan • Furniture • lighting plan • Construction drawings • Furniture plan • Roof plan • Sections • Elevations • Electrical Plans • staircases • Interior and exterior design • 3D house plan • 3D Modeling • 3D rendering
$750 AUD σε 2 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0
Avatar Χρήστη
Hi, I have read your request regarding your search for a drafter as well as a Civil/Structural engineer that can design a two storey building in your local codes both architecturally and structurally. You also want the drafter to consider the terrain of the proposed site and the work should be delivered to you in pdf format. I have done several designs with archicad, autocad protastructures and Microsoft office related softwares. The information you gave did not State how you'd want your building to be designed. Is it a residential or a commercial building? The size of the building and land? I hope you will provide the necessary information that I will need to design your building? It will be nice working with you if you'd accept my proposal.
$1.400 AUD σε 20 ημέρες
0,0 (0 αξιολογήσεις)
0,0
0,0

Σχετικά με τον πελάτη

Σημαία της AUSTRALIA
Brisbane, Australia
0,0
0
Μέλος από Ιουν 13, 2024

Επαλήθευση Πελάτη

Ευχαριστούμε! Σου έχουμε στείλει ένα email με ένα σύνδεσμο για να διεκδικήσεις τη δωρεάν πίστωση σου.
Κάτι πήγε στραβά κατά την προσπάθεια αποστολής του email σου. Παρακαλούμε δοκίμασε ξανά.
Εγγεγραμμένοι Χρήστες Συνολικές Αναρτημένες Δουλειές
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Φόρτωση προεπισκόπησης
Δόθηκε πρόσβαση για Geolocation.
Η σύνδεση σου έχει λήξει και τώρα έχεις αποσυνδεθεί. Παρακαλούμε συνδέσου ξανά.